1)

TOSFOS DH Bein she'Ein Bahen Revi'is

תוספות ד"ה בין שאין בהן רביעית

(SUMMARY: Tosfos defends the Havah Amina.)

למאי דקס''ד בלא קודח יש תימה דגרע מנטילת ידים

(a)

Question: According to the Havah Amina that this is without Kode'ach, this is astounding, that it is worse (more lenient) than Netilas Yadayim! (Below (DH Kode'ach), Tosfos says that Kode'ach is to scoop water from the Kiyor. Sefas Emes asks that if so, even in the conclusion, Kidush is more lenient! He concludes that Tosfos asks according to Rashi, that Kode'ach is carving out in the Kiyor.)

ויש לומר דנטילת ידים נמי כשיש בו רביעית נוטלין אפילו לשנים והכא בדהוה ביה רביעית מעיקרא

(b)

Answer: Also Netilas Yadayim, when there is a Revi'is, we wash even for two people. Here, there was a Revi'is at the beginning.

2)

TOSFOS DH v'Ha Mimenu Amar Rachmana

תוספות ד"ה והא ממנו אמר רחמנא

(SUMMARY: Tosfos concludes that this is a challenge to the answer.)

פי' בקונטרס דאמתניתין (פריך) דאמר כל כלי שרת ראויין לקדש פריך

(a)

Explanation #1 (Rashi): He challenges our Mishnah, which says that all Klei Shares are proper for Kidush.

וקשה תיקשה ליה מתניתין [דיומא] (דף מג:) דקתני דכהן גדול מקדש בקיתון של זהב

(b)

Objection: He should challenge our Mishnah in Yoma (43b), which teaches that the Kohen Gadol is Mekadesh with a gold flask!

ונראה דקאי אהא דשני בקודח מתוכו [ופריך] והא ממנו אמר רחמנא דאין לקדש אפי' קודח אלא אם כן יהא כמוהו שיהא בו כשיעור

(c)

Explanation #2: He challenges the answer "he is Kode'ach (scoops) from it." The Torah said "from it." One may not be Mekadesh even if he is Kode'ach, unless [from what he is Mekadesh] is like it (the Kiyor), that it has a Shi'ur.

3)

TOSFOS DH Kode'ach Mitocho

תוספות ד"ה קודח מתוכו

(SUMMARY: Tosfos explains this unlike Rashi.)

פי' שנוטל ממימיו בכלי קטן וכשירה לקדש כיון דבאין מכלי גדול

(a)

Explanation #1: He takes from its water in a small Kli, and it is Kosher for Kidush, since it comes from a big Kli.

וכה''ג לקמן אם קדח בו רביעית מטבילין בו מחטים וצנוריות דמהכשירות דמקוה אתו

(b)

Support: We find like this below. If he took in [a Kli] a Revi'is [from a Mikveh], one may immerse in it needles and small forks, for it comes from the Hechsher of a Mikveh.

ובקונטרס לא פירש כן

(c)

Explanation #2: Rashi did not explain like this. (Rather, Kode'ach is carving out in the wall, and puts a small Kli there. It is partially outside the Kiyor.)

4)

TOSFOS DH Kal v'Chomer mi'Kano

תוספות ד"ה ק''ו מכנו

(SUMMARY: Tosfos gives two explanations of where its opening was.)

משמע שיש לו תוך ועשוי כמין תיבה פרוצה למעלה והכיור יושב עליו

(a)

Explanation #1: This connotes that [the base] has an interior, and it is made like a box open on top, and the Kiyor rests on it.

ורש"י (הגהה בגליון) פי' כעין יורה כפוייה על פיה ונפחתו שוליה

(b)

Explanation #2: Rashi explained that it is Kosher a pot inverted on its opening, and its bottom is open.

5)

TOSFOS DH li'Revi'is Eino Mashlim

תוספות ד"ה לרביעית אינו משלים

(SUMMARY: Tosfos concludes that this is for Netilas Yadayim.)

פי' בקונטרס לרביעית לנטילת ידים

(a)

Explanation #1 (Rashi): It cannot complete the Shi'ur of a Revi'is for Netilas Yadayim.

וקצת תימה והיה נראה לפרש לרביעית היינו להטביל מחטין וצנוריות דבהכי מיירי בסוף שמעתא

(b)

Question (and Explanation #2): This is somewhat astounding! It seems that a Revi'is is to immerse needles and small forks, for we discuss this at the end of our Sugya.

ומיהו נראה כפירוש הקונט' דבימי ר''ל כבר בטלו רביעית דמקוה כדמוכח בנזיר בפרק שלשה מינים (דף לח.)

(c)

Retraction: It seems that Rashi is correct, for in the days of Reish Lakish, they were already Mevatel a Revi'is from being a Mikveh, like is proven in Nazir (38a).

6)

TOSFOS DH Lemi'utei Tit ha'Nidok

תוספות ד"ה למעוטי טיט הנדוק

(SUMMARY: Tosfos concludes that one may not immerse in the mud.)

אע''ג דמשלים למי מקוה אין מטבילין בו כדאמר בפרק קמא דסוכה (דף יט.) גבי אויר מצטרף ואין ישינים תחתיו

(a)

Explanation #1: Even though it completes the Shi'ur [of 40 Sa'im] of water for a Mikveh, one may not immerse [Kelim] in it, like it says in Sukah (19a) regarding "air joins [to the Shi'ur of a Sukah], but one may not sleep under it";

ופריך מי איכא מידי דאיהו לא חזי ומצטרף וקאמר טיט הנדוק יוכיח

1.

[The Gemara] asks "do we find such a matter, that it is not proper, and it joins?", and it answers that loose mud is Yochi'ach.

ולא כמו שפירש שם בקונטרס דאע''ג דמשלים כדתנן במסכת מקואות פ''ז אלו מעלין ולא פוסלין (הגהת הרש"ש) השלג והברד וטיט הנדוק

(b)

Explanation #2 (Rashi in Sukah): Even though it completes, like a Mishnah in Mikva'os (7:1) teaches "the following complete [the Shi'ur of a Mikveh], and do not disqualify - snow, hail, loose mud..."

מכל מקום אם עשה מקוה שלם מטיט הנדוק לא עלתה לו טבילה

1.

Even so, if he made an entire Mikveh of loose mud, Tevilah in it is invalid.

דלפירושו אין זה יוכיח דטיט הנדוק בשעה שהוא משלים חזי לטבילה ולא דמי [לאויר] דאין ישינים תחתיו אפי' בשעה שהוא משלים

(c)

Rebuttal: According to this, [loose mud] is not Yochi'ach, for when it completes the Shi'ur, it is proper to immerse in it. It is unlike air, which one may not sleep under it, even when it completes [the Shi'ur of a Sukah]!

לפיכך נראה [דטיט הנדוק נמי] אפי' בשעה שמצטרף אין מטבילין בו

1.

Therefore it seems that also loose mud, even when it joins, one may not immerse in it.

והכי תנן במסכת מקואות פ''ב (מ''י) מקוה שיש בו מ' סאה וטיט רבי אליעזר אומר מטבילין במים ואין מטבילין בטיט רבי יהושע אומר בטיט ובמים

2.

Support: A Mishnah in Mikva'os (2:10) says that if a Mikveh has 40 Sa'im [of water] and mud, R. Eliezer says that one may immerse in the water, but not in the mud. R. Yehoshua says, one may immerse in the mud and in the water;

באיזה טיט אמרו בטיט שהמים צפין על גביו ואם היו המים מצד אחד מודה רבי יהושע שמטבילין במים ואין מטבילין בטיט

i.

Which mud does this discuss? It is mud that water floats on top of it. If the water was on one side, R. Yehoshua agrees that one immerses in the water, but not in the mud.

באיזה טיט אמרו בטיט שהקנה יורד מאיליו בתוכו דברי רבי מאיר רבי יהודה אומר מקום שאין קנה המדה עומד

ii.

Which mud does this discuss? R. Meir says, it is mud into which a stick descends by itself. R. Yehudah says, it is a place where a measuring stick cannot stand;

אבא אליעזר [בן דילאי] אומר מקום שהמשקולת יורדת רבי אליעזר אומר היורד בפי חבית

iii.

Aba Eliezer ben Dilai says, it is a place where a plumb line descends by itself. R. Eliezer says, it is what descends in the [narrow] opening of a barrel (it is too loose to seal it);

רבי שמעון אומר הנכנס (הגהת שיטה מקובצת) בשפופרת הנוד רבי אליעזר ברבי צדוק אומר הנמדד בלוג

iv.

R. Shimon, it is what enters the opening of a flask (a circle of diameter two fingers. This is bigger than the barrel that R. Eliezer discusses.) R. Eliezer b'R. Tzadok says, it is what is measured in a Log.

והיינו טיט הנדוק דסוכה (דף יט:) דאמר יוכיח [דכשהטיט מצד א' מצטרף לכ''ע ואין מטבילין בו]

3.

Remark: This is the loose dirt of Sukah, which it says is Yochi'ach, that when the mud is on one side, all agree that it joins, but one may not immerse in it.

7)

TOSFOS DH Afilu li'Revi'is

תוספות ד"ה אפילו לרביעית

(SUMMARY: Tosfos resolves this with the Gemara in Chulin.)

כאן פי' בקונטרס דאמרינן פרק כל הבשר (חולין דף קו.) מים שנפסלו משתיית בהמה בין בכלים בין בקרקע פסולין הא לא נפסלו כשירים

(a)

Explanation #1 (Rashi, here): We say in Chulin (106a) that water that was spoiled too much for an animal to drink it, whether in Kelim or in the ground, it is Pasul [for Tevilah]. This implies that if it was not sullied, it is Kosher [even in Kelim]!

ואינו כן דהתם תניא בהדיא בקרקע כשירים ופליגי התם באפסקא בבת בירתא אבל במקומן כשירין לכולי עלמא דהא מקוה נינהו (הגהת מזבח כפרה)

(b)

Rebuttal (and Explanation #2): This is wrong. There, a Beraisa explicitly teaches "it is Kosher in the ground." They argue there when a narrow ditch interrupts, but in its place all agree that it is Kosher, for it is a Mikveh.

והא דקאמר הכא אי אין פרה שוחה ושותה ממנו אפילו למקוה נמי אינו משלים

(c)

Implied question: It says here that if a cow would not bend and drink from it, it does not even complete a Mikveh!

לא קשיא מידי דהתם במים צלולים מיירי בלא טיט אלא שהם סרוחים ונפסלו משתיית בהמה

(d)

Answer: This is not difficult at all. There it discusses clear water without mud, but it is spoiled too much for an animal to drink it;

והכא מיירי במים עבים שנפסלו על ידי טיט המעורב בהן

1.

Here it discusses thick water that was spoiled through mud mixed with it.

ויש תימה מנא ליה האי שיעורא דכל הני תנאי דמסכת מקואות (פ''ב) לא מיירו בשתיית פרה

(e)

Question: What is his source for this Shi'ur? All these Tana'im in Mikva'os (2:10) do not discuss what a cow drinks!

8)

TOSFOS DH Nasan Se'ah Kosher

תוספות ד"ה נתן סאה כשר

(SUMMARY: Tosfos explains that this refers to fruit juice, but not to Mayim She'uvim.)

במי פירות מיירי כדפי' פרק הערל (יבמות דף פב:)

(a)

Explanation: We discuss fruit juice, like I explained in Yevamos (82b).

אבל מים שאובין אפי' כל היום כולו [כשר דראשון ראשון] בטל

(b)

Distinction: However, Mayim She'uvim (it was in a Kli), even if he adds and removes the entire day, it is Kosher, for every amount is Batel when it falls in.

ויש תימה דגבי קרב וכרעים דרשינן במים ולא במזוג והכא גבי כיור כתיב במים ומכשרינן במזוג

(c)

Question: Regarding [rinsing] the innards and legs, we expound "ba'Mayim", and not in mixed [wine], and here regarding the Kiyor it is written "ba'Mayim", and we are Machshir mixed [wine]!

9)

TOSFOS DH v'Ha Tana d'Vei Shmuel

תוספות ד"ה והא תנא דבי שמואל

(SUMMARY: Tosfos brings a Beraisa in Toras Kohanim similar to this.)

פי' בקונטרס לא ידענא אהיכא קאי

(a)

Remark: Rashi said that he does not know where this was taught.

ומיהו בתורת כהנים תניא כי האי גונא (הגהת שיטה מקובצת) יכול שאני מרבה אף מי תותין תלמוד לומר מים מים שאין להם שם לווי יצאו מי תותים שיש להם שם לווי:

(b)

Reference: In Toras Kohanim, a Beraisa teaches similar to this. Perhaps I include even Mei Tutin (strawberry juice)? It says "Mayim" - water without an accompanying name. This excludes Mei Tutin, which has an accompanying name.

22b----------------------------------------22b

10)

TOSFOS DH Yatz'u Mei Kiyor she'Yesh Lahem Shem Levai

תוספות ד"ה יצאו מי כיור שיש להם שם לווי

(SUMMARY: Tosfos justifies that this is considered Shem Levai.)

הא דאמרינן בסוכה (דף יג.) ובחולין (דף סב:) כל שנשתנה שמו קודם מתן תורה ובאה תורה והקפידה עליו זהו שם לווי

(a)

Implied question: It says in Sukah (13a) and Chulin (62b) that anything whose name changed before Matan Torah, and the Torah was adamant about the name, this is Shem Levai!

לא קשיא מידי דכך שמו מי כיור בשעת מתן תורה

(b)

Answer: This is not difficult at all. It was called Mei Kiyor at the time of Matan Torah.

11)

TOSFOS DH Arel

תוספות ד"ה ערל

(SUMMARY: Tosfos gives two explanations why he did not circumcise.)

מפרש רבינו שלמה בכל מקום שמתו אחיו מחמת מילה

(a)

Explanation #1: Everywhere, Rashi explains that his brothers died due to Milah. (Therefore, he is exempt from Milah, for it is dangerous for him.)

ור''ת מפרש דמומר לערלות וקרי ליה לבו לשמים לפי שאינו עושה אלא מדאגת צער המילה ובריש הערל (יבמות דף ע.) פירשתי

(b)

Explanation #2 (R. Tam): He flagrantly transgresses [remaining] uncircumcised. He is called "his heart is to Shamayim" because he does so only due to fear of the pain of Milah. I explained this in Yevamos (70a. In Chagigah 4b, Tosfos said that according to Rashi, such an Arel is not like a Tamei, for this is Ones.)

12)

TOSFOS DH Mishum d'Ein Libo l'Shamayim

תוספות ד"ה משום דאין לבו לשמים

(SUMMARY: Tosfos explains that this is even if he repented later.)

אפילו שב בשעת עבודה אמרינן בסוף מנחות (דף קט.) דאין קרבנו ריח ניחוח

(a)

Explanation: Even if he repented at the time of Avodah, we say in Menachos (109a) that his Korban is not a pleasant smell;

ואע''ג דהשתא לבו לשמים מתחילה לא היה לבו לשמים

1.

Even though now his heart is to Shamayim, initially his heart was not to Shamayim.

13)

TOSFOS DH Aval Tamei Mes

תוספות ד"ה אבל טמא מת

(SUMMARY: Tosfos explains that this is only before his seventh day.)

פירוש קודם שביעי מרצה אפי' בקרבן יחיד על ידי ציץ מתוך שמרצה בציבור (הגהת בארות המים) בלא ציץ

(a)

Explanation: [A Tamei Mes Kohen] before the seventh day is Meratzeh even for a Korban Yachid through the Tzitz, because he is Meratzeh [for a Korban] Tzibur without the Tzitz.

והא דאמר עון הקדשים ולא עון מקדישים

(b)

Implied question: It says (23b) "Avon of the Kodshim, and not Avon of those who are Makdish [or of the Kohanim]"!

מוקמינן להו בטומאת שרץ

(c)

Answer: We establish this to discuss Tum'as Sheretz (which has no Heter b'Tzibur).

וכן כל טומאת מת דשמעתין היינו קודם שביעי שלו

(d)

Explanation (cont.): Similarly, every Tum'as Mes of our Sugya is before his seventh day (for it has a Heter b'Tzibur);

אבל בשביעי היינו כמו טמא שרץ דאינו מרצה ביחיד לפי ששוחטין וזורקין עליו

1.

However, on his seventh day, he is like a [person] Tamei [due to also Sheretz. [The Tzitz] is not Meratzeh for [a Korban of] Yachid, since they slaughter and do Zerikah for him (there is no need, and therefore no Heter, to override Tum'ah);

וגם אינו מרצה בצבור טמא מת בשביעי [נמי] לפי שיכולין לעשות ע''י שלוחין טהורים ולאורתא מצו אכלי הפסח בטהרה. ברוך

2.

Also, there is no Ritzuy for Avodas Tzibur of a Tamei Mes on his seventh day, because they can do through Tahor Sheluchim, and at night they can eat Pesach b'Taharah. This is from R. Baruch.

14)

TOSFOS DH Iy Hachi Tamei Sheretz Nami

תוספות ד"ה אי הכי טמא שרץ נמי

(SUMMARY: Tosfos defends our text.)

בקונטרס לא גרס אי הכי

(a)

Alternative text: Rashi's text does not say "if so."

הג"ה (הגהת שיטה מקובצת) דאפי' לית לן מתוך שמרצה כו' מצי לאקשויי הך פירכא טמא שרץ לירצי בצבור מקל וחומר מטמא מת

(b)

Comment - Explanation: Even if we do not hold that Mitoch (since) it is Meratzeh, we can ask this question that a Tamei Sheretz should be Meratzeh b'Tzibur from a Kal v'Chomer from a Tamei Mes.

ויש ליישב אי הכי דקאמרת מתוך שמרצה וכו' וילפת יחיד בדיעבד מצבור לכתחילה א''כ טמא שרץ נמי לירצי ביחיד דהא מרצה הוא בציבור מק''ו דטמא מת

(c)

Defense #1 (of our text): If it is like you said, Mitoch he is Meratzeh... and you learn an individual b'Di'eved from a Tzibur l'Chatchilah, if so also a Tamei Sheretz should be Meratzeh b'Tzibur from a Kal v'Chomer of a Tamei Mes;

אבל אי לאו מתוך לא הוה קשיא מידי דאמינא דמתני' דפסלה טמא מיירי בין בטמא מת בין בטמא שרץ

1.

However, if not for Mitoch, it would not be difficult at all. I would say that our Mishnah, which disqualifies a Tamei, discusses both a Tamei Mes and a Tamei Sheretz.

ועוד יש לפרש כי נמי אמרינן מתוך הוה לכו לאוקמי מתני' בזב ומצורע מי שטומאה יוצאת מגופו אבל טמא מת ושרץ לא דמרצו ביחיד בדיעבד הואיל ומרצו בצבור לכתחילה ושרץ מקל וחומר

(d)

Defense #2: Even if we say Mitoch, you should have established our Mishnah to discuss a Zav or Metzora - one whose Tum'ah leaves his body, but not a Tamei Mes or Sheretz. For them there is Ritzuy for an individual b'Di'eved, since they are Meratzeh b'Tzibur l'Chatchilah, and we learn Sheretz from a Kal v'Chomer;

ומשני טמא שרץ אינו מרצה בציבור לכתחילה שהרי מכפרין כמתכפרין ובמתכפרין טמאי שרץ אינן עושים פסח בטומאה שהרי שוחטין וזורקין על טמא שרץ

1.

[The Gemara] answers that a Tamei Sheretz is not Meratzeh b'Tzibur l'Chatchilah, for Mechaprin (Kohanim, who atone) are like Miskaprin (owners of the Korban, who are Yotzei), and regarding Miskaprin, a Tamei Sheretz does not do Pesach b'Tum'ah, for we slaughter and do Zerikah for a Tamei Sheretz;

וכל שאין היחיד נדחה אין צבור עושין בטומאה אלא שולחין שלוחיהן הטהורים ועושים פסחיהן בשבילם

2.

Any case in which an individual is not Nidcheh, a Tzibur does not offer b'Tum'ah. Rather, they send Tahor Sheluchim, and they offer their Pesachim for them;

וא''כ איכא למיפרך מה לטמא מת שכן מרצה בצבור מה שאין כן בטמא שרץ עד כאן (הגהת שיטה מקובצת) [הגה''ה]

3.

If so, we can ask that you cannot learn from a Tamei Mes, for he is Meratzeh b'Tzibur, unlike a Tamei Sheretz. Until here is a comment.

ורבינו תם גרס אי הכי ומפרש דבמועדו אפי' בטומאה היינו בין במת בין בשרץ בין דפסח בין דתמיד

(e)

Defense #3: R. Tam's text says "if so." He explains that '"b'Mo'ado", even b'Tum'ah', is both regarding Mes and Sheretz, both regarding Pesach and Tamid.

והא דקאמרי זקני דרום לא שנו אלא טמא שרץ אבל טמא מת מתוך שמרצה בצבור

(f)

Implied question: Why did Chachamim of the south say "this is only for a Tamei Sheretz, but a Tamei Mes, since he is Meratzeh b'Tzibur..."?

מיירי בריצוי של אכילה בטומאה כלומר מתוך שמרצה ריצוי גדול שנאכל בטומאת בעלים במת מרצה נמי ביחיד ששימש בטומאת מת

(g)

Answer: It discusses Ritzuy of eating b'Tum'ah. I.e. since it is Meratzeh greatly, that the owner may eat it when he is Tamei, it is Meratzeh also for an individual who served b'Tum'as Mes;

אבל טמא שרץ נהי דיש לו ריצוי בצבור כגון היכא דנטמאו הכהנים או הסכינים בשרץ דעבדי בטומאה דבמועדו אמר רחמנא ואפילו בטומאה וכל שביחיד נדחה בצבור עבדי בטומאה

1.

However, a Tamei Sheretz - granted, he has Ritzuy b'Tzibur, e.g. when the Kohanim or knives became Tamei through a Sheretz. They offer b'Tum'ah, for it says "b'Mo'ado", and even b'Tum'ah, and whenever an individual is Nidcheh, a Tzibur offers b'Tum'ah...

מ''מ אין לו ריצוי גדול כמו מת דאילו (הגהת שיטה מקובצת, צאן קדשים) נטמאו צבור בשרץ אין להם לאכול בטומאה כמו שאמר לבסוף

2.

In any case, he does not have great Ritzuy like Mes, whereas if the Tzibur became Tamei through a Sheretz, they may not eat b'Tum'ah, like it says at the end (23b).

ופריך אי הכי טמא שרץ נמי כיון דאמרת דבטומאת מת מרצה ביחיד מטעם דמרצה בצבור דאכלי בטומאת מת

(h)

Defense #3 (cont.): [The Gemara] asks "if so, also a Tamei Sheretz - since you said that Tum'as Mes is Meratzeh for an individual, since they are Meratzeh b'Tzibur, that they eat b'Tum'as Mes...

א''כ טמא שרץ נמי בקרבן יחיד לירצי מקל וחומר מטמא מת דיחיד

1.

If so, also a Tamei Sheretz for an Korban Yachid should be Meratzeh from a Kal v'Chomer from a Tamei Mes of a Yachid!

ומשני קסברי זקני דרום מכפרין פירוש דיחיד כמתכפרין דטמא מת אין טמא שרץ לא

2.

[The Gemara] answers that Chachamim of the south hold that Mechaprin, i.e. an individual, is like Miskaprin - (there is Ritzuy for) Tamei Mes, but not Tamei Sheretz.

ואם תאמר ומנ''ל דבמועדו איירי אף בטומאת שרץ אי ממשמעותא דמועדו אם כן אפילו זב ומצורע

(i)

Question: What is the source that "b'Mo'ado" discusses even Tum'as Sheretz? If it is from the connotation of "Mo'ado", if so, even a Zav or Metzora [should be included]!

אי מקל וחומר דמת שטעון שלישי ושביעי

1.

Suggestion: It is a Kal v'Chomer from Mes, who requires [Haza'ah] on days three and seven.

מה לטומאת מת שכן אישתראי לאכול בטומאת בעלים תאמר בשרץ דאם נטמאו בעלים בשרץ לא אכלי

2.

Rejection: You cannot learn from Tum'as Mes, for there is a Heter for the owners to eat b'Tum'ah. You cannot learn to a Sheretz, for if the owners became Tamei through a Sheretz, they do not eat!

[ויש לומר דהאי דלא אכלי] לאו משום חומר דשרץ אלא משום דשוחטין וזורקין עליו [ולא] איפטר ליה מפסח

(j)

Answer: This that [the owners] do not eat is not due to the stringency of a Sheretz, rather, because we slaughter and do Zerikah for him, and he is not exempted from Pesach;

וכה''ג במת בשביעי שלו אם היו רוב צבור טמאים בשביעי שיכולים ליטהר לערב לא הוו אכלי בטומאה

1.

In such a case of a Mes on his seventh day, if most of the Tzibur were Tamei on the seventh day, that they can become Tahor at night, they would not eat b'Tum'ah.

וקשה לפירוש ר''ת כי היכי דאמר מכפרין כמתכפרים [למעוטי טומאת שרץ דלא לירצי ביחיד] הכי נמי נימא בציבור ודווקא טמא מת ולא טמא שרץ

(k)

Question #1: According to R. Tam's Perush, just like [Chachamim of the south] say that Mechaprin are is like Miskaprin (to exclude Tum'as Sheretz, which is not Meratzeh for an individual, we should say so also for a Tzibur, also only Tamei Mes, but not Tamei Sheretz!

ואי משום דאתי קל וחומר ומפיק מהיקישא

1.

Suggestion: The Kal v'Chomer overrides the Hekesh! (This Dibur continues on the next Daf.)

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF