1)

TOSFOS DH l'Olam Leis Lei l'Rebbi Hani Klalei uv'Plugta ka'Mairi

תוספות ד"ה לעולם לית ליה לרבי הני כללי ובפלוגתא קמיירי

(SUMMARY: Tosfos discusses other cases that were not taught.)

וא"ת ליתני אשת איש שפוטרת צרתה כגון דאמר לה ה"ז גיטך ע"מ שלא תנשאי לפלוני

(a)

Question: The Mishnah should list Eshes Ish! She exempts her Tzarah, e.g. David divorced his wife "on condition that you not marry Ploni";

דפליגי בהמגרש (גיטין דף פב.) ר"א ורבנן דלר"א הוי גט ואסורה לפלוני

1.

R. Eliezer and Rabanan argue about this in Gitin 82a. R. Eliezer holds that it is a Get, and she is forbidden to Ploni.

ואם נשאת לאחיו ומת פוטרת צרתה

2.

If she married Ploni's brother and he died, she exempts her Tzarah.

ואע"ג דאסורה לכל אדם אפי' לרבי אליעזר מדרבנן עד שימות המגרש או הפלוני

(b)

Suggestion: (We do not list this, because it does not occur l'Chatchilah.) Even according to R. Eliezer, mid'Rabanan she is forbidden to all men until David or Ploni dies;

דחיישינן שמא תנשא לו לאחר שתתאלמן או תתגרש מזה ונמצאו בניה ממזרים

1.

We are concerned lest she marry Ploni after she is widowed or divorced [unconditionally from David], and her children [from Ploni] will be Mamzerim;

כדחיישינן בהמגרש (שם דף פד.) ע"מ שלא תבעלי לפלוני שמא תבעל לו אחר שתתאלמן או אחר שתתגרש

2.

We are similarly concerned (Gitin 84a) about a Get "on condition that you not have Bi'ah with Ploni", lest she have Bi'ah with him after she is widowed or divorced;

ובעודה תחתיו ליכא למיחש יותר מאבא ואביך

i.

While she is married, there is no more concern for this than for [a Get on condition that "you not have Bi'ah with] my father or your father." (We are not concerned for it, for all know the severity of the Isur.)

מ"מ לוי דקתני נמי דאי כדאמרינן לקמן קשה דליתני נמי להך

(c)

Rejection: Levi taught also b'Di'eved cases, like we say below. It is difficult why he not teach also this (Eshes Ish)!

ולמאן דנפקא ליה מאחות אשה ניחא

(d)

Partial answer: According to the opinion that learns [the Isur of Tzaras Ervah] from Achos Ishah, this is not difficult;

דלא דמי הך לאחות אשה דע"מ שלא תנשאי שריא ליה בזנות וע"מ שלא תבעלי יכולה היא להתקדש לו ולא דמיא לאחות אשה

1.

This is unlike Achos Ishah, for "on condition that you not marry [Ploni]" permits her to have Zenus with him. [If the Get was] "on condition that you not have Bi'ah [with Ploni]" enables her to become Mekudeshes to him. Both of them are unlike Achos Ishah;

ובע"מ שלא תנשאי ולא תבעלי

(e)

Implied question: If he stipulated "on condition that you not marry [Ploni] and not have Bi'ah [with him]", this is like Achos Ishah!

נמי אי חשיב שיור כמו בחוץ מפלוני א"כ שריא ליה כי נשאת לאחיו קודם

(f)

Answer - part 1: If it is considered a Shiyur (remnant in the Get), like "[you are permitted to all men] except for Ploni", then she is permitted to Ploni after she married his brother;

ואפי' אי לא חשיב שיור מ"מ לא דמי לאחות אשה דהתם בשעת נפילה הוי אחות אשתו

(g)

Answer - part 2: Even if it is not considered a Shiyur, it is unlike Achos Ishah, for there, at the time she fell to Yibum she was Achos Ishto;

אבל הכא בשעת נפילה אינה אשת איש עד שתבעל לו

1.

Here, at the time she fell, she was not an Eshes Ish, until she will have Bi'ah with him (Ploni, the Yavam).

ואפי' תחשבנה אשת איש כיון שמטעם אשת איש אסורה ליבעל לו מ"מ לא דמי

2.

Even if you will consider her to be an Eshes Ish, since she is forbidden to have Bi'ah with him due to Eshes Ish, she is unlike [Achos Ishah];

כיון שאם תבעל ליבם שנאסרה עליו הויא אשת איש ולא היתה אשת אחיו מעולם

i.

This is because if she has Bi'ah with the Yavam, she is an Eshes Ish, and she was never Eshes Achiv.

הלכך לא פטרה צרתה

3.

Therefore she does not exempt her Tzarah.

ומיהו למאן דנפקא ליה מולקחה כל היכא דאיכא תרי ליקוחין קשה

(h)

Question: However, this is difficult for the opinion that learns [the Isur of Tzaros] from "v'Lakchah" - whenever there are two [Yevamos] to take, [and one of them is forbidden], this is difficult.

וי"ל אע"ג דלוי תני דאי ובפלוגתא קמיירי לא קמיירי אלא בפלוגתא דס"ל לתנא דמתני' כוותיה

(i)

Answer: Even though Levi taught b'Di'eved cases, and cases that Tana'im argue about, he discusses only when the Tana of our Mishnah holds like that opinion.

תדע דלא תני לוי חייבי לאוין אע"ג דלר"ע לאו בני חליצה וייבום נינהו

(j)

Proof: Levi did not teach Chayavei Lavin, even though R. Akiva holds that they do not do Chalitzah or Yibum.

ומאן דמוסיף לעיל אשת אחיו שלא היה בעולמו ומשכחת לה כר"ש אע"ג דשמא תנא דמתני' לא סבר לה כר"ש

(k)

Implied question: Above, one opinion adds above Eshes Achiv she'Lo Hayah b'Olamo, and the case occurs according to R. Shimon, even though perhaps the Tana of our Mishnah does not hold like him!

היינו משום דבכולן אני קורא בהן משמע ליה דקאי אכולהו

(l)

Answer: This is because "to all of them I apply [the one forbidden to this...]" connotes to him that it applies to all of them.

אבל אי מודו רבנן לר"א בקידושין דמספקא ליה לאביי מדקאמר בריש המגרש (שם דף פב: ושם) דאם איתא לר' אבא

(m)

Question: Abaye was unsure if Rabanan agree to R. Eliezer regarding Kidushin ["except for Ploni", i.e. regarding him you are not Mekudeshes to me], for Abaye said in Gitin (82b) "if R. Aba is correct";

קשיא ליתני אשת איש דמשכחת לה אפילו לרבנן כגון שבא ראובן וקדשה חוץ משמעון ובא שמעון וקדשה סתם ומת שמעון [ונפלה לפני לוי אחיו]

1.

[If they agree,] this is difficult. The Mishnah should teach Eshes Ish, for the case occurs even according to Rabanan, e.g. Reuven was Mekadesh [Leah] "except for Shimon", and Shimon was Mekadesh her Stam [and she fell to his brother Levi. She is forbidden to him, for she is Reuven's wife!]

וצרת צרה נמי משכחת לה כגון שקדשה ראובן חוץ משני אחין

2.

We find also Tzaras Tzarah, e.g. Reuven was Mekadesh [Leah] except for two brothers [Shimon and Levi, and Shimon was Mekadesh her Stam, and died, and Levi did Yibum with her Tzarah, and Levi died, and his wives fell to Yehudah].

וי"ל דלא קרינא לגביה יבם אשת אח דכבר נאסרה עליו משום אשת איש לפני קדושי אחיו (הגהת תפארת שמואל) ולא חשיב ערוה במקום מצוה

(n)

Answer: Regarding the Yavam, she is not called Eshes Ach, for she was already forbidden to him due to Eshes Ish before his brother was Mekadesh her. She is not considered Ervah b'Mekom Mitzvah.

ומיהו אי אשת שני מתים דאורייתא כדמשמע בהמגרש (שם דף פב: ושם) ליתני הכא אשת ב' מתים

(o)

Question: However, if Eshes Shnei Mesim is mid'Oraisa, like Gitin 82b connotes, we should list Eshes Shnei Mesim!

כגון שבא ראובן וקדשה חוץ משמעון ולוי אחיו ובא שמעון וקדשה סתם ומתו (הגהת הרש"ש) כו'

1.

E.g. Reuven was Mekadesh [Leah] except for Shimon and Levi, his brothers, and Shimon was Mekadesh her Stam, and they (Reuven and Shimon) died... (she falls to Levi only from Shimon. Regarding all other brothers, she falls from both of them. If Levi did Yibum with Leah's Tzarah Chanah, and he died, just like Chanah is forbidden his brothers due to Tzaras Eshes Shnei Mesim, Chanah's Tzarah is forbidden.)

או בענין שאמר ר' יוחנן בפ' האומר (קדושין דף ס.) דאפילו הן ק' תופסין

2.

Alternatively, it is like R. Yochanan said in Kidushin (60a), that even 100 [men] can have Kidushin in one woman. (One was Mekadesh from now and after 30 days, i.e. also others can be Mekadesh within this time. Another was Mekadesh from now and after 29 days...)

ומשכחת בהן נמי צרת צרה

i.

Also the case of Tzaras Tzarah can occur.

ומיהו בפ"ג (לקמן לא: ושם ד"ה מדרבנן) ובפ"ב (לקמן יח. ושם) משמע דאשת שני מתים גזירה דרבנן ושם אפרש

(p)

Answer: However, below (31b and 18a), it connotes that Eshes Shnei Mesim is only a decree mid'Rabanan. I will explain there.

ובירושלמי בריש המגרש פריך לה מתיב ר' חנינא בשם רבי פנחס ליתני ט"ז נשים כר"א

(q)

Citation (Yerushalmi) Question (R. Chanina, citing R. Pinchas): The Mishnah should teach 16 women, like R. Eliezer!

ומשני תמן התורה אסרה עליו הכא הוא אסרה עליו

(r)

Citation (cont.) Answer: There (the other 15), the Torah forbade her. Here, he forbade her.

ופי' רבינו יצחק תמן התורה אסרה עליו ומשנשאה המת אין לה היתר להתייבם כשימות מפני שאין איסור שבה תלוי בשום אדם אלא בתורה שאסרה עליו

(s)

Explanation (R. Yitzchak): There, the Torah forbade her to him, and once the brother who [later] died married her, she will have no Heter to do Yibum, for the Isur on her does not depend on any person. The Torah forbade her to him;

אבל אשת איש האיסור תלוי במגרש שאם ירצה יתירנה ליבם קודם שימות אחיו שנשאה

1.

Regarding Eshes Ish, the Isur depends on the one who divorced her. If he wants, he can [give a Stam Get, and] permit her to the Yavam before his brother who married her will die;

ולהכי לא תני להו דלא דמו להו לפי שביד המגרש להתירה.

2.

Therefore, this case was not taught, because the one who divorced her could permit her.

2)

TOSFOS DH deka'Tani Rav Shesh Arayos Chamuros me'Elu v'Chulei

תוספות ד"ה דקתני שש עריות חמורות מאלו כו'

(SUMMARY: Tosfos explains why the previous answers did not learn from here.)

ותימה דמאי ס"ד דהנהו דלעיל דלא דייקי מסיפא

(a)

Question: What was the Hava Amina of the previous opinions [that answered that our Tana does not list women that depend on an argument], and did not infer from the Seifa?!

וממ"נ כיון דתני לה גבי שש עריות לא אפשר למיתנייה ברישא

1.

In any case, since it is taught amidst the six Arayos, it cannot be taught in the Reisha!

וי"ל דקשיא ליה ללוי דה"ל למיתני ברישא ט"ז ובסיפא לא הוה ליה למיתני אלא ה'

(b)

Answer: Levi was bothered that it was not taught 16 in the Reisha, and only five in the Seifa.

ואע"ג דאתי כרבי יהודה

(c)

Implied question: The Mishnah is R. Yehudah [who forbids Anusas Aviv to all the brothers]!

ה"ל למיתני ששה עשר דאי עבר ונסיב

(d)

Answer: The Tana should have taught 16, if a brother happened to transgress and marry [Anusas Aviv];

ושני ליה רבי בפלוגתא לא קא מיירי ודאי לא קא מיירי.

1.

Rebbi answered [Levi] that the Tana does not teach cases that are only through transgression.

3)

TOSFOS DH l'R. Yehudah Nami Mishkachas Lah d'Iy Avar v'Nasiv

תוספות ד"ה לרבי יהודה נמי משכחת לה דאי עבר ונסיב

(SUMMARY: 1. Tosfos discusses how the case occurs according to R. Yehudah. 2. He proves that the Tana holds that Kidushin Tofsin b'Chayavei Lavin.)

תימה דבלא דאי עבר ונסיב נמי משכחת לה שקידש ולא בעל

(a)

Question: Even without forbidden marriage, we find this if he was Mekadesh but did not have Bi'ah with her!

דאפילו אביי דאמר בפרק בתרא דקידושין (דף עח.) גבי אלמנה לכ"ג קידש לוקה היינו משום דכתיב לא יקח אבל הכא לא יגלה כתיב

1.

Even Abaye, who says (Kidushin 78a) regarding a widow to a Kohen Gadol, that if he was Mekadesh, he is lashed, for it says Lo Yikach, here it says "Lo Yigaleh" [so he agrees that one is lashed only for Bi'ah].

וי"ל דשמא אסור לקדש מדרבנן שמא יבעול

(b)

Answer: Perhaps mid'Rabanan it is forbidden to be Mekadesh, lest he have Bi'ah.

ואפילו יהא מותר לקדשה חשיב דאי מטעם שאסור לבוא עליה

1.

And even if it is permitted to be Mekadesh her, this is considered b'Di'eved, because he may not have Bi'ah with her.

וא"ת אפילו ע"י דאי היכי משכחת לה הא ר' יהודה סבר כר"ע בפרק ד' מיתות (סנהדרין דף נג.) דאמר אין קדושין תופסין בחייבי לאוין

(c)

Question: How do we find this even b'Di'eved? R. Yehudah holds like R. Akiva (Sanhedrin 53a) who says that Kidushin does not take effect on Chayavei Lavin!

וי"ל דלא סבר לה הש"ס כברייתא דהתם אלא כמתני' דפליג עלה

(d)

Answer #1: Our Gemara holds unlike that Beraisa, rather, like our Mishnah, which argues with it.

ועוד דעל כרחך מתני' דהכא לא סברה בהא כרבי יהודה דהא קתני בפ"ב (לקמן דף כ.) איסור מצוה ואיסור קדושה חולצת ולא מתייבמת

(e)

Answer #2: You are forced to say that our Mishnah does not hold like R. Yehudah regarding this, for it says below (20a) that Isur Mitzvah and Isur Kedushah do Chalitzah, but not Yibum;

ואי אין קדושין תופסין בחייבי לאוין חליצה נמי לא תיבעי

1.

If Kidushin does not take effect on Chayavei Lavin, she should not need even Chalitzah!

וא"ת בחייבי לאוין דשאר מנלן דלא סבר מתני' כרבי

(f)

Question: What is the source that he does not hold like R. Akiva regarding Chayavei Lavin of She'er (relatives)?

דאיסור מצוה ואיסור קדושה מפרש לקמן כגון אלמנה לכ"ג גרושה וחלוצה לכהן הדיוט ממזרת ונתינה לישראל

1.

We explain below that Isur Mitzvah and Isur Kedushah are a widow to a Kohen Gadol, a divorcee or Chalitzah to a Kohen Hedyot, and a Mamzeres or Nesinah to a Yisrael! (These are not She'er.)

ואר"י דע"כ (מכאן מעמוד ב) מתני' סבר דאפי' בחייבי לאוין דשאר קידושין תופסין

(g)

Answer (Ri): You are forced to say that our Mishnah holds that Kedushin takes effect even on Chayavei Lavin of She'er.

10b----------------------------------------10b

מדקתני שש עריות ולא קתני ח' עריות גרושתו וחלוצתו

(h)

Proof #1: It teaches (13a) six Arayos [who cannot marry any of the brothers], and not eight Arayos, i.e. his divorcee or his Chalutzah;

דאם היו יכולות לינשא לאחיו היו פוטרות צרותיהן כחייבי כריתות כיון דאין קידושין תופסין

1.

If they could marry his brother, they would exempt their Tzaros, like Chayavei Kerisos, since Kedushin does not take effect on them!

אלא ודאי קידושין תופסין בהו ולהכי לא שייך למיתנינהו דאפי' היו יכולות לינשא לאחיו לא היו פוטרות צרותיהן

2.

Conclusion: Rather, surely Kidushin takes effect on them. Therefore, we could not teach them, for even if they could marry his brother, they would not exempt their Tzaros.

ועוד יש לדקדק מדנקט אנוסת אביו שהיא אמו ולא נקט אנוסת אביו סתם

(i)

Proof #2: The Mishnah (13a) lists Anusas Aviv who is his mother. It did not list Anusas Aviv Stam [which is Chayavei Lavin. He must hold that if she is not his mother, Kidushin Tofsin in her, and she needs Chalitzah, like Isur Mitzvah and Isur Kedushah].

וא"ת כיון דמתני' סבר כרבי יהודה דאסר באנוסת אביו א"כ ע"כ סבר נמי דאין קידושין תופסין בחייבי לאוין דהא בהא תליא

(j)

Question: Since our Mishnah holds like R. Yehudah who forbids Anusas Aviv, we must say that he holds also that Kidushin does not take effect on Chayavei Lavin, for these depend on each other!

כדמוכח בסוף החולץ (לקמן דף מט. ושם) דמפרש טעמא דר"ע דאמר יש ממזר מחייבי לאוין משום דסבר לה כרבי יהודה דמוקי לא יגלה באנוסת אביו וסמיך ליה לא יבא ממזר

1.

Strengthening of question: Below (49a), we explain R. Akiva's reason, for he holds that the child of Chayavei Lavin is a Mamzer, because he holds like R. Yehudah, who establishes "Lo Yigaleh" to discuss Anusas Aviv, and afterwards it says "Lo Yavo Mamzer".

וא"כ למתני' נמי הוי ממזר וכל היכא דהוי ממזר אין קידושין תופסין כדמוכח בכמה דוכתי

2.

If so, also in our Mishnah [the son of Anusas Aviv] is a Mamzer. Whenever a Mamzer results, Kidushin does not take effect [between the parents]. This is clear from several places.

וי"ל דאע"ג דמתני' מוקמה לקרא באנוסת אביו מ"מ לא הוי ממזר

(k)

Answer: Even though we establish the verse to discuss Anusas Aviv, [the child] is not a Mamzer;

כמו לרבי יהושע דמוקי לא יגלה בשומרת יבם של אביו אפ"ה סבר דלא הוי ממזר אלא מחייבי מיתות ב"ד

1.

This is like according to R. Yehoshua, who establishes Lo Yigaleh to discuss the father's Shomeres Yavam. (She is also Dodaso, which is Chayavei Kerisos.) Even so, he holds that Mamzer is only from Chayavei Misas Beis Din;

ודרשינן מלא יקח דהוי חייבי מיתות ב"ד עד לא יגלה דהוי חייבי כריתות הוי ממזר ולא חייבי כריתות

2.

We expound that from "Lo Yikach", which discusses Chayavei Misas Beis Din (Eshes Av), until [but not including] Lo Yigaleh, which is Chayavei Kerisos, makes a Mamzer. Chayavei Kerisos are not [included in what makes a Mamzer];

וה"נ לתנא דמתני' מלא יקח עד לא יגלה שהוא חייבי לאוין הוי ממזר ולא חייבי לאוין בכלל.

i.

Similarly, the Tana of our Mishnah holds that from "Lo Yikach", until Lo Yigaleh, which is Chayavei Lavin, makes a Mamzer, but Chayavei Lavin are not included.

4)

TOSFOS DH Lefi she'Einan b'Tzaras Tzarah

תוספות ד"ה לפי שאינן בצרת צרה

(SUMMARY: Tosfos explains that there is Tzaras Tzarah according to R. Shimon.)

הקשה הר"ר משה כהן לר"ש איתא בצרת צרה

(a)

Question (R. Moshe Kohen): According to R. Shimon, there is Tzaras Tzarah!

כגון שנולדו אחים להן אחר שחלץ ליבמתו וקדשה דלא קיימין עלה בלא יבנה כדאמרינן לקמן בסמוך

1.

The case is, brothers were born after he did Chalitzah to his Yevamah and was Mekadesh her. They (the new brothers) are not forbidden to her due to "Lo Yivneh", like we say below.

ולוי מיירי בפלוגתא כיון דקתני אנוסת אביו גבי שש עריות בסיפא דהיינו כרבי יהודה

2.

Levi discusses cases that Tana'im argue about, since he taught Anusas Aviv among the six Arayos in the Seifa, which is like R. Yehudah!

וי"ל דבפלוגתא דלא סבר לה לא קמיירי כדפי' לעיל

(b)

Answer: He (Levi) does not teach a case that Tana'im argue about, if he himself holds that the case does not arise, like I explained above.

ולוי לא סבר כר"ש באשת אחיו שלא היה בעולמו.

1.

Levi does not hold like R. Shimon regarding Eshes Achiv she'Lo Hayah b'Olamo.

5)

TOSFOS DH ha'Choletz l'Yevimto v'Chazar v'Kidshah

תוספות ד"ה החולץ ליבמתו וחזר וקדשה

(SUMMARY: Tosfos discusses why it mentioned that he was Mekadesh her.)

וליכא למימר דנקט וחזר וקדשה לאשמועינן דהוא אינו חייב על החלוצה כרת אבל לאו איכא לפי שקדשה

(a)

Suggestion: Perhaps it says "and then he was Mekadesh her" to teach that he is not Chayav Kares for her, but there is a Lav, because he was Mekadesh her!

דאמרינן בקידושין (דף עח.) מודים במחזיר גרושתו שאם קידש ולא בעל שאין לוקה לשוב לקחתה להיות לו לאשה אמרה רחמנא

(b)

Rejection: It says in Kidushin (78a) that they agree about Machazir Gerushaso, that if he was Mekadesh her but did not do Bi'ah, he is not lashed. The Torah forbids "to return to take her for a wife";

ה"נ דרך בנין (הגהת מהר"ם) בית אסרה תורה

1.

Also here, the Torah forbids in the way of building a house (through marriage).

אלא נקט קדשה משום דאם מת פליגי רבי יוחנן ור"ל אם זקוקה ליבם לאחיו אי לאו

(c)

Explanation: Rather, it mentioned that he was Mekadesh her, for if he died, R. Yochanan and Reish Lakish argue about whether or not she is Zekukah l'Yibum to his brother;

ולא נקט וחזר ובא עליה דבהא לא פליגי רבי יוחנן ור"ל דלכולי עלמא אינו חייב על החלוצה כרת

1.

He did not say that he had Bi'ah with her, for R. Yochanan and Reish Lakish do not argue about this. All agree that there is no Kares for the Chalutzah.

וה"ה דהוה מצי למנקט וחזר ובא עליה אחד מן האחין.

i.

Similarly, he could have said that one of the brothers had Bi'ah with her.

6)

TOSFOS DH Eizeh Hu d'Kai b'Lo Yivneh

תוספות ד"ה איהו הוא דקאי בלא יבנה

(SUMMARY: Tosfos discusses what Lo Yivneh applies to.)

אי לא הוה כתיב לא יבנה הוה אמינא דאפילו הוא על החלוצה בכרת

(a)

Explanation: Had the Torah not written Lo Yivneh, one might have thought that there is Kares even for him (the brother who did Chalitzah) with the Chalutzah;

והשתא אייתר לא יבנה לנתקה מכרת ללאו אבל אחין וצרה כדקיימי קיימי ולא קאי לא יבנה עלייהו

1.

Now, Lo Yivneh is extra to uproot [the Isur] from Kares to a Lav. However, the brothers and the Tzaros are [forbidden with Kares] like they used to be. Lo Yivneh does not apply to them.

ותימה דבהחולץ (לקמן דף מד. ושם) משמע דלא אייתר קרא דלא יבנה אלא איצטריך דלא לחלוץ לחדא ולייבם לחדא

(b)

Question: Below (44a), the Gemara connotes that the verse of Lo Yivneh is not extra. We need it to teach that one may not do Chalitzah to one Yevamah and do Yibum with another!

דהתם פריך אמתני' דמי שהיה נשוי ב' נשים כו' ולייבם לתרוייהו

1.

Citation (44a) Suggestion: If one was married to two women [and died without children], the Yavam should do Yibum with both of them!

אמר קרא בית אחיו בית אחד הוא בונה ואינו בונה שתי בתים

2.

Citation (cont.) Rejection: It says "Beis Achiv" - he builds one house, and not two.

וליחלוץ לתרוייהו

3.

Citation (cont.) Suggestion: He should do Chalitzah to both of them!

אמר קרא בית חלוץ בית אחד הוא חולץ כו'

4.

Citation (cont.) Rejection: It says "Beis Chalutz" - he does Chalitzah to [only] one house...

וליחלוץ לחדא ולייבם לחדא

5.

Citation (cont.) Suggestion: He should do Chalitzah to one and Yibum with the other!

אמר קרא אשר לא יבנה וכו'

6.

Citation (cont.) Rejection: It says "Asher Lo Yivneh" - once [he did Chalitzah, for] he did not [want to] build [he may not build].

ולייבם לחדא ולחלוץ לחדא

7.

Citation (cont.) Suggestion: He should do Yibum with one and Chalitzah to the other!

אמר קרא אם לא יחפוץ הא אם חפץ מייבם וכל שאינו עולה לייבום אינו עולה לחליצה

8.

Citation (cont.) Rejection: It says "Im Lo Yachpotz." This implies that if he wants, he does Yibum, and anyone who cannot do Yibum, cannot do Chalitzah.

ומיהו אית ספרים דלא גרסינן להו ואף לספרים דגרסינן איכא למימר דכי משני בתר הכי הא חפץ מייבם וכל שאין עולה לייבום כו' תו לא איצטריך לא יבנה דלא ליחלוץ לחדא ולייבם לחדא

(c)

Answer: However, some texts do not have this. Even the Seforim that have it, we can say that when we answer afterwards "if he wants, he does Yibum, and anyone who cannot do Yibum, cannot do Chalitzah", we no longer need Lo Yivneh to teach that he does not do Chalitzah to one and Yibum with another.

דכיון דאין עולה לחליצה דאין חולץ שתי בתים אינו עולה נמי לייבום

1.

Since [the latter] cannot do Chalitzah, for he does not do Chalitzah to two houses (Yevamos), she cannot do Yibum, either;

והשתא אייתר לא יבנה לנתק מכרת ללאו

i.

Now, Lo Yivneh is extra, to uproot the Kares to a Lav.

ובפ' ד' אחין (לקמן דף לב.) דקאמר אי דמייבם והדר חליץ ה"נ אלא דלמא חליץ ברישא והדר מייבם וקם ליה בלא יבנה

(d)

Implied question: Below (32a), we say "if he would do Yibum and later Chalitzah, that would be fine. However, perhaps he will do Chalitzah first, and then Yibum, and transgress Lo Yivneh!

התם היינו אליבא דרבי יוחנן דמוקי לא יבנה נמי אצרה אבל לר"ל קם ליה בכרת.

(e)

Answer: That is according to R. Yochanan, who establishes Lo Yivneh also to the Tzarah. However, Reish Lakish holds that there is Kares [for the Tzarah].

7)

TOSFOS DH v'Lisni l'R. Akiva Ein Lo Alav Klum

תוספות ד"ה וליתני לר"ע אין לו עליו כלום

(SUMMARY: Tosfos asks why we do not ask similarly elsewhere.)

תימה דבפרק המדיר (כתובות דף עה:) איכא כי האי גוונא דתנן היו בה מומים ועודה בבית אביה האב צריך להביא ראיה נכנסה לרשות הבעל הבעל צריך להביא ראיה

(a)

Question: In Kesuvos (75b), we have like this. The Mishnah says that if blemishes were found [in an Arusah] while she is in her father's house, the father must prove [that they arose after Kidushin. If they were found] after she entered her husband's Reshus, her husband must prove [that they arose before Kidushin].

ומסיק בגמרא דרישא ר' יהושע וסיפא ר"ג

1.

The Gemara concludes that the Reisha is R. Yehoshua, and the Seifa is R. Gamliel.

ולא פריך ולימא לדברי ר"ג נאמנת ועל הבעל להביא ראיה ולא הוה צריך למיתני תרי בבי.

2.

We do not ask [like we ask here] "we should say according to R. Gamliel, she is believed, and her husband must bring a proof", and we would not need to teach two clauses]!