1)

TOSFOS DH Ki Tiba'i Lecha Yevamah l'Alma (cont.)

תוספות ד"ה כי תיבעי לך יבמה לעלמא (המשך)

דכיון דנאמנת לומר מת בעלי ואתייבם ולא חיישינן דלמא משקרא משום דמרחמא ליה

(a)

Explanation: Since she is believed to say "my husband died, and I will do Yibum", and we are not concerned lest she lies because she loves him;

דאי הוה לן למיחש דלמא לא דייקא שפיר משום דמרחמא ליה וסמכה אעד א"כ לא הוה לן להימנוה במת בעלי ותתייבם דדלמא משקרא משום דמרחמא ליה

1.

If we should be concerned lest she does not investigate well because she loves him, and she relies on the witness, we should not believe her to say "my husband died" to do Yibum", lest she lies because she loves him!

אלא ודאי משום דמרחמא ליה אינה מונעת מלדקדק שפיר ואף על גב דדייקא שפיר מ"מ היא גופה לא מהימנא לומר מת בנה ואחר כך מת בעלה

(b)

Conclusion: Rather, surely love of him does not stop her from investigating well. Even though she investigates well, she is not believed to say that her son died, and afterwards her husband died;

שלא האמינוה רבנן אלא במיתת בעלה לאפוקה מחזקת איסור אשת איש על ידי דיוק שלה משום עגונא

1.

Chachamim believed her only about death of her husband, to remove her from Chezkas Eshes Ish through her investigation, due to Agunah (inability to remarry);

אבל לאפוקה מחזקת איסור ליבם לא רצו להאמינה ואף על גב דדייקא שפיר ויש להאמינה על ידי עד אחד.

2.

They did not want to believe her to remove her from Chezkas Isur to the Yavam, even though she investigates well, and we can believe her through one witness.

2)

TOSFOS DH Ki Tiba'i Lecha Yevamah l'Alma

תוספות ד"ה כי תיבעי לך יבמה לעלמא

(SUMMARY: Tosfos distinguishes this question from the previous question.)

דהתם איכא למימר טפי דלא דייקא שפיר משום דסניא ליה

(a)

Explanation: There, there is more reason to say that she does not investigate well, because she hates him.

אף על גב דמשום מרחמא ליה לא שבקה מלמידק משום דסניא שבקה טפי שגדולה שנאת השונאות מאהבת האוהבות

1.

Even though love of him does not stop her from investigating, hatred causes her to refrain more. Hatred of haters is greater than love of lovers.

ושכיח טפי דסניא ליה מדמרחמא ליה כדמשמע בסוף האשה שלום (לקמן דף קיז. ודף קיח:)

2.

Also, it is more common that she hates him than that she loves him, like it connotes that below (117a, 118b).

ועוד שיותר קשה לה כשתפול לפניו כששונאה אותו ממה שנוח כשאוהבת אותו

3.

Also, it is harder for her when she falls to him when she hates him, than it is pleasant [to fall to him when she loves him].

דכשאוהבת אותו אין לה כ"כ נוח כשתפול לפניו כי שמא יחלוץ ואפילו יכנוס אינה שמחה כל כך כי הרבה יש לה למצוא כיוצא בו או טובים ממנו

i.

When she loves him, it is not so pleasant, for perhaps he will do Chalitzah. And even if he will do Yibum, she is not so happy, for she could have found many men like him, or better than him;

אבל אם שונאתו אינה יכולה להנצל ממנו להנשא לאחר אם לא יחלוץ ועל כרחך צריכה לינשא לשנוי לה או תתעגן

4.

However, when she hates him, she cannot be saved from him to marry someone else unless he does Chalitzah. She is forced to marry someone she hates, or be an Agunah.

להכי מיבעיא ליה אי עיקר טעמא הוה משום דדייקא והכא לא דייקא שפיר

5.

Therefore, we ask whether the primary reason is because she investigates, and here she does not investigate well;

ואי טעמא משום דעבידא לאיגלויי הוא איכא למסמך אדיוקא פורתא ה"נ דייקא קצת אף על גב דסניא ליה

i.

If the reason is because it is Avid l'Igluyei, we can rely on a small amount of investigation. Also here, she investigates a little, even though she hates him.

וא"ת ומאי קמיבעיא ליה והתנן בהאשה שהלכה (שם) שהיא נאמנת לומר מת בעלה ואח"כ מת בנה כיון דאיהי מהימנא כ"ש עד אחד

(b)

Question: What was the question? A Mishnah below (118b) says that she is believed to say that her husband died, and afterwards her son died. Since she is believed, all the more so one witness is believed!

וי"ל דאיהי מהימנא משום דאית לה מיגו דאי בעיא אמרה מת בעלי ושתקה מבן

(c)

Answer: She is believed due to a Migo. If she wanted, she could have said that her husband died, and not mentioned her son;

אבל בעד איכא למיחש שמא שכרוהו שונאיה או הוא עצמו חשוד (הגהת ערוך לנר) לקלקלה היכא דמסמכה עליה ולא דייקא שפיר

1.

Regarding one witness, there is concern lest those who hate her hired him [to testify falsely], or he (the witness) himself is suspected to ruin her, when she relies on him and does not investigate well;

ולכך אין להאמינו כמותה דאיהי אית לה מיגו ואיהו לית ליה מיגו

2.

Therefore, we do not believe him like we believe her, for she has a Migo and he does not have a Migo;

דסבר אי אסהידנא אבעל לחודיה כי שמעה דמת הבן תחקור איזה מת ראשון ולא אוכל לקלקלה

i.

He reasons that if I testify only about the husband, when she hears that the son died, she will investigate who died first, and I cannot ruin her;

אבל אי אסהידנא אתרוייהו אבן ובעל כי שמעה נמי דמת בן סמכא עילואי ומיקלקלא

ii.

However, if I testify about both of them, the son and the husband, when she hears that also the son died, she will rely on me and be ruined.

ואפילו מהימן כאן עד בהנך תרתי בעיי אכתי איכא למיבעי לקמן עד אחד בקטטה ועד אחד במלחמה

(d)

Distinction: Even if [one] witness is believed here, we can still ask the other two questions below, one witness when there is a quarrel (between her and her husband), and one witness in war.

דאיכא למימר דהכא דייקא טפי מהתם

1.

We can say that here, she investigates more than there.

והתם נמי הכי בעי אי עיקר טעמא משום דדייקא ובעינן דיוקא רבה

2.

Also there, we ask whether the primary reason is because she investigates, and we require much investigation;

או עיקר טעמא משום דעבידא לאיגלויי ולהכי סמכינן אדיוקא זוטא כי הנהו.

i.

Or, the reason is because it is Avid l'Igluyei, therefore we rely on a small amount of investigation, like these cases.

3)

TOSFOS DH v'li'Taameich Seifa d'ka'Tani Ein ha'Ish Ne'eman v'Chulei

תוספות ד"ה וליטעמיך סיפא דקתני אין האיש נאמן כו'

(SUMMARY: Tosfos explains why we did not ask from the Reisha itself.)

וא"ת ל"ל למידק מסיפא מגופה הוה ליה לאקשויי

(a)

Question: Why do we need to infer from the Seifa? We could have asked from it (the Reisha) itself!

היאך עד אחד נאמן לומר מתה אחותה שתכנס לביתה דמאי עיגונא שייך התם דאי לא מינסבא להאי מינסבא לאחרינא

1.

How is one witness believed to say that her sister died, so she may marry her [sister's] husband? Igun does not apply there. If she does not marry him, she can marry someone else!

ואמר ר"י דהוי מצי לדחויי גבי אשה שייך לומר עיגונא אפילו בכי האי גוונא דשמא לא תמצא אדם שישאנה

(b)

Answer (Ri): We could have rejected that regarding a woman, Igun applies even in such a case. Perhaps she will not find another man to marry her;

אבל מתה אשתו שישא אחותה התם לא חזינא דבעיא לאינסובי ליה דהא משום גברא קאתי האי עד כדמשמע לישנא

1.

However, to say that his wife died, so he may marry her sister, we do not see that she wants to marry him. The witness came for the man [to permit him], like the words connote.

וא"ת מ"מ יכול לדקדק דע"כ לא מהימן עד אחד במתה אחותה שתכנס לביתה ואפילו שייך בה עיגונא דהא לא דייקא הכא כיון דליכא חומר בסופה

(c)

Question: In any case, we can derive that one witness is not believed to say that her sister died, so she may marry her [sister's] husband, even if Igun applies. She does not investigate, since there is no severity in the end (if her sister returns)!

ולפי מה שפירשתי לעיל (דף צג: ד"ה עד) דנשים מורגלות לדקדק ניחא.

(d)

Answer: Based on what I explained above (93b) that women are used to investigating well, this is fine.

4)

TOSFOS DH l'R. Akiva Itztrich

תוספות ד"ה לרבי עקיבא איצטריך

(SUMMARY: Tosfos explains why this is no Chidush according to Rabanan.)

לרבנן לא איצטריך אף על גב דהוי ממזר מדרבנן כדפי' לעיל (דף צב: ד"ה אבל).

(a)

Explanation: This is not needed according to Rabanan, even though [the child] is a Mamzer mid'Rabanan, like I explained above (92b. Our Sugya is unlike the Stam Gemara in Gitin, which says that if she married l'Shuk, all of the fines apply lest she be confused with a woman who remarried based on one witness, and then her husband returned. Alternatively, obviously Rabanan do not believe her to say that her Yavam died. Often she hates the Yavam, so she is concerned only for Kilkul mid'Oraisa.)

5)

TOSFOS DH l'Isur Kares Hitarta

תוספות ד"ה לאיסור כרת התרת

(SUMMARY: Tosfos explains that the Isur Kares is doing Yibum.)

פר"י דעד אחד נאמן לומר מת בעלה שתתייבם ולא אמר דלא דייקא משום דמרחמא ליה

(a)

Explanation #1 (Ri): One witness is believed to say that her husband died so she may do Yibum. We do not say that because she loves him, she does not investigate well.

לאיסור לאו לא כ"ש דלא אמרינן משום דסניא ליה לא דייקא

1.

For an Isur Lav (Yevamah l'Shuk), all the more so we do not say that because she hates him, she does not investigate well!

אבל מה שפירש בקונטרס לאיסור כרת מת בעליך תנשא

(b)

Explanation #2 (Rashi): "Isur Kares" refers to [one witness who says that] her husband died, so she may remarry.

אין נראה לר"י דהתם ליכא טעמא למימר דלא תידוק כי הכא דסניא ליה.

(c)

Objection (Ri): There, there is no reason why she will not investigate well, like there is here, i.e. she hates him.

6)

TOSFOS DH Hi Atzmah Tochi'ach

תוספות ד"ה היא עצמה תוכיח

(SUMMARY: Tosfos explains how her Ne'emanus refutes Rava's answer.)

דנאמנת לומר דתתייבם אף על גב דמרחמא ליה ואינה נאמנת לומר מת יבמי משום דסניא ליה.

(a)

Explanation: She is believed to say [that her husband died,] so she will do Yibum, even though [sometimes] she loves him, but she is not believed to say that her Yavam died, because [sometimes] she hates him.

94b----------------------------------------94b

7)

TOSFOS DH v'Af Al Gav d'Azil Ishto v'Giso l'Medinas ha'Yam

תוספות ד"ה ואף על גב דאזיל אשתו וגיסו למדינת הים

(SUMMARY: 1. Tosfos explains how we know that his wife's sister was married. 2. Tosfos discusses how many witnesses testified that Giso died.)

אין לפרש דמשמע ליה מתני' באזיל אשתו וגיסו משום דאחות אשתו פנויה לא היה צ"ל דמותרת לחזור לו

(a)

Suggestion: [The Gemara] holds that the Mishnah connotes that his (Yakov's) wife (Leah) and Giso (husband of his wife's sister) went, for if Leah's sister were single, it would not need to teach that she (Leah) may return to him (Yakov. Only when Leah's sister becomes forbidden to her husband due to her marriage to Yakov, one might have thought that we forbid also Leah to Yakov.)

דהא איצטריך דלא נימא דשכיבת אחותה אוסרת' מק"ו דא"א כדקאמר לקמן

(b)

Rejection: [Even if she were single,] it needs to teach that Bi'ah of her (Leah's) sister does not forbid her, from a Kal va'Chomer from Eshes Ish, like it says below!

אלא משמע ליה דאיירי בנשואה מדקאמר עלה רבי יוסי כל שפוסל ע"י אחרים כו'

(c)

Explanation: Rather, [the Gemara] holds that the Mishnah connotes that she was Nesu'ah, for R. Yosi taught about this "whoever forbids to others..."

משמע דת"ק איירי בפוסל על ידי אחרים

1.

Inference: The first Tana discusses forbidding to others. (Yakov forbade Leah's sister, i.e. to her husband.)

ומיירי באמרו לו שני עדים שמתה אשתו ועד אחד על גיסו

(d)

Explanation #1: The case is, two witnesses told him (Yakov) that his wife died, and one witness said that Giso died.

אבל בעד אחד על מיתת אשתו אין יכול לישא אחותה

1.

However, if one witness told him that his wife died, he could not marry her sister.

א"נ בדאיכא תרי על גיסו נמי וכמ"ד לעיל (דף צא.) דרבנן פליגי ארבי שמעון בניסת שלא ברשות וקניס אפילו בב' עדים

(e)

Explanation #2: There were two witnesses also about Giso. This is like the opinion above (91a) that Rabanan argue with R. Shimon when she married without permission [of Beis Din, rather, based on two witnesses], and fine even when there are two witnesses.

ולקמן נמי בשמעתין דפריך ותאסר בשכיבתה דאחותה מידי דהוה אאשה שהלך בעלה למדינת הים

(f)

Support: Also below in our Sugya, we ask that she (Leah) should be forbidden through her sister's Bi'ah, just like one whose husband went overseas;

על כרחך פריך אליבא דמאן דקניס בב' עדים דמיתת אשתו לא מיתוקמא אלא בב' עדים.

1.

You are forced to say that this is according to the opinion that fines when there are two witnesses that his wife died, for we can establish [that he was permitted to marry her sister] only when there were two witnesses.

8)

TOSFOS DH Eshes Giso Asurah

תוספות ד"ה אשת גיסו אסורה

(SUMMARY: Tosfos explains that all of the fines apply, just she does not need a Get.)

דקנסינן ככולהו קנסא דמתניתין

(a)

Explanation: We impose all the fines in our Mishnah (87b).

אבל גט לא בעיא דלא שייך כאן שמא יאמרו גירש זה ונשא זה

(b)

Exception: However, she does not need a Get, for there is no concern lest people say that this one (Giso) divorced for, and this one (Yakov) married her;

דכיון דאשתו קיימת לא שייך בה קדושין וידעי דעל ידי שמועת טעות נשאת לו ומש"ה אשתו שריא

1.

Reason: Since his (Yakov's) wife is alive, he cannot be Mekadesh her sister. All know that he married her (sister) due to errant reports. Therefore, his (Yakov's) wife is permitted to him.

והא דקתני מתני' אם מתה ראשונה מותר בשניה

(c)

Implied question: The Mishnah says that if the first (Leah, his first wife) died, he is permitted to the second (her sister! This shows that also another fine, i.e. permanent Isur to her new husband, does not apply.)

ההיא לאו באזיל אשתו וגיסו איירי דכיון דאסירא אגיסו לדידיה נמי תאסר אלא בפנויה מיירי.

(d)

Answer: That does not refer to when his wife and Giso went overseas. Since her (Leah's) sister is forbidden to Giso (her husband), she is forbidden also to him (Yakov). Rather, this clause discusses a single woman.

9)

TOSFOS DH Leima Masnisin d'Lo k'R. Akiva

תוספות ד"ה לימא מתני' דלא כר"ע

(SUMMARY: Tosfos explains that we infer this because we assume that his wife's sister was married.)

משום דמשמע ליה דאזיל אשתו וגיסו קאמר מתני' דלא כר"ע

(a)

Explanation: He (the Makshan) infers that his wife and Giso went overseas, unlike R. Akiva;

אבל אי הוה מיירי בפנויה בההיא פשיטא דלא בעיא אחות אשתו גט אפי' לר"ע

1.

However, if it discussed a single woman, obviously his wife's sister would not need a Get, even according to R. Akiva;

כיון דלא שייך בה קנסא כדאמר לקמן דלא קנסינן כיון דבמזיד אין שכיבת אחותה אוסרתה.

2.

This is because fines do not apply to her, like it says below that we do not fine, since Mezid Bi'ah of her sister does not forbid her.

10)

TOSFOS DH R. Akiva Mosif Af Eshes Ach v'Chulei

תוספות ד"ה רבי עקיבא מוסיף אף אשת אח כו'

(SUMMARY: Tosfos explains why he does not add more cases.)

אשת אביו ואשת אחי אביו לא בעי למינקט

(a)

Implied question: Why doesn't it say that he adds also Eshes Aviv and Eshes Achi Aviv?

דלא שכיח דנסבי להו ע"י שמועת טעות דאסירי לאחר מיתה.

(b)

Answer: It is not common to marry them through false reports, for they are forbidden even after death [of his father or uncle].

11)

TOSFOS DH v'Lav Itmar Alah v'Chulei

תוספות ד"ה ולאו איתמר עלה כו'

(SUMMARY: Tosfos points out that this is only like one opinion below.)

הך שינויא לא מיתוקמא אלא כר' אמי לקמן (צה:)

(a)

Observation: This answer is only according to R. Ami below (95b);

דלר' יצחק נפחא לא מיתוקמא ת"ק כר"ע דלדידיה רבי יוסי הוא דקאי כר' עקיבא דמפליג בין ארוסתו וגיסו לאשתו וגיסו אבל ת"ק לא שני ליה.

1.

According to R. Yitzchak Nafcha, we cannot establish the first Tana like R. Akiva, for according to him, R. Yosi holds like R. Akiva, who distinguishes between his Arusah and Giso, and Ishto (Nesu'ah) and Giso, but the first Tana does not distinguish them.

12)

TOSFOS DH Ela Nisu'in Mi Ika L'meimar Tena'ah Havah Lei b'Nisu'in

תוספות ד"ה אלא נשואין מי איכא למימר תנאה הוה ליה בנשואין

(SUMMARY: Tosfos explains why this is according to all opinions.)

ואפילו למ"ד (כתובות דף עד.) המקדש על תנאי ובעל אינה צריכה הימנו גט

(a)

Implied question: According to the opinion (Kesuvos 74a) that if one was Mekadesh on condition and had Bi'ah [for Nisu'in], she does not need a Get [because he did not pardon the Tenai. There is a Tenai in Nisu'in!]

מ"מ לא שכיחא מילתא שיתבטלו הנשואין מחמת התנאי משום דאיכא חיבת ביאה ושלא יהא בעילתו בעילת זנות

(b)

Answer: In any case, it is not common that Nisu'in is Batel due to a Tenai, for there is Chivas (dearness) of Bi'ah [so normally, he pardons the Tenai, and also] so his Bi'ah will not be Bi'as Zenus.

תדע דהא שמואל אית ליה האי סברא ואית ליה אין (הגהת הב"ח) תנאי בנשואין לקמן בפרק בית שמאי (דף קז: ושם).

(c)

Proof: Shmuel holds like this (she does not need a Get), and he holds that there is no Tenai in Nisu'in, below (107b)!

13)

TOSFOS DH Iy R. Akiva Nisni Nami Chamoso

תוספות ד"ה אי ר"ע ניתני נמי חמותו

(SUMMARY: Tosfos explains why he asked this only regarding the Mishnah.)

אברייתא לא קשה ליה אמאי לא מוסיף נמי רבי עקיבא חמותו

(a)

Implied question: Why didn't he ask why in the Beraisa, R. Akiva did not add Chamoso?

דאיכא למימר דלדבריהם דרבנן קאמר

(b)

Answer: We could say that he addresses Rabanan according to their reasoning;

לדידי אף חמותו נמי אלא לדידכו אודו לי מיהת באשת אח ואחות אשה

1.

I (R. Akiva) hold that also Chamoso [needs a Get. Even if you argue about Chamoso,] you should agree to me about Eshes Ach and Achos Ishto!

אבל במתני' הוה ליה למינקט חמותו דהוי חידוש טפי מאחות אשה.

2.

However, in the Mishnah, R. Akiva should have taught about Chamoso, for it is a bigger Chidush than Achos Ishto.

14)

TOSFOS DH me'Isura Mi Mi'atah Rachmana

תוספות ד"ה מאיסורא מי מיעטה רחמנא

(SUMMARY: Tosfos explains that there is a Lav and Kares.)

כלומר מלאו וכרת לא מיעטה אלא משרפה.

(a)

Explanation: The Torah did not exclude from a Lav and Kares, only from burning.