1)

TOSFOS DH Zerikas Dam Al ha'Mizbe'ach (cont.)

תוספות ד"ה זריקת דמים על המזבח

(SUMMARY: Tosfos discusses whether we could learn from Avodos from other Avodos.)

ולא נהירא ליה דהא בעיא היא בפ' כל הקרבנות (מנחות דף פז.) אי לקי משום בעל מום על יין הפסול לנסכים ועלתה בתיקו

(a)

Rebuttal (R. Yehudah ha'Kohen): This is a question in Menachos (87a) whether or not one is lashed for a Ba'al Mum for [Nisuch of] wine Pasul for Nesachim. It was not resolved.

מיהו יש לומר מנסך מים יוכיח דחייב בחוץ אף על גב דלא אשכחן שילקה עליהם משום בעל מום

(b)

Answer #2 (Tosfos): Menasech of water Yochi'ach. One is liable for this outside, even though we do not find that one is lashed for Menasech of a Ba'al Mum.

ולי הוקשה היכי קאמר דאתיא מבינייהו משחיטת חוץ ומהעלאה וממנסך

(c)

Question (Tosfos): How can we say that we learn from a Tzad ha'Shavah of Shechutei Chutz, Ha'alah and Menasech?

ניפרוך שחייבין בע"ז

1.

We can ask that one is liable for these for idolatry!

ויש לומר דלאו דוקא נקט לגלויי אקבלה דלא תיתי דלקבלה לא איצטריך

(d)

Answer: The Gemara did not literally mean to reveal about Kabalah, so we not learn it from a Tzad ha'Shavah. We do not need this for Kabalah;

אלא לגלויי אקמיצה דלא תיתי דבקמיצה ליכא למיפרך כדפרכינן דהא חייבין עליה בע"ז כמו שחייבין על השחיטה

1.

Rather, it reveals about Kemitzah, so we not learn it from a Tzad ha'Shavah. We cannot refute this like we asked, for one is liable for it for idolatry, just like one is liable for Shechitah,

דקמיצה דמנחה במקום שחיטה דזבח לכל מילי

2.

Kemitzah of a Minchah is in place of Shechitah of a Korban in every way.

וא"ת בקמיצה נמי איכא למיפרך מה להנך שכן חייבין על החמץ תאמר בקמיצה כדמשמע בפ' תמיד נשחט (פסחים דף סג:)

(e)

Question: We can ask similarly about Kemitzah! One is liable for the other [Avodos] Al Chametz, but not for Kemitzah, like Pesachim 63b connotes!

יש לומר מנסך יוכיח דפטור על החמץ וחייב בחוץ

(f)

Answer: Menasech Yochi'ach. One is exempt for Menasech Al Chametz, but liable for Menasech b'Chutz.

וא"ת כיון דסוף סוף לא אתיא מבינייהו אלא אם כן נימא מנסך יוכיח

(g)

Question: In the end, we do not learn [Kemitzah] from them, unless we say that Menasech is Yochi'ach;

מאי אצטריך למימר תיתי מבינייהו הא ממנסך לחודיה אתו דליכא למיפרך מידי

1.

Why must we say that we learn [from a Tzad ha'Shavah] from them? We can learn from Menasech itself, for there is nothing to ask against this!

י"ל איכא למיפרך מה למנסך שכן קבע לו ראשו של מזבח תאמר בקמיצה ותאמר בזריקה שעומד על הרצפה וזורק דמים למטה מחוט הסיקרא.

(h)

Answer: We can ask that [a place for] Menasech was fixed, on top of the Mizbe'ach. We cannot learn to Kemitzah [which is Kosher in the entire Azarah] or Zerikah, in which one stands on the floor and throws blood below Chut ha'Sikra.

1.

Note: Si'ach Yitzchak says that Shechitah Yochi'ach (one may slaughter on the floor), so we can learn from Menasech and Shechitah or Zerikah...

2)

TOSFOS DH Dechiyaso l'Tzuk Zu Hi Shechitaso

תוספות ד"ה דחייתו לצוק זו היא שחיטתו

(SUMMARY: Tosfos asks why elsewhere we do not say that Arifas Eglah Arufah is its Shechitah.)

- הקשה הרב רבי משה מפונטייז' זצ"ל דבפרק אותו ואת בנו (חולין דף פא:) תנן השוחט פרת חטאת ושור הנסקל עגלה ערופה (הגהת רע"א) חייב ור"ש פוטר

(a)

Question (R. Moshe of Pontaiza): In Chulin (81b), a Mishnah says that one who slaughters Parah Adumah, Shor ha'Niskal or Eglah Arufah is liable [for Oso v'Es Beno], and R. Shimon exempts;

פירוש דה"ל שחיטה שאינה ראוייה

1.

R. Shimon exempts because the Shechitah is improper (it does not permit the meat).

ופריך בגמרא [שם דף פב.] והתנן נמצא ההורג עד שלא נערפה העגלה תצא ותרעה בעדר

2.

Citation (82a) Question (Mishnah): If the murderer was found before Arifah, the calf may graze with the herd.

אלמא לא מיתסרא מחיים ואמאי פוטר ר' שמעון

3.

Citation (cont.) Inference: Eglah Arufah is not forbidden in its lifetime. Why does R. Shimon exempt [for Shechitah? Only Arifah forbids it!]

ומשום הכי קאמר עלה עגלה ערופה אינה משנה ואמאי לא קאמר דשוחט דמתניתין היינו עורף

4.

Summation of Tosfos' question: Due to this, we said that Eglah Arufah must be deleted from the text of the Mishnah. Why didn't we say that "Shechitah" in the Mishnah refers to Arifah?

ורבי שמעון פוטר משום דלא חזיא לאכילה וחייב לרבנן דעריפתה זו היא שחיטתה כדאמרי' הכא דחייתו לצוק זו היא שחיטתו

i.

R. Shimon exempts because one may not eat it. Chachamim obligate, because its Arifah is its Shechitah, just like we say here that pushing Se'ir ha'Mishtale'ach off the cliff is its Shechitah!

ובפרק חטאת העוף בזבחים (דף ע:) אמרינן דעריפה מטהרת מידי נבילה

5.

Strengthening of question: In Zevachim (70b), we say that Arifah is Metaher from [Tum'as] Nevelah!

ותירץ ר"ת דלא הוה ליה למיתני השוחט אלא העורף

(b)

Answer (R. Tam): If so, the Mishnah should not have taught "ha'Shochet", rather, "ha'Oref".

ודוחק הוא דדילמא תנא שוחט משום פרת חטאת ושור הנסקל דמיתנו בהדה

(c)

Rebuttal: This is difficult. Perhaps the Tana taught "ha'Shochet" due to Parah Adumah and Shor ha'Niskal, which were taught with it!

כדאשכחן ריש פרק השוחט (חולין דף כט.) דקאמר סיפא בקדשים ודקאמר שחיטתן כשרה מליקתן כשירה מיבעי ליה

(d)

Support #1 (for Rebuttal): We find (Chulin 29a) "the Seifa discusses Kodshim." We ask "if so, why does it say their Shechitah is Kosher? It should say "their Melikah is Kosher"!

איידי דסליק מבהמה תנא שחיטתן כשירה

i.

The Gemara answered that since it previously discussed animals, it says "their Shechitah is Kosher" (even though really, it discusses Melikah).

וכן הא דקתני התם השוחט חיה ועוף ולא יצא מהם דם וכו' וקאמרינן בגמרא אי סלקא דעתך בקדשים חיה בקדשים מי איכא

(e)

Support #2: It was taught there "If one slaughtered a Chayah or bird and no blood came out..." The Gemara asked "if it discusses Kodshim, do we find a Chayah of Kodshim?!"

אבל לא פריך אי בקדשים שחיטה בעוף מי איכא אלא משום בהמה וחיה נקט השוחט.

1.

It did not ask "if it discusses Kodshim, do we find Shechitah of birds?!" Rather, it mentions Shechitah due to Behemah and Chayah [even though it discusses Melikah of birds].

3)

TOSFOS DH Hasam Lo Ischazai Klal Hacha Nir'eh v'Nidcheh Hu

תוספות ד"ה התם לא איתחזאי כלל הכא נראה ונדחה הוא

(SUMMARY: Tosfos explains why R. Yochanan agrees that Mechusar Zeman becomes permitted later.)

- ואפילו לרבי יוחנן דסבירא ליה בפרק קמא דקידושין (דף ז:) ובפ"ק דזבחים (דף יב.) דיחוי מעיקרו הוי דיחוי

(a)

Assertion: [Mechusar Zeman may be offered later] even according to R. Yochanan, who holds (Kidushin 7b, Zevachim 12a) that Dichuy me'Ikaro (from the beginning) is Dichuy;

ואפילו בבעלי חיים גבי בהמה של שני שותפין הקדיש חציה וחזר ולקחה והקדיש חציה קדושה ואינה קריבה

1.

He says so even regarding Ba'alei Chayim, regarding an animal of partners. If one was Makdish his half, and later bought the other half and was Makdish it, it is [fully] Kodesh but he cannot offer it.

ולא דמי למחוסר זמן דהתם משעה שהקדישה היתה דחויה

2.

This is unlike Mechusar Zeman. There, from when he was Makdish it, it was Nidcheh.

i.

Note: The Maharsha asks that also the animal of partners was Nidcheh when he first was Makdish his half! He says that Tosfos (Pesachim 98a DH Minah) says that Mechusar Zeman is different, for the Torah decreed that it is not proper until then. Therefore, we cannot learn from there to elsewhere. If so, there was no question from there! Karnei Re'em says that Hekdesh of Mechusar Zeman is like a stipulation to become Hekdesh afterwards, when it is proper, so Dichuy does not apply. Hekdesh of a partner is different. It took effect right away, and it was Nidcheh. Tosfos' next question is that also Mechusar Zeman of the previous night takes effect right away!

ואף על גב דגבי מחוסר זמן נמי אמרינן לילה לקדושה יום להרצאה

(b)

Implied question: Also regarding Mechusar Zeman, we say that it may become Kodesh on the night [before its eighth day], and it is offered during the [eighth] day;

אלמא אף ע"ג דבעידנא דאקדשיה לא חזיא להקרבה אפ"ה כי חזי למחר מקריב ליה ולא אמר דיחוי מעיקרו הוא

1.

Even though when he was Makdish it, it was not possible to offer it, when it becomes possible the next day, he offers it. We do not say that this is [permanently disqualified due to] Dichuy me'Ikaro;

וכן כל קרבן שהקדישו ביום ועבר עליה לילה אחת שלא הקריבו תו לא לקרביה דהוה ליה נראה ונדחה

(c)

Question #2: The same applies to every Korban that one was Makdish during the day and a night passed, i.e. he did not offer it during the day. Why don't we say that he can no longer offer it, for it is Nir'eh v'Nidcheh?

ואין לתרץ לילה לאו מחוסר זמן ולא חשיב נדחה

1.

Suggestion: Night is not Mechusar Zeman, and it is not considered Nidcheh.

דהא הכא חשיב נדחה אף על גב דהדר חזי ביומיה

2.

Rejection: Here it is considered Nidcheh, even though it becomes proper again during the day!

וי"ל כיון שאינו מחוסר מעשה בגופו לא חשיב נדחה

(d)

Answer: Since it is not Mechusar Ma'aser b'Gufo (nothing must be done to the animal itself to be Machshir it), it is not considered Nidcheh.

ועוד דלילה לא חזיא להקרבת שום קרבנות אבל הכא שצריך להביא שנים אחרים ולהגריל עליהם דהוי כמחוסר מעשה

1.

Also, night is not proper to offer any Korban. However, here we must bring two others and do a lottery on them. This is like Mechusar Ma'aseh.

ועוד דהוא זמן הקרבה ואפ"ה לא מצי לאקרוביה הלכך חשיב דיחוי.

2.

Also, it is time of offering, and even so he may not offer it. Therefore, it is considered Dichuy.

4)

TOSFOS DH Ha Al Yedei Ta'aroves Mirtzu kede'Tanan v'Chulei

תוספות ד"ה הא על ידי תערובת מרצו כדתנן כו'

(SUMMARY: Tosfos discusses whom Rav holds like.)

- וסבירא ליה כרבי אליעזר

(a)

Explanation #1: He holds like R. Eliezer.

א"נ אפילו כרבנן אף על גב דפליגי עליה רבנן התם בברייתא רבנן דמתני' שרו מדאורייתא

(b)

Explanation #2: He can hold even like Rabanan. Even though Rabanan argue there with R. Eliezer in a Beraisa, Rabanan of the Mishnah permit mid'Oraisa.

כדמשמע לישנא דמתניתין דלא אסרו אלא אבר הנשאר אבל אותם שקרבו ועלו למערכה לא ירדו

(c)

Support: The words of the Mishnah connote like this. Rabanan forbid only the remaining limb. Those that were offered on the Ma'arachah are not brought down;

ומדרבנן הוא דאסרי לכתחילה כדמשמע לישנא דמתניתין אפי' קרבו כולם חוץ מאחד מהם יצא לבית השריפה.

1.

Mid'Rabanan they forbid l'Chatchilah [to offer the last limb], like the Mishnah connotes. "Even if they offered all of them except for one, it goes to Beis ha'Sereifah" [but not what was offered].

5)

TOSFOS DH v'Idach Nafka Lei mi'Bam Bahem

תוספות ד"ה ואידך נפקא ליה מבם בהם

(SUMMARY: Tosfos explains what the Drashos are, and why this is unlike it says in Zevachim.)

- והשתא איכא שלשה דרשות

(a)

Explanation: There are three Drashos:

הא עבר מומם ירצו

1.

If the Mum passed, Yirtzu (they are acceptable);

ואידך הא כל דחויין הואיל ונדחו ידחו

2.

Anything Nidcheh, once it was Nidcheh, is [permanently] Nidcheh.

ואידך הא על ידי תערובת מירצו

3.

They are acceptable amidst a mixture.

והא דלא מייתי התם בפ' התערובת (זבחים דף עז:) דרשא דרבי יוחנן

(b)

Implied question: Why don't we bring there (Zevachim 77b) the Drashah of R. Yochanan? (We explain like the Maharsha, unlike the Hagahah in the margin.)

משום דלא בעי לאתויי אלא הנך שתי דרשות דאפי' רב מודה בהו

(c)

Answer: We wanted to bring only the other two Drashos that even Rav admits to them.

והא דמשמע התם דדרשא דרבי אליעזר (גירסת מהרש"א) מה"א דבהם

(d)

Implied question: There it connotes that R. Eliezer's Drashah is from the "Hei" in Bahem! (Here we say that Rav holds like R. Eliezer, and he does not expound the Hei.)

אין לחוש בזה דלא נחת גמרא לדקדק בזה.

(e)

Answer: One need not be concerned for this. The Gemara was not meticulous about this.

64b----------------------------------------64b

6)

TOSFOS DH v'Im Hayah Sheni Muvchar Mimenu Yevi'enu

תוספות ד"ה ואם היה שני מובחר ממנו יביאנו

(SUMMARY: Tosfos discusses whether this applies also to our Mishnah.)

- ובמתניתין נמי נימא הכי

(a)

Opinion #1: Also in our Mishnah, this is true. (If the second is nicer, we use it.)

אי נמי שמא לא שייך הא מילתא אלא בנאכלין (הגהת הרש"ש) או בנעשים בעזרה

(b)

Opinion #2: Perhaps this applies only to Korbanos that are eaten (e.g. Korban Pesach), or what is done in the Azarah;

אבל בשעיר המשתלח ובשעיר הפנימי הנשרף חוץ לשלש מחנות אפילו אם היה שני מובחר ממנו מצוה בראשון.

1.

However, the Se'ir ha'Mishtale'ach, and the inner goat, which is burned outside of three Machanos, even if the second is nicer, we offer the first.

7)

TOSFOS DH Ya'amad Chai v'Lo she'Chavero Mes

תוספות ד"ה יעמד חי ולא שחבירו מת

(SUMMARY: Tosfos shows that the Beraisa that supports R. Yochanan expounds unlike him.)

לעיל כי קאמר דטעמא דרבי יוחנן משום דכתיב בהם לא הוה מצי למימר דטעמא משום דכתיב יעמד חי ולא שכבר עמד

(a)

Suggestion: Above, when we said that R. Yochanan's reason is because it says "Bahem", we could have said that it is due to "Ya'amad Chai", and not that it already stood;

ואף על גב דלא ידע לברייתא

1.

Implied question: He did not know the Beraisa!

מכל מקום טעמא דידיה מהאי קרא

2.

Answer: Even so, we can say that his reason was from this verse.

ובשאר קרבנות מודה לדרב דילפינן ממום עובר

3.

Regarding other Korbanos, he agrees to Rav that we learn from a temporary Mum.

דהא אפילו בשאר קרבנות פליג עליה דרב דסבירא ליה בעלי חיים נדחין

(b)

Rejection: Even regarding other Korbanos, R. Yochanan argues with Rav and holds that Ba'alei Chayim can be Nidchim;

ואפילו דיחוי מעיקרו הוי דיחוי כההיא דבהמה של שני שותפין

1.

Even Dichuy me'Ikaro is Dichuy, like the case of an animal of two partners.

וצריך לומר דתניא כוותיה דרבי יוחנן ולא מטעמיה דטעמא דר' יוחנן מבהם כדלעיל דסבירא ליה בעלי חיים נדחין

(c)

Conclusion: We must say that the Beraisa supports R. Yochanan, but not for his reason. R. Yochanan learns from "Bahem", like above. He holds that Ba'alei Chayim Nidchim;

והאי תנא סבר אין דיחוי אלא בשחוטין

1.

This Tana holds that Dichuy applies only to slaughtered animals.

דיליף מבעל מום עובר כרב בשאר קרבנות לבד מהכא דגלי קרא יעמד חי.

2.

He learns from a temporary Mum like Rav regarding other Korbanos, like Rav, except for here, for "Ya'amad Chai" teaches that there is Dichuy.

8)

TOSFOS DH Beraisa Kevaitei d'R. Yochanan

תוספות ד"ה ברייתא כוותיה דרבי יוחנן

(SUMMARY: Tosfos explains why we do not support R. Yochanan from a Mishnah.)

- תימה לי הא איכא נמי מתניתין דדייקא כרבי יוחנן ועדיפא מיניה דאפילו דיחוי מעיקרו הוי דיחוי

(a)

Question: Also a Mishnah connotes like R. Yochanan, and it is [a] better [support] than the Beraisa. It shows that even Dichuy me'Ikaro is Dichuy!

בפרק מי שהיה טמא (פסחים דף צז:) תנן המפריש נקבה לפסחו תרעה עד שתסתאב ותימכר ויביא בדמיה שלמים

1.

Citation (Pesachim 97b - Mishnah): If one separated a female for his Korban Pesach, it is Ro'eh (grazes) until it gets a Mum, then it is sold, and Shelamim is brought with the money.

ואמרינן עלה בגמרא שמע מינה תלת שמע מינה בעלי חיים נדחין ושמע מינה דיחוי מעיקרו הוי דיחוי וכו'

2.

Citation (cont.): We learn three things from this. Ba'alei Chayim are Nidchim, Dichuy me'Ikaro is Dichuy...

ויש לומר דלא דמי דהתם הוי דחייה גמורה דלעולם נקבה לא חזיא לקרבן שהופרשה לשמו דהיינו פסח

(b)

Answer: There is different. It is total Dichuy. A female is never proper for the Korban for which it was separated, i.e. Pesach.

ובהא נמי מיתרצא מה שמקשים גבי בהמה של שני שותפין ומאי קא משמע לן ר' יוחנן מתניתין היא ההיא דהמפריש נקבה לפסחו

(c)

Support: This also answers what some ask about an animal of two partners. What was R. Yochanan's Chidush? The Mishnah of a female separated for Pesach teaches this!

ואף על גב דאיכא למימר דתמורה כיוצא בה אתא לאשמועינן דלא שמעינן ממתניתין

1.

Suggestion: We could say that R. Yochanan comes to teach that its Temurah is like itself. The Mishnah did not teach this.

מכל מקום הש"ס דדייק ממילתיה דרבי יוחנן שמע מינה תלת לידוק ממתניתין ומאי איצטריך למידק ממילתיה דרבי יוחנן

2.

Rejection: The Gemara said that we learn three laws from R. Yochanan. It should have derived [them] from the Mishnah. Why did it need to derive from R. Yochanan?

אלא יש לומר אי ממתניתין הוה אמינא שאני התם דלא חזיא לעולם לפסח שהופרשה לשמו

(d)

Conclusion: Rather, we cannot learn from the Mishnah, for one might have thought that there is different, for it is never proper for Pesach, for which it was separated.

ולהכי הוי' דחויה לעולם אפילו למותר פסח דהוי שלמים לא תיקרב היא גופה אלא דמיה.

1.

Therefore, it is permanent Dichuy. It itself is not offered even for Mosar Pesach, which is a Shelamim. Only its value is offered.

9)

TOSFOS DH ha'Amar Rava Deika Masnisin Kevaitei d'Rav

תוספות ד"ה האמר רבא דיקא מתניתין כוותיה דרב

(SUMMARY: Tosfos resolves contradictions in the Sugya regarding whether the Mishnah supports or opposes R. Yochanan.)

- תימה לי מאי קאמר דיקא כוותיה דרב אדרבה תיקשי מינה לרבי יוחנן דלא מיתוקמא כלל אליביה

(a)

Question #1: Why do we say that it is like Rav? We should ask it against R. Yochanan, for we cannot establish it like him at all!

ובמאי טעה מעיקרא דקאמר בשלמא לרבי יוחנן הא לא מיתוקם כלל ועוד אמר רבי יהודה אליביה

(b)

Question #2: Why did we initially err and say that it is good for R. Yochanan? We cannot establish it like him at all "and R. Yehudah said further..."!

ועוד דלאיכא דאמרי דבסמוך מסיק לרבי יוחנן בקשיא וללישנא קמא לא מסיק קשיא

(c)

Question #3: The second version below concludes that it is difficult for R. Yochanan, but the first version does not!

ונראה לי דמעיקרא דקאמר בשלמא לרבי יוחנן לא אסיק אדעתיה דתיקשי ליה ועוד אמר רבי יהודה

(d)

Answer: Initially, we said that it is good for R. Yochanan, before we anticipated that "and R. Yehudah said further..." is difficult;

דאיכא לפרושי דבתרתי פליגי מעיקרא פליג דקאמר תנא קמא ירעה אמר איהו ימות

1.

We could explain that they argue about two matters. Firstly, the first Tana says that it (the unneeded animal) grazes, and R. Yehudah says that it dies;

והדר קאמר ועוד אמר ר' יהודה כו' דשמעי' לת"ק דקאמר אם של עזאזל מת וכו' והשני ירעה

2.

The Mishnah then says "R. Yehudah said further..." I.e. he heard that the first Tana says that if the goat for Azazel died... the second grazes;

אלמא דאיירי שמת של עזאזל קודם שנשחט של שם

3.

Inference: The case is, the goat for Azazel died before the goat for Hash-m was slaughtered.

ואיכא למימר דאיירי כגון שמת קודם וידוי וטעמא דמת קודם וידוי הא מת לאחר וידוי אין צריך להביא שנים אחרים ולהגריל

4.

We can say that it died before Viduy. This is only because it died before Viduy, but had it died after Viduy, we would not need to bring another two and cast a lottery;

דס"ל בהא כרבי שמעון דאמר לעיל פרק טרף בקלפי (דף מ:) עד מתי זקוק להיות חי עד כפרת דברים

i.

Regarding this, he holds like R. Shimon, who said above (40b) that it must be alive until verbal Kaparah (Viduy);

ואהא אתא רבי יהודה נמי לפלוגי אם מת המשתלח ישפך הדם ומביא שנים אחרים

5.

R. Yehudah comes to argue with this. If the Mishtale'ach died, we spill the blood and bring two others;

ואתא לאשמועינן דבכפרת דמים תלוי הדבר

6.

He teaches that it depends on Kaparah through blood (Zerikah);

ורבי יהודה לטעמיה דאמר לעיל עד מתי זקוק להיות חי עד שעת מתן דמו של חבירו

7.

This is like R. Yehudah taught above, that it must be alive until Matanos Dam of its counterpart;

ואין הדבר תלוי בוידוי כלל דאפילו אם הקדים וידוי שעיר המשתלח למתן דם שעיר הפנימי ומת המשתלח ישפך הדם

8.

It does not depend on Viduy at all. Even if he did Viduy on the Se'ir ha'Mishtale'ach before Matan Dam of the inner goat, and the Mishtale'ach died, he spills the blood.

והשתא ניחא הא דקתני ועוד

i.

This explains why R. Yehudah said "and further."

ומכל מקום הדר קאמר דיקא מתניתין כוותיה דרב דלא ניחא ליה לפרושי ועוד כדפרישית משום דלישנא דמתניתין לא משמע ליה הכי דאתא לאשמועינן הא

9.

Conclusion: In any case, we retract and say that our Mishnah connotes like Rav, for we do not want to explain "and further" this way, for the Mishnah does not connote that it comes to teach this;

ומשום דאיכא למימר הכי ואיכא למימר כדמעיקרא כדקא סלקא דעתך דמקשה לא מסיק קשיא

i.

Since we can say this way, or we can say like the Makshan initially thought, we do not conclude that this is difficult.

אבל לאיכא דאמרי דלא קאמר מעיקרא בשלמא לרבי יוחנן אלא פריך מיד לרבי יוחנן

10.

However, the second version did not initially say "this is good for R. Yochanan." Rather, it immediately challenged him.

דלא משמע ליה כלל לפרושי הועוד כדפריש' ללישנא קמא לדברי המקשה דקאמר בשלמא לרבי יוחנן להכי מסיק קשיא.

i.

It is totally unwilling to explain "and further" like I explained in the first version according to the Makshan, who said "this is good for R. Yochanan." Therefore, it concludes that this is difficult for him.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF