תמורה דף יג. א

בית הפרס שנחרש למקום שדות אחרות, כמה שדות נאסרו? [תוד"ה שלש].

לשיטת רש"י לשיטת תוס'
למשנתנו / לרבנן - אין בית הפרס עושה בית הפרס ב' שדות שבכיוון החרישה [1]
לר' אליעזר - בית הפרס עושה בית הפרס כל ד' שדות שסביבו [2] שדה שנחרשה לתוך שדה, וכן ממנה לאחרת [3]

השותפין שתרמו בזה אחר זה, מה הדין לשיטת רש"י?

תרם הראשון כשיעור לא תרם הראשון כשיעור
לר' אליעזר תרומת שניהם תרומה תרומת שניהם תרומה
לר"ע / משנתנו אין תרומת שניהם תרומה אין תרומת שניהם תרומה
לחכמים אין תרומת שניהם תרומה תרומת שניהם תרומה

השותפין שתרמו בזה אחר זה, מה הדין לשיטת תוס' [תוד"ה רבי עקיבא]?

תרומת הראשון תרומת השני
לר' אליעזר תרומה תרומה
לר"ע / משנתנו תרומה בנתן לחבירו רשות: אינה תרומה
בלא נתן לחבירו רשות: תרומה [4]
לחכמים תרם הראשון כשיעור: תרומת שניהם תרומה
לא תרם הראשון כשיעור: אין תרומת שניהם תרומה

מנין שקדשי בדק הבית אינם עושים תמורה ושפטור עליהם משום שחוטי חוץ?

לענין תמורה לענין שחוטי חוץ
לרבנן דאינם נקראים "קרבן" (ויקרא כז:ט) דאינם נקראים "קרבן" (במדבר לא:נ)
לר' שמעון יצא "מעשר" ללמד על הכלל דבעינן קדשי מזבח "ואל פתח אהל מועד" וכו' - כל הבא אל פתח וכו'

תמורה דף יג: א

מנין שתמורה נוהגת דוקא בקרבנות דלהלן?

אליבא דר' שמעון אליבא דר'
בקרבן יחיד

ילפינן

ממעשר [5]

"וְלֹא יָמִיר" (ויקרא כז:י) - משמע לשון יחיד
בקרבן מזבח דכתיב (ויקרא כז:ט) "קרבן".
דבר שבא בחובה [6] ס"ל דמותרות לנדבת ציבור אזלי
(תוס') א"נ ס"ל כר"א דמותרות עושות תמורה
דבר שאינו בשותפות "וְלֹא יָמִיר" (ויקרא כז:י) - משמע לשון יחיד

מה הם החילוקים לגבי מעשר בין תמורת גופו לתמורת שמו?

תמורת גופו - שעשה המרה תמורת שמו - קרא לי"א י' [7]
לענין להקרב על המזבח אינה קרבה קרבה
לענין להגאל אינה נגאלת נגאלת
לענין לחול על בעל מום חלה אינה חלה

מה דין עולה הבאה מן המותרות?

האם היא עולת ציבור או עולת יחיד? האם היא עושה תמורה?
לרבנן עולת ציבור אינה עושה
לר' אליעזר עולת יחיד עושה תמורה
לר' שמעון עולת יחיד אינה עושה
-------------------------------------------------

[1] פי', שאם רגיל לחרוש למזרח ומערב, השדות שבמזרח ובמערב בית הפרס נאסרו, וגם מהם לא נאסר אלא כמלא מענה - שהוא מאה אמה, אולם השדות שבצפון ובדרום לא נאסרו בכלל.

[2] מבואר לשיטתו אפי' אם רגילות החרישה היא ממזרח למערב, נאסרו גם השדות שנמצאות בצפון ובדרום - דחיישינן שמא יצא עצם מתוך בית הפרס לתוכה (וע' גם ברבינו גרשום). ותוס' הוקשה להם על זה, דלמה נטמא לשדות שבצפון ובדרום אם חרש רק למזרח ומערב.

[3] פי', דלעולם החורש משדה בית הפרס לשדה שניה, וכן מאותה שניה לשלישית, ומשלישית לרביעית וכו', כולם נעשות בית הפרס.

[4] העמידו תוס' דשמעתין מיירי בנתן רשות לחבירו לתרום, ולכך אין תרומת השני תרומה דכבר נתן רשות לראשון שיתרום - דמשמע שהראשון יתרום ולא הוא. ואילו ר"א סובר דכיון שגילו בדעתם שנוח לכל אחד שחבירו יתרום - תרומת שניהם תרומה. אולם בלא נתנו רשות, בזה גם ר"ע מודה שתרומת שניהם תרומה, דכיון שלכל אחד יש חלק בתבואה, וכל אחד תרם לדעת דנפשיה - תרומת שניהם תרומה כל אחד על חלקו.

[5] הנה בפרשת תמורה כתוב (ויקרא כז:י) "לֹא יַחֲלִיפֶנּוּ וְלֹא יָמִיר אֹתוֹ טוֹב בְּרָע אוֹ רַע בְּטוֹב וְאִם הָמֵר יָמִיר בְּהֵמָה בִּבְהֵמָה וְהָיָה הוּא וּתְמוּרָתוֹ יִהְיֶה קֹּדֶשׁ". ובהמשך בפרשת מעשר כתוב שוב את דין תמורה, דכתיב (שם פסוק ל"ג) "לֹא יְבַקֵּר בֵּין טוֹב לָרַע וְלֹא יְמִירֶנּוּ וְאִם הָמֵר יְמִירֶנּוּ וְהָיָה הוּא וּתְמוּרָתוֹ יִהְיֶה קֹּדֶשׁ לֹא יִגָּאֵל". ולכך הוי דין מעשר דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד על הכלל כולו, ולומר מה מעשר הוא קרבן יחיד ולא של ציבור, והוא קרבן מזבח ולא של בדק הבית, והוא דבר שבא בחובה ולא בא מן המותרות, ואינו בא בשותפות, אף כל תמורה דינה כן להיות דוקא ביחיד, מזבח, בחובה, ולא בשותפות.

[6] פי', עולה הבאה מן המותרות, כגון שהפריש מעות לאשמו או לחטאתו, וקנה בהם חטאת או אשם ונשאר לו מעות מיותרות - דהדין שקונה בהם עולות. או שהפריש אשם להתכפר בו ואבד ונתכפר באחר, שניתק האשם לרעייה ודמיו קרבים עולה.

[7] דהדין הוא דשניהם קדושים, מדכתיב (ויקרא כז:לב) "וְכָל מַעְשַׂר בָּקָר וָצֹאן" - ומרבים מ"וכל" שאם קרא לתשיעי עשירי ולעשירי תשיעי ולאחד עשר עשירי שלשתם קדושים, שנים מצד שקרא להם בשם עשירי - תמורת שמו, והשלישי משום שבאמת יצא בעשירי. (ע' תוד"ה תמורת).

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף