1)

TOSFOS DH HA'KOL MEMIRIN ECHAD ANASHIM V'ECHAD NASHIM

תוס' ד"ה הכל ממירין אחד אנשים ואחד נשים

(Summary: Tosfos explains why the Tana sees fit to mention this here.)

בהכל שוחטין לא תני 'אחד אנשים ואחד נשים

(a)

Implied Question: In ha'Kol Shochtin the Tana does not state 'both men and women' (See`Shitah Mekubetzes, 15 [so why does he mention it here?])

ובגמ' מפרש משום דכל הפרשה כולה בלשון זכר נאמרה, איצטריך קרא לרבויי נשים.

(b)

Answer: The Gemara explains that it is necessary due to the fact that the entire Parshah speaks in the masculine.

2)

TOSFOS DH V'SOFEG ES HA'ARBA'IM

תוס' ד"ה וסופג את הארבעים

(Summary: Tosfos explains why the Tana does not say Shemonim.)

וא"ת, אמאי לא תני שמונים, דהא כתיב (ויקרא כז) "לא יחליפנו ולא ימיר אותו" ?

(a)

Question: Why does the Tana not say Shemonim, bearin g in mind the Pasuk in Vayikra (27) "Lo Yachlifenu be'Lo Yamir oso"?

ויש לומר, דלא נחת למנין מלקיות, אלא כלומר דלקי עליה...

(b)

Answer #1: He is not concerned with the number of Malkiyos, only to teach us that it is subject to Malkos ...

דסד"א דהוי לאו דאין בו מעשה ואין לוקין עליו.

1.

Reason: Because we would otherwise have thought that it is a La'av that is not subject to an act, and is not therefore subject to Malkos.

ועוד י"ל, דלעולם לא לקי אלא ארבעים...

(c)

Answer #2: Moreover, he only receives forty lashes ...

ותרי לאוי צריכי- חד בקרבן שלו וחד בשל חבירו, וכגון דאמר 'כל הרוצה להמיר יבא וימיר'.

1.

Answer (cont.): Since the two La'avin are needed, one for himself and one for his friend, where he declared 'Whoever so wishes, may come and make a Temurah (on my animal)' (as the Gemara will say later, on Daf 9a).

3)

TOSFOS DH HA GUFA KASHYA AMRAT HA'KOL MEMIRIN L'CHATCHILAH LO SHE'ADAM RASHAIU L'HAMIR DI'EVED

תוס' ד"ה הא גופא קשיא אמרת הכל ממירין לכתחלה לא שאדם רשאי להמיר דיעבד

(Summary: Tosfos explains how the Gemara knows that 'ha'Kol Mamirin' means Lechatchilah, and elaborates.)

וא"ת, מנא ליה למקשה ד'הכל ממירין' לכתחלה הוא, דלמא דיעבד הוא? ...

(a)

Question: How does the Makshan know that 'ha'Kol Mamirin' means Lechatchilah, and not Bedi'eved? ...

דכה"ג פריק בריש חולין (דף ב.) ד'איכא הכל לכתחילה ואיכא הכל דיעבד'

1.

Precedent: In the same way as the Gemara explains at the beginning of Chulin (Daf 2a) 'Sometimes "ha'Kol'" is Lechatchilah, and sometimes it is Bedi'eved'.

וצ"ל דע"כ 'הכל ממירין' לכתחלה, דאי דיעבד, תרתי דיעבד למה לי?

(b)

Answer #1: We are forced to say that 'ha'Kol Mamirin' is Lechatchilah, because if it was Bedi'eved, why do we need two Bedi'eveds?

כדפרש"י התם- דר"ל ד'הכל שוחטין' לכתחילה, דאי דיעבד, תרתי דיעבד למה לי?

1.

Support: As Rashi explains there - that 'ha'Kol Shochtin' musst be Lechatchilah, because if it was Bedi'eved, why do we need two Bedi'eveds?

ופירש רבינו שלמה זכרונו לברכה התם דלכך לא קשה הכא 'תרתי דיעבד למה לי' משום דאשמועינן בסיפא שסופג ארבעים, דסד"א לאו שאין בו מעשה הוא ואין לוקין עליו.

(c)

Introduction to Question: Rabeinu Shlomoh z.l. however, explains there that the Gemara does not ask here why we need two Bedi'eveds

ולפירושו קשה מאי פריך הכא?

(d)

Question: According to his explanation, the question remains - What is the Gemara asking here?

ואין לומר דהיינו האי דקמשני ...

(e)

Refuted Answer: Nor can we say that that is what the Gemara answer ...

דאין הלשון משמע כן.

1.

Refutation #1: Since that is not what the Lashon implies.

ועוד, מאי קמשני ממה שהקשה?

2.

Refutation #2: Moreover, how does it answer the Kashya? (See Olas Shlomoh).

ופר"ת דתנן 'הכל ממירין' דלישנא אלימא- לאשמועינן דאפילו במזיד התמורה נתפסת...

(f)

Explanation #1: Rabeinu Tam explains that the Mishnah writes 'ha'Kol Mamirin' - a strong Lashon to teach us that the Temurah takes effect even be'Meizid ...

וסד"א 'ארבעים בכתפיה וכשר?! '

1.

Reason: Because we would otherwise have thought that that - 'Forty lashes on his shoulders and it is Kasher!?'

והיינו הא דקא משני.

2.

Reason (cont.): And that is precisely what the Gemara answers.

וא"ת, והיכי מצי למימר דתנא לישנא אלימא משום חידוש דמזיד...

(g)

Question: How can we say that the Tana learns a strong Lashon due to the Chidush of Meizid?

הא אמר לקמן "יהיה," לרבות שוגג כמזיד' ,אלמא משמע דמזיד פשיטא טפי משוגג?

1.

Question (cont.): When the Gemara says later on that "Yih'yeh" comes to include Shogeg like Meizid', implying that Meizid is more obvious than Shogeg?

ותירץ רבינו ברוך, דהא דאמר "יהיה" ' ,לרבות שוגג כמזיד' לענין מלקות קאמר

(h)

Answer #1: Rabeinu Baruch answers (See Shitaah Mekubetzes 20) that when the Gemara says "Yih'yeh" to include Shogeg like Meizid', it says so specifically with reference to Malkos ...

ורבינו שמשון משנ"ץ חלק עליו -דהא אמרי' 'אין מלקות בשוגג' .

(i)

Refutation: Rabeinu Shimshon mi'Shantz however, disagrees with him - because we take on that 'Shogeg is not subject to Malkos'.

ויש ספרים חלוקין בדבר לקמן (דף יז.) דקאמר 'גבי תמורה לקי, גבי קדשים לא לקי ;'ואית דגרסי 'גבי תמורה קדוש, גבי קדשים לא קדוש' .

(j)

Two Opinions: There are different opinions however, in the Gemara later (on Daf 17a), where it says 'By Temurah, he receives Malkos, but not by Kodshim'; whilst another Lashon states that 'By Temurah it is Kadosh, but not by Kodshim'.

וי"א, דהא דאמר "יהיה" 'לרבות שוגג כמזיד' -היינו לענין מתפס קדושה...

(k)

Answer #2: Some explain that when it says "Yih'yeh" 'to include Shogeg like Meizid' - it is speaking specifically with regard to the Kedushah taking effect

דאמר בעלמא 'הקדש בטעות לא הוי הקדש' ,ומש"ה פשיט טפי במזיד מבשוגג.

1.

Reason: Seeing as elsewhere (Nazir, 31a) 'Hekdesh be'Ta'us Lo havi Hekdesh', which is why Meizid is more obvious than Shogeg.

והא דאמר הכא דתנא 'הכל ממירין' משום רבותא דמזיד...

(l)

Answer #2 (cont.): And when the Gemara says here that the Tana says 'ha'Kol Mamirin' due to the Chidush of Meizid ...

היינו לענין הקרבה- דאמר לקמן 'התמורה נמי קריבה' -ואשמעינן הכא דאף במזיד קריבה...

1.

Answer #2 (concl.): It says that in connection with Hakravah - since the Gemara says later that 'The Temurah is also sacrificed' - and it is teaching us here that even be'Meizid it is sacrificed ...

דס"ד 'ארבעים בכתפיה וכשר'?!

2.

Reason: Because we would otherwise have thought that 'Forty lashes on his shoulders and it is Kasher!?'

וכל זה לא נהירא לר"י, מדקמשני רב יהודה הכי 'קתני הכל מתפיסין בתמורה -אחד אנשים ואחד נשים' .ומה לו להזכיר 'אחד אנשים ואחד נשים' ?

(m)

Refutation: All this however, does not seem right to the Ri, since Rav Yehudah answers 'It says ha'Kol Matfisin bi'Temurah - both men as women'. Why does he need to say 'both men and women'?

לכן פר"י, דתנא )ב'(הכל ממירין' לישנא אלימא -משום נשים...

(n)

Explanation #2: Therefore the Ri explains that the Mishnah writes 'ha'Kol Mamirin' - a strong Lashon, on account of Nashim ...

דאמר לקמן דכל הענין מדבר בלשון זכר, וכתיב "המר ימיר" לרבויי נשים...

1.

Explanation #2 (cont.): As the Gemara explains later - that the entire Inyan speaks in the masculine, and it therefore writes "Hamer Yamir" to include women ...

דסד"א אהני מיעוטא ואהני ריבויא- אהני ריבויא לאשמועינן דתמורת נשים קדשי, ואהני מיעוטא דלא מקרבן.

(o)

Reason: Since we would otherwise have thought that both the Miy'ut and the Ribuy are effective - the Ribuy to teach us that a woman's Temurah takes effect, and the Miy'ut, to teach us that it is not sacrificed.

לכך תנא 'הכל ממירין' לישנא אלימא -דקריבה כמו תמורת אנשים.

1.

Reason (cont.): Therefore the Tana says 'ha'Kol Mamirin', a strong Lashon - that it is sacrificed like the Temurah of a man.

4)

TOSFOS DH TECHILAS HEKDESH

תוס' ד"ה תחילת הקדש

(Summary: Tosfos clarifies why Temurah is called Sof Hekdesh here and Techilas Hekdesh in Nazir.)

כמו תמורה, מסוף הקדש -דהיינו סמיכה, דהוא סמוך לשחיטה.

(a)

Clarification: Such as Temurah, from the end of Hekdesh - Semichah, which is next to Shechitah.

והא דקרי לתמורה סוף הקדש (כמו) במסכת נזיר (דף לא.)...

(b)

Implied Question: And the reason that it calls Temurah the end of Hekdesh in Maseches Nazir (Daf 31a) is ...

משום דלא איירינן התם בסמיכה כלל, והוה ליה תמורה סוף הקדש לגבי קרבן שהמירו בו...

(c)

Answer: Because it does not speak there about Semichah at all, apposed to the Korban for which it was exchanged ...

דאותו קרבן הוי ראשון וחילופיו שני ...

1.

Answer (cont.): Since that Korban is the first, and its exchange, the second ...

אבל הכא דקמשתעינן בסמיכה, הוה ליה תמורה תחילת הקדש לגבי סמיכה שהיא לבסוף תיכף לשחיטה. לשון רש"י.

2.

Answer (concl.): Whereas here where it speaks about Semichah, Temurah is the beginning of Hekdesh as opposed to Semichah, which is the end immediately after Shechitah (the wording of Rashi).

5)

TOSFOS DH KORBANO V'LO KORBAN OVED-KOCHAVIM

תוס' ד"ה קרבנו ולא קרבן עובד כוכבים

(Summary: Tosfos discusses the Sugya thoroughly.)

ג' "קרבנו" כתיב - חד בבקר, חד בצאן וחד בכבש - "קרבנו", ולא קרבן חבירו'.

(a)

Clarification: "Korbano" is written three times - once by Bakar, once by Tzon and once by Keves - 'Korbano, ve'Lo Korban Chavero'.

וק' ,דבפ' ב' מדות דרשי' "ידו", ולא יד אשתו ולא יד שלוחו, וא''כ, למה לי 'ולא קרבן חבירו'?

(b)

Question: In Oerek h'tei Midos, the Gemara Darshens "Yado", 've'Lo Yad Ishto, ve'Lo Yad Chavero'. In that case, why do we need 've'Lo Korban Chavero'?

וי''ל, דאי לא "קרבנו", 'ולא קרבן חבירו', לא הוה מוקמי' ליה ''ידו'', ,ולא יד שלוחו', אלא 'ולא יד חבירו', אבל שלוחו הוה אמרי' 'שלוחו של אדם כמותו'.

(c)

Answer: Wee ==re it not for "Korbano", 've'Lo Korban Chavero', we would not have established "Yado" 'to preclude Yad Shelucho, only to preclude Yad Chavero, but as far as Shelucho is concerned, we would have said 'Shelucho shel Adam Kamoso'.

וכן עובד כוכבים, דאי לאו אלא חד,הוה מוקמי' ליה בעובד כוכבים, אבל חבירו סומך.

1.

Answer (cont.): And likewise regarding Oved-Kochavim, had there been only one Pasuk, we would have established it to preclude a Nochri, but his friend may be Somech.

וא''ת, למה לי "ידו" 'ולא יד אשתו'? תיפוק ליה ד'בני ישראל סומכין, ולא נשים סומכות'?

(d)

Question: Why do we need "Yado", 've'Lo Yad Ishto'? Why can we not learn it from 'B'nei Yisrael Somchin, ve'Lo B'nos Yisrael Somchos'?

וי''ל, דהו''א ה''מ קרבן עצמו, אבל בקרבן בעלה אימא דסומכות.

(e)

Answer: We would have thought that that speaks by their own Korban, but that they do make Semichah on the Korban of their husband.

וא"ת, למאי איצטריך "קרבנו" להכי ?הא נפקא שפיר מ"בני ישראל" 'סומכין, ואין העובדי כוכבים סומכין' ?

(f)

Question: Why do we need "Korbano for that (to preclude the Korban of a Nochri)? Why can we not learn it from 'B'nei Yisrael Somchin, ve'Ein ha'Ovdei-Kochavim Somchin'?

ויש לומר, דאיצטריך, דמהו דתימא אין העובד כוכבים עצמו סומך על קרבנו, ומיהו הכהנים סומכין עליהן...

(g)

Answer: We need it because we would otherwise have thought that, although Nochrim are not Somech on their Korbanos, the Kohanim are Somech on them ...

ומש"ה איצטריך "קרבנו" , לומר שאין בקרבן עובד כוכבים סמיכה כלל.

1.

Answer (cont.): Consequently, we need "Korbano" to teach us that the Korban of a Nochri is not subject to Semichah at all.

6)

TOSFOS DH V'REBI MEIR D'AMAR YORESH MEIMIR MAI TA'AMA

תוס' ד"ה ורבי מאיר דאמר יורש מימר מאי טעמא

(Summary: Tosfos explains why we need to find a reason according to Rebbi Meir and elaborates.)

ואם תאמר, אמאי איצטריך טעמא לר' מאיר? כיון דלית ליה "קרבנו" ' ,ולא קרבן אביו' ,אלמא אית ליה יורש סומך...

(a)

Question: Why do we need a reason according to Rebbi Meir? Since he does hold of "Korbano", 've'Lo Korban Aviv', he holds that an heir makes Semichah ...

ואם כן, אית ליה למימר דיורש מימר ,דהא ילפינן זה מזה ?

1.

Question (cont.): In which case he will also hold that an heir can make a Temurah, since we learn one from the other?

ויש לומר, דאי לאו קרא ד"המר ימיר" דמרבה יורש, הוה ליה לאוקומיה "קרבנו" טפי למעוטי יורש, מלרבות כל בעלי חוברין...

(b)

Answer: If not for the Pasuk "ve'Im Hamer Yamir" which comes to include an heir, we would have rather established "Korbano" to preclude an heir, than to include all the Shutfin (partners) ...

אבל השתא דכתיב "ואם המר ימיר" 'לרבות יורש,' אמר דסומך, ומוקי "קרבנו" לרבות כל בעלי חוברין.

1.

Answer (cont.): However now that the Torah writes "ve'Im Hamer Yamir" to include an heir, we say that he does perform Semichah, and "Korbano" comes to include all the Shutfin.

וא"ת, מאי שנא דשאר "קרבנו" למעוטי, והאי לרבויי?

(c)

Question: Why is this "Korbano" different than all the other Korbano, which come to exclude, whilst this one comes to include?

ויש לומר, דלמעוטי לא מצית אמרת, דאם כן, לישתוק קרא מיניה, וממילא אמר דאין השותפין סומכין, כדאמר לקמן (דף יג.) ד'אין השותפין ממירין'.

(d)

Answer: Because the Pasuk cannot come to exclude, because if it did, it would only need to remain silent, and we would automatically say that Shutfin do not perform Semichah, as the Gemara will say later (on Daf 13a) that 'Ein ha'Shutfin Mamirin'.

2b----------------------------------------2b

7)

TOSFOS DH V'EIN ME'VI'IN NESACHIM

תוס' ד"ה ואין מביאין נסכים

(Summary: Tosfos, citing Rashi, clarifies the statement and elaborates.)

פרש"י ואין מביאין של עובד כוכבים בפני עצמן כישראל שמתנדבין נסכים בפני עצמן- אבל בהדי קרבנו מביאין ...

(a)

Clarification: Rashi explains that one cannot bring those of a Nochri on their own like a Yisrael, who may donate Nesachim independently - but together with his Korban one does bring them ...

כדאמר במסכת שקלים (דף יא עמוד ד) דזה אחת מן התקנות שהתקינו ב"ד -דעובד כוכבים שמשלח עולתו ודמי נסכו ממדינת הים שמקבלין ממנו ...

1.

Source: As the Gemara says in Maseches Shekalim (Daf 11 Amud 4), that one of the Takanos that Beis-Din instituted is - that if a Nochri who sends his Olah together with the money for its Nesech from overseas, one accepts it from him.

אבל ודאי קרבנו טעון נסכים דבהדי קרבנו (טעון נסכים ו) מביאין נסכים משל צבור.

(b)

Conclusion: But his Korban certainly requires Nesachim, and that together with it one brings Nesachim from the Tzibur.

8)

TOSFOS DH BA'MEH DEVARIM AMURIM B'KODSHEI MIZBE'ACH AVAL B'KODSHEI BEDEK HA'BAYIS MO'ALIN

תוס' ד"ה במה דברים אמורים בקדשי מזבח אבל בקדשי בדק הבית מועלין

(Summary: Tosfos cites a Machlokes between Rashi and the Ri as to who is the author of this statement.)

פרש"י דאתאן לר"ש.

(a)

Explanation #1: According to Rashi this goes like Rebbi Shimon.

ור"י פירש דמסקנא דמילתא דר' יוסי...

(b)

Explanation #2: But the Ri explains that it is the conclusion of Rebbi Yossi's statement

וה"ק 'רבי יוסי אומר בכולן אני רואה להחמיר; והא דקאמר ר"ש "אין מועלין בהן" ,בד"א בקדשי מזבח ... '.

1.

Explanation #2 (cont.): And what the Tana is saying is - 'Rebbi Yossi says 'In all the cases my opinion is Lehachmir; and when Rebbi Shimon says "Ein Mo'alin bahen", he is speaking specifically about Kodshei Mizbe'ach ... '.

ובתוספתא משמע כפרש"י- דאיתא בהדיא 'אבל בקדשי בדק הבית מודה רבי שמעון.'

(c)

Proof for Explanation #1: The Tosefta however, supports Rashi, when it states 'But Rebbi Shimon concedes by Kodshei Bedek ha'Bayis'.

9)

TOSFOS DH KATANI MIHAS EIN OSIN TEMURAH

תוס' ד"ה קתני מיהת אין עושין תמורה

(Summary: Tosfos explains why the She'eilah cannot go according to Rebbi Yossi.)

וא"ת, ודילמא לרבי יוסי קבעי, דאמר 'בכולן להחמיר?'

(a)

Question: Perhaps he is asking according to Rebbi Yossi, who says 'be'Chulan Lehachmir'?

וי"ל, דניחא ליה לאוקומי הבעיא אף לר"ש.

(b)

Answer #1: The Gemara prefers to establish the She'eilah also like Rebbi Shimon,

עי"ל, דע"כ דלרבי יוסי לא אפשר לאוקומי הבעיא...

(c)

Answer #2: Moreover, the She'eilah cannot go according to Rebbi Yossi ...

דכיון דאית ליה דעושין תמורה, דאפילו את"ל דהיינו על ידי ישראל ומבעיא ליה לרמי בר חמא אם העובד כוכבים עצמו אפשר לעשותה, הא לא מצית אמרת ...

(d)

Reason: Because, since he holds that they can make a Temurah, even assuming that it is via a Yisrael, and that Rami bar Chama is asking whether the Nochri himself cannot do it - it is not feasable to learn like that

דע"כ אם ישראל מתפיסה, צריך שיאמר העובד כוכבים 'כל הרוצה להמיר יבא וימיר... '

1.

Reason (cont.): Because even if a Yisrael declares the Temurah, the Nochri will need to declare 'Whoever so wishes to make a Temurah, should come and do so!' ...

ואם העובד כוכבים עצמו אין עושה תמורה, היאך אפשר לעשות שליח?

2.

Reason (concl.): And if the Nochri himself cannot make a Temurah, how can he appoint a Shali'ach to do so?

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF