1)

TOSFOS DH Mosifin Lo

תוספות ד"ה מוסיפין לו

(SUMMARY: Tosfos resolves this with a source that lifespan depends only on Mazel.)

והא דאמר במועד קטן (דף כח. ושם) בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתא

(a)

Implied question: It says in Mo'ed Katan (28a) that children, lifespan and income do not depend on merit, rather, on Mazel (they are decreed from birth)!

פשיטא דזכות גדול מועיל כדאמר בשבת (דף קנו: ושם) אין מזל לישראל

(b)

Answer: Obviously, a great merit helps, like it says in Shabbos (156b) "Mazel does not apply to Yisrael."

ומיהו לא שכיח שישתנה המזל כדמוכח בתענית (דף כה.) גבי עובדא דר"א בן פדת.

1.

However, it is not common that Mazel change, like is proven from the episode with R. Elazar ben Pedas in Ta'anis (25a. In spite of his great merits and dearness to Hash-m, his Mazel did not change. Hash-m offered to restart the world from the beginning, and perhaps he will receive a better Mazel!)

2)

TOSFOS DH mi'Shelo Hosifu Lo

תוספות ד"ה משלו הוסיפו לו

(SUMMARY: Tosfos resolves R. Akiva with a source that seems to show otherwise.)

וקרי ליה תוספת לפי מה שנגזר לפחות ע"י עון

(a)

Explanation: This is called an addition based on what was decreed to deduct [from his allotted years] due to sin.

והא דאמר בפ"ק דחגיגה (דף ד: ושם) גבי איתתא מגדלא נשיא כי חזינן צורבא מרבנן דמעבר אמיליה מוסיפין ליה

(b)

Implied question: It says in Chagigah (4b) regarding the women's hairdresser, [the angel of death said] "when I see a Chacham who pardons people who mistreat him, I add [years taken from someone else] to him. (This is unlike R. Akiva!)

אר"י דניחא אפילו לר"ע דאין זה תוספת כיון שנגזרו לשום אדם.

(c)

Answer (Ri): It is even like R. Akiva. This is not called an addition, since initially the years were decreed for some person.

3)

TOSFOS DH Teda she'Harei Navi Omed

תוספות ד"ה תדע שהרי נביא עומד

(SUMMARY: Tosfos resolves the prophecy with the possibility that Chazakah would have died.)

וא"ת והלא אם לא התפלל חזקיהו על עצמו היה מת והיתה נבואה בטלה

(a)

Question: Had Chizkiyah not prayed for himself, he would have died, and the prophecy would have been Batel (not fulfilled)!

אלא ע"כ אין הנביא מתנבא אלא מה שראוי להיות אם לא היה חוטא

(b)

Answer: You are forced to say that a Navi prophesizes only what is proper to occur if the person will not sin.

א"כ היכי מוכח מכאן דמשלו הוסיפו לו אפי' לא הוסיפו לו משלו וחיה כבר כל שנותיו שנגזרו לו מה שלא נתקיימה הנבואה לפי שחטא

(c)

Question: If so, what is the proof from here that they added his own years? Even if they did not add to him, and he already lived all his years that were decreed for him, we could say that the prophecy was not fulfilled because he sinned [through not marrying]!

ואילו לא חטא ונשא אשה בשנים הראשונים היה מוליד

1.

Had he not sinned, and he would have married in his first [decreed] years, he would have fathered a child!

ואר"י דשמא הדורות נגזרו להוולד באותו הזמן ובאותו הפרק שהם נולדים ובשני התוספת נגזר לו להוליד מנשה.

(d)

Answer (Ri): Perhaps the generations were decreed to be born at the time and situation that they were born, and it was decreed that he father Menasheh in the added years. (Aruch l'Ner - therefore, these are considered years that were initially decreed for him!)

4)

TOSFOS DH Shanah Rebbi Mishnah she'Einah Tzerichah

תוספות ד"ה שנה רבי משנה שאינה צריכה

(SUMMARY: Tosfos explains which part of the Mishnah is unnecessary.)

פ"ה דזיל קרי בי רב הוא

(a)

Explanation #1 (Rashi): Anyone who does not know this [that Achos Ishto is forbidden only in his wife's lifetime, should] go learn from a Rebbi [teaching Chumash to children]!

וקשה דבכמה מקומות שונה התנא מה שבפסוק בפירוש

(b)

Question #1: In several places, the Tana teaches what is explicit in a verse!

ועוד דגרשה ומתה מותר באחותה איצטריך למידק הא לא מתה אסירא

(c)

Question #2: He needed to teach that if he divorced her and she died, he is permitted to her sister, to infer that if she did not die, she is forbidden!

דלא כתיב בהדיא ודרשינן לה בפ"ק (דף ח:) מעליה בחייה כל שבחייה אפילו נתגרשה

1.

This is not written explicitly. We needed to expound it above (8b) from "Aleha" - she is always forbidden in her lifetime, even if he divorced her.

אלא נראה לר"י דיבמתו היא משנה שאין צריכה דכיון דתנא אשתו כ"ש יבמתו.

(d)

Explanation #2 (Ri): [The clause about] his Yevamah is not needed. Since the Tana taught [the Heter of her sister after death of] his wife, all the more so regarding his Yevamah.

5)

TOSFOS DH Raban Gamliel Ein Ma'amar Acher Ma'amar

תוספות ד"ה רבן גמליאל, אין מאמר אחר מאמר

(SUMMARY: Tosfos explains that this is not only like R. Akiva.)

אתי אפי' כרבנן דרבי עקיבא אף על גב דקידושין לדידהו תופסין בחייבי לאוין ותפסי קידושין אחר ביאה התם הוא משום דהוו קדושין דאורייתא דע"י ביאה פקעה זיקה

(a)

Observation: This is even like Rabanan of R. Akiva. Even though they hold that Kidushin Tofsin b'Chayavei Lavin, and Kidushin takes effect after Bi'ah, there is it is because it is Kidushin mid'Oraisa. The Bi'ah uprooted Zikah;

אבל הכא שהיא זקוקה לו אין לו לתפוס אלא מדרבנן ולא תקון רבנן שיהא מאמר אחר מאמר

1.

Here she is Zekukah to him. Kidushin takes effect only mid'Rabanan, and Chachamim did not enact Ma'amar after Ma'amar.

ולהכי לא קאמר בגמרא עלה זו דברי ר' עקיבא ולא כמו שפי' ריב"ן דר"ג כר"ע.

2.

This is why the Gemara did not say on this "this is R. Akiva's opinion". This is unlike Rivan explained, that R. Gamliel holds like R. Akiva.

6)

TOSFOS DH v'Lo Be'ilah Acher Be'ilah

תוספות ד"ה ולא בעילה אחר בעילה

(SUMMARY: Tosfos explains that this is when the first Bi'ah was Kosher.)

היינו אחר בעילה כשרה אבל אחר בעילה פסולה כגון ביאה שאחר הגט יש אחריה ביאה כי היכי דיש אחריה מאמר כמו שאפרש בגמ'.

(a)

Explanation: This refers to after a Kosher Bi'ah. After a Pasul Bi'ah, e.g. Bi'ah after Get, [a second] Bi'ah takes effect after it, just like Ma'amar takes effect after it, like I will explain in the Gemara.

7)

TOSFOS DH v'Lo Chalitzah Acher Chalitzah

תוספות ד"ה ולא חליצה אחר חליצה

(SUMMARY: Tosfos explains that this is even after a Chalitzah Pesulah.)

היינו אפילו אחר חליצה פסולה.

(a)

Explanation: This is even after a Chalitzah Pesulah.

8)

TOSFOS DH Asah Ma'amar b'Yevimto v'Nasan Lah Get Tzerichah Chalitzah

תוספות ד"ה עשה מאמר ביבמתו ונתן לה גט צריכה חליצה

(SUMMARY: Tosfos explains that if he gave a Get for the Ma'amar, she may even do Yibum.)

היינו בנתן גט סתם אף לזיקתו אבל אם נתן גט למאמרו שריא אף ליבם

(a)

Explanation: This is when he gave a Get Stam. If he [explicitly] gave a Get for the Ma'amar, she is permitted even to the Yavam;

דאמר בפ' ד' אחין (לעיל דף לב.) דהותרה אפי' היא דמאי דעבד שקליה.

1.

We said above (32a) that even she is permitted. What he did (the Ma'amar), he removed.

9)

TOSFOS DH Asah Ma'amar v'Chalatz Tzerichah Heimenu Get

תוספות ד"ה עשה מאמר וחלץ צריכה הימנו גט

(SUMMARY: Tosfos explains why it does not say here "there is nothing after Chalitzah.")

הכא לא תני אין אחר חליצה כלום משום דאכתי צריכה גט למאמר שכבר

(a)

Explanation: Here he did not teach "there is nothing after Chalitzah", because she still needs a Get for the Ma'amar already [given];

ולא תני ליה אלא היכא דאחר חליצה אין צריך לעשות כלום.

1.

We teach it (there is nothing after Chalitzah) only when he need not do anything after Chalitzah.

10)

TOSFOS DH Chalatz v'Asah Ma'amar v'Chulei

תוספות ד"ה חלץ ועשה מאמר כו'

(SUMMARY: Tosfos explains that there is no Chidush in this case.)

אומר ריב"ן לא הוה צריך למיתני כלל

(a)

Explanation (Rivan): There was no need to teach this at all;

דכיון דתנא נתן גט וחלץ אין אחר חליצה כלום אף על פי שהיא חליצה פסולה כ"ש דאחר חליצה כשירה אין אחריה כלום

1.

Since he taught "if he gave a Get and did Chalitzah, there is nothing after Chalitzah", even though it is a Chalitzah Pesulah, all the more so there is nothing after a Kosher Chalitzah!

אלא כל העניינים שונה.

2.

Rather, he teaches all possibilities [even if there is no Chidush].

50b----------------------------------------50b

11)

TOSFOS DH Asah Ma'amar b'Zu v'Ma'amar b'Zu Tzerichos Beis Gitin v'Chalitzah

תוספות ד"ה עשה מאמר בזו ומאמר בזו צריכות ב' גיטין וחליצה

(SUMMARY: Tosfos arouses a question that we could have asked.)

הכא שייך להקשות דיתן גט לאחת מהן למאמרו ותשתרי אידך ולעיל פי' (דף לב. ד"ה גט).

(a)

Observation: Here we could ask that he should give a Get to one of them for his Ma'amar, and the other will be permitted! I explained above (32a).

12)

TOSFOS DH Tzerichos Beis Gitin v'Chalitzah

תוספות ד"ה צריכות ב' גיטין וחליצה

(SUMMARY: Tosfos explains that some say that both of them need Chalitzah.)

למ"ד חליצה פסולה צריכה לחזור הכא בעו ב' חליצות וקאי נמי צריכות אחליצה

(a)

Explanation: According to the opinion that Chalitzah Pesulah requires Lachzor (each Tzarah must do Chalitzah herself), they need two Chalitzos. "Tzerichos" refers also to Chalitzah.

ובסמוך דקתני עשה מאמר ונתן גט צריכה גט וחליצה הא דלא קתני וצריכות חליצה לשון רבים

(b)

Implied question: The very next case says that if he gave a Ma'amar and gave a Get, she needs a Get and Chalitzah. Why didn't it say they need Chalitzah, in the plural?

איידי דקתני צריכה גט לשון יחיד נקט נמי גבי חליצה לשון יחיד.

(c)

Answer: Since it taught "she needs a Get" in the singular, it discusses also Chalitzah in the singular.

13)

TOSFOS DH mid'Get Lo Mehani Chalitzah Nami Lo Mehani

תוספות ד"ה מדגט לא מהני חליצה נמי לא מהניא

(SUMMARY: Tosfos explains why we are not concerned in other cases.)

באשה דעלמא ליכא למיחש שמא יאמרו מדחליצה לא מהני גט נמי לא מהני דבאשה לא שייך חליצה וקריאה

(a)

Explanation: With a regular woman, there is no concern lest people say that since Chalitzah does not help, also Get does not help, since Chalitzah (removing the Yavam's shoe) and Keri'ah (the verses they say) do not apply a regular woman.

ואין לומר דתיבעי יבמה גט וחליצה משום דלא יאמרו מדחליצה לחודה מהניא גט נמי מהני

(b)

Suggestion: A Yevamah should require a Get and Chalitzah, lest people say that since Chalitzah helps by itself, also Get helps [by itself]!

דבהא לא יטעו שיפטרוה בלא חליצה דבהדיא הצריך הכתוב חליצה

(c)

Answer: People will not err about this, to exempt her without Chalitzah, for the verse explicitly requires Chalitzah;

אבל הכא חיישינן שיאמרו מה שהצריך הכתוב חליצה היינו מלבד הגט שהוא בכל הנשים

1.

However, here we are concerned lest they say that the verse obligates Chalitzah aside from the Get, which applies to all women;

ויאמרו מדגט לחודיה לא מהני חליצה נמי לא מהניא ואתי למיבעל אחר חליצה.

2.

They will say that since Get does not help by itself, also Chalitzah does not help [by itself], and come to do Bi'ah after Chalitzah.

14)

TOSFOS DH v'Asi Lemi'ba'el Acher Bi'ah

תוספות ד"ה ואתי למיבעל אחר ביאה

(SUMMARY: Tosfos explains why we are not concerned lest people come to do Bi'ah after Bi'ah.)

אבל השתא דמהני לא חיישינן שמא יאמרו כי היכי דמהני ביאה אחר גט ומאמר מהני נמי אחר ביאה וחליצה ואתי למיבעל אחר ביאה כמו אחר מאמר

(a)

Implied question: Now that it (Ma'amar) helps, we should be concerned lest people say that just like Bi'ah helps after Get and Ma'amar, it (Bi'ah) helps also after Bi'ah and Chalitzah, and they will come to do Bi'ah after Bi'ah, just like after Ma'amar!

דאחר מאמר נמי אסור למיבעל.

(b)

Answer: [This is not a concern, for] also after Ma'amar, Bi'ah [of a different Yavam, or with a different Tzarah] is forbidden.