1)

HOW CHALITZAH IS DONE (Yerushalmi Perek 12 Halachah 6 Daf 68b)

מתני' מצות חליצה בא הוא ויבמתו לפני בית דין והן נותנין לו את עצה ההגון לו שנאמר [דברים כה ח ט] וקראו לו זקני עירו ודברו אליו

(a)

(Mishnah): The Mitzvah of Chalitzah is as follows. The Yavam and Yevamah come to Beis Din. They give to him counsel proper for him - "The elders will speak to him".

והיא אומרת מאן יבמי להקים לאחיו שם בישראל לא אבה יבמי והוא אומר לא חפצתי לקחתה [דף סט עמוד א] בלשון הקודש היו אומרין

(b)

She says "Me'en Yevami Lehakim l'Achiv Shem b'Yisrael Lo Avah Yabmi", and he says "Lo Chafatzti Lekachtah." They speak in Leshon ha'Kodesh.

[דברים כה ט] ונגשה יבמתו אליו לעיני הזקנים וחלצה נעלו מעל רגלו וירקה בפניו רוק שהוא נראה לדיינים [דברים כה ט] וענתה ואמרה ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו

(c)

The Yevamah draws close to the Yavam, in view of the judges, and removes his shoe. She spits in front of him spit that is visible to the judges. She says "Kachah Ye'aseh la'Ish Asher Lo Yivneh Es Beis Achiv."

עד כאן היו מקרין וכשהוקרא רבי הורקנוס תחת האלה בכפר אבוס וגמר את כל הפרשה והוחזקו להיות מקרין את כל הפרשה

(d)

They used to be Makreh (recite, for the Yavam and Yevamah to repeat) until here. When R. Hurkenus was Makri under the tree in the village of Avus, and he finished the Parshah, it became established to be Makri the entire Parshah.

[שם י] ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל מצוה בדיינים לא מצוה בתלמידים

(e)

"V'Nikra Shemo b'Yisrael Beis Chalutz ha'Na'al" - the Mitzvah is for the judges to say this, and not the Talmidim;

רבי יודה אמר מצוה על כל העומדים שם לומר חלוץ הנעל חלוץ הנעל:

(f)

R. Yehudah says, it is a Mitzvah on all present to say "Chalutz ha'Na'al Chalutz ha'Na'al."

גמ' והן נותנין לו עצה את ההוגן לו. מהו את ההוגן לו.

(g)

(Gemara) Question: [The Mishnah said] 'they give to him counsel proper for him' - what is proper for him?

אין הוה סב אומר לה. ההין סב לאן ליך. אין הות סבתא (אומר) [נראה שצ"ל אומרת] ליה הדא סבתא לאן ליך.

(h)

Answer: If he was old (and she was intermediate, Beis Din tells him to) say to her 'that old man - why should you [marry him, i.e. me]?!' If she was old (and he was intermediate, Beis Din tells her to) say to him 'that old woman - why should you [marry her, i.e. me]?!'

היא טליתא והוא סב אמרין ליה טליתא היא והיא מכלמה עלך. הוא טלייא והיא סבתא אמרין לה טלייא הוא והוא מכלמה עלך.

1.

If she was young and he was old [Beis Din] says to him 'she is young - she will disgrace you!' (It is not good to marry her.) If he was young and she was old, [Beis Din] says to her 'he is young - he will disgrace you!' (It is not good to marry him. We explained this based on CHESHEK SHLOMO.)

הוא רוצה והיא אינה רוצה שומעין לה. היא רוצה והוא אינו רוצה שומעין לו.

(i)

If he wants [to do Yibum] and she does not want, we heed her. If she wants and he does not want, we heed him.

כללו של דבר כל המעכב שומעין לו.

1.

The Klal is, whoever opposes, we heed that person [and force the other to do Chalitzah].

היו שניהן רוצין אתא עובדא קומי רבי יוסי אמר (אפיק לבר) [צ"ל אפי' לבר ק' - ספר משביח]

(j)

If both of them want [even though one of them is much older than the other] - a case occurred in front of R. Yosi. He said, even if he is 100 [we allow Yibum].

ר' יוחנן בעי ביבמה מי מרדף אחר מי.

(k)

Question (R. Yochanan): Regarding a Yevamah [who is far from her Yavam], who pursues whom?

התיב רבי לעזר והכתיב [שם ז] ועלתה יבמתו השערה.

(l)

Answer (R. Lazar): "V'Alsah Yevimto ha'Sha'arah" (she pursues him).

כד שמעה רבי יוחנן אמר יפה לימדנו רבי לעזר.

1.

When R. Yochanan heard this, he said "R. Lazar taught us well!"

וקרייה מעכבת. אמר רבי שמואל בר רב יצחק הראוי לקרייה אין קרייה מעכבת ושאינו ראוי לקרייה קרייה מעכבת.

(m)

Question: Is reciting [the verses] essential?! R. Shmuel bar Rav Yitzchak said that if one is proper (able) to recite, reciting is not Me'akev. If one is not proper to recite, reciting is Me'akev! (Our Mishnah connotes that they must say the verses!)

אמר ר' מנא אף על גב דרבי שמואל בר רב יצחק אמר אין קרייה מעכבת מודה שאם בא לאומרן שהוא אומר על הסדר.

(n)

Answer (R. Mana): Even though R. Shmuel bar Rav Yitzchak said that reciting is not Me'akev [if they are proper to recite], he agrees that if they come to say them, they say them in the proper order.

ובלחוד דלא תימר מאן יבמי להקים. לא אבה יבמי. לא חפצתי לקחתה.

(o)

It is essential not to say "Me'en Yevami Lehakim Lo Avah Yabmi" (if she omits l'Achiv Shem b'Yisrael, she connotes that he does not want to fulfill "Lo Avah Yabmi" - it seems that this is MEICHAL HA'MAYIM's intent) or "Lo, Chafatzti Lekachtah" (if he pauses after 'Lo', this connotes 'no, I want to take her!' - PNEI MOSHE);

אלא מאן יבמי להקים לאחיו שם בישראל לא אבה יבמי. [שם ח] לא חפצתי לקחתה.

1.

Rather, "Me'en Yevami Lehakim l'Achiv Shem b'Yisrael Lo Avah Yabmi", "Lo Chafatzti Lekachtah" (without a pause).

תמן אמרין קרבת קדמנא ושלפת סיניה מעילוי ריגליה דימינא ורקת קדמנא רוק דמיתחזי על ארעא ואמרה ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו.

(p)

There (in Bavel) they say (write in a document of Chalitzah) 'she drew close in front of us and removed his shoe from his right foot, and spit in front of us spit visible on the ground, and said "Kachah Ye'aseh la'Ish Asher Lo Yivneh Es Beis Achiv."

אמר ר' אבהו מכיון שנראה הרוק שהוא יוצא מתוך פיה אפילו הפריחתו הרוח כשר.

(q)

(R. Avahu): Once the spit was seen leaving her mouth, even if the wind scattered it, it is Kosher.

רקה דם ר' בא בשם ר' יהודה (ר' זריקן מטי בה) [צ"ל ור' זריקן מטי בה בשם רב - חשק שלמה] רבי ירמיה בשם אבא בר אבא רבי זעירא מטי בה בשם שמואל אם יש בו צחצוחית של רוק כשר.

(r)

If she spat blood - R. Ba citing R. Yehudah, R. Zerikan citing Rav, R. Yirmeyah citing Aba bar Aba, and R. Ze'ira citing Shmuel, said that if there are drops of saliva (in the blood), it is Kosher. (CHESHEK SHLOMO)

הגידמת במה חולצת. בשיניה.

(s)

A woman without hands, how does she do Chalitzah? With her teeth.

בני סימונייא אתון לגבי ר' אמרין ליה בעא תתן לן חד בר נש דריש דיין וחזן ספר מתניין ועבד לן כל צורכינן. ויהב לון לוי בר סיסי.

(t)

The people of Simoniya came to Rebbi, and told him 'we want you to give to us a man who expounds, is a judge, Shali'ach Tzibur, teacher of children, and he will do all our needs.' He gave to them Levi bar Sisi;

עשו לו בימה גדולה והשיבוהו עליה. אתון ושאלון ליה הגידמת במה היא חולצת. ולא אגיבון. רקה דם. ולא אגיבון.

1.

They made a big podium for him, and seated him on it. They came and asked him, a woman without hands, how does she do Chalitzah? He did not answer them. If she spat blood [what is the law]? He did not answer them.

אמרין דילמה דלית הוא מרי אולפן. נישאול ליה שאלון ליה דאגדה.

2.

They said, perhaps he does not know Halachos. Let us ask him matters of Agadah!

אתון ושאלון ליה מהו הדין דכתיב [דניאל י כא] אבל אגיד לך את הרשום בכתב אמת אם אמת למה רשום ואם רשום למה אמת. ולא אגיבון.

(u)

They came and asked him, what is the meaning of "Aval Agid Lecha Es ha'Rashum bi'Chsav Emes" - if it is Emes (written explicitly), why does it say Rashum (a mere Siman)? If it is Rashum, why does it say Emes? He did not answer them.

אתון לגבי דרבי אמרון ליה הדין פייסונא דפייסנתך.

1.

They came to Rebbi, and said 'is this the one we requested from you?!'

אמר לון חייכון ב"נ דכוותי יהבית לכון. שלח אייתיתיה ושאל ליה. אמר ליה רקה דם מהו. א"ל אם יש בו צחצוחית של רוק כשר.

2.

[I swear by] your lives, I gave to you a [Chacham] like myself! He sent and brought him and asked him, if she spat blood, what is the law? [Levi] said, if there are drops of saliva in it, it is Kosher.

הגידמת במה היא חולצת. א"ל בשיניה. א"ל מהו הדין דכתיב אבל אגיד לך את הרשום בכתב אמת. אם אמת למה רשום ואם רשום למה אמת. א"ל [דף סט עמוד ב] עד שלא נתחתם גזר דין רשום. משנתחתם גזר דין אמת.

3.

He asked him, a woman without hands, how does she do Chalitzah? He said, with her teeth. What is the meaning of "Aval Agid Lecha Es ha'Rashum bi'Chsav Emes" - if it is Emes, why does it say Rashum? If it is Rashum, why does it say Emes? He said, before the decree is sealed, it is Rashum. After the decree is sealed, it is Emes.

אמר ליה ולמה לא אגיבתינון.

4.

Rebbi: Why didn't you answer them?

אמר ליה עשו לי בימה גדולה והושיבו אותי עליה וטפח רוחי עלי

5.

Levi: They made a big podium for me, and sat me on it. I became haughty [and forgot].

וקרא עליו [משלי ל לב] אם נבלת בהתנשא ואם זמות יד לפה. מי גרם לך להתנבל בדברי תורה על שנישאת' בהן עצמך.

6.

Rebbi applied to him "Im Navalta b'Hisnasei v'Im Zamosa Yad l'Feh" - what caused you to be disgraced in Divrei Torah? It is because you aggrandized yourself in them.

2)

TRICKING SOMEONE INTO DOING CHALITZAH (Yerushalmi Perek 12 Halachah 6 Daf 69b)

תני חליצה מוטעת כשירה.

(a)

(Beraisa): A mistaken Chalitzah is Kosher.

אי זו היא חליצה מוטעת.

(b)

Question: What is a mistaken Chalitzah?

אמר רבי שמעון בן לקיש כל שאומרים לו חלוץ והיא ניתרת לך לאחר זמן.

(c)

Answer #1 (Reish Lakish): They tell him 'do Chalitzah, and she will be permitted to you later.'

אמר ר' יוחנן אמש הייתי יושב ושונה הוא מתכוין והיא אינה מתכוונת היא מתכוונת והוא אינו מתכוין לעולם חליצתה פסולה עד שיהו שניהן מתכוונין.

(d)

Objection (R. Yochanan): Last night, I learned a Beraisa 'if he intends and she does not intend, or if she intends and he does not intend, the Chalitzah is Pasul until both of them intend [to permit her l'Shuk]'!

אי זו חליצה מוטעת על דעתו דר' יוחנן

(e)

Question: What is a mistaken Chalitzah according to R. Yochanan?

כל שאומרים לו חלוץ והיא נותנת לך מאה מנה.

(f)

Answer #2: They tell him 'do Chalitzah, and she will give to you 10,000 Zuz' (and she does not give to him).

אמר רבי מנא אם אמר על מנת נותנת.

(g)

(R. Mana): If he said 'on condition [that she will give to me]' she gives.

אתא עובדא קומי רבי הונא ועבד כרבי שמעון בן לקיש. כד שמע רבי יוחנן פלג חזר וכפה וחלץ לה זמן תניינות.

(h)

A case came in front of R. Huna, and he did like Reish Lakish. When [R. Huna] heard that R. Yochanan argues, he forced him to give Chalitzah a second time (with intent to permit her).

אתא עובדא קומי ר' חייה בר ווא ואמר לו בני האשה הזאת אינה רוצה להינשא לך דרך ייבום אלא חלוץ לה עקור זיקתך ממנה והיא נישאת לך דרך נישואין.

(i)

A case came in front of R. Chiyah bar Va, and [R. Chiyah] said to him 'my son, this woman does not want to marry you through Yibum. Rather, do Chalitzah to her, uproot your Zikah from her, and she will marry you in the way of Nisu'in';

מן דחלץ לה א"ל אין אתי משה ושמואל לא שריי לה.

1.

After he did Chalitzah, [R. Chiyah] told him 'if Moshe and Shmuel [ha'Navi] will come, they will not permit her [to you. Do Chalitzah again, knowing that you can never marry her.]

וקרא עלוי [ירמי' ד כב] חכמים המה להרע ולהיטיב לא ידעו.

2.

[The Yavam] applied to [R. Chiyah] "Chachamim Hemah Lehara u'Leheitiv Lo Yada'u."

אית תניי תני חליצה גנאי. אית תניי תני חליצה שבח.

(j)

Some teach that Chalitzah is disgraceful, and some teach that Chalitzah is praiseworthy.

אמר רב חסדא מאן דאמר חליצה גנאי כמשנה הראשונה מאן דאמר חליצה שבח כמשנה האחרונה.

(k)

(Rav Chisda): The one who says that Chalitzah is disgraceful, this is like Mishnah Rishonah (the proper Mitzvah is Yibum). The one who says that Chalitzah is praiseworthy, this is like Mishnah Acharonah (the proper Mitzvah is Yibum).

אמר רבי יוסי אפי' תימר כאן וכאן כמשנה ראשונה. כאן וכאן כמשנה אחרונה.

(l)

(R. Yosi): You can even say that both of them are like Mishnah Rishonah, or both are like Mishnah Acharonah;

מאן דאמר חליצה גנאי על ידי שפגם דבר אחד מן התורה יבוא ויטול פגמו [דברים כה י] ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל

1.

The one who says that Chalitzah is disgraceful, since he blemished one matter in Torah (he did not build his brother's house), he receives his stigma - "v'Nikra Shemo b'Yisrael Beis Chalutz ha'Na'al";

ומאן דאמר חליצה שבח נאמר כאן קרייה ונאמר להלן [בראשית מח טז] ויקרא בהם שמי. מה קרייה שנאמר להלן שבח אף כאן שבח:

2.

The one who says that Chalitzah is praiseworthy, it says here Keri'ah (calling), and it says there (Yakov's Brachah to Efrayim and Menasheh) "v'Yikarei Vahem Shemi." Just like Keri'ah there is praiseworthy, also here it is praiseworthy.

הדרן עלך פרק מצות חליצה
HADRAN ALACH PEREK MITZVAS CHALITZAH