YOMA 54 - Today's Daf is dedicated to the memory ofֲ Mosheֲ Grunֲ (Mosheֲ Shlomo ben Michael) by his friend in Jerusalem. His Yahrzeit is 17 Sivan.

יומא דף נד. א

התאריכים הנצרכים להבנת הסוגיא.

השנה לבריאה הערות
תחילת מלכות בבל 3320 זו השנה שכיבש נבוכדנצר את נינוה
כיבוש יהויקים 3321 שנה שניה כיבש יהויקים
גלה יכניה 3327 היא שנה ז' לכיבוש יהויכין, וח' לנבוכדנצר
גלות צדקיהו והחורבן 3338 היא שנה י"ח לכיבוש יהויכין, וי"ט לנבוכדנצר
חמשים ושתים שנה שממה 3338-3389 כמנין בהמ"ה
קיבלו רשות לבנות את המקדש 3390 והוא שבעים שנה לתחילת מלכות בבל

יומא דף נד: א

מהיכן נברא העולם ומנין?

מהיכן נברא העולם? ומנין?
לר' אליעזר מאמצעו [1] בְּצֶקֶת עָפָר לַמּוּצָק וּרְגָבִים יְדֻבָּקוּ
(איוב לח:לח)
ל' יהושע העולם נברא מן הצדדים [2] כִּי לַשֶּׁלֶג יֹאמַר הֱוֵא אָרֶץ, וְגֶשֶׁם, מָטָר,
וְגֶשֶׁם, מִטְרוֹת עֻזּוֹ [3] (שם לז:ו)
לר' יצחק אבן ירה הקב"ה בים ומנו נשתת העולם עַל מָה אֲדָנֶיהָ הָטְבָּעוּ אוֹ מִי יָרָה אֶבֶן פִּנָּתָהּ
(שם לח:ו)
לחכמים מאבן השתיה - מציון [4] מזמור לאסף וגו' (תהלים נ:א-ב) [5]
-------------------------------------------------

[1] והיינו שהקב"ה ברא את אמצע העולם בראשונה ומשם נדבקו רגבים עד שנעשה כל העולם.

[2] דהיינו שברא הקב"ה ארבעה מוצקות מן הצדדים, ושוב מתחם לבפנים עד שנדבקו באמצעיתם.

[3] פי', הקב"ה אמר לשלג להעשות ארץ. ומהיכן היה תחילת עשיית הארץ, - מפרש הפסוק מד' דברים, שהם: א) גֶשֶׁם ב) מָטָר ג) וְגֶשֶׁם ד) מִטְרוֹת עֻזּוֹ. וע"י אלו הגשמים שהיו מוצקים בארבע צדדים, נעשה מהשלג שבאמצע הארץ.

[4] פי', "אבן השתיה" נקראת כן שממנה הושתת העולם, והיא נקראת ציון.

[5] כתיב: "מִזְמוֹר לְאָסָף אֵל אֶלֹהִים ה' דִּבֶּר וַיִּקְרָא אָרֶץ מִמִּזְרַח שֶׁמֶשׁ עַד מְבֹאוֹ (והיינו שמדבר כיצד נברא העולם, ואומר:) מִצִּיּוֹן מִכְלַל יֹפִי אֱלֹהִים הוֹפִיעַ" - הרי שמציון נברא העולם. ודעת חכמים אלו דומה לדעת ר' אליעזר שהעולם נברא מאמצעו ושוב נדבקו רגבים וכו', אלא שמפרשים שהאמצע הוא אבן השתיה שהיא ציון.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף