יבמות דף צד. א

האם עד אחד נאמן ביבמה לענין להתירה להנשא לשוק [1], והאם היא נאמנת?

עד אחד היא בעצמה
לרב ששת, לרבא נאמן אינה נאמנת
לדחית הגמ', לההוא מדרבנן אינו נאמן אינה נאמנת

יבמות דף צד: א

מה דין חמותו לאחר מיתת אשתו ואם חמותו?

האם אם חמותו
כתובה להדיא?
האם חייב שריפה בחמותו לאחר מיתת אשתו?
לר' ישמעאל אינה כתובה בשריפה
לר' עקיבא לאביי: כתובה
לרבא: אינה כתובה
לאביי: בשריפה
לרבא: אינה בשריפה [2]
-------------------------------------------------

[1] כגון שאומר העד שמת יבמה, או שאומר העד שמת בעלה ואח"כ מת בנה, שבאופנים אלו אינה צריכה לחכות ליבום.

[2] רבא פירש את דברי ר"ע שדרש "אותו ואתהן" - אותו ואת שתיהן, לומר שדוקא כששתיהן נמצאות - בשריפה, ואם לא הוא רק באיסורא, אולם לאביי דרשא זו של ר"ע באה לומר על חמותו ואם חמותו ששתיהן כתוב איסורן, וא"כ לא מייתר לו לדרשת רבא.

-------------------------------------------------