YOMA 29 (28 Iyar) -ֲ Dedicated in honor of the birthday of Neti Linzer.

יומא דף כט. א

איזה דברים נמנו בסוגיא, שהדבר הנראה טפל קשה מהעיקר, ומה הסימן בכל אחד?

מה הם הדברים? מה הוא הסימן
א. זוהמא דשימשא קשי משימשא [1] דנא דחלא - כשניקב יוצא ריח חזק
ב. שברירא דשימשא קשו משימשא [2] דילפא [3]
ג. הרהורי עבירה (תאות עריות) קשו מעבירה [4] ריחא דבשרא [5]
ד. שלהי דקייטא (אלול) קשיא מקייטא [6] תנורא שגירא [7]
ה. אישתא (קדחת) דסתיוא (חורף) קשיא מדקייטא [8] תנורא קרירא - שצריך עצים מרובים
ו. מיגמר (ללמוד) בעתיקא קשיא מחדדתא [9] טינא בר טינא [10]

יומא דף כט: א

האם כלי שרת מקדשים שלא בזמנם?

להיות קדוש לקרב להיות קדוש להפסל [11]
אם ניתן שלא בזמן הקרבתו אינו קדוש כלל
אם ניתן בליל יום הקרבתו אינו קדוש למ"ד לילה מחוסר זמן: אינו קדוש
למ"ד אין לילה מחוסר זמן: קדוש [12]
-------------------------------------------------

[1] חום השמש כשיש עננים קשה יותר משמש סתם של יום בהיר.

[2] חום השמש שיוצא מקרני השמש המפציעות בין העננים קשה יותר מהשמש.

[3] כשיורדים טיפות של מים על האדם קשה לו הרבה יותר מאשר להכנס כל גופו למים.

[4] מזיקים לגוף יותר מאשר העבירה עצמה.

[5] הריח של הבשר הצלוי מזיק לאדם שלא אוכלו מאוד.

[6] החום של סוף אלול חזק יותר מהחום של כל השנה, כיון שכבר גוף הבריות נתחמם כל הקיץ, וחום קל שעתה - מזיק.

[7] תנור שהוסק כמה פעמים אין קושי לחזור ולהסיקו, ובמעט עצים מתחמם.

[8] אדם שקודח מחום הקדחת בחורף שאפי' שקר הוא קודח - זה סימן שמחלתו קשה יותר מאדם שקודח מחום הקדחת בקיץ שחם.

[9] לחזור ללמוד על דבר ישן שכבר למדו ושכחו, קשה יותר מללמוד דבר חדש שלא למד אותו אף פעם.

[10] לעשות טיט מטיט ישן שפוררת אותו קשה יותר מאשר לעשות מעפר שלא נעשה ממנו מעולם טיט.

[11] פי', דברים שנפסלים דוקא מחמת קדושתם, כגון אם תיגע בהם אפי' טומאה קלה של טבול יום ומחוסר כיפורים, וכן לענין להפסל ביוצא.

[12] וכך ס"ל לאבוה דר' אבין, דלילה לא חשיב מחוסר זמן לענין זה ומהני להקדש להפסל.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף