1)

TOSFOS DH AMAR RAVA IM KEIN

תוס' ד"ה אמר רבא א"כ

(Summary: Tosfos explains the statement and elaborates.)

פירוש אי מקדיש עושה תמורה, מצינו ציבור ושותפין עושין תמורה - כגון דשוו שליחא לאקדושיה להתכפר בה הם, והשליח ימיר בה אע"פ שהוא קרבן ציבור ...

(a)

Explaining the Question: If the owner makes the Temurah, we find the Tzibur and partners making a Temurah - i.e. where they appointed a Shali'ach to be Makdish it on their behalf, and the Shali'ach makes the Temurah, even though it is a Korban Tzibur.

ןבשלהי פרקין תני ,יצאו קרבנות ציבור שאפילו יחיד אין עושה בהם תמורה?

1.

Explaining the Question (cont.): Whereas in this Perek we learned in a Beraisa - 'to preclude Korb'nos Tzibur, on which even a Yachid cannot make a Temurah?

אבל לא מצינו למימר אי מתכפר עושה תמורה, מצינו צבור ושותפין עושין תמורה - כגון דאיתקדוש בהמה להתכפר בה יחידי ...

(b)

Refuted Explanation: But we cannot say that if the person being atoned for makes the Temurah, we find the Tzibur and partners making a Temurah - i.e. where he declared Hekdesh an animal on behalf of a single person (See Shitah Mekubetzes, Hashmatos) ...

דכיון דיחיד מתכפר בה, לאו דצבור היא אלא דיחיד.

1.

Refutation: Because since it is a single person who is receiving the Kaparah, it does belongs, not to the Tzibur, but to the Yachid.

2)

TOSFOS DH ITMAR BAR PADA

תוס' ד"ה איתמר בר פדא

(Summary: Tosfos clarifies the identity of bar Pada.)

זהו בר פדא בן אחותו של בר קפרא ...

(a)

Clarifying Identity: This refers to bar Pada, the son of bar Kapara's sister ...

כדאיתא פ' קמא דמעילה (דף ד:) 'א"ל בר קפרא לבר פדא "בן אחותי "ראה מה אתה שואלני למחר בב"ה" '.

(b)

Proof: As we find in the Gemara in Me'ilah (Daf 4a) 'bar Kapara said to bar Pada "My sister's son, See what you will ask me tomorrow in the Beis-ha'Medrash" '.

ואין זה בן פדת, דבן פדת הוא ר"א בן פדת.

(c)

Refuted Identity: It is not ben P'das, who is alias Rebbi Elazar ben P'das.

3)

TOSFOS DH V'EIN KEDUSHAH CHALAH AL HA'UBRIN

תוס' ד"ה ואין קדושה חלה על העוברים

(Summary: Tosfos clarifies the statement in detail (.

שאם הקדיש עובר במעי אמו בהמת חולין אינו קדוש ליקרב, ואי מקריב ליה כשנולד ולא אקדשיה משנולד, מייתי חולין בעזרה.

(a)

Clarification: Inasmuch as if one is Makdish an Ubar in its mother's womb, it is Chulin, and not Kadosh to be brought on the Mizbe'ach, and if one brings it after it is born without declaring it Hekdesh, one is bringing Chulin into the Azarah.

ואם הפריש חטאת מעוברת, לא הוו כשתי חטאות לאחריות ...

1.

Clarification (cont.): Also, if one designates a pregnant Chatas, it is not considered two Chata'os regarding the Din of Achrayos ...

דעובר מכח אימיה הוא דקדיש ולא מכח עצמו ...

2.

Clarification (cont.): Since the fetus is Hekdesh on account of its mother and not in its own right ...

והוי כוולד חטאת - ולמיתה אזיל ...

3.

Clarification (concl.): Bu it is the baby of a Chatas, which must die.

וכן לכל דבריו הרי הוא כוולדות קדשים ולא כתחילת הקדש.

(b)

Clarification: And so in all regards it has the Din of a V'lad Chatas and not of a newly-appointed Hekdesh animal.

4)

TOSFOS DH V'REBBI YOCHANAN AMAR KEDUSHAH CHALAH AL HA'UBRIN

תוס' ד"ה ורבי יוחנן אמר קדושה חלה על העוברין

(Summary: Tosfos clarifies the statement in detail (.

ואם הקדיש עובר במעי אמו חולין, קדיש; ואם הפריש חטאת מעוברת הוי כמפריש שתי חטאות לאחריות ...

(a)

Clarification: If one is Makdish a fetus inside the womb of a Chulin animal, the Kedushah takes effect; and if one designates a pregnant Chatas it is akin to designating two Chata'os for Achrayos.

ולא הוי כולד חטאת, אלא הולד קדושתו קדושת הפה מכח האדם ולא מכח האם.

1.

Clarification (cont.): It is ot like a V'lad Chatas, only the baby is Kadosh Kedushas ha'Peh (by verbal declaration) via the owner and not via its mother.

ולא מצינו ולד חטאת דאזיל למיתה אלא במקדיש חטאת ריקנית ועיברה.

(b)

Conclusion: And we do not find a V'lad Chatas that dies unless one declares Hekdesh a Chatas which subsequently became pregnant.

5)

TOSFOS DH V'AZDA REBBI YOCHANAN L'TA'AMEIH ETC. RATZAH BI'VELADAH MISKAPER

תוס' ד"ה ואזדא רבי יוחנן לטעמיה [כו'] רצה בולדה מתכפר

(Summary: Tosfos clarifies Rebbi Yochanan's opinion and elaborates.)

פירוש ואין צריך קדושה אחרת - והוי כמפריש שתי חטאות לאחריות ...

(a)

Authentic Explanation: And it is not necessary to declare another Kedushah - It is as if he designated two Chata'os for Achrayus ...

שמע מינה דאית ליה לר' יוחנן קדושה חלה על העוברין ...

1.

Authentic Explanation (cont.): So we see that Rebbi Yochanan holds that Kedushah takes effect on Ubrin.

דאי סלקא דעתך דאין קדושה חלה, יצטרך קדושה אחרת אחר שנולד.

(b)

Proof: Because if he held that it does not, it would require another Kedushah after it was born.

אבל אין לפרש מדלא אזיל למיתה, שמע מינה דקדושה חלה ...

(c)

Refuted Explanation: But one cannot explain that the fact that it does not die proves that the Kedushah takes effect ...

דהאי (אי) אפשר לומר דאף ע"ג דאין קדושה חלה על העובר, אפילו הכי לא אזיל הולד למיתה ...

(d)

Refutation: Since one can say (See marginal note) there that even if the Kedushah does not take effect on an Ubar, the baby does not die ...

דשמעינן ליה לר' יוחנן דאית ליה 'שיירו משוייר' ...

1.

Reason: Because Rebbi Yochanan holds 'Shayrei Meshuyar' (If one leaves over the Kedushah, it is left over' ...

ואי אמר על בהמה של חולין 'היא קדש וולדה חולין', הרשות בידו - ד'עובר לאו ירך אמו הוא'.

2.

Reason (cont.): And if one declares on a Chulin animal 'It is Kodesh and its baby Chulin', this is permissible - because 'A fetus is not part of the mother' ...

וכן מפרש הש"ס לקמן פ' כיצד מערימין (דף כה.) ...

(e)

Proof: And this is what the Gemara says later on in Perek Keitzad Ma'arimin (Daf 25a).

אלא עיקר ההוכחה הוא דמדקאמר 'רצה בולדה מתכפר', ומשמע דאין צריך לאקדושיה זימנא אחריתי אחר שנולד - דמשהקדיש האם הולד קדוש על פיו ולא מכח האם.

(f)

Authentic Explanation (cont.): The chief proof is from the statement 'Ratzah bi'Veladah Miskaper', implying that it is not necessary to declare it Kadosh again after it is born - because that once he was Makdish the mother, the baby became Kadosh via his declaration, and not via its mother.

וק"ק, מה שפירש רש"י ז"ל לבר פדא דאמר 'אין קדושה חלה על העוברין' ...

(g)

Introduction to question: Rashi explains that, according to bar Pada, who says that 'Kedushah does not take effect on Ubrin' ...

ונפקא מינה דאם הפריש חטאת מעוברת, הוה ליה ולד חטאת ולמיתה אזלא ...

1.

Introduction to question (cont.): The ramifications of which are that if he separated a pregnant Chatas, the fetus has the status of the baby of a Chatas and must die.

מנלן? דלמא אף על גב דאין קדושה חלה, לא אזיל למיתה - דשמא אית ליה 'שיירו משוייר', ולאו ירך אמו הוא, כדפירשנו?

(h)

Question: From where does he know this? It may well be that although the Kedushah does not take effect, it does not die - Perhaps he holds 'Shayro Meshuyar', and it is not part of the mother, as Tosfos just explained?

10b----------------------------------------10b

וי"ל, דע"כ אית ליה לבר פדא ד'שיירו אינו משוייר' ...

(i)

Answer: bar Pada has to hold 'Shayro Eino Meshuyar' ...

דאם לא כן תקשה ליה ממתני' (ולד שלמים) דפרק כיצד מערימין דתנן (לקמן כד:) ' "ולדה של זו עולה והיא שלמים", דבריו קיימין; "היא שלמים וולדה עולה", הרי זה וולד שלמים' ...

1.

Reason: Because otherwise, we can query him from the Mishnah in Keitzad Ma'arimin (Daf 24b) - ' "V'ladah shel Zu Shelamim ve'Hi Olah", Devarav Kayamin; "Hi Shelamim u'V'ladah Olah", harei Zeh V'lad Shelamim' ...

ואי אית ליה לבר פדא ד'שיירו משוייר', אמאי ולדה שלמים - הא אי בעי הוה משייר הולד בחולין?

(j)

Answer (cont.): Because if bar Pada held 'Shayro Meshuyar' why (in the latter case) is the baby a Shelamim - bearing in mind that, had he wanted, he could have left over the baby as Chulin?

דבשלמא ר' יוחנן דאמר ,'קדושה חלה על העוברין' - מיד דאמר 'היא שלמים', דעתיה נמי לקדושי הולד בשלמים והוי הולד שלמים על קדושת פיו, ולא מטוניה דאם ...

1.

Answer (cont.): It would be fine according to Rebbi Yochanan, who holds 'Kedushah takes effect on Ubrin' - the moment he declares 'Hi Shelamim', he has in mind to sanctify the baby (too) as a Shelamim and it is a Shelamim via his declaration, and not on account of its mother ...

אבל לבר פדא דאמר 'קדושה אינה חלה על העוברין', אין הולד קדוש על פיו אלא מכח דאם ...

2.

Answer (cont.): But according to bar Pada, who holds that 'Kedushah does not take effect on Ubrin', the baby is sanctified, not via his declaration but via its mother

ואם סבירא ליה ד'שיירו משוייר', אמאי אין הולד עולה? ...

3.

Answer (cont.): So if he were to hold 'Shayro Meshuyar', why would the baby not be an Olah?

אלא שמע מינה דצריך לומר דמיד שהאם קדושה, קדוש הולד מכח האם.

(k)

Conclusion: This is therefore a proof that we need to say (that, according to him) as soon as the mother becomes sanctified, the baby becomes sanctified via the mother.

וא"ת, כיון דאין קדושה חלה על העוברין, היכי קאמר 'ולדה עולה והיא שלמים, דבריו קיימין'?

(l)

Question: Seeing as Kedushah is not effective on the Ubrin, how can the Tana say 'V'ladah Olah ve'Hi Shelamim, Devarav Kayamin'?

וי"ל, דלדמים קאמר.

(m)

Answer: He means for its monetary value.

וא"ת, היכי אפשר דקדושה חלה על העוברין, והא אמר דאסור להקדיש מחוסר זמן?

(n)

Question #1: How can Kedushah take effect on Ubrin, bearing in mind that one cannot declare Kadosh a Mechusar Z'man (before the allotted time)?

ולקמן אמרינן (פרק) 'כיצד מערימין על הבכור? (גם זה שם) המבכרת שהיתה מעוברת, אמר "מה שבמעי בהמה אם זכר עולה" - אלמא דאפילו לכתחילה מצי מקדיש ליה ...

(o)

Introduction to Question #2: Later, in answer to the question how one is Ma'arim ('cheats') on a B'chor, the Gemara answers 'If an animal is pregnant with a firstborn animal, the owner declares "If the fetus is a male, it is an Olah!" - from which we see that it is permitted, even Lechatchilah, to declare it Hekdesh ...

ומאי שנא ממחוסר זמן?

1.

Question #2: How does this differ from Mechusar Z'man?

וי"ל, דקודם שנולד, מצי מקדיש ליה ...

(p)

Answer: Before it is born, one is permitted to declare it Hekdesh ...

ומייתי ליה בבכורות (דף יד.) מקרא.

1.

Source: As the Gemara in Bechoros (Daf 14a) learns from a Pasuk.

6)

TOSFOS DH AVAL HACHA D'AKD'SHEIH L'IMEIH HU B'CHLAL IMEIH

תוס' ד"ה אבל הכא דאקדשיה לאימיה הוא בכלל אימיה

(Summary: Tosfos queries the need for this Tzerichusa and part of the Tzerichusa itself.)

וקשה לה"ר מ"ר - למה לי להאי צריכותא, לימא כההיא דאי אשמועינן קמייתא, הוה אמינא ד'שיירו אינו משוייר' ...

(a)

Question #1: Tosfos' Rebbe asks why we need the Tzerichusa; why can we not simply say that, had Rebbi Yochanan only learned the first case, we would have thought that 'Shayro, Eino Meshuyar' ...

ולהכי איצטריך למימר 'רצה בולדה מתכפר' לאשמועינן ד'שיירו משוייר' כדפירש?

1.

Question (cont.): And that he therefore needs to state 'Ratzah bi'Veladah Miskaper' to teach us that 'Shayro Meshuyar', as the Gemara explains?

ועוד קשה, דהיכי מצי למימר ד'הוא בכלל אימיה לא קדיש' - התנן בהדיא פרק כיצד מערימין (לקמן דף כה.) 'היא שלמים וולדה עולה, הרי זה ולד שלמים ...

(b)

Question #2: Moreover, how can the Gemara say that it is not Kadosh together with its mother - seeing as the Mishnah in Perek Keitzad Ma'arimin (on Daf 25a) specifically states ' "It is a Shelamim and its baby, an Olah", the baby is a V'lad Shelamim' ...

אלמא קדוש הוא בכלל אימיה?

1.

Question #2 (cont,): From which we see that it is Kadosh together withy its mother?

וי"ל, דהכי פירושו - הוא בכלל אימיה לא קדוש על פי האדם אלא מטוניה דאמו הוא קדוש ...

(c)

Answer: What it means is that it is not Kadosh together with its mother, not via the verbal declaration, but via its mother ...

ד'עובר ירך אמו הוא', ו'אי שיירו אינו משוייר' ...

1.

Reason: Because 'Ubar Yerech Imo Hu' and 'I Shayro, Eino Meshuyar' ...

משום הכי איצטריך בבתרייתא לאשמועינן דקדוש הולד גם על פי האדם ולא מטוניה דאמו לבד. הר"ם.

(d)

Conclusion: That explains why, in the latter statement, he needs to teach us that the baby is Kadosh also via the verbal statement and not just via its mother (ha'Ram).

7)

TOSFOS DH KI TANYA HA'HU KEDUSHAS DAMIM

תוס' ד"ה כי תניא ההיא קדושת דמים

(Summary: Tosfos reconciles the Sugya in 'Keitzad Ma'arimin' with this statement.)

וקשה, אם כן, מאי קאמר פרק כיצד מערימין (לקמן ד' כד:) סיפא דהאי - 'ילדה שני זכרים, אחד מהן יקרב עולה' ...

(a)

Question: In that case, what does the Seifa of the same Beraisa say in Perek Keitzad Ma'arimin (later, on Daf 24e) - 'If it gave birth to two males, one of them is brought as an Olah' ...

כיון דלית ליה אלא קדושת דמים, אמאי יקרב עולה?

1.

Question (cont.): Seeing as it only has Kedushas Damim, how can one bring it as an Olah?

ואי אמרת דימכר לצרכי עולה ...

(b)

Refuted Answer: And if you will explain it to mean that it should be sold for the needs of an Olah ...

הא קתני התם 'והשני ימכר לצרכי עולה'; ואם כן מה בין ראשון לשני?

1.

Refutation: It states there that 'The second one should be sold for the needs of an Olah'; What is then the difference between the first animal and the second one (See Shitah Mekubetzes, Hashmatos)?

וצריך לומר כיון דנחת בראשון קדושת דמים, נחת ביה נמי קדושת הגוף.

(c)

Answer: We must therefore say that, since there falls on the first one Kedushas Damim, there also falls on it Kedushas ha'Guf.

8)

TOSFOS DH EIMUREI HU D'LO MEIMAR HA MEKADESH KEDISHEI UBRIN

תוס' ד"ה אימורי הוא דלא מימר הא מקדש קדישי עוברין

(Summary: Tosfos explains the statement and elaborates.)

דאי לא קדישי, פשיטא דאין ממירין שלימין בהן, דחולין הן.

(a)

Clarification: Because if they would not be Kadosh, it is obvious that one could not declare whole animals a Temurah on them, seeing as they are Chulin.

והכא לא מצי לתרוצי 'קדושת דמים', כדלעיל ...

(b)

Refuted Answer: And one cannot answer here 'Kedushas Damim', like the Gemara answered earlier ...

דהא אין עושין תמורה.

1.

Refutation: Since they would then not be subject to Temurah (See Shitah Mekubetzes, 39).

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF