1)

TOSFOS DH Ein Tzarich Lehafer

תוספות ד"ה אין צריך להפר

(SUMMARY: Tosfos explains that this is because all the earnings are his.)

במעלה לה מזונות ומעה כסף איירי ולכך אין צריך להפר שהמותר הכל שלו והעדפה שע"י הדחק נמי סבר דהויא לבעל

(a)

Explanation: The case is, he feeds her and gives to her a Ma'ah (a sixth of a Dinar every week for other needs). Therefore, he need not annul, for all the excess (earnings) is his. Also the excess through working extra hard, he holds that it is her husband's.

אבל אין לומר דאין צריך להפר משום דקסבר אין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם

(b)

Suggestion: Perhaps he holds that he need not annul because he holds that one cannot be Makdish Davar she'Lo Ba l'Olam!

דא"כ אמאי נקט שאני עושה לפיך ליתני המקדיש מעשה ידיו של עצמו.

(c)

Rejection: If so, why does it say "what I do for you?" He should teach about one who is Makdish what he himself will earn!

2)

TOSFOS DH R. Akiva Omer Yafer

תוספות ד"ה רבי עקיבא אומר יפר

(SUMMARY: Tosfos explains why she can forbid, and why he can annul the vow.)

דקסבר העדפה שעל ידי הדחק לאשה כדאמר בריש מציאת האשה (כתובות סו. ושם)

(a)

Explanation: He holds that the excess through working extra hard belongs to her, like it says in Kesuvos (66a).

וא"ת והיאך יכול להפר והא אין זה דבר שבינו לבינה

(b)

Question: How can he annul it? This is not a matter between them! (It does not affect their relationship.)

וי"ל דחשיב נמי בינו לבינה לפי שאין יכול ליזהר וליקח בצמצום את הראוי לו ליקח

(c)

Answer #1: It is considered a matter between them, because he cannot be careful to take precisely what is proper for him.

א"נ גם חלקה משועבד לו שילקח בהם קרקע והוא אוכל פירות

(d)

Answer #2: [It is considered a matter between them, because] he has a lien also on her share. He buys land with it, and eats the Peros (but the vow forbids this to him).

וא"ת וא"כ היאך יכולה להדירו כיון דמשועבדת לו

(e)

Question: If so, how can she vow to forbid this to him, since he has a lien on her?

וי"ל דוקא בעיקר מעשה ידיה אלמוה לשיעבודיה דבעל שהם לגמרי שלו

(f)

Answer: Only regarding earnings themselves, [Chachamim] strengthened the husband's lien, and they are entirely his;

אבל הכא דאין לו אלא פירות לא אלמוה.

1.

Here (the excess through working extra hard), he has rights only to the Peros. They did not strengthen his lien.

3)

TOSFOS DH Yekadshu Yadai l'Oseihen

תוספות ד"ה יתקדשו ידי לעושיהן

(SUMMARY: Tosfos explains that this is Hekdesh to Hash-m.)

להקב"ה שעשאם

(a)

Explanation: [They are Hekdesh] to Hash-m, who made them.

אבל אין לפרש לעושיהן היינו למלאכתם

(b)

Question: Perhaps "l'Oseihen" means for their labors!

דא"כ הוה ליה למימר למעשיהן כדאמר בסוף פ"ק דנדרים (דף יג:) ידי למעשיהם.

(c)

Rejection: If so, [the text] should have said "l'Ma'aseihen", like it says in Nedarim (13b) "Yadai l'Ma'aseihen."

4)

TOSFOS DH v'Rav Nachman Amar Af mishe'Ba'u l'Olam v'Chulei

תוספות ד"ה ורב נחמן אמר אף משבאו לעולם וכו'

(SUMMARY: Tosfos points out that Rav Huna and Rav Nachman have opposite reasoning.)

סברת רב הונא הפוכה מדרב נחמן לענין דבר שלא בא לעולם כדפי' בפ"ק דכתובות (דף ז: ד"ה המזכה) ובסוף פ"ק דגיטין (דף יג: ושם ד"ה לדבר).

(a)

Observation: Rav Huna holds oppositely to Rav Nachman regarding Davar she'Lo Ba l'Olam, like I explained in Kesuvos (7b) and Gitin (13b. Rav Huna holds that one can be Makneh (transfer ownership of) Davar she'Lo Ba l'Olam, but only to Davar she'Ba l'Olam (something in the world, but not to a baby). Rav Nachman holds that one can be Makneh to Davar she'Lo Ba l'Olam, but [he may be Makneh] only a Davar she'Ba l'Olam.)

5)

TOSFOS DH Kenuyah Lecha me'Achshav Kanah

תוספות ד"ה קנויה לך מעכשיו קנה

(SUMMARY: Tosfos discusses when one must say me'Achshav, and when it helps.)

וקשה לר"י למה צריך מעכשיו דכיון דאית ליה אדם מקנה דבר שלא בא לעולם כאילו בא לעולם

(a)

Question (Ri): Why must he say "from now"? Since he holds that one can be Makneh Davar she'Lo Ba l'Olam, it is as if it is in the world;

ובדבר שבא לעולם א"צ מעכשיו כדאמרינן בפרק האומר בקדושין (דף נט.)

1.

Regarding something in the world, one need not say "from now", like it says in Kidushin (59a)!

גבי האומר לאשה הרי את מקודשת לאחר ל' יום ובא אחר וקידשה בתוך שלשים יום מקודשת לשני

2.

Citation (59a): If one said to a woman "you are Mekudeshes [to me] after 30 days", and someone else came and was Mekadesh her within 30 days, she is Mekudeshes to the latter;

לא בא אחר וקדשה בתוך שלשים מהו רב ושמואל דאמרי תרוייהו מקודשת אף על פי שנתאכלו וכו'

3.

Citation (cont.): If no one else was Mekadesh her within 30 days, what is the law? Rav and Shmuel both said that she is Mekudeshes, even if the money was consumed...

ולעיל (דף צב:) נמי גבי לאחר שתתגיירי ליכא מעכשיו וכן גבי פירות ערוגה לקמן

4.

Also above (92b), regarding ["you are Mekudeshes to me] after you convert", he did not say 'from now', and also for Peros of a patch (after they reach one-third growth and are uprooted, they should be Terumah on these detached fruits, or vice-versa), below (93b).

ואר"ת דהכא אצטריך מעכשיו משום דסתם קנין שדה הוא בחליפין או בשטר ובחזקה

(b)

Answer (R. Tam): Here, we need 'from now' because a Stam Kinyan of a field is through Chalipin, document or Chazakah;

דכסף אין קונה במקום שכותבין שטר אם לא שפירש בהדיא אי בעינא בכספא איקני בפ"ק דקדושין (דף כו.)

1.

Money does not acquire in a place where they write the document, unless he explicitly stipulated "if I want, I will acquire with money" (Kidushin 26a).

ובמקומו של רב היו כותבין את השטר ובכמה מקומות מצינו בהש"ס שלא היו קונין בכסף

2.

In Rav's place they used to write a document. In several places in the Gemara, we find that they did not acquire with money;

כדאמר בחזקת הבתים (ב"ב דף נד:) עובד כוכבים מכי מטי זוזי לידיה איסתליק ליה ישראל לא קני עד דמטי שטרא לידיה

i.

E.g. it says in Bava Basra (54b) "a Nochri, once he gets the money, removes himself (from the land). The Yisrael does not acquire until he gets the document.

ובפ"ק דב"מ (דף טז.) מכדי האי גברא במאי קני ליה בהאי שטרא האי שטרא חספא בעלמא

ii.

In Bava Metzi'a (16a), it says "how did this man acquire? With this document. This document is like a [worthless] shard!"

ולהכי צריך מעכשיו דאפילו בדבר שבא לעולם אי אמר קני בחזקה או בחליפין לאחר ל' ולא אמר מעכשיו לא קנה

(c)

Explanation: Therefore, he must say 'from now', for even regarding Davar she'Ba l'Olam, if he said "acquire with Chazakah or Chalipin after 30 days", and he did not say 'from now', he does not acquire;

הואיל ובשעה שיש לקנין לחול דהיינו לאחר ל' כבר פסקה החזקה או הוחזר הסודר

1.

This is because at the time the Kinyan should take effect, i.e. after 30 days, the Chazakah ceased, or the garment [used to make Chalipin] was returned.

כדאמרינן בהאשה שנפלו (כתובות דף פב. ושם) משוך פרה זו ולא תהא קנויה לך עד אחר ל' לא קנה כי לא אמר מעכשיו

2.

This is like we say in Kesuvos (82a), that [if one said] "do Meshichah on (take to your Reshus) this cow, but it is not acquired to you until 30 days", he does not acquire, because he did not say 'from now';

לפי שבשעת הקנין כבר פסקה המשיכה

i.

This is because at the time of the Kinyan (when it should take effect, after 30 days), the Meshichah ceased.

וכן כשקנה בשטר צריך מעכשיו שאפילו יהיה נקרע השטר או נאבד קנה

3.

Similarly, when one acquires through a document, he must say 'from now', so even if the document is torn or lost [before the time for the Kinyan to take effect], he acquires;

דאי לא אמר מעכשיו ונקרע בתוך כך או אבד לא קנה כיון דבשעת קנין אין כאן שטר

i.

If he did not say 'from now', and the document was torn in the interim or lost, he did not acquire, for at the time of the Kinyan, there is no document here.

כדאמר למ"ד דמקודשת ומגורשת לכשיתן (הגהת הרש"ש) דאם נקרע או אבד הגט אינה מגורשת

4.

This is like it says according to the opinion (Gitin 74a) that [if one said 'you are Mekudeshes to me on condition that I give to you 200 Zuz', or 'this is your Get on condition that you give to me 200 Zuz',] she is Mekudeshes or divorced when he [or she] gives. If the Get was torn or lost in between, she is not divorced.

אבל גבי אחר שתתגיירי א"צ מעכשיו דסתם קדושין בכסף הם דאפילו נתאכלו המעות חשוב כל שעה כאילו הם בעין שהמעות נשארו אצל המקנה

(d)

Distinction: However, regarding ["you are Mekudeshes to me] after you convert", he need not say 'from now', for Stam Kidushin is with money. Even if the money was consumed, it is always considered as if it is intact with the Makneh (the seller. Regarding Kidushin, she is the Makneh.)

ואם לא נעשה הקנין היה מוטל עליו להחזירם וחשוב כאילו הם בעין לשם קדושין

1.

If the Kinyan does not occur, it is incumbent on him (the Makneh) to return the money, so it is considered that it is intact, l'Shem Kidushin;

דלאו למלוה דמי ולא לפקדון כדאמר בהאומר (קדושין נט.)

i.

The money is not like a loan, and not like a deposit, like it says in Kidushin (59a).

ובפירות ערוגה נמי לא בעי מעכשיו לפי שאמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט דמי

2.

Also regarding Peros of a patch, we do not require 'from now', since saying to Hash-m [that they are Terumah] is like Mesirah (handing over) to a person;

וחשוב כאילו מוסרם ליד הקונה לעמוד בידו ולקנות כשיגיע הזמן שקבע

i.

It is as if he gave them to the buyer to be in his hand and acquire them when will come the time that he fixed.

אף על גב דרב מספקא ליה (שם:) במעכשיו ולאחר שלשים יום אי תנאה הוי או חזרה הוי

(e)

Implied question: Rav was unsure (Kidushin 59a) about 'from now and after 30 days', if it is a Tenai (stipulation, on condition that he not retract within 30 days), or a retraction (he initially said 'from now', and retracted to say 'after 30 days.' Perhaps similarly, regarding a field, he initially said 'from now', and retracted to say 'when I buy it'!)

מ"מ מהני הכא בשדה מעכשיו דהכא פשיטא דלאו חזרה הוי

(f)

Answer #1: In any case, here regarding a field 'from now' helps, for here it is obvious that it is not a retraction;

דודאי בדבר שבידו להקנות עכשיו יש להסתפק כשאמר ולאחר שלשים שחוזר ממה שאמר בתחלה מעכשיו

1.

Surely, regarding something b'Yado Lehaknos (he could give it) now, there is a doubt when he says "and after 30 days" that he retracts from his initial words 'from now';

אבל בדבר שאין בידו להקנות עכשיו כי הכא כשאומר לכשאקחנה אין זה חזרה אלא דאי אפשר לו בע"א

i.

However, something that he cannot be Makneh now, like here, when he says "when I buy it', this is not a retraction. Rather, he has no other way [to give it]!

ועוד דהכא שאמר מעכשיו לבסוף אין שייך להסתפק כלל

(g)

Answer #2: Here, when he says 'from now' at the end, there can be no doubt at all.

וא"ת כיון דמעכשיו ולאחר שלשים הוי או תנאה או חזרה הא דא"ר יוחנן בפ' האשה שנפלו (כתובות פב. ושם)

(h)

Question: Since 'from now and after 30 days' is a Tenai or retraction, how do we understand R. Yochanan's teaching in Kesuvos (82a)?

משוך פרה זו ולא תהא קנויה לך עד לאחר ל' יום קנה ומוקי לה דאמר מעכשיו אפי' עומדת באגם

1.

If he said "do Meshichah on this cow, but it is not acquired to you until after 30 days", he acquires. We establish it that he said 'from now', and even if [after 30 days] it is in the swamp (not the buyer's Reshus).

אי חזרה הוי אמאי קנה ואי תנאה הוי ונגמר הקנין מעכשיו למה לי עומדת באגם אפי' ברה"ר או ברשות מקנה נמי

2.

If it is a retraction, why did he acquire? If it was a Tenai, and the Kinyan finished now (when he said this), why do we discuss when the cow is in the swamp? We could even say that it is in Reshus ha'Rabim or the seller's Reshus (where the buyer cannot acquire at all)!

ובהכותב (שם פו.) משמע דדוקא נקט אגם שראוי למשיכה

i.

In Kesuvos (86a), it connotes that he mentioned specifically a swamp, in which it is possible to do Meshichah.

ואר"י דלא קשה מידי דר' יוחנן לטעמיה דאית ליה בהאומר (קדושין ס.) דמעכשיו ולאחר ל' לא הוי לא תנאה ולא חזרה

(i)

Answer (Ri): This is not difficult. R. Yochanan teaches like he holds in Kidushin (60a), that 'from now and after 30 days' is not a Tenai, and not a retraction;

אלא ה"ק דמעכשיו יתחיל הקנין ולאחר ל' יגמור ולהכי בעינן שתהא בסוף שלשים במקום הראוי לקנין ולמשיכה שאז נגמר הקנין

(j)

1. Rather, he says "the Kinyan should begin now, and finish after 30 days." Therefore, we require that after 30 days it is in a place where Kinyan and Meshichah are possible, for then the Kinyan finishes.

ודין קנין אחר שלשים פר"י דהכי הוי

(k)

Explanation: The Ri says that this is the law of a Kinyan after 30 days:

דבכסף אפילו אינו בעין ובשטר כשהוא בעין ברשות קונה בסוף ל' קני בלא מעכשיו לכ"ע

1.

If it was with money, even if the money is not intact, or if it was with a document, and it is intact in the buyer's Reshus after 30 days, all agree that he acquires without 'from now';

אבל משיכה וחזקה וחליפין ושטר שנקרע לא מהני לכ"ע

2.

However, Meshichah, Chazakah, Chalipin, and a document that was torn, all agree that it does not help.

ואף אם אמר מעכשיו ולאחר שלשים לא מהני לכ"ע (הגהת מהרש"א)

3.

Even if he said 'from now and after 30 days' this does not help according to everyone. (Maharsha - i.e. all agree that Meshichah... and a torn document require 'from now'; if he said 'from now and after 30 days', not all agree that it helps.)

דשטר (הגהת מהרש"א) הנאבד וחזקה וחליפין לא מהני לקנות לגמרי לרבי יוחנן כיון דבשעת גמר הקנין אין שטר וחזקה וחליפין

4.

A lost document, Chazakah and Chalipin do not help to acquire totally according to R. Yochanan, since when the Kinyan finishes there is no document, Chazakah or Chalipin.

אבל משיכה קונה במעכשיו ולאחר ל' כיון דבסוף ל' הפרה עומדת באגם שהוא מקום הראוי לקנין

5.

However, Meshichah acquires with 'from now and after 30 days', since at the end of 30 days the cow stands in the swamp, which is a place proper for a Kinyan;

דע"י תחלת משיכה שהותחל קנין נעשה האגם רשותו והוי לה כמשיכה אריכתא

6.

Through the initial Meshichah that began the Kinyan, the swamp became his Reshus. It is like a long Meshichah.

ואפילו יצתה מן האגם תוך ל' או אפילו משכה המקנה לחצרו ושוב בתוך שלשים חזרה לאגם קני

i.

Even if it left the swamp within 30 days, or even if the Makneh took it to his Chatzer, and later within 30 days it returned to the swamp, he acquires.

ולרב דמספקא ליה אי חזרה הוי לא מהני מידי מה שעומדת באגם

7.

According to Rav, who was unsure if it is a Tenai or a retraction, it does not help at all that it stands in the swamp.

ולשמואל דפשיטא ליה דתנאה הוי בכולהו קני כיון שלא חזר בו תוך הזמן

8.

According to Shmuel, who is sure that it is a Tenai, with all [Kinyanim] he acquires, since he did not retract within the time.

וא"ת ואמאי לא קני לר' יוחנן פרה אפילו ברה"ר או ברשות המקנה כמו שקנה קרקע במהיום ולאחר מיתה דקני מהיום גוף ולאחר מיתה פירות

(l)

Question: According to R. Yochanan, why doesn't he acquire a cow even in Reshus ha'Rabim or the Makneh's Reshus, like he acquires land with 'from now and after death' which acquires the Guf (permanent rights to it) today, and the Peros after death [of the giver]?

ושמא במהיום ולאחר מיתה משמע טפי שרוצה להקנות גוף מהיום

(m)

Answer: Perhaps 'from now and after death' connotes more that he wants to acquire the Guf from today;

ומסתברא דכיון דאמר לאחר מיתה דלהבריח נכסים משאר יורשים קאתי ומקני ליה לגוף מהשתא, ר"י.

1.

Presumably, since he said "after death", he wants to divert the property from other heirs and he is Makneh the Guf to him from now. The Ri said so.

6)

TOSFOS DH Maisi Kansa d'Peiri

תוספות ד"ה מייתי כנתא דפירי

(SUMMARY: Tosfos explains that they were not R. Yanai's Peros.)

אר"י דמשל אריס הוו שהיה נותן לרבי ינאי

(a)

Explanation (Ri): They belonged to the sharecropper. He used to give to R. Yanai;

דאי משל רבי ינאי לא חשוב דבר שלא בא לעולם ואפילו הוו מחוברים כיון שבידו לתלוש כדמוכח בהאומר בקדושין (דף סב. ושם)

1.

If they were R. Yanai's Peros, it would not be considered Davar she'Lo Ba l'Olam, even if they were attached to the ground [when he wanted to tithe them], since it is b'Yado to detach them. This is clear from Kidushin (62a).

ולא מסתבר לומר דלא חשיב הכא בידו לפי שהיה רחוק מהם

(b)

Suggestion: Here it is not considered b'Yado because the Peros were far away.

דאין נראה לחלק בין קרוב בין רחוק.

(c)

Rejection: It is unreasonable to distinguish between whether they are close or far.

93b----------------------------------------93b

7)

TOSFOS DH Ela Lav Ki Hai Gavna

תוספות ד"ה אלא לאו כה"ג

(SUMMARY: Tosfos explains that the verse permits tithing Lo Min ha'Mukaf on Shabbos.)

מתוך פירוש הקונטרס משמע דאיצטריך ליה למילף מקרא משום דבר שלא בא לעולם

(a)

Explanation #1 (Rashi): Rashi connotes that we need to learn from the verse due to Davar she'Lo Ba l'Olam.

וקשה לר"י דמה לי שבתות ויו"ט משאר ימים

(b)

Objection (Ri): Why are Shabbos and Yom Tov different than other days?

ונראה לר"י כמו שפר"ח דאתא קרא למישרי שבת שלא מן המוקף

(c)

Explanation #2 (Ri and R. Chananel): The verse comes to permit tithing Lo Min ha'Mukaf on Shabbos (the Terumah is not near the Tevel being exempted).

וא"ת וכיון דשרי לתרום בשבת מדאורייתא היכי אתא קרא למישרי שלא מן המוקף כיון דיכול להמתין עד השבת ויתרום מן המוקף

(d)

Question: Since the Torah permits to tithe on Shabbos, how can a verse come to teach that it is permitted Lo Min ha'Mukaf (for Kevod Shabbos)? He can wait until Shabbos and tithe Min ha'Mukaf!

וי"ל דאתא קרא דהיכא דיש לו פירות בעיר אחרת ואין לו בידו אלא כדי סעודת שבת דאי הוה מעשר מינייהו גופייהו הוה בצר ליה

(e)

Answer #1: The verse permits one who has Peros in another city, and he has here only enough for his Shabbos meal. If he will tithe from them (what he has here), he will not have enough;

ושרי משום עונג שבת לעשר מאותן של עיר אחרת שלא מן המוקף

1.

For the sake of Oneg Shabbos, he may tithe (make Terumah and Ma'aser) the Peros in the other city, Lo Min ha'Mukaf.

וא"ת ובהאי עובדא דרבי ינאי היכי הוה שרי לתרום שלא מן המוקף כיון דמדאורייתא יכול לתרום למחר מן המוקף

2.

Question: In the episode with R. Yanai, why was it permitted to tithe Lo Min ha'Mukaf, for the Torah permits to tithe tomorrow [on Shabbos] Min ha'Mukaf! (There is no reason to permit today Lo Min ha'Mukaf.)

וי"ל דהכא בתרומת פירות דרבנן התירו שלא מן המוקף משום עונג שבת כיון דבעלמא כשהם בעיר אחרת שאין יכול לתקן שרי מדאורייתא

3.

Answer: Here, regarding Terumah of Peros, which is mid'Rabanan, they permitted Lo Min ha'Mukaf for the sake of Oneg Shabbos, since normally, when they are in another city and he cannot fix them [from what is here] the Torah permits.

ועי"ל דשרי לתרום בע"ש שלא מן המוקף כדי שלא יצטרך לטרוח ולתרום בשבת דכל זה עונג שבת.

(f)

Answer #2: One may tithe on Erev Shabbos Lo Min ha'Mukaf, so he will not need to toil and tithe on Shabbos. This is Oneg Shabbos!

8)

TOSFOS DH Le'acher she'Esgayer Le'acher she'Tisgairi v'Chulei

תוספות ד"ה לאחר שאתגייר לאחר שתתגיירי כו'

(SUMMARY: Tosfos discusses how we learn R. Meir's opinion from here.)

וא"ת דאמר בפ"ק דגיטין (דף יג: ושם) אפילו לר"מ דאמר אדם מקנה דבר שלא בא לעולם ה"מ לדבר שבעולם אבל לדבר שאינו בעולם לא

(a)

Question: In Gitin (13b), we say that even R. Meir, who says that one can be Makneh Davar she'Lo Ba l'Olam, this is only to a Davar she'Ba l'Olam, but not to Davar she'Lo Ba l'Olam!

והשתא מהיכא דשמעינן ליה דבר שלא בא לעולם דהיינו לאחר שתתגיירי

1.

Rhetorical question: What is the source [that he says that one can be Makneh] Davar she'Lo Ba l'Olam? It is from "after you convert";

שמעינן נמי לדבר שלא בא לעולם כגון לאחר שאתגייר

2.

We learn also [from that Beraisa that one can be Makneh] to a Davar she'Lo Ba l'Olam, i.e. the case of "after I convert"!

ואמר ר"י דלא חשיב לאחר שאתגייר לא בא לעולם כ"כ כיון שהגוף הוא בעולם רק שמחוסר גירות

(b)

Answer (Ri): "After I convert" is not considered so much Lo Ba l'Olam, since the body is here, just he is lacking conversion;

אבל התם נולדים לא באו לעולם כלל

1.

However, there [we say that one cannot be Makneh to] people who will be born. They are not in the world at all.

ואר"י שבענין זה תירץ הר"ר אלעזר משזנ"א אהא דמקשינן

(c)

Support (Ri): R. Elazar of Shazna said similarly to answer the following question.

דאמר בריש המפקיד (ב"מ דף לג. ושם) אימור דאמר ר"מ כגון פירות דקל דעבידי דאתו

1.

It says in Bava Metzi'a (33a) that we heard that R. Meir said [that one can be Makneh Davar she'Lo Ba l'Olam] only in a case like fruits that will grow on a date tree, for they normally come;

ותימה דהא כל הנהו דהכא לא עבידי דאתו

2.

Question: All the cases [of Davar she'Lo Ba l'Olam in our Sugya] do not normally come!

ותירץ דלא בעינן עבידי דאתו אלא בדבר שאין בעולם כלל אבל הנך דהכא דהוו בעולם לא בעינן עבידי דאתו

(d)

Answer (R. Elazar of Shazna): We require that it normally comes only for something not in the world at all. The matters here are in the world, so we do not require that they normally come.

וא"ת א"כ בפרק אף על פי (כתובות דף נח: ושם) גבי מקדיש מעשה ידי אשתו דמפרש טעמא דרבי מאיר מתוך שיכול לכופה למעשה ידיה נעשה כאומר יקדשו ידיה לעושיהם וידיה איתנהו בעולם

(e)

Question: If so, in Kesuvos (58b), regarding one who was Makdish his wife's earnings, we explain that R. Meir holds that since he can force her to work, it is as if he said "her hands are Hekdesh to their Maker." Her hands are in the world;

ופריך וסבר רבי מאיר אין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם והתניא הרי את מקודשת לי לאחר שאתגייר וכו'

1.

Citation (58b) Question: Does R. Meir hold that one cannot be Makdish Davar she'Lo Ba l'Olam? A Beraisa says [if one said] "you are Mekudeshes to me after I convert..."

ומשני מההיא אין מהא ליכא למשמע מינה

2.

Citation (cont.) Answer: Indeed, we learn from there [that he holds that one can be Makneh or Makdish Davar she'Lo Ba l'Olam]. From here (one who was Makdish his wife's earnings) we cannot learn (for perhaps he was Makdish her hands).

והשתא הא מההיא נמי לא שמעינן שיכול להקדיש דבר שלא בא לעולם כלל כגון מעשה ידיה שלה

3.

Summation of question: Also from there (after I convert...") we cannot learn that one can be Makdish something that is not in the world at all, e.g. her [future] earnings;

ואכתי מצינן למימר דלא קדשי מעשה ידיה שלה אי לא משום דנעשה כאומר יקדשו ידיך לעושיהם

i.

We could still say that her earnings are not Kodesh, if not because it is as if he said "you hands are Kodesh to their Maker"!

וי"ל כיון דחזינן דבמקצת סבר כר' אליעזר בן יעקב רבו ה"ה דבדבר שלא בא לעולם כלל סבר כוותיה

(f)

Answer: Since we find that [at least] partially he holds like his Rebbi R. Eliezer ben Yakov, similarly regarding something not in the world at all he holds like him;

ואיהו אית ליה בסמוך דאדם מקנה דבר שלא בא לעולם כלל

1.

He (R. Eliezer ben Yakov) holds below (regarding Peros of a patch) that one can be Makneh something not in the world at all.

וא"ת דבפרק מי שמת (ב"ב דף קמא:) משמע דגרע עובר לר' מאיר מגר דאמר לר"מ המזכה לעובר לא קנה

(g)

Question: In Bava Basra (141b), it connotes that a fetus is worse (considered less in the world) than a convert, according to R. Meir. R. Meir said that one who is Mezakeh (acquires for) a fetus does not acquire;

ורב הונא נמי דסבר הכא כר"מ סבירא ליה אף משתלד לא קנה ואפ"ה לאחר שאתגייר מקודשת

1.

Also Rav Huna, who holds here like R. Meir, holds that even after he is born, he does not acquire, even though "after I convert...", she is Mekudeshes;

ולרבי חנינא הוי איפכא בקדושין בפרק האומר (דף סב:) דקסבר לאחר שאתגייר אינה מקודשת

2.

R. Chanina holds oppositely in Kidushin (62b). He holds that "after I convert...", she is not Mekudeshes;

ואפ"ה אמר רבי חנינא (שם) האומר לחברו אם ילדה אשתך נקבה מקודשת לי דאם אשתו מעוברת דבריו קיימין

i.

Even so, R. Chanina said there that if one said to his friend "if your wife will give birth to a female, she is Mekudeshes to me", if she was pregnant, his words are fulfilled!

וי"ל דאין לחוש כל כך שכמו כן מצינו סברות רב נחמן ודרב הונא הפוכות זו מזו

(h)

Answer #1: We need not be so concerned for this. We similarly find that the reasoning of Rav Nachman is opposite to that of Rav Huna (regarding Makneh Davar she'Lo Ba l'Olam and to Davar she'Lo Ba l'Olam)!

ועוד י"ל דרבי חנינא למ"ד אדם מקנה דבר שלא בא לעולם דוקא מסיק הכי

(i)

Answer #2: R. Chanina taught only according to the opinion that one can be Makneh Davar she'Lo Ba l'Olam.

אף על פי שהמשנה סוברת אין אדם מקנה

(j)

Implied question: Why did he do so? The Mishnah holds that one cannot be Makneh [Davar she'Lo Ba l'Olam]!

מ"מ ניחא ליה לאוקמי הא דקתני התם אם ילדה אשתך נקבה מקודשת לי אינה מקודשת לדברי הכל

(k)

Answer: Even so, he prefers to establish this that was taught there '"if your wife will give birth to a female, she is Mekudeshes to me", she is not Mekudeshes' according to everyone (R. Meir agrees, if she was not pregnant);

משום דלא קתני לה בגמ' בברייתא בפלוגתא דר"מ ורבנן.

1.

This is because the Beraisa in the Gemara (63a, taught that R. Meir argues with Rabanan about the other cases of Kidushin she'Lo Ba l'Olam in the Mishnah, but) did not teach R. Meir argues with Rabanan about this case.

9)

TOSFOS DH Ed Echad bi'Yevamah Mahu Taima d'Ed Echad v'Chulei

תוספות ד"ה עד אחד ביבמה מהו טעמא דעד אחד וכו'

(SUMMARY: Tosfos explains that we ask which reason is primary.)

וא"ת מאי קמיבעיא להו הא ודאי טעמא דעד אחד משום דדייקא ומינסבא הוא כדמוכח לעיל

(a)

Question: What was the question? Surely the reason for one witness is because she investigates well before marrying, like is proven above!

ואר"י דמיבעיא להו הא דסמכינן אדיוקא דידה משום דעבידא לאיגלויי הוא והאי דעבידא לאיגלויי הוא עיקר הטעם

(b)

Answer (Ri): We ask whether we rely on her investigation because it is Avid l'Igluyei (prone to become known, if he is alive), and Avid l'Igluyei is the primary reason;

ולהכי יש לסמוך אדיוקא זוטא כי הכא דלא דייקא כולי האי משום דמרחמא ליה

1.

Therefore, we rely on even a little investigation in a case like here, that [sometimes] she does not check so well, because she loves him (the Yavam);

או דלמא עיקר טעמא דעד אחד משום דדייקא והואיל וכן בעינן דיוקא רבה והכא כיון דמרחמא ליה לא דייקא כולי האי

2.

Or, perhaps the primary reason for one witness is because she investigates well. Therefore, we require great investigation, and here, that she loves him, she does not check so much.

וממאי דהיא גופה נאמנת לומר מת בעלי להתייבם לא בעי למיפשט להא לישנא

(c)

Implied question: According to this version, why don't we resolve this from [the Mishnah that says] that a woman is believed to say "my husband died" and do Yibum?

דקסבר דודאי משום דמרחמא ליה לא משקרא במזיד אבל אעד אחד איכא למימר דסמכה שפיר ולא דייקא הכא כבעלמא

(d)

Answer: He holds that due to love, she would not intentionally lie. However, we can say that she would rely on one witness and not investigate here like she normally would.

ופשיט רב ששת תניתוה אמרו לה מת בנך ואח"כ כו'

(e)

Explanation: Rav Sheshes resolved this from our Mishnah - "they told her that her son died, and afterwards...

אלמא עד אחד מהימן כאן אף על פי שהיא אינה נאמנת לומר מת בני ואח"כ מת בעלי כשהלכה היא ובנה למדינת הים כדתנן בהדיא בהאשה שלום (לקמן קיח:)

1.

Inference: One witness is believed here, even though she is not believed to say that her son died and then her husband, when she and her son went [with her husband] overseas, like the Mishnah explicitly says below (118b).

דחיישינן דמשקרא משום דמרחמא ליה

i.

We are concerned lest she lies, because she loves [the Yavam];

כל שכן במת בעליך שבעצמה נאמנת שע"א יהא נאמן

2.

All the more so, regarding [when it is known that there are no children] "your husband died", which she herself is believed to say, one witness should be believed!

וא"ת והיכי מצי למימר דדייקא כשמתירה ע"א להתייבם והא ליכא חומר בסופה כשנופלת מן הנשואין

(f)

Question: How can we say that she investigates when one witness permits her to do Yibum? There is no severity (fines) at the end [if her husband is found to be alive] when she falls from Nisu'in;

דבין לרב ובין לשמואל דפליגי ביבמה מן האירוסין אם היא כאשת איש ואסורה לחזור או לא אבל מן הנשואין לכו"ע מותרת לו לחזור

1.

Rav and Shmuel argue about a Yevamah (i.e. one who did Yibum because she heard that her husband died) from Eirusin (and afterwards her husband returned), whether she is like an Eshes Ish, and is forbidden to return [to her husband], or not, but all agree that if she fell from Nisu'in, she may return to him.

וי"ל דדייקא מ"מ לפי שאין יודעת אם יכנוס או יחלוץ וחיישית שמא יחלוץ ותנשא לשוק ואיכא חומר

(g)

Answer #1: She investigates in any case, for she does not know whether [the Yavam] will do Yibum or Chalitzah. She is concerned lest he do Chalitzah, and she will marry l'Shuk, and there is severity!

ועוד הואיל ואיכא חומר בכל שאר נשים מדקדקת גם זו כאחרות שמורגלות לדקדק

(h)

Answer #2: Since there is severity for all other women, also this one she investigates well like others, who are used to checking well.

1.

Note: This is a Chidush, that Edus Ishah is frequent, and women generally publicize how they verified the report, so all women will investigate well, even those who have no risk of suffering the fines. Even when the fines apply, Chachamim were concerned lest certain women rely on estimation, e.g. in war. All the more so, we should be concerned lest women rely on estimation when the fines do not apply! If it seems that he died, but she cannot verify that he Vadai died, will she remain an Agunah just because other women wait until it is Vadai?!

10)

TOSFOS DH Mai Chazis d'Samacht a'Hani Semoch a'Hani

תוספות ד"ה מאי חזית דסמכת אהני סמוך אהני

(SUMMARY: Tosfos explains why we would not force her to leave.)

אף על גב דתרי ותרי ספיקא דרבנן ואיכא לאוקמא בחזקת איסור ליבם

(a)

Implied question: Two pairs of contradictory witnesses is a Safek mid'Rabanan. (Mid'Oraisa, we leave the matter in its Chazakah.) We should establish her in Chezkas Isur to the Yavam!

אר"י היכא דיבם אומר ברי לי והיא אומרת ברי לא הוה לן למימר תצא מידי דהוה אניסת לאחד מעידיה דריש פרקין (דף פח:).

(b)

Answer (Ri): When the Yavam and she say "it is clear to me" [that he died], we should not say that she must leave, just like when she married one of her witnesses (who say that her husband died - above 88b).

11)

TOSFOS DH Ki Tiba'i Lecha Yevamah l'Alma

תוספות ד"ה כי תיבעי לך יבמה לעלמא

(SUMMARY: Tosfos explains why we did not ask whether one witness permits her to do Yibum.)

דאיהי לא מהימנא כדאמר בסמוך

(a)

Explanation: [We ask whether one witness is believed about this, for] she is not believed about it, like we say below.

ולהאי לישנא סבר דעד אחד עדיף מינה ולא כמו שהיה סבור בלישנא קמא דעד אחד גרוע מינה

1.

This version holds that one witness is better than her, unlike we held in the first version, that one witness is weaker than her.

וה"ה דהוה מצי למיבעי ביבמה ליבם במת בנך ואח"כ מת בעליך דאיהי לא מהימנא

(b)

Implied question: We could have asked whether one witness is believed to permit a Yevamah to do Yibum when they say "your son died, and afterwards your husband died", for she is not believed about this!

אלא שכן היה מעשה דיבמה לעלמא בעו מיניה

(c)

Answer #1: They happened to ask about a Yevamah l'Shuk.

ועי"ל (מכאן מדף הבא) דאפילו במת בנך ואח"כ מת בעליך קאמר דהא לא תיבעי לך

(d)

Answer #2: Also the case of "your son died, and afterwards your husband died", we say that we need not ask about this;