PAST DEDICATIONS
 
YOMA 60 - Dedicated in honor of the first Yahrzeit of Mrs. Lily (Leah bas Pinchas) Kornfeld, a holocaust survivor who met all of life's challenges with courage and fortitude, by her daughter Shifra and family.

יומא דף ס. א

דבר שנעשית מצותו, האם שייך בו עוד איסור מעילה?

מה הדין? מנלן?
בעלמא אין בו מעילה דאיכא מיעוט שני כתובים הבאים כאחד [1]
תרומת הדשן מועלין בהם (ויקרא ו:ג) "וְהֵרִים אֶת הַדֶּשֶׁן וְשָׂמוֹ אֵצֶל הַמִּזְבֵּחַ" -
מלמד שטעונים גניזה

בבגדי כהונה

לרבנן: מועלין בהם (ויקרא טז:כג) "וּפָשַׁט אֶת בִּגְדֵי הַבָּד וְהִנִּיחָם שָׁם" -
מלמד שטעונים גניזה
לר' דוסא: אין מועלין -
וכשרין לכהן הדיוט [2]
"וְהִנִּיחָם שָׁם" -
מלמד שלא ישתמש בהן ליוה"כ אחר
עגלה ערופה מועלים בהם (דברים כא:ד) "וְעָרְפוּ שָׁם אֶת הָעֶגְלָה" -
שם תהא קבורתה לעולם

איזה עבודות מעכב בהן הסדר - שאם הקדים אחת לחברתה פסולה (אותה שהקדים)?

הנעשות בבגדי לבן בקה"ק הנעשות בבגדי לבן בחוץ [3] הנעשות בבגדי זהב בחוץ
לר' יהודה מעכן בהן אין מעכב אין מעכב
לר' נחמיה מעכבן בהן מעכב בהן אין מעכב

יומא דף ס: א

מה ילפינן מהמיעוטים דלהלן?

"זֹּאת" [4] "אַחַת"
לר' יהודה למעט עבודות שבבגדי לבן בחוץ [5] למעט עבודות שבבגדי זהב
לר' נחמיה למעט עבודות שבבגדי זהב למעט שפיכת שירים [6]

יומא דף ס: א

לר' יוחנן ור' יהושע בן לוי, לתנאים דלהלן האם מעכב שפיכת שירים של פרים הפנימיים?

אליבא דר' יהודה אליבא דר' עקיבא
לר' יוחנן
ולריב"ל
חד אמר [7] אינם מעכבים אינם מעכבים
וחד אמר [8] מעכבים אינם מעכבים
-------------------------------------------------

[1] והשני כתובים הם: תרומת הדשן ובגדי כהונה, ואליבא דר' דוסא הם: תרומת הדשן ועגלה ערופה. ואפי' למ"ד בעלמא דב' כתובים הבאים כאחד מלמדים, כאן אין מלמדים, משום שיש כאן בתרומת הדשן ועגלה ערופה מיעוטים - לומר שדוקא בהם הדין כן ולא בדבר אחר, בתרומת הדשן כתוב "ושמוֹ" - (ו' אחרונה מיותרת), ללמד שבו יש דין גניזה ולא בשאר דברים דהם מותרים בהנאה, וכן בעגלה ערופה כתוב "הערופה" - (ה' ראשונה יתירה), ללמד דדוקא בה יש דין גניזה ולא בדבר אחר.

[2] וכיון שכשרים לכהן הדיוט הרי שאין בהם מעילה, דהרי לא ניתנה תורה למלאכי השרת שיהיו פושטים אותן מיד.

[3] היינו בהיכל ובעזרות, כגון: הגרלת השעירים, והוידוים ושפיכת שיירי הדם, וכן מתנות הפרוכת ומזבח הזהב, דכל זה נחשב עבודות חוץ.

[4] פי', הלימוד לעיכוב הסדר ביוה"כ נלמד מדכתיב (ויקרא טז:לד) "וְהָיְתָה זֹּאת לָכֶם לְחֻקַּת עוֹלָם לְכַפֵּר עַל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל מִכָּל חַטֹּאתָם אַחַת בַּשָּׁנָה", מדכתב "חוקה" ש"מ עיכובא. אכן בפסוק זה עצמו כתוב גם תיבת "זֹּאת" וגם תיבת "אַחַת" למעט שלא על כל עבודה נאמר "חוקה".

[5] שאם עשאן שלא כסדר יצא, וכן לקמן.

[6] שאם הקדים עבודה המאוחרת לשפיכת שירים, שפיכת שירים לא מעכבת אותה מלחול. ור' יהודה חולק, וסובר שאם היו מעכבות עבודות שבבגדי לבן בחוץ גם שפיכת שירים היתה מעכבת, אלא שאני סובר שהם אינם מעכבות כלל בסדר. אכן אם לא עשה כלל את שפיכת שירים לר' יהודה מעכב לחד מ"ד.

[7] וס"ל שמשמעות דורשים איכא בין ר"ע לר' יהודה, ר"ל שנחלקו איך לדרוש לקרא (ויקרא טז:כ) "וְכִלָּה מִכַּפֵּר", דר' עקיבא דורשו מסופו לתחילתו דאם כיפר כלה, ואם לא כיפר לא כלה והיינו שבכיפר תליא מילתא וזה ההזאות אבל לא שירים שאינם מכפרים, ור' יהודה דריש לקרא כסדרו, אם כלה כיפר, [ובזה מרויח ר"י שלא נטעה לחשוב שסגי במתנה אחת - אלא דוקא אם כלה], אמנם מש"כ כלה הוא על מש"כ בפרשה דוקא שהם הזאות, אבל שירים שלא כתובים בפרשה - עליהם לא נדרש אם כיפר כילה.

[8] ר"ע ס"ל שאם כיפר היינו הזאה - כלה, ולא צריך יותר. ור"י דריש אם כלה לעשות כל מה שנאמר בענין - והיינו גם מה שלומדים ממקום אחר, רק אז כיפר.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף