תמיד דף כו. א

מה היא "הבירה", והיכן היתה המחילה שתחתיה?

מה היא "הבירה"? היכן היתה המחילה שתחתיה?
לר' יוחנן (יומא ב.) מקום היה בהר הבית ובירה שמו תחת אותו מקום בהר הבית
לריש לקיש (יומא ב.) כל המקדש קרוי בירה היתה תחת בית העזרה

הטמאים דלהלן מתי יכולים לטבול

אחר כמה זמן? ביום או בלילה?
בעל קרי מיד אפי' בלילה
טמא מת, זב/ה מצורע/ת בשביעי דוקא ביום [1]
נדה ויולדת אחר שבעה ימים בליל שמיני [2]

מה דין לשכת בית המוקד בחציה שבחול, והאם יש להוכיח מסוגין דטבול יום מותר מדאורייתא במחנה לויה ( - הר הבית)?

מה דין לשכת בית המוקד בחציה שבחול? מה דין טבול יום בהר הבית?
לפירוש הראשון דינה כקדושת הר הבית אסור רק מדרבנן
לאי נמי דינה כמחנה ישראל [3] יתכן שאסור מדאורייתא

כיצד לומדים מהפסוק (במדבר ג:לח) "וְהַחֹנִים לִפְנֵי הַמִּשְׁכָּן משֶׁה| וְאַהֲרֹן וּבָנָיו שֹׁמְרִים מִשְׁמֶרֶת הַמִּקְדָּשׁ לְמִשְׁמֶרֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל" לשמירת הלויים והכהנים:

לשמירת הלוים לשמירת הכהנים בג' מקומות
לתי' הא' בגמ' מדחשיב למשה בפני עצמו [4] מדמשה בחד מקום אהרן ובניו בג' מקומות
לרב אשי מדחשיב למשה בפני עצמו דכתיב: "שֹׁמְרִים" "מִשְׁמֶרֶת" "לְמִשְׁמֶרֶת"

תמיד דף כו: א

האם מותר לתקן את אבני ההיכל ובבית קדש הקדשים ובמזבח בברזל או לא?

בהיכל ובבית קדש הקדשים במזבח
לתקנם בתוך העזרה אסור אסור
לתקנם מחוץ לעזרה מותר אסור

-------------------------------------------------

[1] ולא אמרינן דכיון שהיום הולך אחר הלילה, כבר הוא שביעי מהלילה, אלא צריך לחכות ליום לטבול.

[2] דהם עדיין טמאים כל שבעה, ורק כשיצאו ליום השמיני יכולים לטבול.

[3] ולפירוש זה לא היתה הכיפה של בית המוקד בחציו שבחול בגובה הר הבית אלא גבוהה יותר, וגגין ועליות לא נתקדשו בין בקדושת עזרה ובין בקדושת הר הבית.

[4] ועליו קאי תיבת החונים, ואילו על אהרן ובניו קאי תיבות של שמירה.

עוד חומר לימוד על הדף