1)

TOSFOS DH l'Rav Havi Mi'ut Acher Mi'ut v'Ein Mi'ut Acher Mi'ut Ela Lerabos

תוספות ד"ה לרב הוי מיעוט אחר מיעוט ואין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות

(SUMMARY: Tosfos limits the inclusion.)

- על כרחך צ"ל לרבות כהן הדיוט שיהא כשר בקבלה והזאה אבל בהוצאה ושחיטה דווקא אלעזר

(a)

Assertion: You must say that it includes a Kohen Hedyot, that he is Kosher for Kabalah and Haza'ah, but Hotza'ah and Shechitah required specifically Elazar.

דהא לכולהו לישני אמרינן לעיל אותה לאלעזר

(b)

Proof: In all versions, we say above that Osah (the Parah Adumah in the Midbar) was through Elazar.

והא דאמר ר' זירא אמר רב לעיל שחיטת פרה בזר פסולה

(c)

Implied question: Above, R. Zeira said in the name of Rav that Shechitah Parah Adumah is Pasul through a Zar;

דמשמע הא בכהן כשירה ואפי' בכהן הדיוט

1.

Inference: It is Kosher through a Kohen Hedyot!

יש לומר דלדורות קאמר וסבירא ליה כההוא לישנא דאותה לאלעזר הכהן הא לדורות בכהן הדיוט.

(d)

Answer: That discusses all generations. He holds like the version (42b) that the Parah in the Midbar required Elazar, but for all generations a Kohen Hedyot is Kosher.

2)

TOSFOS DH ha'Kol Kesherin Lekadesh

תוספות ד"ה הכל כשרין לקדש

(SUMMARY: Tosfos brings evidence against Rashi, who says that we put the ashes on the water.)

- פירש רש"י המים על האפר

(a)

Rashi's opinion: Kidush refers to putting water on the ashes.

ובמסכת פרה בכמה דוכתי משמע שהיו נותנין האפר על המים

(b)

Observation: Several places in Maseches Parah connote that we put the ashes on the water!

והא דכתיב ולקחו לטמא מעפר שריפת החטאת ונתן עליו מים חיים אל כלי דמשמע מים על האפר

(c)

Implied question: It says "v'Lakchu la'Tamei me'Afar Sereifas ha'Chatas v'Nasan Alav Mayim Chayim El Keli", which connotes that we put the water on the ashes!

יש לפרש ונתן עליו בשבילו יתן מים חיים אל כלי

(d)

Answer: We can explain "he puts Alav, i.e. for its (the ashes') sake, flowing water into a Kli."

ואדרבה משמע שהמים נוגעים בכלי והאפר נותן עליהם מלמעלה.

(e)

Strengthening of answer: In fact, the verse connotes that the water touches the Kli, and [we must say that] he puts the ashes on the water!

3)

TOSFOS DH Mai v'Lakchu la'Tamei d'Afilu Katan d'Paslei Lecha Hasam Hacha Kasher

תוספות ד"ה מאי ולקחו לטמא דאפילו קטן דפסלי לך התם הכא כשר

(SUMMARY: Tosfos explains the advantage of a minor over a deaf-mute or lunatic.)

- והא דמכשיר טפי בקטן מבחרש ושוטה

(a)

Implied question: Why is [R. Yehudah] Machshir a minor more than a deaf-mute or lunatic?

יש לומר משום דאתי לכלל דעת.

(b)

Answer: It is because he will [mature, and] come to have understanding.

4)

TOSFOS DH v'Nasan v'Lo Nasnah

תוספות ד"ה ונתן ולא נתנה

(SUMMARY: Tosfos explains why we expound to exclude women.)

- אף על גב דכל התורה כולה בלשון זכר נאמרה ואפילו הכי לא ממעטינן אשה אלא היכא דכתיב איש בהדיא

(a)

Implied question: The entire Torah is written in the masculine, and even so we exclude women only when it explicitly says "Ish"! :

יש לומר דשאני הכא מדשני קרא בדיבוריה

(b)

Answer: Here is different, for the Torah changed its wording;

דכתיב ולקחו לשון רבים והדר כתיב ונתן להכי דרשינן ולא ונתנה [וע"ע תוס' יבמות עב: ד"ה ונתן].

1.

It says "v'Lakchu la'Tamei" in the plural, and then "v'Nasan" (singular). Therefore, we expound v'Nasan v'Lo Nasnah. (See also Tosfos Yevamos 72b DH v'Nasan.)

5)

TOSFOS DH Ad d'Shakil Chad v'Yahiv Chad

תוספות ד"ה עד דשקיל חד ויהיב חד

(SUMMARY: Tosfos explains this to mean that one person does both.)

פי' ההוא גופיה דשקיל ליה מערב ליה במים

(a)

Explanation: The same one who takes, he mixes it in the water.

6)

TOSFOS DH ha'Kol Kesherim Lehazos Chutz mi'Tumtum v'Androginus v'Chulei

תוספות ד"ה הכל כשירין להזות חוץ מטומטום ואנדרוגינוס כו' -

(SUMMARY: Tosfos explains why the Mishnah did not teach that a Tumtum is Pasul for Kidush.)

תימה לי דהני תרי משניות דהכל כשרין לקדש ולהזות מיתנן במסכת פרה (פ"ה מ"ד ובפי"ב מ"י)

(a)

Question: These two Mishnayos "everyone is Kosher to be Mekadesh" and "[everyone is Kosher to] sprinkle" are taught in Maseches Parah (5:4, 12:10);

מ"ש דבקידוש לא קתני טומטום בהדי אשה ואנדרוגינוס כדקתני גבי הזאה

1.

Regarding Kidush, why wasn't Tumtum taught along with a woman and Androginus, like he was taught regarding sprinkling?

וי"ל דת"ק דרבי יהודה נמי פסיל ליה לטומטום לקדש מפני שהוא ספק ערל כדאמר בפ' הערל (יבמות עב:)

(b)

Answer: Also the first Tana of R. Yehudah disqualifies a Tumtum because he is a Safek Arel (if he is a man, he is uncircumcised), like it says in Yevamos (72b);

טומטום שקידש קידושו פסול מפני שהוא ספק ערל וערל שקידש קידושו פסול

1.

Citation (72b) (Beraisa): If a Tumtum was Mekadesh, it is Pasul, for he is a Safek Arel, and Kidush of an Arel is Pasul.

אנדרוגינוס שקידש קידושו כשר מפני שהוא ספק אשה רבי יהודה פוסל באשה ואנדרוגינוס

2.

Citation (cont.): If an Androginus was Mekadesh, it is Kosher, for he is a Safek woman. R. Yehudah disqualifies through a woman or Androginus;

ות"ק דרבי יהודה דמתניתין היינו ת"ק דרבי יהודה דברייתא דפרק הערל (גם זה שם) דסבירא ליה כר' עקיבא דמרבי לערל כי טמא

3.

The first Tana of R. Yehudah in the Mishnah is the first Tana of R. Yehudah in the Beraisa in Yevamos. He holds like R. Akiva, who includes an Arel [to be Pasul] like a Tamei;

והא דלא קתני ת"ק חוץ מטומטום

(c)

Implied question: Why didn't the first Tana (in the Mishnah) say "except for a Tumtum"?

יש לומר אין למידין מן הכללות אפילו במקום שנאמר בהן חוץ

(d)

Answer: We do not learn from general rules (e.g. everyone is Kosher...), even when they say Chutz (except for...)

ותנא חוץ מחרש שוטה וקטן ושייר ערל וטמא וטומטום

1.

The Tana said "except for a Cheresh, lunatic or child", and left over Arel, Tamei and Tumtum.

והא דלא פריך ממתניתין למאן דאמר ערל שהזה הזאתו כשירה ופריך מברייתא

(e)

Question: Why didn't he ask from the Mishnah against the opinion that Haza'ah of an Arel is Kosher, rather, he asked from the Beraisa?

י"ל משום דבברייתא קתני בהדיא דהזאתו פסולה להכי ניחא ליה למיפרך מינה.

(f)

Answer: It is explicit in the Beraisa that it is Pasul, therefore he preferred to ask from it.

7)

TOSFOS DH Ishah Mesa'adaso

תוספות ד"ה אשה מסעדתו

(SUMMARY: Tosfos discusses how a woman may help.)

- בפרק בתרא דמסכת פרה בתוספתא מפרש כיצד מסעדתו אוחזת לו המים אפילו בשעת הזאה ולא מבעיא בשעת טבילת האזוב

(a)

Explanation: A Tosefta in the last Perek of Parah explains how she helps him. She holds the water, even at the time of sprinkling, and we need not teach at the time of immersing the hyssop [in the water].

(b)

Note: Mesores ha'Shas (in the margin) changes the text from "Tosefta" to "Seifa", and also below, for we have no such Tosefta. This Hagahah leads to four problems. 1. Our Mishnah does not say [here] "even at the time of sprinkling" (Maharsha). 2. Below, Tosfos cites "our Mishnah in the last Perek of Parah." Tosfos has been discussing it all along, except for a brief citation of a Hekesh in Megilah. Tosfos could have said "our Mishnah", or at the most "our Mishnah in Parah." There was no need to repeat that it is in the last Perek! (One cannot bring a proof from the fact that only now Tosfos specifies Mishnah 10, but not above. Perhaps a later editor inserted this.) 3. Below, the Ri says "the Seifa connotes that it is a bigger Chidush to be Machshir Haza'ah." He should have specified "the Reisha of the Seifa", for the very Seifa (end of the Mishnah) connotes oppositely! 4. The Ri asked "it should have been taught in our Mishnah regarding Pesul." Since Tosfos discusses only the Mishnah, the words "in our Mishnah" are totally unnecessary! Rather, our text of Tosfos is correct. It seems that Tosfos had a Tosefta that we do not have.

דהזאה חשיב טפי רבותא מטבילת האזוב משום דקרא דמכשרי' מיניה קטן בטבילה כתב

1.

Haza'ah is a bigger Chidush than Tevilas ha'Ezov, because the verse from which we are Machshir a minor was written regarding Tevilah;

דכתיב וטבל במים איש טהור ודרשינן מיניה טהור להכשיר הקטן

2.

It says "v'Taval ba'Mayim Ish Tahor", and we expound from "Tahor" to be Machshir a minor;

וילפינן הזאה מטבילה דאיתקשו להדדי כדאיתא בסוף פרק ב' דמגילה (דף כ.)

i.

We learn from Haza'ah from Tevilah, since a Hekesh equates them (Megilah 20a).

ובמתניתין דפרק בתרא דפרה (משנה י) מסיים עלה ואם אחזה בידו אפילו בשעת הזייה פסול

3.

Our Mishnah in the last Perek of Parah (12:10) concludes "if she held his hand, even at the time of Haza'ah, it is Pasul."

ור"י מסימפונ"ט גימגם בזה דבתוספתא משמע דהזאה הוי (מעמוד ב) רבותא טפי להכשיר

(c)

Question (Ri of Simpont): The Tosefta connotes that it is a bigger Chidush to be Machshir Haza'ah;

43b----------------------------------------43b

ואם כן במתניתין גבי פסול הוה ליה למיתני אפי' בשעת טבילה

1.

If so, in our Mishnah, it should have taught regarding Pesul "even at the time of Tevilah"!

ונראה לי דלא קשיא דהא דפסלינן היכא דהאשה אחזה בידו היינו משום דהוי כאילו האשה עשתה אותו

(d)

Answer (Tosfos): We disqualify when she holds his hand, because it is as if she did it;

והא ודאי הוי פשוט טפי לפסול אשה בטבילה מבהזאה דקרא דממעטינן מיניה אשה בטבילה כתיב

1.

Surely, it is more obvious to disqualify a woman for Tevilah than Haza'ah, since the verse from which we exclude a woman discusses Tevilah;

ולגבי הכשר קטן הויא רבותא טפי בהזאה משום דקרא דמכשרינן מיניה קטן בטבילה כתיב.

2.

Regarding the Hechsher of a minor, it is a bigger Chidush regarding Haza'ah, since the verse from which we are Machshir a minor discusses Tevilah.

8)

TOSFOS DH v'Lo Palig R. Yehudah

תוספות ד"ה ולא פליג ר' יהודה

(SUMMARY: Tosfos explains why the Makshan assumed unlike the Tosefta.)

- תימה הוא דבתוספתא דמסכת פרה תנינא בהדיא ר' יהודה פוסל (גירסת הגר"א) בקטן

(a)

Question: The Tosefta in Parah explicitly says that R. Yehudah disqualifies a minor!

1.

Note: The Makshan wanted to prove from the Mishnah that R. Yehudah is Machshir a minor, like the first Tana. Had the Makshan known the Tosefta, he would not have asked. Abaye proved that R. Yehudah argues even without citing the Tosefta, since Mashma Motzi mi'Yad Mashma, i.e. Haza'ah is unlike Kidush. Our text of Tosfos and the Tosefta is difficult, for the Gemara concludes like Abaye, and does not even ask that this is unlike the Tosefta! We must say that also Abaye and the Gemara did not know the Tosefta. (This is why Hagahos ha'Gra cites Tosfos, who says that [only!] the Makshan did not hear the Beraisa.)

ושמא המקשה לא שמיע ליה הברייתא

(b)

Answer: Perhaps the Makshan had not heard the Beraisa (i.e. Tosefta).

9)

TOSFOS DH Limed Al Tevul Yom she'Kasher b'Parah

תוספות ד"ה לימד על טבול יום שכשר בפרה

(SUMMARY: Tosfos discusses how we learn from the verse.)

תימה למה לי קרא מהיכא תיתי לפוסלו

(a)

Question: Why do we need a verse? What would be the source to disqualify a Tevul Yom without a verse?

אי משום דחטאת קרייה רחמנא

1.

Suggestion: It is because the Torah calls Parah Adumah Chatas. (A Tevul Yom is Pasul for Kodshim.)

הא הזאה לאו עבודה היא כיון שזר כשר בה

2.

Rejection: Haza'ah is not Avodah, for a Zar is Kosher for it.

ואי משום דכתב טובא טהור בפרשה ואסף איש טהור וטבל במים איש טהור

3.

Suggestion: It says "Tahor" many times in the Parshah, e.g. "v'Asaf Ish Tahor" "v'Taval ba'Mayim Ish Tahor."

הא אצטריך לדרשא כולהו בשמעתין

4.

Rejection: We needed to expound all of them in our Sugya!

וי"ל ס"ד מדכתיב והניח במקום טהור בעינן נמי גברא שיהא טהור גמור

(b)

Answer - Suggestion: Since it says "v'Hini'ach... b'Makom Tahor", we require also a man who is totally Tahor!

קא משמע לן

1.

Rejection: "Tahor" teaches that this is not so.

ואם תאמר והיכי גמרינן שאר עבודות דפרה דפסול בזר מהזאה

(c)

Question: How can we learn that [a Tevul Yom is Kosher for] other Avodos of Parah, which are Pasul through a Zar, from Haza'ah?

איכא למיפרך מה להזאה שכשירה בזר

1.

We can challenge this. We cannot learn from Haza'ah, which is Kosher through a Zar!

וי"ל דאפי' הכי כיון דעיקר טהרה בהזאה קאתי ואכשר בה רחמנא טבול יום כל שכן בשאר עבודות

(d)

Answer: Even so, since the primary Taharah is through Haza'ah, and the Torah was Machshir a Tevul Yom for this, all the more so he is Kosher for other Avodos.

וא"ת ואימא לרבות מחוסר כפורים אבל טבול יום לא

(e)

Question: Perhaps ["Tahor"] includes (is Machshir) a Mechusar Kipurim, but not a Tevul Yom!

וי"ל דמוקמינן קרא בטומאה דאותה פרשה כגון טומאת מת דלא שייכא בה כפרה

(f)

Answer: We establish the verse to discuss a Tum'ah of the Parshah, e.g. Tum'as Mes, to which Kaparah (the need to bring a Korban) does not apply.

והכי אמרינן בפ"ב דזבחים (דף יז:) דלמאן דאמר במחוסר כפורים כשירה קסבר טומאה דכל התורה כולה

(g)

Support: We say in Zevachim (17b) according to the opinion that Mechusar Kipurim is Kosher [for Parah], holds that ["Tahor" excludes Tevul Yom of] every Tum'ah in the Torah;

וכיון דמכשרינן טמא מת דאיירי באותה פרשה ה"ה כל טבול יום אפילו אותו שמחוסר כפרה

1.

Since we are Machshir a [Tevul Yom of] Tamei Mes, with the Parshah discusses, the same applies to every Tevul Yom, even one who is Mechusar Kipurim;

ומאן דאמר מחוסר כפורים פסול קסבר טומאה דאותה פרשה דהיינו טבול יום דמת דלאו מחוסר כפרה

2.

The one who disqualifies Mechusar Kipurim holds that [we are Machshir] Tum'ah of this Parshah, i.e. Tevul Yom of Mes, who is not Mechusar Kipurim,

אבל דזב ומצורע לא אפילו העריב שמשו כיון דמחוסר כפורים.

i.

He is not [Machshir a Tevul Yom] of a Zav or Metzora, even if he already had ha'Arev Shemesh, since he is Mechusar Kipurim.

10)

TOSFOS DH Amar Rav Yehudah Teni Shel Heichal

תוספות ד"ה אמר רב יהודה תני של היכל

(SUMMARY: Tosfos discusses this answer in light of what we say below, that they separate also from between the Ulam and the Mizbe'ach.)

- והא דאמר לקמן דפורשין נמי מבין האולם ולמזבח

(a)

Implied question: Below we say that [everyone else] separates from between the Ulam and the Mizbe'ach! (If so, this answer is invalid.)

הא מסקינן לקמן דה"מ בשעת הקטרה דהיכל ובשעת מתן דמים דהיכל אבל בשעת הקטרה לפני ולפנים לא

(b)

Answer: We conclude below that this is [only] at the time of Haktarah in the Heichal and Matanos Dam in the Heichal, but not at the time of Haktarah Lifnai v'Lifnim (in the Kodesh ha'Kodoshim);

והכא איירי בהקטרת קטרת דלפני ולפנים ומיד אחר הקטרת קטרת דלפני ולפנים נטל הדם מיד הממרס

1.

Here we discuss Haktaras Ketores Lifnai v'Lifnim. Immediately after this, he took the blood from the one who was stirring it;

ולקמן כי בעי לאוכוחי דפורשין מבין האולם ולמזבח אף בשעת הקטרה דלפני ולפנים מברייתא דר' יוסי הוה מצי לאוכוחי ממתניתין דאין פורשין

2.

Below, when we want to prove that they separate from between the Ulam and the Mizbe'ach even at the time of Haktarah Lifnai v'Lifnim, from the Beraisa of R. Yosi, we could have proven from our Mishnah that they do not;

והוה ליה למימר אדמקשת לי מברייתא דר' יוסי תביא לי סייעתא ממתניתין

(c)

Implied question: [R. Elazar] should have said "rather than challenging me from the Beraisa of R. Yosi, bring a proof for me from our Mishnah!

וי"ל דממתניתין לא הוה מצי לאיתויי סייעתא דאיכא למימר כיון דהפרשה דמבין האולם ולמזבח אינה אלא מדרבנן דמדאורייתא אין פורשין אלא מאהל מועד

(d)

Answer: We could not bring a proof from our Mishnah, for one could say that since separation from between the Ulam and the Mizbe'ach is only mid'Rabanan, for mid'Oraisa, they separate only from the Ohel Mo'ed...

לא גזרו אלא על העומדים שם שלא לצורך

1.

Therefore, we decreed only on people standing there without a need.

וא"ת א"כ אמאי לא קאמר דהא מילתא איכא נמי בין היכל לבין האולם ולמזבח

(e)

Question: If so, why didn't we say that this is another difference between the Heichal, and between the Ulam and the Mizbe'ach?

דאילו מהיכל פרשינן אפי' לצורך ומבין האולם ולמזבח לא פרשינן אלא שלא לצורך

1.

We separate from the Heichal even if one was there for a need, but we separate from between the Ulam and the Mizbe'ach only if one was there for no need!

וי"ל דהמקשן דלקמן סבירא ליה דאפי' מהיכל נמי לא פרשינן לצורך עבודה

(f)

Answer: The one who asked below holds that even from the Heichal, they do not separate if they were there for a need of the Avodah.

והוא לא היה מגיה במתניתין מידי אלא הוה תני שבהיכל דכיון דצורך עבודה הוא שרי אף בהיכל.

1.

He did not change the text of the Mishnah at all. Rather, he taught "in the Heichal." Since it is a need of the Avodah, it is permitted even in the Heichal,

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF