1)

TOSFOS DH Kivrei Ovdei Kochavim Ein Metam'in b'Ohel

תוספות ד"ה קברי עובדי כוכבים אינן מטמאין באהל

(SUMMARY: Tosfos questions why R. Bana'ah marked off above Ma'aras ha'Machpelah.)

תימה למה ליה לרבי בנאה לציוני מערתא דאברהם אבינו ואדם הראשון (ב"ב נח.) אף דאיקרו אדם אדם ואברהם

(a)

Question: Why did R. Bana'ah mark [above] the cave the place of Avraham Avinu and Adam ha'Rishon, even though Adam and Avraham are called "Adam"?

או אפי' לרבנן דאמרי קברי עובדי כוכבים מטמאין באהל

(b)

Strengthening of question: Even according to Rabanan, who say that graves of Nochrim have Tum'as Ohel [this is difficult];

הא לא מטמא באהל אפילו קברי ישראל אלא אותם שמתו משעה שנאמרה אותה פרשה דאדם כי ימות באוהל דכי ימות משמע באותם העתידים למות עדיין

1.

Even graves of Yisrael have Tum'as Ohel only for those who died after the Parshah "Adam Ki Yamus b'Ohel" was said, for Yamus connotes those who will die!

ומדאיצטריך נמי בנזיר (דף נד. ושם) קרא לרבות קבר שלפני הדבור למגע מכלל דבאהל לא מטמא.

2.

Also, in Nazir (54a) we needed a verse to include Tum'as Maga for a grave [of one who died] before Matan Torah. This implies that it does not have Tum'as Ohel! (Tosfos Bava Basra 58a answered that since Adam and Avraham are called "Adam", we do not exclude them from Tum'as Ohel. Others say that before Matan Torah, all graves had Tum'as Ohel, or he marked them merely for honor (in Ramban 58a), or that Avraham had the law of Yisrael, for he observed the entire Torah, and also Adam was a Navi (Ritva 58a).

2)

TOSFOS DH v'Ein ha'Ovdei Kochavim Keruyim Adam

תוספות ד"ה ואין העובדי כוכבים קרוים אדם

(SUMMARY: Tosfos discusses when "Adam" excludes Nochrim.)

תימא דבריש מס' ע"ז (ג. ושם) ופ' ד' מיתות (סנהדרין דף נט. ושם) דרשינן דעכו"ם העוסק בתורה הרי הוא ככהן גדול

(a)

Question: In Avodah Zarah (3a) and Sanhedrin (59a), we expound that a Nochri who engages in Torah is like a Kohen Gadol;

שנאמר אשר יעשה אותם האדם וגו' כהנים לוים וישראלים לא נאמר אלא האדם

1.

It says "Asher Ya'aseh Osam ha'Adam" - it does not say Kohanim, Leviyim and Yisre'elim, rather, ha'Adam!

ופי' בקונטרס בסנהדרין (ג"ז שם ד"ה האדם) דההוא לית ליה הך דר"ש דהכא

(b)

Answer #1 (Rashi in Sanhedrin): That Drashah is unlike R. Shimon here.

ויתכן לפי ספרים דגרסי התם רבי ירמיה אבל לספרים דגרסי התם ר' מאיר קשיא

(c)

Question: We can say so according to the texts there that say R. Yirmeyah. However, according to the texts that say R. Meir, this is difficult;

דשמעינן ליה לר"מ בפ' קמא דכריתות (דף ו:) דסך שמן המשחה לעכו"ם פטור

1.

We know that R. Meir holds (Kerisus 6b) that one who anoints a Nochri with Shemen ha'Mishchah is exempt;

ומשמע דטעמא משום דכתיב על בשר אדם ואין עובד כוכבים קרוי אדם

i.

It connotes that this is because it says "Al Besar Adam", and Nochrim are not called Adam!

ומיהו מצי למימר דטעמא דרבי מאיר דפטור הוי מטעם דכל שהוא בסך הרי הוא בלא ייסך וכל שאין בסך אין בלא ייסך

(d)

Answer: We can say that R. Meir exempts because the people commanded not to anoint (i.e. Yisre'elim), one may not anoint them. Those not commanded not to anoint, there is no Isur to anoint them.

ור"ת מפרש דיש חילוק בין אדם להאדם דעובדי כוכבים בכלל האדם נינהו

(e)

Answer #2 (to Question (a) - R. Tam): "Adam" and ha'Adam are different. Nochrim are included in ha'Adam.

והא דקאמר כהנים לוים וישראלים לא נאמר

(f)

Implied question: It says "it does not say Kohanim, Leviyim and Yisre'elim"! (If Adam excludes Nochrim, it should have said "it does not say Adam"!)

ה"ק אדם לא נאמר דהוי משמע כהנים לוים וישראלים אלא האדם

(g)

Answer: This means that it does not say Adam, which would connote Kohanim, Leviyim and Yisre'elim, rather, ha'Adam.

וכל הני קראי דמייתי כתיב אדם דלא פריך מקראי דכתיב האדם

(h)

Support: In all the verses we ask from, it says Adam. We do not ask from verses that say ha'Adam.

וה"ר משולם היה אומר דגבי פורענות דוקא קאמר אתם קרוין אדם דלא רצה לכתוב ישראל בהדיא גבי פורענות

(i)

Answer #3 (R. Meshulam): Only regarding punishments, we say "[only] you are called Adam." [Hash-m] did not want to explicitly write Yisrael regarding punishments;

אבל גבי האדם וחי הוה ליה למכתב בהדיא כהנים לוים וישראלים כמו שרגיל בכל מקום

1.

However, regarding "[Asher Ya'aseh Osam] ha'Adam va'Chai", [if this excluded Nochrim], it should have written explicitly Kohanim, Leviyim and Yisre'elim, like it normally writes everywhere.

והא דפריך מהני קראי אע"ג דעובדי כוכבים נמי קרויין אדם

(j)

Implied question: Why do we ask from these verses, even though also Nochrim are called Adam?

מ"מ פריך כיון דגבי פורענות ישראל קרוין אדם היכא דלא איירי אלא בעובדי כוכבים דוקא לא הוה ליה למיקרינהו אדם

(k)

Answer: Even so, we ask. Since regarding punishments Yisre'elim are called Adam, when the verse discusses only Nochrim, it should not have called them Adam.

והא דכתיב (תהלים קכד) בקום עלינו אדם

(l)

Implied question: It says "b'Kum Aleinu Adam" (regarding Haman)!

היינו לפי שהזכיר השם וכן ואתה אדם ולא אל גבי חירם (יחזקאל כח)

(m)

Answer: This is because the verse mentions Hash-m's name. The same applies to "v'Atah Adam v'Lo Kel" regarding Chiram.

והא דכתיב ואתן אדם תחתיך (ישעיה מג)

(n)

Implied question: It says "v'Eten Adam Tachtecha"!

הא דרשינן בברכות (דף סב:) אל תקרי אדם וכו'

(o)

Answer: We expound in Berachos (62b) "do not read this Adam, [rather, Edom]."

והא דכתיב והארץ נתן לבני אדם (תהלים קטו) ודרשינן מיניה (גיטין מז.) דיש קנין לעובדי כוכבים

(p)

Implied question: It says "veha'Aretz Nasan li'Vnei Adam." We expound from this (Gitin 47a) that Nochrim can acquire [land in Eretz Yisrael]!

היינו בני אדם הראשון.

(q)

Answer: [The verse calls them] children of Adam ha'Rishon.

3)

TOSFOS DH mi'Maga u'Masa Mi Me'atinhu

תוספות ד"ה ממגע ומשא מי מעטינהו

(SUMMARY: Tosfos rules unlike R. Shimon.)

ואע"ג דכתיב וכל אשר יגע על פני השדה וגו' או בעצם אדם (במדבר יט)

(a)

Implied question: It says "v'Chol Asher Yiga Al Pnei ha'Sadeh... Oh b'Etzem Adam"! (This should exclude Nochrim also from Tum'as Maga.)

הא דרשינן בנזיר פרק כ"ג (דף נג. ושם) לענין אהל

(b)

Answer: We expound this (Nazir 53a) regarding Ohel.

ואר"י דאין הלכה כר"ש דרשב"ג פליג עליה כדתנן במס' אהלות (פרק יח מ"ט כתובות עז.) והלכה כמותו במשנתנו

(c)

Pesak (Ri): The Halachah does not follow R. Shimon, for R. Shimon ben Gamliel argues with him in a Mishnah (Ohalos 18:9), and the Halachah follows [R. Shimon ben Gamliel] in the Mishnah [without only three exceptions, and this is not one of them].

וצריכים כהנים ליזהר מקברי עובדי כוכבים

(d)

Consequence: Kohanim must be careful about graves of Nochrim.

ובפרק המקבל (ב"מ קיד:) בעובדא דאליהו דהשיב לרבה בר אבוה כר' שמעון בן יוחי דהכא

(e)

Implied question: In Bava Metzi'a (114b), Eliyahu answered Rabah bar Avuha (who asked why Eliyahu, a Kohen, is in a Nochri cemetery) like R. Shimon's Drashah here! (This connotes that the Halachah follows R. Shimon,)

דחויי קא מדחי לה ועיקר טעמא שהיה סומך על רוב ארונות שיש בהן פותח טפח

(f)

Answer: He merely dispelled the question [but this is not really the Halachah]. He relied on the majority of coffins, which have an open [cube of a] Tefach [above the Mes, so above the coffin is Tahor].

וכן היה רגיל בכל מקום לדחות כמו שמצינו כשהיה קובר רבי עקיבא ואמר ליה לאו כהן ניהו מר אמר ליה צדיקים אינם מטמאים

(g)

Support: We find that he used to dispel (avoid giving the real reason), e.g. when he was burying R. Akiva, and he (R. Yehoshua ben Levi) said to him "aren't you a Kohen?!", he answered "Tzadikim are not Metamei." (This is brought in Yalkut Mishlei 944, cited in R. Akiva Eiger Bava Metzi'a 114b.)

ועיקר טעמא לפי שהיה מת מצוה שהיה מהרוגי מלכות והיו יראים לקברו

1.

The real reason was because he was a Mes Mitzvah, for the kingdom killed him, and people were afraid to bury him.

ומיהו בבתי עובדי כוכבים מותרים ליכנס

(h)

Distinction: However, [even though the Halachah does not follow R. Shimon, Kohanim] may enter Nochri houses (even though Chachamim decreed about them, for Nochrim bury miscarriages in the walls);

כדתניא בתוספתא דאהלות מדורות העובדי כוכבים טמאים בחוצה לארץ טהורים.

1.

Tosefta (Ohalos 18:6): Houses of Nochrim are Tamei (in Eretz Yisrael); in Chutz la'Aretz, they are Tehorim.

4)

TOSFOS DH Ailah Lei Marsa Bas Beisus l'Yanai Malka

תוספות ד"ה עיילה ליה מרתא בת ביתוס לינאי מלכא

(SUMMARY: Tosfos explains that this was not Yanai the Kohen Gadol.)

לאו היינו ינאי כ"ג דבפרק האומר בקידושין (דף סו.) דאם כן לא היה מושיב אחר במקומו.

(a)

Explanation: This is not Yanai [ha'Melech, who was also] Kohen Gadol in Kidushin (66a), for he would not have appointed someone in place of himself!

5)

TOSFOS DH Kohen Gadol she'Mes Achiv Choletz v'Lo Meyabem

תוספות ד"ה כהן גדול שמת אחיו חולץ ולא מייבם

(SUMMARY: Tosfos explains the need to teach this.)

וא"ת מרישא שמעי' לה דקתני שומרת יבם לכהן הדיוט ונתמנה להיות כ"ג לא יכנוס

(a)

Question: We learn this from the Reisha, which teaches that if there was a Shomeres Yavam to a Kohen Hedyot, and he was appointed to be Kohen Gadol, he may not do Yibum!

ואר"י דהכא חולץ אתא לאשמועינן דס"ד משום בזיון דכ"ג שרוקקת לפניו לא תחלוץ

(b)

Answer (Ri): Here it teaches that he does Chalitzah. One might have thought that he does not, for it is a disgrace that she spits in front of him.

אע"ג דכבר תנן לה לעיל ובפרק כ"ג בסנהדרין (דף יח.).

1.

Even though this was already taught above (20a) and in Sanhedrin (18a) [it was taught again].

6)

TOSFOS DH Ein Zonah Ela Giyores u'Meshuchreres

תוספות ד"ה אין זונה אלא גיורת ומשוחררת

(SUMMARY: Tosfos discusses the decree of Zonah regarding a Nochris and a convert.)

אפי' נתגיירה פחותה מבת ג' שנים אסורה מטעם זונה כדאמר לעיל (דף ס:) גבי עיר אחת שהיתה בא"י כו'

(a)

Explanation: Even if she converted below three years she is forbidden due to Zonah, like it says above (60b) there was a city...

וטעמא לפי שבאה מן העובדי כוכבים השטופים בזימה

1.

The reason is because Nochrim are steeped in Zenus.

אע"ג דבפרק בתרא דקידושין (דף עח.) דריש לה מקרא דיחזקאל למר כדאית ליה ולמר כדאית ליה

(b)

Implied question: In Kidushin (78a), we expound this from a verse in Yechezkeil, each one according to his opinion!

מ"מ בין למר ובין למר אסירא מטעם זונה ואתא יחזקאל ואסמכה אקראי

(c)

Answer: In any case, each forbids due to Zonah. Yechezkeil came and gave an Asmachta in a verse.

והקשה ה"ר משה מפונטייש"א דהכא משמע דגיורת אסורה לכהן מדאורייתא מטעם זונה

(d)

Question (R. Moshe of Puntaisa): Here it connotes that the Torah forbids a convert to a Kohen due to Zonah;

ובפרק אין מעמידין (ע"ז דף לו:) אמר דב"ד של חשמונאי גזרו דהבא על העובדת כוכבים חייב משום נשג"ז

1.

In Avodah Zarah (36b), it says that the Beis Din of Chashmona'im decreed that if one has Bi'ah with a Nochris, he is liable for Nashgaz (an acronym for Nidah, Goyah, Shifchah, Zonah);

פי' אם הוא כהן חייב משום זונה

i.

Explanation: If he is a Kohen, he is liable [even] for Zonah.

ואיכא למ"ד משום נש"ג אבל משום זונה לא דנשייהו לא מפקרי

2.

One opinion there says that he is liable for Nashag, but not for Zonah, for they are not Mafkir their women!

i.

Note: In our text, the other opinion obligates for Nashga; the "Aleph" alludes to Eshes Ish. Perhaps Tosfos means that of Nashgaz, he obligates only for the first three.

ולאביי (בתמורה כט:) ניחא דאעובדת כוכבים לא מחייב משום דכתיב לא יקח ולא יחלל

(e)

Partial answer: This is fine according to Abaye (Temurah 29b). He is not liable [for Zonah] for a Nochris, for it says "Lo Yikach" and "Lo Yechalel";

ובעובדת כוכבים לא קרינן בה לא יקח דלא תפסי בה קידושין ולא שייך נמי בה חלול זרע שאין הזרע מתייחס אחריו

1.

"Lo Yikach" does not apply to a Nochris, for Ein Kidushin Tofsin Bah, and also Chilul of her seed does not apply, for her children do not trace their lineage to him (the Bo'el).

אבל לרבא דפליג עליה וקאמר אחד זה ואחד זה פירוש בין זונה עובדת כוכבים בין זונה ישראלית אתננה אסור וכהן הבא עליה לוקה משום זונה קשה

(f)

Question: However, according to Rava who disagrees, and says "both of these are the same", i.e. both a Nochris Zonah and a Yisraelis Zonah, her Esnan (what was given to have Bi'ah with her) is forbidden [for a Korban], and a Kohen who has Bi'ah with her is lashed for Zonah, this is difficult!

ויש לומר דרבא לא פליג אלא היכא דזינתה דיליף לה מזונה ישראלית כדקאמר רבא אבל לא זינתה מודה דלא מיתסרא משום זונה כדקאמר אביי משום דכתיב לא יחלל

(g)

Answer: Rava argues only when she was Mezanah. He learns from a Yisraelis Zonah, like Rava said, but if she was not Mezanah, Rava agrees that she is not forbidden due to Zonah, like Abaye says, for it says "Lo Yechalel";

והיכא דלא זינתה הוצרכו לגזור

1.

When she was not Mezanah, they needed to decree.

אבל גיורת דשייך בה קיחה וחילול אסורה משום זונה אע"ג דלא זינתה.

2.

However, Kichah and Chilul apply to a convert. Therefore, she is forbidden due to Zonah even if she was not Mezanah.

7)

TOSFOS DH she'Niv'alah Be'ilas Zenus

תוספות ד"ה שנבעלה בעילת זנות

(SUMMARY: Tosfos explains that this is Chayavei Kerisos.)

פירוש בקונטרס ישראלית שנבעלה לפסול לה

(a)

Explanation #1 (Rashi): This is a Yisraelis who had Bi'ah with someone forbidden to her.

וא"א לומר כן דמחייבי לאוין דתפסי בה קידושין לא הוי זונה

(b)

Rejection: We cannot say so, for Chayavei Lavin, with whom Kidushin Tofsin, do not make her a Zonah!

אלא מחייבי כריתות כדפי' בהחולץ (לעיל דף מט.).

(c)

Explanation #2: Rather, it is from Chayavei Kerisos, like I explained above (49a).

61b----------------------------------------61b

8)

TOSFOS DH Kol Bi'ah she'Ein Bah Pirtzah

תוספות ד"ה כל ביאה שאין בה פירצה

(SUMMARY: Tosfos explains why we exclude an Ailonis, but not a minor.)

קטנה אתיא לכלל פירצה לכשתתגדל

(a)

Explanation: A minor will come to Pirtzah (procreation) when she matures;

ולא ממעט אלא היכא דלא אתיא לעולם לכלל פירצה.

1.

The verse excludes only when she will never come to Pirtzah.

9)

TOSFOS DH Ein Besulah Ela Na'arah

תוספות ד"ה אין בתולה אלא נערה

(SUMMARY: Tosfos asks why sometimes the Torah writes Na'arah Besulah.)

קשה דלהאי תנא אמאי איצטריך בשום מקום לכתוב נערה בתולה.

(a)

Question: According to this Tana, why did the Torah ever need to write Na'arah Besulah?!

10)

TOSFOS DH v'Chen Hu Omer

תוספות ד"ה וכן הוא אומר והנערה טובת מראה מאד

(SUMMARY: Tosfos brings two opinions about Rivkah's age when she married.)

תימה דהכא משמע דרבקה נערה היתה ובסדר עולם (פ"א) תניא בהדיא שהיתה בת שלש כשנשאה יצחק

(a)

Question: Here, it connotes that Rivkah was a Na'arah. In Seder Olam, a Beraisa explicitly says that she was three years old when Yitzchak married her!

ואי אפשר להגיה

1.

Suggestion: Perhaps we can change the text [regarding her age at the time].

דהא תניא התם יצחק אבינו כשנעקד על גבי המזבח היה בן שבעה ושלשים שנה ובו בפרק נולדה רבקה וכתיב ויהי יצחק בן ארבעים שנה וגו'

2.

Rejection: It says there that Yitzchak was 37 at the time of the Akedah, and Rivkah was born then, and it says "Yitzchak was 40 years old [when he married Rivkah]."

נמצאת שהיתה בת ג'

i.

Inference: She was three when he married her!

ii.

Note: Aruch l'Ner brings that Seder Olam says that she was born at the time, i.e. when Avraham was living in Eretz Plishtim, and she was 14 when she married, just like R. Shmuel (below) says! However, Maseches Sofrim explicitly says that she was three when she married.

וה"ר שמואל חסיד משפיר"א הוכיח שהיתה בת י"ד מדתניא בספרי ו' זוגות שנותיהן שוות וקחשיב קהת ורבקה וקהת חיה קל"ג כדכתיב בקרא

(b)

Assertion (R. Shmuel Chasid of Spira): She was 14 years old [when she married], since the Sifri brings six pairs who lived to be the same age. One of them is Rivkah and Kehas, and Kehas lived 133 years, like a verse says;

ואם היתה בת י"ד כשנשאה אז החשבון מכוון דכשנולד יעקב היתה בת ל"ד ויעקב היה בן צ"ט כשמתה רבקה הרי קל"ג

1.

If she was 14 when she married, the calculation is correct. When Yakov was born she was 34, and Yakov was 99 when Rivkah died, so she lived 133 years.

שהרי כשנתברך היה בן ס"ג שאז מת ישמעאל וכל שנותיו של ישמעאל קל"ז כדכתיב וישמעאל (גדול מיצחק י"ד שנה ויצחק בן ס' שנה בלדת אותם א"כ ישמעאל) בן ע"ד

2.

Source: Yakov was 63 when he received the Berachos, for then Yishmael died. Yishmael lived a total of 137 years, like it is written, and Yishmael was 14 years older than Yitzchak, and Yitzchak was 60 years old when [Yakov and Esav] were born. If so, Yishmael was 74 at the time.

ונשאר מלידת יעקב עד סוף שני ישמעאל ס"ג וי"ד נטמן בבית עבר כדאמרינן במגילה (דף יז.) ועשרים שנה בבית לבן

3.

There remain from the birth of Yakov until the end of Yishmael's life 63 years. He (Yakov) hid 14 years in the academy of Ever, like it says in Megilah (17a), and spent 20 years in Lavan's house;

ושתי שנים בדרך ואז מתה רבקה כדדרשינן (מדרש רבה קהלת פ"ב) אלון בכות שתי בכיות של רבקה ומניקתה הרי צ"ט

4.

He spent two years on the journey [back to Eretz Yisrael], and then Rivkah died, like we expound "Alon Bachus" - a double crying, over Rivkah and her nursemaid. This is 99 in all.

וצריך לומר דמדרשות חלוקים זה על זה.

(c)

Conclusion: We must say that the Midrashos argue with each other. (According to the Sifri, we can say that she was truly a Na'arah, i.e. within six months after she brought two hairs.)

11)

TOSFOS DH Panuy ha'Ba Al ha'Penuyah v'Chulei

תוספות ד"ה פנוי הבא על הפנויה כו'

(SUMMARY: Tosfos explains that "Panuy" is not precise.)

לאו דוקא נקט פנוי דכ"ש נשוי שמזנה על אשתו דחשובה זונה.

(a)

Observation: "Bachelor" is not precise. All the more so, if a married man had Zenus against (i.e. with a woman other than) his wife, she (the one he was Mezanah with) is considered a Zonah!

12)

TOSFOS DH Lo Yevatel Adam mi'Piryah u'Rivyah

תוספות ד"ה לא יבטל אדם מפריה ורביה

(SUMMARY: Tosfos explains why this needed to be taught explicitly.)

אע"ג דמרישא שמעינן לה דקתני כהן הדיוט לא ישא אילונית ולאו דוקא כהן כדאמרינן לעיל

(a)

Implied question: We learn this from the Reisha! It says a Kohen Hedyot may not marry an Ailonis, and this is not only for a Kohen, like we said above!

מ"מ איצטריך הכא להנך דיוקי דגמרא

(b)

Answer #1: In any case, we need it here for the inferences in the Gemara (whether one may be single after fulfilling Peru u'Rvu).

או משום פלוגתא דבית שמאי ובית הלל הדר תני לה.

(c)

Answer #2: It was repeated for the argument of Beis Shamai and Beis Hillel.

13)

TOSFOS DH me'Ishah Lo Batil

תוספות ד"ה מאשה לא בטיל

(SUMMARY: Tosfos explains how we infer this.)

פירש בקונטרס מדלא קתני לא יבטל מאשה.

(a)

Inference (Rashi): We learn this, for it did not teach "one may not neglect having a wife [unless he has children", that even if he has children, he should be married].

14)

TOSFOS DH Oh Dilma me'Ishah Batil

תוספות ד"ה א"ד מאשה בטיל

(SUMMARY: Tosfos explains how this version infers oppositely.)

להאי לישנא דייק מדלא קתני לא ישא אדם אשה שאינה בת בנים אלא אם כן יש לו בנים.

(a)

Explanation: According to this version, we infer from the fact that it did not teach "one may not marry an infertile wife (unable to bear children) unless he has children" [that if he has children, he need not be married].

15)

TOSFOS DH Nafka Minah Limkor Sefer Torah Bishvil Banim

תוספות ד"ה נפקא מינה למכור ספר תורה בשביל בנים

(SUMMARY: Tosfos discusses whether this is the only difference.)

כלומר להאי מילתא נמי נפקא מינה

(a)

Explanation #1: This means that also for this matter it is relevant;

ול"ג למאי נפקא מינה דהא טובא נפקא מינה כדקאמר בהדיא

1.

The text does not say "what difference does it make?", for it is relevant for many matters, like it says explicitly!

אין לו בנים נושא אשה בת בנים יש לו בנים נושא אשה דלאו בת בנים

i.

If he has no children, he must marry a fertile wife. If he has children, he may marry an infertile wife.

ועוד אר"י דמצי למימר דאפילו יש לו בנים לעולם מצוה לישא בת בנים

(b)

Explanation #2 (Ri): Even if he has children, there is always a Mitzvah to marry a fertile wife;

אלא מודו היכא דצריך למכור ספר תורה בשביל בת בנים כיון דיש לו בנים לא ימכור מאחר שמוצא שאינה בת בנים ולא יצטרך למכור.

1.

However, they (Beis Hillel and Beis Shamai) agree that in a case where he must sell a Sefer Torah in order to marry a fertile wife, since he has children, he should not sell it, since he can marry an infertile wife without selling it.