יומא דף כא. א

מה הן העשרה נסים שנעשו במקדש, למסקנא?

מה הן העשרה נסים שנעשו במקדש?
א. לא הפילה אשה את עוברה מתאות ריח בשר הקודש הצלוי - אף שריחו טוב וחזק
ב. לא הסריח ולא התליע בשר הקודש - אף שפעמים שהיה שוהה יומים (בלא קירור)
ג. לא נראה זבוב בבית המטבחים - דהיינו בעזרה בחלק הצפוני במקום הדחת הקרבים מהדם
ד. לא אירע קרי לכהן גדול ביום הכפורים
ה. לא נמצא פסול בעומר ובשתי הלחם ובלחם הפנים
ו. היו עומדים צפופים בעזרה, וכשהיו משתחוים היו רווחים - כדי שלא ישמע את וידוי חברו
ז. מעולם לא כבו גשמים אש עצי המערכה
ח. עשן המערכה אפי' כל רוחות שבעולם באות ומנשבות אין מזיזות אותו ממקומו [1]
ט. לרב שמעיה: כלי חרס שבלעו בשר קדשים שדינם בשבירה - בלעים במקומם
לאביי: זפק ונוצת עולת העוף, ואפר מדשן מזבח הפנימי והמנורה - נבלעים במקומם
י. לחם הפנים סילוקו חם כסידורו - אף שעבר שבוע שהוא על השולחן

מה הן שני הנסים שנעשו בירושלים?

מה הן שני הנסים שנעשו בירושלים?
א. מעולם לא הזיק נחש ועקרב לאדם בירושלים
ב. לא אמר אדם לחברו צר לי המקום שאלין בירושלים [2]

איזה עוד נסים היו במקדש, ומפני מה לא נמנו?

איזה עוד נסים היו במקדש? מפני מה לא נמנו?
א. מקום ארון אינו מן המדה,
כרובים בנס היו עומדים
א. חשיב נסים שנראים בחוץ, ולא מבפנים שאינם נראים
ב. נסים תמידיים לא חשיב
ב. היתה גפן מזהב שמוציאה פירות נסים תמידיים לא חשיב
-------------------------------------------------

[1] למסקנא בעמוד ב' ביארה הגמ' שהכוונה שאינן מפזרות אותו, אולם היה מתנענע כדקל מחמת הרוח בזמנים מסוימים. וכן מבואר בגמ' שאין הכוונה על אש של מעלה - שהיא לא היה לה עשן, אלא הכונה על האש של הדיוט שמצוה להביאה.

[2] מרש"י נראה שלא גרס תיבת "שאלין" ומפרש שמעולם לא אמר אדם שמזונותיו דחוקים ודירתו דחוקה בירושלים.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף