יומא דף לז. א

איזה דברים הוזכרו או צריך להזכיר בוידוי?

לשון "אנא" שם השם
בוידוי כהן גדול ביו"כ צריך להזכיר צריך להזכיר
בוידוי משה בחטא הרגל צריך להזכיר לא הוזכר
בוידוי הסנהדרין בעגלה ערופה לא צריך להזכיר צריך להזכיר

מי נזכר במשנתנו לשבח ועל מה?

מי נזכר? ועל שם מה?
א. יהושע בן גמלא הכהן הגדול שעשה את גורלות של שעירי יוה"כ מזהב
ב. בן קטין הכהן הגדול שעשה י"ב ברזים לכיור
וכן עשה לו גלגל להורידו שלא יפסלו מימיו בלינה
ג. מונבז המלך עשה כל ידות הסכינים והקרדומות והמגלות,
וכני הכלים ואוגניהם, של צורך יוה"כ מזהב
ד. הילני אמו עשתה נברשת של זהב על פתח ההיכל [1]
עשתה טבלא של זהב שפרשת סוטה כתובה עליה [2]
-------------------------------------------------

[1] וכשהחמה זורחת היו ניצוצות יוצאים ממנה, והיו יודעים העם שבירושלים שהוא זמן לקרות ק"ש. וע' באריכות בתוד"ה אמר.

[2] והעמידה הגמ' שלא היתה כתובה עליה כל הפרשה, אלא היה כתוב ראשי הפסוקים, והמשך הפסוקים היה כתוב בראשי תיבות.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף