1)

TOSFOS DH V'IDACH HAVAH LEIH L'ACHRAYUS V'KATANI HA D'YACHID MEISAH

תוס' ד"ה ואידך הוה ליה לאחריות וקתני הא דיחיד מתה

(Summary: Tosfos reconciles this statement with the Sugya earlier, which queried Rebbi Aba from this Beraisa.)

וא"ת, לעיל פריך מהא לר' אבא וחשיב ליה כ'מפריש לאיבוד', והכא חשיב ליה כ'מפריש לאחריות'?

(a)

Question: The Gemara earlier queried Rebbi Aba from here and considered it like 'Mafrish le'Ibud', whilst here it considers it like 'Mafrish le'Achrayus'?

וי"ל, דמשתמע ליה השתא כיון דבשעה שהפריש השני היה יודע שלא יתכפר בו, אלא בשני שבזוג ראשון, ה"ל באחריות ...

(b)

Answer #1: The Gemara now understands that, since at the time that he designated the second one he knew that not it would serve as an atonement for him, but the second one of the first pair, it is for Achrayus ...

ולא דמי ל'הפריש לאיבוד' דלעיל - דהתם היה סובר דהראשון נאבד ומתכפר בזה שמפריש עתה, והוה ליה כמפריש לאיבוד, ולא הוי באחריות ...

1.

Answer #1 (cont.): And it is not comparable to 'Hifrish le'Ibud' earlier - since there he thought that the first one was lost and that he was being atoned for with the one that was now separating, which is akin to Mafrish le'Ibud and not for Achrayus.

אבל הכא שהיה יודע בשעת הפרשת השני שיתכפר בראשון, הוה ליה כמו אחריות - ואפ"ה קאמר דיחיד מתה ...

2.

Answer #1 (cont.): Whereas in the current case he knew when setting aside the second one, that he would be atoned for with the first one - yet it says that the Korban of a Yachid must die ...

וקשה לרבי אושעיא דאמר 'מפריש שתי חטאות לאחריות, מתכפר באחת מהן והשני רועה'?

3.

Answer #1 (cont.): A Kashya on Rebbi Oshaya, who says that 'Mafrish Sh'tei Chata'os le'Achrayus Miskaper be'Achas meihen ve'ha'Sheini Ro'eh'?

ומשני רב לטעמיה דאמר 'מצוה בראשון' - ומשעה שהופרש הופרש לאיבוד, ואין זה אחריות...

4.

Answer #1 (cont.): And the Gemara answers that Rav follows his reasoning - that 'Mitzvah be'Rishon', in which case from the time that he designated it (the second one), it was designated for Ibud and not for Achrayus ...

ולכך מתה.

5.

Answer #1 (concl.): Therefore it must be destroyed.

והא דמדמי ליה לעיל ל'מפריש לאיבוד' ...

(c)

Implied Question: And the reason that the Gemara earlier compares it to 'Mafrish le'Ibud' is ...

היינו מטעם דמצותו בראשון.

1.

Answer: Because the Mitzvah is on the first one.

או שמא יש לפרש דס"ל הכא כרב הונא, דאמר לעיל 'אינה אבודה אינה מתה', לא לרבי ולא לרבנן ...

(d)

Answer #2: Perhaps one can explain that the Gemara here holds like Rav Huna, who said earlier that 'The animal that was not lost does not die' - not according to Rebbi and not according to the Rabbanan ...

ומשום הכי פריך מינה דהיה סבור שהוא כ'מפריש לאחריות'.

1.

Answer #2 (cont.): Consequently, the Gemara asks from it, because it considers it like 'Mafrish le'Achrayos.

2)

TOSFOS DH REBBI ELIEZER B'REBBI SHIMON OMER AFILU B'SAR BA'ALAS-MUM BI'KEDEIRAH ETC.

תוס' ד"ה רבי אלעזר בר' שמעון אומר אפילו בשר בעלת מום בקדירה כו'

(Summary: Tosfos clarifies the difference between this Beraisa and the Mishnah.)

וא"ת, מ"ש הכא ממתני' - דאמרי רבנן בההיא דמתני' דאפילו נזרק דמה דשניה בעוד ראשונה בעלת מום קיימא, אין לה דין מיתה ...

(a)

Question #1: Why does the Gemara here differ from the Mishnah ... inasmuch as the Rabbanan in the Mishnah say that even if the blood of the second animal has been sprinkled whilst the blemished one is still alive, it does not have a Din Misah

והכא אמר דאם נשחטה בעלת מום משנזרק דם תמימה, אסורה? ...

1.

Question #1 (cont.): Whilst here it says that if the Ba'alas-Mum is Shechted after the blood of the Temimah has been sprinkled, it is forbidden?

ולר' אלעזר בר' שמעון, אפילו בשר בקדירה, כשנזרק דמה של תמימה, תצא לבית השריפה ...

(b)

Question #2: And according to Rebbi Elazar b'Rebbi Shimon, even if the meat is already in the pot, when the blood of the Temimah is sprinkled, it goes out to the location where it is burned ...

ובמתני' קאמר דאם נשחטה בעלת מום קודם זריקת דמה של תמימה, דכשרה?

1.

Question #2 (cont.): Whereas in the Mishnah, he says that if the Ba'alas-Mum is Shechted before the blood of the Temimah has been sprinkled, it is Kasher?

ויש לחלק, דבההיא דמתני' כיון דהיתה כבר בעלת מום קודם הפרשה של זו, אין עליה קדושה כל כך ...

(c)

Answer: One can differentiate in that in the case in the Mishnah, since it was already a Ba'al-Mum before the other one was designated, it does not have a high degree of Kedushah ...

אבל הכא דהופרשו לאחריות ונראו שניהם להקריב, יש עליה קדושה יותר.

1.

Answer (cont.): Whereas in our case, where they were designated for Achrayus and where both are fit to bring on the Mizbe'ach, they do.

24b----------------------------------------24b

3)

TOSFOS DH KEITZAD MA'ARIMIN IM ZACHAR OLAH

תוס' ד"ה כיצד מערימין אם זכר עולה

(Summary: Tosfos clarifies part of the Mishnah and elaborates.)

מפרש בגמ' דדוקא נקט 'עולה' דלא נחתא מקדושתיה, אבל שלמים, לא, דנחתא מקדושתייהו.

(a)

Clarifying Sugya: The Gemara explains that the Tana deliberately mentions 'Olah', since it does not detract from its Kedushah, but not a Shelamim, which does.

'ואם נקבה, זבחי שלמים'; בגמרא פריך 'ונקבה מי קא קדשה בבכורה' - כלומר ול"ל להתפיסה בקדושה? ...

1.

Clarifying Sugya (cont.): 'And if it is a Nekeivah (one declares it) a Shelamim; 'Since when is a Shelamim Kadosh bi'Bechorah?' asks the Gemara? - in other words 'Why the need to transfer the Kedushah? ...

ומוקי לה בבהמת הקדש, ואין רצונו שיחול עלה קדושת האם, ורוצה להתפיסה בקדושה אחרת.

2.

Clarifying Sugya (cont.): And it establishes it by an animal that is Hekdesh, and he doesn't want the Kedushah of the mother to take effect on the V'lad, but some other Kedushah.

וסיפא ד'ילדה שני זכרים' מוקי לה בבהמה דחולין...

3.

Clarifying Sugya (concl.): Whereas the Seifa where 'The mother gave birth to two males' it establishes by an animal that is Chulin ...

וא"כ מיירי רישא וסיפא בחולין, ומציעתא בבהמת הקדש?

(b)

Implied Question: In which case, the Reisha and the Seifa refer to Chulin, and the Metzi'asa to an animal of Hekdesh?

ותימה למורי הרמ"ר, למה דחק לאוקומי מציעתא בבהמה דהקדש ...

(c)

Question: Tosfos' Rebbe, ha'Rav Mordechai asks why the Gemara does not push to establish ythe Metzi'asa by an animal of Chulin ...

הרי סיפא דבחולין איירי, ואפ"ה אתפיס בזבחי שלמים?

1.

Precedent: Just as the Seifa is speaking about an animal that is Chulin, yet he is Matfis it for a Shelamim?

ותירץ משום דבעי לאוקומי א'כיצד מערימין?'

(d)

Answer: And he answers - Because he wants to establish it with regard to 'Keitzad Ma'arimin?' (See Tzon Kodshim)

4)

TOSFOS DH KA'SAVAR RABAN SHIMON BEN GAMLIEL KODSHIM B'HAVAYASAN HEIN KEDOSHIM (This Dibur belongs to Daf 25a)

תוס' ד"ה קסבר רשב"ג ולדות קדשים בהוייתן הן קדושין

(Summary: Tosfos discusses the ramifications of this statement and elaborates.)

לפיכך אין קדושה חלה על טומטו' ואנדרוגינו' - שהרי קודם שתחול קדושת האם עליהם היו כבר בעלי מומין, לפיכך אין קדושת האם חלה עלייהו ...

(a)

Clarification: That is why Kedushah does not take effect on a Tumtum and Androginus - since before they were already Ba'alei-Mumin before their mother's Kedushah took effect on them ...

וגם בקדושת פה לא קדשי, כיון שהן בעלי מומין, ואין דעתו על בעלי מומין...

1.

Clarification (cont.): Nor do they become sanctified via Kedushas Peh (a verbal declaration) - seeing as they are blemished, and he does not have blemished animals in mind ...

דאי קסבר 'ממעי אמן הן קדושין', אם כן נחתא קדושת האם עלייהו משעה שנולד, דעדיין לא היו בעלי מומין - שהרי בבהמת הקדש מוקמי' לה ...

2.

Clarification (cont.): But if he would hold 'mi'Me'ei Imo hein Kedoshim' (whilst still in the womb), then the Kedushah of their mother would take effect on them the moment they are born, since they were not yet Ba'alei-Mumin - and the Gemara establishes the case by an animal that is Hekdesh

דאי 'ממעי אמן הן קדושין', לא חיילא קדושת הפה עלייהו, והוי בקדושת האם, ומטוניה דאם.

3.

Clarification (concl.): And if 'mi'Me'ei Imo hein Kedoshim', Kedushas Peh would not take on them, since the mother's Kedushah is on them, and they are like their mother.

וא"ת, מנלן דטעמא דרשב"ג משום דקסבר 'בהוייתן הן קדושין'? דלמא טעמא דרשב"ג משום דאין דעת המקדיש כי אם לזכר ודאי ולנקבה ודאית ...

(b)

Question: How do we know that Raban Shimon ben Gamliel's reason is because he holds 'be'Havayasan hein Kedoshim'? Perhaps it is because the Makdish only has in mind a definite male or a definite female? ...

כדאיתא ריש פרק מי שמת (ב"ב דף קמ:).

1.

Source: As the Gemara says at the beginning of Perek Mi she'Meis (Bava Basra, Daf 140b).

וי"ל, דמוכח שפיר דקסבר 'בהווייתן הן קדושין', דאי טעמא משום דאין דעת המקדיש כ"א לודאי, מ"מ תקדוש בקדושת האם ...

(c)

Introduction to Answer: The fact that he holds 'be'Havayasan hein Kedoshim' is clear, because if his reason was that the Makdish only has in mind a Vaday (male or female), then it ought to at least adopt the Kedushah of its mother ...

ואמאי קאמר דאין קדושה חלה עלייהו כלל?

1.

Answer: So why does he say that Kedushah does not take effect on it at all?

וא"ת, לרב חסדא, דאמר בבכורות פ' על אלו מומין (דף מא:) על מתני' ד'טומטום ואנדרוגינוס לא במקדש ולא במדינה; רבי ישמעאל אומר אין לך מום גדול מזה, וחכ"א אינו בכור אלא נגזז ונעבד' ...

(d)

Introduction to Question: According to Rav Chisda, who says in connection with the Mishnah in Bechoros (Perek Eilu Mimin, Daf 41b) 'Tumtum ve'Androginus Lo be'Mikdash ve'Lo ba'Medinah; Rebbi Yishmael Omer "Ein l'cha Mum Gadol mi'Zeh" (there is no bigger Ba'al-Mum than that), va'Chachamim Omrim "Eino B'chor, Ela Nigzaz ve'Ne'evad" (One may shear and work with it)' ...

וקאמר בגמרא עלה 'אמר רב חסדא, מחלוקת באנדרוגינוס, אבל בטומטום ד"ה ספיקא, וקדושה מספיקא וישחטנו ...

1.

Introduction to Question (cont.): On which Rav Chisda comments that their Machlokes is confined to Androginus, but that a Tumtum, both agree that it is a Safek, in which case it is Kadosh mi'Safek and is Shechted ...

ולאחר שחיטה תבדק אם זכר הוא או נקבה ...

2.

Introduction to Question (concl.): Following which one examines it to determine whether it is a male or a female ...

ואמאי קאמר רשב"ג דאין קדושה חלה עליהם?

3.

Question: Why does Raban Shimon ben Gamliel therefore say that Kedushah does not take effect on it (the Tumtum)?

וי"ל, דלרב חסדא הכי נמי קדושה חלה על טומטום ...

(e)

Answer: According to Rav Chisda, Kedushah does indeed take effect on the Tumtum

והא דקאמר 'אין קדושה' היינו קדושת הפה, דאין דעתו כ"א לזכר ודאי או לנקבה ודאית, כדאיתא פרק מי שמת (ב"ב דף קמ:).

1.

Answer (cont.): nd when he says that it does not, he is referring to Kedushas ha'Peh, since the Makdish only has in mind a Vaday male or female, as the Gemara states in Perek Mi she'Meis (Bava Basra, Daf 140b).

והא דקאמר הש"ס ד'אי ממעי אמן הן קדושין, הא תפסתינהו קדושת אימיה' ...

(f)

Implied Question: And when the Gemara asks 'I mi'Me'ei Iman hein Kedoshim, ha Tafsinhu Kedushas Imaihu?' ...

לא אתיא כרב חסדא.

1.

Answer: It is not going according to Rav Chisda.

וא"ת, הכא אמר דלמ"ד 'בהווייתן הן קדושין', אין קדושת הגוף חלה על טומטום ואנדרוגינוס, והרי הן כבעלי מומין דאין קדושת הגוף חלה עלייהו ...

(g)

Introduction to Question #1: Here the Gemara says that according to the opinion that 'be'Havayasan hein Kedoshim', Kedushas ha'Guf does not take effect on a Tumtum and an Androginus ...

ובריש יוצא דופן (נדה דף מ:) מצריך קרא עלייהו ד'אם עלו ירדו' - אלמא קדישי אפילו למ"ד 'בהווייתן הן קדושים'.

1.

Introduction to Question #1 (cont.): And at the beginning of 'Yotzei Dofen' (Nidah, Daf 40b) the Gemara requires a Pasuk to teach us that 'If they are taken up to the Mize'ach, they must be taken down' - from which we can learn that they are Kadosh even according to the opinion that 'be'Havayasan hein Kedoshim'.

ולמה לי קרא, מאחר דדיינינן להו כבעלי מומין דאין קדושת הגוף חלה עלייהו?

2.

Question #1: Why do we need a Pasuk, seeing as we consider them like Ba'alei-Mumin, which are not subject to Kedushas ha'Guf?

וה"נ קשה מפ' בתרא דזבחים (דף קיב.) 'הרובע והנרבע והמוקצה והנעבד והאתנן והמחיר והכלאים והטריפה והיוצא דופן שהקריבן בחוץ, פטור ...

(h)

Introduction to Question #2: And similarly, we can ask from the last Perek of Zevachim (Daf 112a) which declares Patur an animal that raped, was raped, is Muktzah (set aside for Avodah Zarah), was worshipped, an Esnan, a M'chir Kelev, a Kil'ayim, a T'reifah, or a Yotzei Dofen (born by a caesarian) that one sacrificed outside the Azarah ...

שנאמר "לפני משכן ה' " - כל שאינו ראוי לבא לפני משכן ה', אין חייבין עליו' ...

1.

Introduction to Question #2: From the Pasuk "Lifnei Mishkan Hash-m" - 'One is not Chayav for any animal that is not fit to come before the Mishkan of Hashem' ...

ופריך בגמ' (שם דף קיד.) עלה 'תיפוק ליה מ"ואל פתח אהל מועד"? - עד דמסיק 'בוולדות קדשים, וקסבר 'ולדות קדשים בהוייתן הן קדושין' ...

2.

Introduction to Question #2 (concl.): And the Gemara (Ibid. Daf 114a) queries this 'Why can we not learn that from "ve/el Pesach Ohel Mo'ed"? and it concludes there that it is speaking about V'lados Kodshim, and he holds 'V'lados Kodshim be'Havayasan hein Kedoshin' ...

אלמא משמע דשפיר הן [ראוין] לבא לפני פתח אוה"מ, ואי לאו דממעטינן להו מ"לפני משכן ה' ", לא ממעט להו מ"פתח אהל מועד"?

3.

Question #2: Implying that they are in fact fit to come to the entrance of the Ohel Mo'ed, and if we would not preclude them from "Lifnei Mishkan Hash-m", we would not preclude them from Pesach Ohel Mo'ed"?

וע"ק לפי מה דפר"י בפ' מרובה (ב"ק דף עז:) גבי הא דאמר "או עז", 'להוציא את הנדמה' ...

(i)

Introduction to Question #3: And one can ask another Kashya, according to the Ri in Perek Merubeh (Bava Kama, Daf 77b), in connection with the D'rashah "O Eiz", 'to preclude a Nidmeh' (the offspring of a ram and a lamb, that resembles a goat) ...

וקשה לר"י לשם, ל"ל קרא למעוטי נדמה, תיפוק ליה דבעלת מום הוא ...

1.

Question #3: And the Ri asks there 'Why do we need a Pasuk to preclude a Nidmeh, why can we not learn it from the fact that it is a Ba'alas-Mum ...

מדאישתני הוה ליה מומא - כדאיתא ריש בכורות (דף ו:)?

2.

Reason: Since the fact that it is different renders it a blemish - as the Gemara explains at the beginning of Bechoros (Daf 6b)?

ותירץ ר"י, דאיצטריך קרא למעוטי נדמה דולדות קדשים - דמהו דתימא דליקדשו אגב אימיה, קמ"ל "או עז" דלא.

(j)

Answer: And he answers that we need the Pasuk to preclude a Nidmeh by V'lados Kodshim - since we would otherwise have thought that they ought to be Kadosh together with their mother - therefore we learn from "O Eiz" that this is not the case.

וקשה, מ"מ, כיון דממעטינן מ"או עז" 'למעוטי נדמה דולדות קדשים' - דחשבינן ליה כבעלת מום ...

(k)

Introduction to Question: In any event, seeing as we preclude a Nidmeh by V'lados Kodshim from "O Eiz" - since we consider it a Ba'alas-Mum ...

וכ"ש כלאים דגריעי טפי - כדאיתא פרק מרובה (ב"ק דף עח.), דדייק 'השתא כלאים איתרבו, נדמה מיבעי?!' ...

1.

Introduction to Question (cont.): How much more so a Kil'ayim, which is inferior - as the Gemara states in Perek Merubeh (Bava Kama, Daf 78a), where it exclaims 'Now that we include Kil'ayim, need we mention Nidmeh?! ' ...

אלמא גריעי כלאים מנדמה, וכיון דממעטינן אפילו נדמה דולדות קדשים מ"או עז" כדפר"י, כ"ש כלאים דגריעי ...

2.

Introduction to Question (cont.): So we see that Kil'ayim are inferior to Nidmeh, and since we preclude even a Nidmeh by V'lados Kodshim from "O Eiz", Kal va'Chomer Kil'ayim, which are worse ...

וא"כ, קרא דזבחים ד"לפני משכן ה' " - דמצריך התם למעוטי כלאים למה לי, הא לאו ראוין הן לפתח אהל מועד?

3.

Question: If so, why do we need the Pasuk cited in Zevachim "Lifnei Mishkan Hash-m" - which is required to preclude Kil'ayim - seeing as they are not fit to come to the entrance of the Ohel Mo'ed?

וי"ל, דלעולם פשיטא לן דהני דתניא בפרק בתרא דזבחים (דף קיד.) לא קדישי כלל, ואפ"ה איצטריך "לפני משכן ה' " למעוטינהו, דאין חייבין עליהן בחוץ ...

(l)

Answer: In fact, it is obvious that all the cases listed in the last Perek of Zevachim are not Kadosh at all; nevertheless we need "Lifnei Mishkan Hash-m" to preclude them, that one is not Chayav for Shechting them outside ...

דאילו מ"פתח אהל מועד" לבד לא מצי למעוטינהו, שהרי הן ראוין לבא לפני פתח אהל מועד עם אמן בעודן בבטן אמן - והיא בהמת קדשים, אף על גב דהולדות לא קדישי כלל.

1.

Answer (cont.): Because from "Pesach Ohel Mo'ed" alone one cannot preclude them, seeing as they are fit to come to the entrance of the Ohel Mo'ed with their mothers, whilst they are still inside the womb of their mother, which is an animal of Kodshim - even though the V'lados are no Kadosh at all.

וה"נ ניחא ההיא ד'יוצא דופן' - דאיצטריך קרא למעוטינהו, ד'אם עלו, ירדו', אף על גב דאין עליהן שום קדושה ...

2.

Answer (cont.): And in the same way, the Kashya from 'Yotzei Dofen' is answered as well - in that we need the Pasuk to preclude them, that if they went up they must come down, despite the fact that have no Kedushah ...

אלא שהן ראוין לבא בעזרה עם אמן כשהאם קדושה, אף על גב דהן עצמן לא קדישי כלל.

3.

Answer (concl.): Only they are fit to come to the Azarah together with their mother, if it is Kadosh, even though they themselves are not Kadosh at all.

5)

TOSFOS DH AMAR RAV YEHUDAH MUTAR LEHATIL MUM BI'BECHOR

תוס' ד"ה אמר רב יהודה מותר להטיל מום בבכור

(Summary: Tosfos clarifies the case and reconciles Rav Yehudah with Rav Huna in Chulin.)

כדאמר בבכורות (דף לה.) 'גדיא באזניה אימרא בשיפוותיה'.

(a)

Clarification: A kid-goat on its ear and a lamb on its lip, as the Gemara explains in Bechoros (Daf 35a).

וא"ת, לימא דרב יהודה דהכא פליג א'דרב הונא פרק בהמה המקשה (חולין דף סט:) 'יצא שליש ומכרו לעובד כוכבים, וחזר ויצא שליש אחר, הרי זה קדוש בבכורה ...

(b)

Question: Does this mean that Rav Yehudah here argues with Rav Huna in Perek Beheimah ha'Maksheh (Chulin, Daf 69b) - 'If, after a third (of the fetus) emerged he sold it to a Nochri, and a second third then emerged, it is Kadosh bi'Bechorah ...

דכי נפק רובא לבסוף, איגלאי מילתא למפרע דמעיקרא הוה קדיש' ...

1.

Question (cont.): Because when a majority subsequently emerged, it inicates retroactively that it was Kadosh' ...

ה"נ נימא גבי 'מטיל מום ... '?

2.

Question (concl.): We ought to say the same in the case of 'Matil Mum ...'?

ויש לחלק בין מטיל מום למכירה - דבמכירה יש לטעות יותר שמא ימכור אחר יציאת רובו.

(c)

Answer: One can draw a distinction between Matil Mum and selling - in that by selling, it is easier to err and to sell it after the majority emerged.

6)

TOSFOS DH HA ADIFA YESEIRA MI'D'ASI BEIH LI'YEDEI GIZAH V'AVODAH

תוס' ד"ה הא עדיפא יתירא מדאתי ביה לידי גיזה ועבודה

(Summary: Tosfos clarifies the statement and discusses today's Minhag.)

פי' אין בו מום, צריך להשהות, ואיכא למיחש דלמא אתי לידי תקלה דגיזה ועבודה ...

(a)

Clarification: If there is no blemish, he has to wait, and there is cause to suspect that perhaps he will come to shear it or to work with it ...

אבל השתא דיש בו מום, שחיט ליה כהן ולא אתי לידי גיזה ועבודה, דלמה ישהנו.

1.

Clarification (cont.): But now that it has a blemish, the Kohen can Shecht it, and he will not come to shear it or to work with it.

ואר"ת דהשתא נהגו העולם למכור קצת מן האם לעובד כוכבים כדי להפקיע הוולד מן הבכורה ...

(b)

The Current Minhag: Rabeinu Tam says that nowadays the prevalent Minhag is to sell part of the mother to a Nochri in order to remove the V'lad from the Bechorah ...

וטוב הוא לעשות כן - ובלבד שיקנה לו קנין חשוב כמו הגבהה דבהמה דקה או משיכה וקנין כסף עמו.

(c)

Praiseworthy: And this is a good thing to do - provided he acquires it with a proper Kinyan, such as Hagbahah on a small-type animal or Meshichah together with Kinyan Kesef.

ואף על גב דאיכא פ"ק דבכורות (דף ג:) גבי 'רב מרי בר רחל מקני לעובד כוכבים ... , וכלאי חיותא דרב מרי בר רחל' - וקאמר עלה ד'הא דכלאי משום דמפקע להו מכהן, והוי איסורא לעשות כן' ...

(d)

Implied Question: Even though the Gemara relates in the first Perek of Bechoros (Daf 3b) how Rav Mari bar Rachel sold a B'chor to a Nochri ... and his animals died, and it attributes it to the fact that he removed the animals from the realm of the Kohen, which it was forbidden to do?

אי בעית אימא משום דרב מרי ידע לאקנויי קנין גמור, וכ"ע לא ידעי, וסברי דמילתא בעלמא עבד, ואתי לידי תקלה.

(e)

Answer: One can answer that it is because although Rav Mari knew that it required a proper Kinyan, the people (of his time) who did not, thought that he just made a perfunctory Kinyan, and this led to a Takalah (sin).

ואנן קי"ל כלישנא בתרא דבעיא קנין גמור ...

(f)

Halachah: We Pasken like the latter Lashon that requires a proper Kinyan.

ואפילו ללשון ראשון נמי ניחא לן טפי למוכרו לעובד כוכבים מלהטיל בו מום קודם יציאת רובו ...

(g)

Halachah (cont.): But even according to the first Lashon, it is better to sell it to a Nochri than to make a blemish on it before the majority emerges ...

דלא אתי למיטעי להטיל בו מום לאחר יציאת הרוב- משום הכי טוב לעשות כן ...

1.

Reason: In order to avoid making the mistake of making the blemish after the majority has emerged - which is why it is preferable to do so ...

או למכור קצת מן האם לעובד כוכבים קודם לידה ...

(h)

A Third Option: Or to sell a part of the mother to a Nochri before the birth ...

והכי עדיף טפי - דלא אתי לידי תקלה דגיזה ועבודה.

1.

Preferable: And this is the best method of all - since it avoids the Takalah of shearing and working with it.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF