יבמות דף צז. א

האם נושאים נשים דלהלן?

לשאת בתה אחותה או אמה של אנוסתו או מפותתו לשאת את אנוסת
או מפותת אביו
לתנא קמא מדאורייתא: מותר
מדרבנן - מחיים: אסור
לאחר מיתה: מותר [1]
נושאין לכתחילה
לר' יהודה אסור לישא

יבמות דף צז: א

אחים שנתגיירו או נשתחררו, האם מותר להם לישא נשי דהדדי?

באחים רק מהאב באחים בין מהאב ובין מהאם באחים רק מהאם
לרב אחא
בר יעקב
מותרים מותרים ללישנא קמא: אסורים
לאיכא דאמרי: מותרים
לרב ששת מותרים אסורים אסורים
-------------------------------------------------

[1] פי', דוקא אחות אשתו או חמותו או בת אשתו נאסרו מה"ת, אבל אם אנס אשה שלא קידשה - אין את האיסור הזה ומותר לישא את בתה אמה ואחותה, אכן רבנן גזרו דכיון שהוא נטען עליה שמא אחרי שישא את בתה אמה או אחותה יבוא עליה שוב - ואז היא כבר באיסור עליו, דהבא על אחות אשתו אפי' בלא נישואין חייב כרת. אולם אם מתה האנוסה או המפותה לא גזרו רבנן ומותר לישא את בתה אמה ואחותה.

-------------------------------------------------