1)

TOSFOS DH Mishpat Kesiv Bei (cont.)

תוספות ד"ה משפט כתיב ביה (המשך)

(SUMMARY: Tosfos explains why three are needed, and even commoners suffice.)

הכא מדמין לגזילות וחבלות דבעינן שלשה לכ"ע

(a)

Answer: Here we compare [conversion] to laws of theft and damages. All agree that they require three judges.

ור' יוחנן דהכא אית ליה בהדיא בירושלמי דשנים שדנו אין דיניהם דין

1.

R. Yochanan here explicitly holds in the Yerushalmi that if two judged, the verdict is invalid.

וא"ת ואנן היכי מקבלין גרים הא בעינן מומחין

(b)

Question: How can we accept converts [nowadays]? We require expert [judges]!

וי"ל דשליחותייהו עבדינן כדמשמע נמי בשילהי המגרש (גיטין דף פח: ושם)

(c)

Answer: We are Sheluchim [of expert judges from long ago], like it connotes also in Gitin 88b. (We coerce to give Gitin in Bavel. We are Sheluchim of expert judges in Eretz Yisrael, just like we are their Sheluchim to judge cases of admissions and loans.)

וכמו שחשו לנעילת דלת בפני לווין חשו נמי לנעילת דלת בפני גרים.

1.

Just like they (experts) were concerned for people being deterred from lending [if they will not be able to bring the borrower to Beis Din, therefore they authorized judges to judge such cases in Chutz la'Aretz], they were concerned for people being unable to convert.

2)

TOSFOS DH b'Muchzak Lecha

תוספות ד"ה במוחזק לך

(SUMMARY: Tosfos explains that this is only if we know that he was initially a Nochri.)

אומר רבינו תם דדוקא בדידעינן דהוה עובד כוכבים מעיקרא דאי לא הוה ידעינן מהימן מגו דאי בעי אמר ישראל אני

(a)

Explanation (R. Tam): This is only if we know that he was initially a Nochri. If we do not know, he is believed due to a Migo. If he wanted, he could have said "I am a Yisrael."

דמהימן כדמשמע בריש מסכת פסחים (דף ג: ושם) גבי ההוא עובד כוכבים דהוה סליק ואכיל פסחים בירושלים

1.

He is believed to say so, like it connotes in Pesachim (3b) regarding the Nochri who used to go and eat Korban Pesach in Yerushalayim. (They did not require proof that he is a Yisrael.)

ואין לומר שאני התם דהוו סמכי ארובא דהוו ישראל

(b)

Suggestion: Perhaps there is different, for they relied on the majority [of those who came to Yerushalayim], who were Yisre'elim.

דהא בכל מקום נמי איכא רובא דרוב הבאין לפנינו בתורת יהדות ישראל הם

(c)

Rejection: Also everywhere, the majority of those who come to us in the guise of Yisre'elim are Yisre'elim!

ועוד ראיה משמעתין דאמר ליה ר"י אי אתה נאמן לפסול את בניך ואיהו גופיה כשר אלא דשוי נפשיה חתיכה דאיסורא

(d)

Support: In our Sugya, R. Yehudah said to him "you are not believed to disqualify your child." The man himself would have been Kosher, but [through his admission that he converted by himself], he established himself to be forbidden [a Nochri].

אבל אם בא על בת כהן לא פסלה כדפי' לעיל

1.

However, if he had Bi'ah with a Bas Kohen, he did not disqualify her, like I explained above (25b DH Leisa).

ומההיא דלעיל (דף מה.) דא"ל זיל גלי

(e)

Suggestion: We can bring another support from above (45a). Amora'im advised [the son of a Nochri from a Bas Yisrael] to exile himself [to where he is not recognized, and he will be able to marry people of proper lineage. This implies that we do not require a proof that he is a Yisrael!]

אין ראיה דשמא לא היו בודקים אלא אם הוא ישראל אם לאו אבל במשפחתו לא היו בודקין.

(f)

Rejection: Perhaps they would check only that he is a Yisrael, but they would not check his family.

3)

TOSFOS DH Ein Li Ela ba'Aretz

תוספות ד"ה אין לי אלא בארץ

(SUMMARY: Tosfos explains the Hava Amina that we accept converts only in Eretz Yisrael.)

פי' דמקבלין גרים

(a)

Explanation: [The verse teaches only that in Eretz Yisrael,] we accept converts.

ואף על גב דחובת הגוף היא

(b)

Implied question: This is Chovas ha'Guf (it does not depend on the land. Such Mitzvos apply even in Chutz la'Aretz!)

בעיא ריבויא כיון דכתיב בארץ

(c)

Answer #1: Even so, we need a source to include Chutz la'Aretz, since it says ba'Aretz.

כדאשכחן בסוף פ"ק דקידושין (דף לח:) גבי שילוח עבדים והשמטת כספים

(d)

Support: We find like this in Kidushin (38b) regarding sending slaves free [in Yovel] and cancellation of loans [in Shemitah].

אי נמי בארץ לא חיישינן דלמא הדרי בהו משום דאיכא שבחא דארץ ישראל.

(e)

Answer #2: In Eretz Yisrael we are not concerned lest they retract [and decide to live like Nochrim again], due to the greatness of Eretz Yisrael. (One would think that we do not accept converts in Chutz la'Aretz, due to concern lest they retract.)

4)

TOSFOS DH Mahu d'Seima Lo Lehimneihu

תוספות ד"ה מהו דתימא לא להימניהו

(SUMMARY: Tosfos explains an alternate text similarly to our text.)

ויש ספרים דגרסי מהו דתימא ליהמניהו וה"פ ליהמניהו כעד מפי עד.

(a)

Alternate text: Some texts say "one might have thought that we believe them", i.e. they are believed [only] like Ed mi'Pi Ed (one who testified what another witness said, which is not accepted. The verse teaches that they are believed like proper witnesses.)

5)

TOSFOS DH Yesh Lecha Edim

תוספות ד"ה יש לך עדים

(SUMMARY: Tosfos explains that he asked if he has witnesses that he converted by himself.)

פירוש שנתגיירת בינך לבין עצמך

(a)

Explanation: He asked if he has witnesses that he converted by himself.

ותימה מיהא אי הא דבעינן ג' היינו דוקא לכתחלה אבל דיעבד חד נמי כשר א"כ אם יש לו עדים לאו בינו לבין עצמו הוא.

(b)

Question: If we require three for conversion only l'Chatchilah, but b'Di'eved one is Kosher, if so (that he has witnesses), the conversion was not by himself! (It was in front of two, which suffices b'Di'eved. Zera Yitzchak - Tosfos said above (45b DH Mi) that acceptance of Mitzvos must be in front of three, even b'Di'eved. Here he discusses whether the Tevilah must be in front of three.)

6)

TOSFOS DH Ne'eman Atah Lifsol Atzmecha v'Chulei

תוספות ד"ה נאמן אתה לפסול עצמך כו'

(SUMMARY: Tosfos discusses the Hava Amina that he would disqualify his children.)

היינו דוקא במילי דמשוי נפשיה חתיכה דאיסורא אבל אם בא על בת כהן לא פסלה כדפרישית לעיל בסוף פ' שני (דף כה: ושם)

(a)

Explanation: This is only regarding matters in which he establishes himself to be forbidden. However, if he had Bi'ah with a Bas Kohen, he did not disqualify her, like I explained above (25b DH Leisa).

וא"ת היכי דמי אם אשתו עובדת כוכבים ממה נפשך בניו פסולים דאין קרוי בנך אלא בנה

(b)

Question: What is the case? If his wife was a Nochris, in any case (whether he is a Yisrael or a Nochri), his children are forbidden, for [your child from a Nochris] is not called your child, rather, her child!

ואם היתה אשתו ישראלית ממה נפשך בניו כשרים דקי"ל (לעיל דף מה.) עובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל הולד כשר

1.

If his wife was a Yisraelis, in any case his children are Kosher, for we hold that the child of a Nochris who had Bi'ah with a Bas Yisrael is Kosher!

וכי תימא נהי דממזר לא הוי פגום מיהא הוי

(c)

Suggestion: Granted, the child is not a Mamzer, but he is blemished (forbidden to Kehunah).

הא השתא נמי דאין נאמן פגומין הם דר"י אית ליה בפרק עשרה יוחסין (קדושין עז.) דבת גר זכר כבת חלל זכר

(d)

Question: Also now that he is not believed, the children are blemished, for R. Yehudah holds (Kidushin 77a) that the daughter of a male convert is like the daughter of a Chalal (she is a Chalalah)!

וי"ל דקסבר ר"י עובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל הולד ממזר

(e)

Answer: R. Yehudah holds that the child of a Nochris who had Bi'ah with a Bas Yisrael is a Mamzer.

דבפרק ד' מיתות (סנהדרין דף נג. ושם) אמר דר' יהודה סבר לה כרבי עקיבא דאמר אין קידושין תופסין בחייבי לאוין.

1.

Source: In Sanhedrin (53a), we say that R. Yehudah holds like R. Akiva, who says that Kedushin does not take effect with Chayavei Lavin.

7)

TOSFOS DH Kach Ne'eman Adam Lomar Zen Ben Gerushah

תוספות ד"ה כך נאמן אדם לומר זה בן גרושה

(SUMMARY: Tosfos explains R. Yehudah's source.)

ר' אליהו מפרי"ש מפרש דנפקא לן מדכתיב בן השנואה יכיר (דברים כא) וכן משמע בירושלמי בפרק בתרא דקידושין

(a)

Explanation #1 (R. Eliyahu of Paris): We learn from "Ben ha'Senu'ah Yakir." (He will inform people that his mother's marriage was hated, i.e. forbidden.) The Yerushalmi in Kidushin connotes like this.

ולשון הש"ס לא משמע הכי דקתני כשם שנאמן אדם לומר זה בני בכור משמע דמינה גמר

(b)

Question: The Bavli connotes unlike this. It says "just like one is believed to say "this son is my firstborn..." This connotes that we learn from there!

וי"מ דטעמא דר' יהודה דמשמע ליה קרא דנאמן אדם לומר זה בני בכור אפי' על תינוק בין הבנים וכשאומר על הקטן שהוא בכור א"כ הראשון ממזר

(c)

Explanation #2: Some say that R. Yehudah understands the verse to teach that one is believed to say "this son is my firstborn" even if there are older sons [that his wife conceived during their marriage]. When he says that the younger son is his firstborn, if so, the first is a Mamzer!

אלמא דנאמן לפוסלו וה"נ דנאמן לומר שהוא בן גרושה.

(d)

Inference: He is believed to disqualify him. Likewise, he is believed to say that he is a Ben Gerushah.

8)

TOSFOS DH v'Ein Edus l'Oved Kochavim

תוספות ד"ה ואין עדות לעובד כוכבים

(SUMMARY: Tosfos explains why he is believed to disqualify himself.)

ועל עצמו נאמן משום דשוי נפשיה חתיכה דאיסורא.

(a)

Explanation: He is believed about himself because he established himself to be forbidden. (This works like an admission, or like a vow to conduct as if he is forbidden.)

9)

TOSFOS DH v'Ein Atah Ne'eman Lifsol Bnei Banecha

תוספות ד"ה ואין אתה נאמן לפסול בני בניך

(SUMMARY: Tosfos explains that when he has grandchildren, he is not believed even about his son.)

אומר ר"י דה"פ נאמן אתה לפסול בניך פי' כשאין לו אלא בנים ואין לו בני בנים

(a)

Explanation (Ri): He means that you are believed to disqualify your children, i.e. when he has only children, but not grandchildren;

ואי אתה נאמן לפסול בני בניך כשיש לו בני בנים אין נאמן לפסול אפי' בניו דאין סברא לומר שיהיו בניו פסולים ובני בניו כשרים

1.

You are not believed to disqualify your grandchildren, i.e. when he has grandchildren he is not believed to disqualify even his children. It is unreasonable that his children are Pesulim, and his grandchildren are Kesherim!

וכן משמע בסמוך דקאמר ואין אדם נאמן על בנו גדול ומפרש כשיש לו בנים משמע דאבנו נמי לא מהימן.

(b)

Support: Below, we say that one is not believed about his big son. We explain that this is when he (the son) has children. This implies that he is not believed also about his son.

10)

TOSFOS DH v'Hilchesa Kevasei d'Rav Nachman bar Yitzchak

תוספות ד"ה והלכתא כוותיה דרב נחמן בר יצחק

(SUMMARY: Tosfos rules that one is believed about his children in every case, unlike R. Tam.)

משמע דהלכה כר"י דנאמן אף לפסול בניו דדוקא משום דאין עדות לעובד כוכבים דאין יכול לפוסלן

(a)

Pesak: This implies that the Halachah follows R. Yehudah. One is believed even to disqualify even his children. It is only because a Nochri cannot testify that he cannot disqualify them.

ולא כמו שמפרש רבינו תם דאין הלכה כרבי יהודה אלא כשפוסל אחרים על ידי הכרת בכור אבל בלא הכרת בכור לא

1.

This is unlike R. Tam, who says that the Halachah follows R. Yehudah only when he disqualifies others through identifying the Bechor, but not when it is not through identifying the Bechor.

ובשאלתות בפרשת וירא נמי דקדק מהך דשמעתין דבכל ענין הלכה כרבי יהודה.

(b)

Support (for Tosfos' Pesak): Also the She'altos in Vayera derives from our Sugya that the Halachah follows R. Yehudah in every case.

47b----------------------------------------47b

11)

TOSFOS DH Matbilin Oso Miyad

תוספות ד"ה מטבילין אותו מיד

(SUMMARY: Tosfos infers that Milah must be before Tevilah.)

משמע שהמילה קודם טבילה וכדאמר אין גר עד שימול ויטבול

(a)

Inference: The circumcision precedes the Tevilah, like we say "he is not a convert until he circumcises and immerses."

ותימה דאמר בהערל (לקמן דף עח.) מעוברת שנתגיירה בנה אין צריך טבילה

(b)

Question: We say below (78a) that if a pregnant woman converted, her son does not require Tevilah! (His mother's Tevilah helped for him. Her body was not a Chatzitzah, for he grows in it. This is before Milah!)

ואר"י דשאני התם דאכתי לא חזי למילה.

(c)

Answer (Ri): There is different, for he was not yet ready for Milah.

12)

TOSFOS DH b'Makom sheha'Nidah Toveles

תוספות ד"ה במקום שהנדה טובלת

(SUMMARY: Tosfos discusses the source that a Nidah must immerse.)

טבילת נדה לא כתב קרא בהדיא

(a)

Implied question: The Torah did not explicitly write that a Nidah must immerse! (What is the source?)

ופי' רב יהודה גאון דנפקא לן בק"ו ממגעה דטעון טבילה וכ"ש היא עצמה

(b)

Answer #1 (Rav Yehudah Gaon): We learn from a Kal va'Chomer from what she touched, which requires Tevilah. All the more so she herself requires Tevilah!

ור"ת מפרש דנפקא לן מהא דדרשינן בע"ז (דף עה:) אך במי נדה יתחטא מים שהנדה טובלת בהם וכמה הם מ' סאה

(c)

Answer #2 (R. Tam): We learn from the Drashah in Avodah Zarah (75b) "Ach b'Mei Nidah Yischata" - water in which a Nidah immerses. This is [a Mikveh of] 40 Sa'im.

ורבינו יצחק פירש דנפקא מהא דדרשינן בפ' במה אשה (שבת דף סד:) תהיה בנדתה תהא בנדתה עד שתבא במים.

(d)

Answer #3 (R. Yitzchak): In Shabbos (64) we learn from "Tihyeh Nidasah" - she is a Nidah until she enters water.

13)

TOSFOS DH Sham Ger v'Eved Tovlim

תוספות ד"ה שם גר ועבד טובלים

(SUMMARY: Tosfos explains that the Tevilah of a freed slave can precede the freedom.)

בכולי שמעתין משמע דעבד בעי טבילה כשמשתחרר ולא סגי ליה בטבילה קמייתא

(a)

Observation: In our entire Sugya, it implies that a slave requires Tevilah when he is freed. His initial Tevilah (when he became an Eved Kena'ani) does not suffice.

וקשה דבהשולח (גיטין דף מ.) אמרינן הכותב שטר אירוסין לשפחתו ואמר לה צאי בו והתקדשי בו משמע דמקודשת אף על גב דלא טבלה

(b)

Question: In Gitin (40a), we say that if one wrote a document of Kidushin to his Shifchah, and said "go out (free) with it, and be Mekudeshes [to me] with it", it connotes that she is Mekudeshes, even though she did not immerse!

וי"ל דאיירי כגון שטבלה מקודם לשם שחרור שהטבילה של שחרור קודמת לגט כדמשמע לקמן דקתני ומטבילה לשם שחרור ומשחררה ומותר בה מיד.

(c)

Answer: The case is, she immersed beforehand for the sake of freedom. The Tevilah of freedom precedes the document, like it connotes below. It says "he immerses her for the sake of freedom, frees her, and immediately he is permitted to her."

14)

TOSFOS DH v'Chol Davar she'Chotzetz bi'Tevilah v'Chulei uv'Nidah

תוספות ד"ה וכל דבר שחוצץ בטבילה כו' ובנדה

(SUMMARY: Tosfos discusses whether we distinguish Tevilah for Nidah and Taharos.)

תימה דלענין הכשר מקוה פשיטא ליה שאין לחלק בין נדה לבעלה ובין טהרות דקאמר במקום שהנדה טובלת

(a)

Question: Regarding Hechsher Mikveh, it is obvious to him that we do not distinguish between a Nidah immersing for her husband or for Taharos. He said "where a Nidah immerses";

ולענין חציצה תלי נדה בטבילת טומאה וטהרה

1.

Regarding Chatzitzah, he says that Nidah [for her husband] depends on Tevilah for Tum'ah and Taharah!

וי"ל דבחציצה דאיכא מילי טובא דלא הוי אלא מדרבנן כגון רובו ואינו מקפיד או מעוטו ומקפיד

(b)

Answer: Regarding Chatzitzah, there are many matters that are only mid'Rabanan, e.g. the majority [of the body is covered] and he is not particular about it, or the minority and he is particular about it;

איצטריך לאשמועינן דבחציצה דרבנן נמי אין לחלק בין לבעלה לטהרות

1.

He needs to teach that also for a Chatzitzah mid'Rabanan, we do not distinguish between [immersing] for her husband or for Taharos;

ואיכא מילי דחציצה דאמר בפ' בתרא דנדה (דף סז. ושם) ה"מ לטהרות אבל לבעלה לא והיינו ספק חציצה

2.

There are matters of Chatzitzah about which we say (Nidah 67a) "this is only for Taharos, but not for her husband". This refers to a Safek Chatzitzah;

אבל ודאי חציצה אפילו דרבנן לא הקילו לבעלה יותר מלטהרות

i.

Regarding a Vadai Chatzitzah, even mid'Rabanan, we are not lenient for her husband more than for Taharos.

ובקונטרס לא גרס ליה במסכת נדה משום הא דהכא.

(c)

Rashi's opinion: Rashi says that it (the distinction between Taharos and her husband) is not in the text in Nidah, due to our Sugya.

15)

TOSFOS DH Kashim Gerim l'Yisrael k'Sapachas

תוספות ד"ה קשים גרים לישראל כספחת

(SUMMARY: Tosfos gives four explanations why converts are problematic for Yisrael.)

לפי שאין בקיאין בדקדוקי מצות וישראל למדין ממעשיהם

(a)

Explanation #1: This is because they (converts) are not expert in details of Mitzvos, and Yisre'elim learn from them.

ובמס' נדה (דף יג: ושם) פירש בקונטרס עוד לשון אחר משום דכל ישראל ערבים זה בזה

(b)

Explanation #2: In Nidah (13b), Rashi explained another version, that it is because all of Yisrael are responsible for each other.

וקשה דבפרק אלו נאמרים (סוטה דף לז:) משמע שלא היו ערבין על הגרים דלא חשיב התם ערבות של ערב רב

(c)

Question: In Sotah (37b), it connotes that they (Yisrael) are not responsible for converts. (It discusses 603,550 covenants on every Mitzvah, corresponding to responsibility for every Yisrael.) It does not count the Eruv Rav (converts from Mitzrayim who accompanied Bnei Yisrael)!

ועוד י"ל דקשים גרים לישראל לפי שמתערבין בהם ואין שכינה שורה אלא על משפחות המיוחסות שבישראל

(d)

Explanation #3: Converts are problematic for Yisrael, because they mix with them, and the Shechinah rests only on families of proper lineage in Yisrael.

וי"מ לפי שביותר הוזהרו ישראל על הגרים ואין יכולין להזהר מאונאתן.

(e)

Explanation #4: It is because Yisrael are warned more about [paining] converts, and they cannot be careful to avoid paining them.