יבמות דף יד. א

מה טעמי המחלוקת דלהלן אם עשו ב"ש כדבריהם או לא עשו?

לר"ל ורב - לא עשו כדבריהם לר' יוחנן ושמואל - עשו כדבריהם
לתי' א': קודם בת קול כיון דב"ה רובא - הלכה כמותם לא אזלו בתר רובא דב"ש מחדדי טפי
לתי' ב: אחר בת קול דיצאה בת קול דהלכה כב"ה כר' יהושע שאין משגיחין בבת קול

האם שייך "לא תתגודדו" בבית דין באופנים דלהלן?

ב"ד אחד
מקצתן כב"ש ומקצתן כב"ה
שני בתי דין בעיר אחת
אחד כב"ש ואחד כב"ה
שני בתי דין בשתי עיירות
אחד כב"ש ואחד כב"ה
לאביי יש בזה "לא תתגודדו" יש בזה "לא תתגודדו" אין בזה "לא תתגודדו"
לרבא יש בזה "לא תתגודדו" אין בזה "לא תתגודדו" אין בזה "לא תתגודדו"

יבמות דף יד: א

מה הן המחלוקות בין ב"ש לב"ה שנרמזו בסוגיא?

אליבא דב"ש אליבא דב"ה
בצרות מתירין צרת ערוה ליבום אוסרים צרת ערוה ביבום
באחיות כנס את אחות זקוקתו לא יוציא [1] כנס את אחות זקוקתו צריך להוציא
בגט ישן [2] מותר לכתחילה לגרש בו אסור לכתחילה לגרש בו
בספק
אשת איש
פי' א' ממאנים רק ארוסות ולא נשואות ממאנים אפי' נשואות [3]
פי' ב' נתייחדה עמו אינה צריכה גט אחר [4] נתייחדה עמו אינה צריכה גט אחר
במגרש אשתו
ולנה עמו בפונדק
אינה צריכה ממנו
גט שני
צריכה ממנו
גט שני [5]
בקידושי כסף אינה מתקדשת בפחות מדינר מתקדשת בפרוטה ובשוה פרוטה
-------------------------------------------------

[1] כגון ב' אחים שהיו נשואין לשתי אחיות, ומתו, ונפלו ליבום לפני שני אחים הנותרים, שהדין שהם חולצות ואינם מתייבמות, כיון שאי אפשר לכנוס - דפוגע באחות זקוקתו, אולם בעברו וכנסו נחלקו ב"ש וב"ה האם יכולים לקיימן, לב"ש מותר לקיימן ולב"ה אסור.

[2] כגון שכתב אדם גט כדי לגרש בו את אשתו, ושוב נתייחד עם אשתו קודם שנתנו לה, דב"ש מתירים לכתחילה לגרש בגט זה וב"ה אוסרים לכתחילה, ובדיעבד מגורשת.

[3] כל קטנה היכולה למאן - נישואיה נקראים ספק אשת איש, דיש לנו ספק אם תמאן ותעקרם למפרע או לא.

[4] פי', שכיב מרע שכתב גט לאשתו וכתב תנאי "מהיום אם מתי" - דבכל הזמן שבינתים היא נקראת ספק אשת איש, ומי שבא עליה הוא באשם תלוי. ואסור לבעל להתייחד עם אשתו אלא עם עדים, ואם עבר ונתייחד לסברת ב"ש (במקום אחר) יכול לגרש בגט זה ולדעת ב"ה לא יכול לגרש.

[5] דחיישינן שמא בא עליה כשנתייחד עמה, ואמרינן "הן הן עדי יחוד הן הן עדי ביאה" - וחיישינן שעשה את הביאה לשם קידושין, ולכן צריכה לקבל ממנו גט שני.

-------------------------------------------------