יבמות דף כז: א

ג' אחים שנים מהם נשואים לב' אחיות, ומתו הנשואים את האחיות בזה אחר זה,
ושוב מתה אחת מן היבמות האם יכול לייבם את השניה?

כשמתה הראשונה שנפלה כשמתה השניה שנפלה
לרב הונא אמר רב יכול לייבם השניה [1] יכול לייבם הראשונה
לר' יוחנן אינו יכול לייבם השניה יכול לייבם הראשונה [2]
-------------------------------------------------

[1] והגם שכבר מיד בשעת נפילתה היתה אסורה - ואין אני קורא בה "יבמה יבוא עליה", מ"מ ס"ל שמשעה שמתה הראשונה פקעה הזיקה האוסרת וממילא השנייה מותרת לייבום. והגם שמצינו שרב עצמו מצריך שבשעת נפילה אני קורא בה "יבמה יבוא עליה", היינו דוקא היכא שמעכב אותה איסור אחות אשה ממש (כגון שהיתה אשת היבם אחות היבמה, שאז אפי' אם מתה אשת היבם אסור באחותה, כיון שבשעת נפילה לא היתה ראויה מה"ת), אבל משום איסור זיקה דרבנן עדיין אני קורא בה "יבמה יבוא עליה".

[2] דכיון שהיתה מותרת בשעת הנפילה, לכך הגם שנאסרה, מ"מ במיתת השניה חזרה הראשונה להיתרה הראשון - ויכול לייבם אותה. אבל להיפך במתה הראשונה אין השניה מותרת לייבום - כיון שאין אני קורא בה בשעת נפילה "יבמה יבוא עליה".

-------------------------------------------------