יבמות דף ט. א

איזה קרבנות מביאים באופנים דלהלן?

על כל מצות שבתורה על עבודה זרה
יחיד כשבה או שעירה שעירה
נשיא שעיר שעירה
כהן משיח פר שעירה
ב"ד שהורו וטעו - ציבור פר פר לעולה ושעיר לחטאת

מנין אליבא דרבי שמביאים את כל הקרבנות דלהלן, רק בדבר שזדונו כרת ושגגתו חטאת?

על כל מצות שבתורה על עבודה זרה [1]
יחיד מגזירה שוה "מצות" "מצות" [2] מפר הציבור מ"ו" דואם נפש [3]
נשיא מגזירה שוה "מצות" "מצות" [4] מפר הציבור מ"ו" דואם נפש
כהן משיח הוקש לפר הציבור "לאשמת העם" [5] מפר הציבור מ"ו" דואם נפש
ב"ד שהורו וטעו - ציבור מגזירה שוה "עליה" "עליה" [6] מגזירה שוה "מעיני" "מעיני" [7]

יבמות דף ט. א

מנין אליבא דרבנן שמביאים את כל הקרבנות דלהלן, רק בדבר שזדונו כרת ושגגתו חטאת?

על כל מצות שבתורה על עבודה זרה
יחיד מהיקש דתורה אחת [8] "והנפש אשר תעשה - ונכרתה" [9]
נשיא מהיקש דתורה אחת "והנפש אשר תעשה - ונכרתה"
כהן משיח מהיקש דתורה אחת "והנפש אשר תעשה - ונכרתה"
ב"ד שהורו וטעו - ציבור מגזירה שוה "מעיני" "מעיני" [10] מחטאת היחיד מ"ו" דואם נפש [11]

-------------------------------------------------

[1] ולאפוקי מחבק ומנשק שאין חייבים על זדונו כרת - ולכך גם בשגגה לא מביא חטאת, ורק על זיבוח קיטור ניסוך והשתחואה שיש בזדונם כרת מביא בשגגתם חטאת.

[2] נאמר בפר של ציבור (ויקרא ד:יג) "ואם כל עדת ישראל ישגו ונעלם דבר מעיני הקהל ועשו אחת מכל מצות ה' אשר לא תעשינה ואשמו", וכתיב לגבי יחיד "ואם נפש אחת תחטא בשגגה מעם הארץ בעשותה אחת ממצות ה' אשר לא תעשינה ואשם", ולמדנו שבאופן שמביאים ציבור - דהיינו בדבר שזדונו כרת ושגגתו חטאת - אז מביא גם יחיד.

[3] פי', כתוב (במדבר טו:כז) "ואם נפש אחת תחטא בשגגה" ובכלל נפש יש ליחיד נשיא ומשיח, וילפינן מאות ו' ד"ו"אם נפש שענין זה בא להוסיף על ענין ראשון - דהיינו ציבור שעבדו ע"ז, ונלמד התחתון - שהוא קרבן יחיד, מעליון שהוא קרבן ציבור, דבעינן דבר שזדונו כרת ושגגתו חטאת.

[4] גם נשיא נלמד מפר העלם דבר של ציבור שכתוב בו מצות, וגם בנשיא כתוב (ויקרא ד:כב) "אשר נשיא יחטא ועשה אחת מכל מצות ה' אשר לא תעשינה" - ונלמד בגז"ש.

[5] כלומר, אשמתו היא כאשמה של ציבור, ובאותו ענין שהם מביאים גם הוא מביא.

[6] פי', מדכתיב גבי אחות אשה (ויקרא יח:יח) "ואשה אל אחותה לא תקח לצרור לגלות ערותה עליה בחייה", ונאמר בפר העלם דבר של ציבור (שם ד:יד) "ונודעה החטאת אשר חטאו עליה", מה גבי אחות אשה מיירי בדבר שזדונו כרת ושגגתו חטאת אף כאן אין מביאים פר העלם דבר של ציבור אלא בדבר שזדונו כרת ושגגתו חטאת.

[7] מזה שנאמר בפר העלם דבר של ציבור על כל המצות (שם ד:יג) "ונעלם דבר מעיני הקהל", ובפר ע"ז של ציבור נאמר "והיה אם מעיני העדה נעשתה לשגגה", ילפינן דכמו בכל המצות - הפר בא על דבר שזדונו כרת ושגגתו חטאת כך בע"ז.

[8] כתיב (במדבר טו:כט- ל) "תורה אחת יהיה לכם לעושה בשגגה. והנפש אשר תעשה ביד רמה מן האזרח ומן הגר את ה' הוא מגדף ונכרתה הנפש ההוא מקרב עמה" - הוקשה כל התורה כולה לעבודת כוכבים, מה עבודת כוכבים דבר שחייבין על זדונו כרת ועל שגגתו חטאת אף כל דבר שחייבין על זדונו כרת ועל שגגתו חטאת, ומזה למדנו לכל היחידים בכל המצות, דהיינו בין ביחיד ובין בנשיא ובין במשיח.

[9] והיינו שמיירי בע"ז בדבר שזדונו כרת, ומזה למדנו לכל היחידים דהיינו גם לנשיא ומשיח שאין חייבים את קרבנם אלא אם חטאו בע"ז בדבר שזדונו כרת ושגגתו חטאת.

[10] מזה שנאמר בפר העלם דבר של ציבור על כל המצות (ויקרא ד:יג) "ונעלם דבר מעיני הקהל", ובפר ע"ז של ציבור נאמר "והיה אם מעיני העדה נעשתה לשגגה", ילפינן דכמו בע"ז אין מביאים קרבן אלא בדבר שזדונו כרת, כך בכל המצות. (ולימוד זה הוא ההיפך מהלימוד של רבי, דרבי למד ע"ז מכל המצות, ואילו חכמים לומדים את כל המצות מע"ז).

[11] והיינו כאותו היקש שנתבאר לעיל, אלא שלחכמים ס"ל שלומדים את העליון (ציבור) מהתחתון (יחידים, ולהיפך מרבי שלמד תחתון מעליון).

עוד חומר לימוד על הדף