תמיד דף ל. א

כשהיה מסדר את עצי המערכה, היה עושה כמין חלון בעצים, מהו הטעם לרב חסדא ולרב הונא?

מה הטעם? ומה הנפ"מ?
חד אמר שיבוא הרוח משער המזרחי וינשב באש לא משם היו מציתים לעצים הקטנים
וחד אמר כדי שיהיו מציתים משם לעצים הקטנים משם היו מציתים לעצים הקטנים

איזה י"ג פייסות [1] נזכרו במשנתנו?

מה היתה עבודת הזוכים בפייס?
א. מי שוחט את התמיד
ב. מי זורק (והיינו מי יעשה גם הקבלה והולכה)
ג. מי מדשן את מזבח הפנימי [2]
ד. מי מדשן את המנורה
ה. מי מעלה את הראש והרגל של ימין לכבש (ולא היו מקטירים עכשיו)
ו. מי מעלה שתי ידים לכבש
ז. מי מעלה העוקץ (-הזנב) ורגל שמאל לכבש
ח. מי מעלה את החזה והגרה (-צואר) עם הקנה והלב והצלעות לכבש
ט. מי מעלה את הב' דפנות לכבש
י. מי מעלה את הקרביים לכבש [3]
יא. מי מעלה את הסולת לכבש
יב. מי מעלה את החביתין (-מנחת כהן גדול חצי עשרון) לכבש
יג. מי מעלה את היין (- הנסכים) לכבש

תמיד דף ל: א

מה היו הטני והכוז ולמה היו משמשים?

מה הוא היה. ולמה היה משמש?
טני כמין סל מזהב מחזיק קביים וחצי בו היה שם את הדשן של מזבח הזהב
כוז כמין כד של זהב בו היה שם את הדשן של המנורה

תמיד דף ל: א

כיצד היה סדר הכ"ד הטבעות [4], והיכן היה נשחט התמיד?

צפון

6 5 4 3 2 1 [5]

דרום - מזבח [6]

א 0 0 0 0 [7]0 0
ב 0 0 0 0 0 0
ג 0 0 0 0 0 0
ד 0 0 0 0 0 [8] 0

-------------------------------------------------

[1] מבואר במפרש, שבאמיתות הוא פייס אחד, אלא שכשזכה אחד הוא מושך עמו עוד י"ב כהנים שעמו שזוכים בכל דבר כפי הסדר. ומלבד זה היה פייס בשביל הקטורת. וכיון שבפייס של קטורת היו דוקא "חדשים" - דהיינו כהנים שלא הקטירו קטורת מעולם, לכך לא היה אפשר לערב אותו עם הפייס כאן שהיה לכל כהני בית אב "חדשים וישנים".

[2] והגם שדישון מזבח הפנימי היה קודם שחיטה וזריקת דם התמיד, מ"מ הפייס הראשון היה על השחיטה. והטעם ביאר המפרש בשם רבו, מכיון שכבר התחילו לטפל בתמיד לקחת אותו מהלשכה שלו ולבקר אותו לאור האבוקות, וחביב עליהם לכך עשו אותו ראשון בפייסות.

[3] סך הכל הוא ששה כהנים שעוסקים באברי התמיד.

[4] היו שם כ"ד טבעות, וכל משמר היתה טבעת שלו, ובטבעות היו תופסים את צואר הבהמה בשעה ששוחטה. אכן כשהיו מקריבים את התמיד היו טבעות קבועות שבהם היו משתמשים בבוקר ובבין הערבים (ולא כל משמרה בטבעת שלה), וכדיבואר להלן.

[5] יש אומרים שהיה כך כפי שציירנו שש על ארבע, ויש אומרים שהיו ארבע על שש - דהיינו שש שורות מהמערב למזרח.

[6] ומהמזבח עת תחילת הטבעות יש ח' אמות.

[7] זו הטבעת שהיתה מיועדת לשחיטת תמיד של שחר, והיה מרחיק שורה אחת מהמזבח כדי שיהיה כנגד השמש, שבבוקר השמש נמצאת במזרח ושולחת את אורה למערב, ואם ישחוט בשורה ראשונה יסתיר המזבח את אור היום - לכן שוחט בשורה שניה.

[8] על טבעת זו היה שוחט את התמיד של בן הערביים.

עוד חומר לימוד על הדף