יומא דף ז. א

האם טומאה הותרה בציבור באופנים דלהלן, היכא שאפשר לעשות בטהרה [1]?

באיכא שירים לאכילה בדליכא שירים לאכילה [2]
לרב נחמן: טומאה הותרה בציבור לכתחילה יחזר להקריב בטהרה [3] מקריב בטומאה
לרב ששת: טומאה דחויה בציבור לכתחילה יחזר להקריב בטהרה

פר של ע"ז [4] שנטמא האם מביאים אחר תחתיו, או שהציץ מרצה? [תוד"ה פרים].

בטומאת הקרבן בטומאת הכהנים
כשיכול להביא אחר מביא אחר
כשאין יכול להביא אחר הציץ מרצה אומרים לו "הוי פקח ושתוק"

קרבן ציבור הבא בטומאה מה הדין בדלהלן?

האם צריך ריצוי ציץ?
לרב נחמן: טומאה הותרה בציבור לא צריך ריצוי [5]
לרב ששת: טומאה דחויה בציבור צריך ריצוי

יומא דף ז: א

האם הציץ מרצה באופן דלהלן, והאם צריך ריצוי ציץ ביוה"כ ובציבור?

כשאין הציץ מונח על מצח הכה"ג [6]? האם צריך ריצוי ציץ ביוה"כ ובציבור?
לר' שמעון מרצה צריך - וס"ל כרב ששת שדחויה
לר' יהודה אינו מרצה אינו צריך - וס"ל כרב נחמן שהותרה
-------------------------------------------------

[1] כגון שיש אפשרות להביא מנחת עומר אחרת תחתיה. אולם אם אין אפשרות, לכו"ע אומרים לו "הוי פקח ושתוק". וע"ע מאירי.

[2] כגון מנחת נסכים של קרבן ציבור.

[3] דקרבן ציבור שנעשה בטומאה אינו נאכל בטומאה, כדאיתא במשנה בפסחים (דף עו:) מלבד קרבן פסח שכל כולו בא לאכילה - שנאכל גם כשנעשה בטומאה.

[4] נידון זה אינו קשור לנידון טומאה הותרה בציבור, כיון שאף שהוא קרבן ציבור מ"מ אינו קבוע לו זמן, אלא הוא נידון אם ציץ מרצה.

[5] דכיון שהיתר גמור הוא מה שנעשה בטומאה - לא צריך ציץ שירצה. אבל אם הטומאה רק דחויה - הרי שבא באיסור טומאה וצריך עליו ריצוי ציץ.

[6] וביאר אביי שהכוונה שתלוי הציץ על מתלה, אבל אם נשבר הציץ לכו"ע אינו מרצה.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף