1)

TOSFOS DH YALIF OHEL OHEL MI'MISHKAN

תוס' ד"ה יליף אהל אהל ממשכן

(Summary: Tosfos presents an apparent contradiction with the Sugya in Bameh Madlikin and elaborates.)

וא"ת, אי ממשכן יליף, אפילו עשוי בידי אדם נמי לא יביא את הטומאה אלא פשתן ... ?

(a)

Question: If he learns it from the Mishkan, then even if it is man-made, only flax ought to transmit Tum'ah? ...

כדאשכחן פרק במה מדליקין (שבת דף כז: ושם) דתנן 'כל היוצא מן העץ אינו מטמא טומאת אהלים אלא פשתן' ...

1.

Source: As we find in Perek Bameh Madlikin (Shabbos, Daf 27b & 28a), where the Mishnah says 'Whatever comes out from a tree is not subject to Tum'as Ohel, with the exception of flax' ...

ויליף בגמרא "אהל" "אהל" ממשכן.

2.

Ultimate Source: And the Gemara there learns it with a Gezeirah-Shavah "Ohel" "Ohel" from Mishkan.

וי"ל, דכל המאהילים דמטמאים ילפינן בספרי בפרשה פרה בקל וחומר ממצורע ...

(b)

Answer: The Sifri in Parshas Parah learns all Ma'ahilim with a Kal va'Chomer from Metzora ...

דתניא ' -מנין לעשות שאר המאהילים כאהל במת? אמרת מה מצורע הקל עשה בו כל המאהילים כאהל, מת החמור לא כל שכן' ! ...

1.

Source: As the Beraisa states 'From where do we know to make all Ma'ahilim like the Ohel by a Meis? Just as a Metzora, which is lenient, they made all Ma'ahilim like an Ohel, how much more so in the case of a Meis!'

דלגבי מצורע כתיב "מושבו" ,ודרשינן בתורת כהנים 'מושבו טמא' ;מכאן אמרו 'הטמא יושב תחת האילן וטהור עובר, טמא.

(c)

Answer (cont.): Since by Metzora the Torah writes "Moshavo", and the Toras Kohanim Darshen 'Moshavo Tamei'; From here they learn that if a Tamei person is sitting underneath a tree and a Tahor person is passing, the latter is Tamei.

וא"ת, אם כן, כי לא עביד נמי בידי אדם, נילף בקל וחומר ממצורע?

(d)

Question: In that case, even if it is not man-made, let uis learn a Kal va'Chomer from Metzora?

וכי תימא, אם כן ג"ש מאי אהניא? ...

(e)

Refuted Answer: And if you will ask in that case what purpose will the Gezeirah-Shavah serve? ...

הא איצטריכא ליה לדרשה דפרק במה מדליקין ד'כל היוצא מן העץ אינו מטמא טומאת אהלים' .

(f)

Refutation: We need it for the D'rashah in Perek Bameh Madlikin (that Tisfos cited earlier) that 'Whatever comes out from a tree is not subject to Tum'as Ohalim'.

ויש לומר, ד"מושבו" לא משמע לא ריבוי ולא מיעוט לענין שאינו עשוי בידי אדם.

(g)

Answer: "Moshavo" implies neither a Ribuy nor a Miy'ut in connection with something that is not man-made.

ולרבי יהודה דמעטיה רחמנא גבי מת, ילפינן מצורע הקל בקל וחומר ממת דלא מטמא ...

1.

Answer (cont.): So according to Rebbi Yehudah who who holds that the Torah precludes it with regard to Meis, we learn the more lenient Metzora is not subject to Tum'ah with a Kal va'Chomer from Meis ...

ולרבנן לא מחלקי לא הכא ולא הכא.

2.

Answer (concl.): Whereas the Rabanan do not differentiate in either place.

ואף על גב דסתם סיפרא רבי יהודה...

(h)

Implied Question: And even though S'tam Sifra is Rebbi Yehudah (Yoma, 41a) ...

אתיא שפיר ההיא ד'אילן' כרבי יהודה דאמר בשמעתין 'מודה היה רבי יהודה כ'מלא אגרוף' .

(i)

Answer: Nevertheless the case of 'Tree' can go like Rebbi Yehudah, who, according to our Sugya, agrees by the Shi'ur of a tight fist (that it is considered an Ohel even though it is not man-made).

וא"ת, וכיון דשאר המאהילים ילפינן ממת ק"ו ממצורע, אם כן נימא 'דיו' ,ולא יטמא עוברים ...

(j)

Question: Since we learn other Ma'ahilim with a Kal va'Chomer by a Meis with a Kal va'Chomer from Metzora, why do we not apply 'Dayo', and those who are passing should not be Metamei? ...

כמו קוברי המת שהיו עוברים באכסדרה ויש שם כלים?

1.

Question (cont.): Such as where people who are burying a Meis are passing through a sun-porch in which there are Keilim ...

דמצורע עובר אינו מטמא באהל... ?

2.

Question (concl.): Since when a Metzora is passing, he is not Metamei b'Ohel? ...

כדתניא בתורת כהנים וכדתנן במסכת נגעים פ' י"ג (מ"ז) ומייתי לה פ"ק דקדושין (לג:).

3.

Source: As we learned in Toras Kohanim, and in a Mishnah in Maseches Nega'im (13:7), which the Gemara quotes in the first Perek of Kidushin (33b).

ויש לומר, דק"ו זה אינו אלא גלויי מילתא בעלמא הוא - דלא ילפינן ממשכן למעוטי שאר המאהילים.

(k)

Answer: This Kal va'Chomer is merely a Giluy Milsa (n indication) - that we do not learn from Mishkan to preclude other Ma'ahilim.

2)

TOSFOS DH U'ME'VI'IN UBROS V'YOLDOS

תוס' ד"ה ומביאין נשים עוברות ויולדות

(Summary: Tosfos explains why they were only concerned about certain Tum'os and not others, and elaborates.)

אע"פ שהיו התינוקות טמאים בנדה ויולדות...

(a)

Implied Question: Even though the children were Tamei via Nidah and Yoledes ...

לא היו חוששין אלא לשומרן מטומאת מת -דבעיא הזאה ומטומאה היוצא מגופו כגון בעל קרי ...

1.

Answer: The Chachamim were only concerned about Tum'as Meis, which requires Haza'ah (from the Eifer ha'Parah) and Tum'ah that comes from the body, such as Tum'as Keri.

כדתניא בתוספתא -ש'היו מגדלין אותן עד שיהו בני שבע שנים או שמנה ולא יותר ,שלא יראו קרי. '

2.

Source: As the Tosefta states (in Parah, Perek 2) - 'They would rear them until they reached the age of seven or eight, but not more, so that they should not have seen Keri'.

וקצת תימה, מה מועיל מילוי זה שהיו ממלאין בתינוקות? ...

(b)

Question: What was the point of this filling done by the children? ...

סוף סוף בעינן 'איש' בשעת קידוש, שנותנין האפר במים או בשעת הזאה לרבי יהודה או לרבנן, כדמוכח פרק טרף בקלפי (יומא דף מג:)?

1.

Question (cont.): Seeing as, when all's said and done, the 'Kidush' must be performed by 'a man' - either when placing the ashes in the water or when sprinkling, according to Rebbi Yehudah or the Rabanan, as is evident in Perek Taraf be'Kalpi (Yoma, Daf 43a).

ויש לומר, דמה שהיה יכול לתקן מתקנין משום מעלה, דכולה מילתא מעלה בעלמא, כדאיתא בריש פרק בתרא דזבחים דף קיג.).

(c)

Answer: What they were able to establish, they did - as a stringency, since the entire issue was merely a stringency, as the Gemara explains at the beginning of the last Perek of Zevachim (Daf 113a).

3)

TOSFOS DH V'AL GABEIHEN DELASOS

תוס' ד"ה ועל גביהן דלתות

(Summary: Tosfos reconciles this with the opinion that holds 'A moving Ohel is not considered an Ohel, and elaborates.)

מאן דאמר בגיטין (דף ח:) ובנזיר פרק כהן גדול (דף נה.) ובפ' בכל מערבין (עירובין דף ל:) ובפרק בתרא דחגיגה (דף כה.) ד'אהל זרוק לא שמיה אהל' לחוץ בפני הטומאה...

(a)

Implied Question: Those who hold - in Gitin (Daf 8b), in Nazir, Perek Kohen Gadol (Daf 55a), in Perek ha'Kol Me'arvin (Eruvin, Daf 30b) and in the last Perek of Chagigah (Daf 25a) 'Ohel Zaruk Lo Sh'meih Ohel' to form a Chatzitzah (a partition) before the Tum'ah ...

מצי למימר דסבר לה כרבי יהודה דאמר בשמעתין 'לא היו מביאין דלתות אלא שוורים שכריסותיהן רחבות' .

(b)

Answer: One can say that they hold like Rebbi Yehudah, who says in our Sugya that they brought, not doors but, oxen, which have wide stomachs (See Mesores ha'Shas) ...

ואע"פ שגם הם 'אהל זרוק' ...

(c)

Implied Question: And even though they too, fall under the category of 'Ohel Zaruk' ...

מ"מ בדידהו גלי רחמנא דחשיבי אהל, כדדרשינן מדכתיב (איוב י) "ובעצמות וגידים תסוככני" .

(d)

Answer: Nevertheless, the Torah reveals that they are considered an Ohel, as the Gemara Darshens (on Amud Beis) from the Pasuk in Iyov (10) "And with bones and sinews you covered me".

ומיהו לר' אלעזר דלקמן ודאי קשה -דמפרש טעמא דשוורים משום דמגינים על הרועה שלהם...

(e)

Question: However, there is definitely a Kashya on Rebbi Elazer, who explains later (in the Sugya) that the reason regarding the oxen is because they protect their shepherds ...

וקושיא דמטה משני משום דהויא אהל עראי ...

1.

Question (cont.): And to answer the Kashya from a 'a bed' he says that it is an Ohel Arai ...

ולהאי טעמא קשה, היכי עבדינן למ"ד אהל זרוק לא שמיה אהל ...

2.

Question (cont.): According to that reasoning the Kashya remains 'What will we do according to the opinion that Ohel Arai is not considered an Ohel ...

דאפי' שידה תיבה ומגדל לא חייצי?

3.

Question (concl.): Seeing as even 'Shidah, Teivah u'Migal' (various kinds of boxes) do not form a Chatzitzah?

4)

TOSFOS DH V'HA'TINOKOS YOSHVIN

תוס' ד"ה והתינוקות יושבין

(Summary: Tosfos explains the relevant Tosefta in light of the Mishnah in Parah.)

בתוספתא דפרה [פ"ב] קתני ד'הכל שוין שהתינוקות צריכין טבילה' -כלומר הכל שוין בין ר' עקיבא בין ר' יוסי הגלילי, שנחלקו לענין הזאה...

(a)

Clarification: The Tosefta in Parah (Perek 2) states that 'Everyone agrees that the children require Tevilah' (See Maharsha), in other words meaning both Rebbi Akiva and Rebbi Yossi ha'Gelili, who argue over Haza'ah ...

כדתנן במסכת פרה פ"ג [מ"ד] 'צריכין היו התינוקות להזות, דברי ר' יוסי הגלילי; ר"ע אומר לא היו צריכין להזות '.

1.

Clarification (cont.): As we learned in the Mishnah in Parah (3:4) that according to Rebbi Yossi ha'Gelili, the children required sprinkling, whereas according to Rebbi Akiva they did not.

5)

TOSFOS DH YARDU L'TOCH HA'MAYIM U'MIL'UM

תוס' ד"ה ירדו לתוך המים ומלאום

(Summary: Tosfos disagrees with Rashi's explanation of the Machlokes.)

קסבר האי תנא 'מילוי ידים בעינן, ולא שישלשל בחבל' . כך פירש בקונטרס.

(a)

Explanation #1: According to Rashi, this Tana holds that the water must be filled by hand, and not by lowering the K'li with a rope.

ותימה גדולה פירש, דבכולהו סתמי מוכחי במסכת פרה (פ"ז משנה ו ז) שהיו מוליכין חבל כדי למלאות, ואפילו נתמלא הכלי מאליו משמע דכשר במילוי ... ?

(b)

Question #1: This is extremely difficult however, since all the S'tam Mishnah's (See Parah, 6:7) clearly state that they took with them a rope in order to fill it, and that it is Kasher even if the K'li is filled automatically? ...

דתנן במס' פרה פ"ה (מ"ז) 'השוקת שבסלע, אין ממלאין בה; היתה כלי וחברה בסיד, ממלאין' .

1.

Question #1 (cont.): As we learned in the Mishnah in Parah (5:7) 'One may not fill from the trough in a rock, unless one fixed it with cement after it was already a K'li' (See Tiferes Yisrael).

עוד תניא בתוספתא דפרה 'אמר לפני רבי עקיבא משום רבי ישמעאל " -כוסות של אבן היו תלויין בקרני שוורים, כיון ששחו שוורים לשתות, נתמלאו הכוסות."

2.

Question #2: Furthermore, the Tosefta in Parah (Tazri'a, 2:14) states 'He said before Rebbi Akiva in the name of Rebbi Yishmael "They hung stone cups on to the horns of the bulls, so that when they bent down to drink, the cups filled (with water) ...

אמר להם "אל תתנו מקום לצדוקים לרדות"! (אחריו) ?

3.

Question #2 (cont.): To which he replied 'Don't leave the Tzedokim with the opportinity to indulge in their heresy!" '.

ונראה לפרש דבהכי פליגי -רבי יוסי ורבנן ,דרבנן סברי משום ההוא פורתא לא חיישינן לקבר התהום, ורבי יוסי חייש.

(c)

Explanation #2: It therefore appears that Rebbi Yossi and the Rabanan argue over (the distance between the ox and the water) - the Rabanan hold that we are not concerned over such a short distance, whereas Rebbi Yossi holds that we are.

6)

TOSFOS DH TANYA NAMI HACHI

תוס' ד"ה תניא נמי הכי

(Summary: Tosfos points out that it is actually a Mishnah and not a Beraisa.)

משמע לכאורה שהיא ברייתא...

(a)

Implication: This implies that it is a Beraisa ...

והיא משנה שלימה במסכת אהלות (פ"ג מ"ז) -סיפא דההיא דלעיל ...

(b)

The Reality: Whereas it is really a Mishnah in Maseches Ohalos (Perek 3, Mishnah 7) - the Seifa of the Mishnah cited earlier ...

דהכי תנן התם 'רבי יהודה אומר ,כל אהל שאינו עשוי בידי אדם אינו אהל; ומודה בשקיפים וסלעים '.

1.

The Reality (cont.): Which reads 'Rebbi Yehudah says 'Any Ohel that is not man-made is not an Ohel; though he concedes by holes in rocks and rocks'.

7)

TOSFOS DH V'HAREI DELES D'YESH LAH KAMAH EGROFIN

תוס' ד"ה והרי דלת דיש לה כמה אגרופין

(Summary: Tosfos disagrees with Rashi's explanation as to why oxen form more of an Ohel than doors.)

תימה, היכי סלקא דעתא דמקשה שלא יועילו דלתות? והלא בידי אדם הוא, דמדעת הונחו לשם אהל?

(a)

Question #1: How can the questioner think that doors are not effective, since they are man-made, seeing as they were put there as an Ohel.

ועוד, מאיזה טעם יש לשוורים להועיל יותר מן הדלתות?

(b)

Question #2: Moreover, on what grounds are oxen more effective than doors?

ובקונטרס פירש 'קא סלקא דעתיה משום דאין דרך אהל בכך, וכל שכן שוורים' .

(c)

Answer #1: Rashi explains the Gemara's Havah Amina to be that one does not generally make an Ohel in this way - Kal va'Chomer oxen.

ולפי זה תיקשי ליה -היא גופא.

(d)

Question: According to this one can ask on the statement itself.

וצ"ל דקא סלקא דעתיה דבעלי חיים חשיבי להציל טפי מדלתות ליחשב אהל, אף על פי שאין דרך אהל בכך.

(e)

Answer #2: We must therefore say that animals are more Chashuv to save (from Tum'ah) than doors - to be considered an Ohel - despite the fact that it is not the way to make an Ohel.

ולא שייך טעם זה אלא בדבר התלוי בסברא, ולא למאי דילפינן ממשכן.

(f)

Conclusion: This reasoning is only applicable in a case which hinges on a S'vara, but not to something that we learn from the Mishkan.

8)

TOSFOS DH SHE'DA'ATO SHEL TINOK GASAH ALAV

תוס' ד"ה שדעתו של תינוק גסה עליו

(Summary: Tosfos clarifies Rebbi Yehudah's opinion.)

קסבר רבי יהודה 'אהל זרוק שמיה אהל' ...

(a)

Clarification: Rebbi Yehudah holds that 'A thrown Ohel is considered an Ohel' (Eruvin, 30b) ...

דמשמע -הא לא מפני שדעתו גסה, היו מביאין דלתות.

1.

Reason: Since it implies that - if not for the fact that 'the child feels secure' they would have brought doors.

21b----------------------------------------21b

9)

TOSFOS DH U'V'ATAZMOS V'GIDIN T'SOCH'CHEINI

תוס' ד"ה ובעצמות וגידים תשוככני

(Summary: Tosfos points out that the current Pasuk is referring to Adam and not to Beheimah.)

אף על גב דהאי קרא באדם כתיב ...

(a)

Implied Question: Even though this Pasuk is talking about a person ...

כל שכן בהמה שכריסה למטה כעין אהל.

(b)

Answer: How much more so (will it apply to) an animal, whose stomach below is (shaped) like an Ohel.

10)

TOSFOS DH LAMADNU SHE'AVADIM PETURIM MIN HA'SUKAH

תוס' ד"ה למדנו שעבדים פטורים מן הסוכה

(Summary: Tosfos clarifies the Chidush.)

ואע"ג דהאי מצות עשה שהזמן גרמא ...

(a)

Implied Question: Even though it is a Mitzvas Asei that is time-bound ...

אצטריך לאשמועינן דלא תימא דחייבין משום דכתיב "תשבו" 'כעין תדורו' ...

(b)

Answer: The Mishnah needs to teach us that we should not say they are Chayav, since the Torah says 'Teishvu", 'ke'Ein Taduru' ...

כדלקמן בשילהי פירקין (דף כח:).

1.

Precedent: As the Gemara says later in this Perek (Daf 28b).

11)

TOSFOS DH SHE'EIN LAH K'VA

תוס' ד"ה שאין לה קבע

(Summary: Tosfos elaborates on this and clarifies the Machlokes between Raban Gamliel and Rebbi Akiva in the first Perek, and elaborates.)

לפי סברא זו מצינו למימר דפליגי נמי בסוכה שבראש העגלה...

(a)

Clarification: According to this S'vara, one can say that they also argue over a Sukah on top of a wagon ...

וגריס שפיר לעיל בפרק קמא (דף ז:) ולקמן בפירקין (דף כג.) 'בראש העגלה' גבי פלוגתא דרבן גמליאל ור' עקיבא בראש הספינה, דבראש העגלה נמי פליגי.

1.

Clarification (cont.): Thereby corroborating the text - above in the first Perek )Daf 7b) and later in the this Perek (Daf 23a) 'On top of a wagon', in connection with the Machlokes between Raban Gamliel and Rebbi Akiva in connection with (a Sukah) on top of a ship, since they also argue on top of a wagon.

והא דמודה רבן גמליאל בראש הספינה דכשרה, היכא דיכולה לעמוד ברוח שאינה מצויה דיבשה, כדאמרי' לקמן (שם) -אע"ג דמטלטלת ע"י הספינה...

(b)

Implied Question: And the reason that Raban Gamliel concedes that on top of a ship it is Kasher, as long as it can stand up to an uncommon wind on dry land - even though it moves with the ship, is ...

שאני ספינה. דאורחא בהכי וחשיבא קבע, אע"ג דמטלטלת.

1.

Answer: Because it is the norm to do so on a ship, and it is therefore considered 'K'va', even though it moves ...

ואפילו למאן דמפרש הכא טעמא דמתניתין משום דבר המקבל טומאה...

(c)

Implied Question: And even according to the opinion that attributes the reason of the Mishnah to the fact that it is something that is subject to Tum'ah ...

מכל מקום מודה הוא, דפליגי נמי בטעמא דדירת קבע.

1.

Answer: He nevertheless agrees, since they also argue over the reason of a 'Diras K'va'.

תדע, מדלא קאמר 'איכא בינייהו כגון שסמכ' בשידה תיבה ומגדל המחזיקים ארבעים סאה בלח שהם כוריים ביבש ...

(d)

Proof: Since the Gemara did not state that 'The difference between them is in a case where they supported it with a Shidah, Teivah or Migdol which hold forty Sa'ah of liquid, which is equivalent to two Kur (sixty Sa'ah) of solid ...

דלמאן דאמר 'לפי שאין לה קבע' ,הכא נמי אין לה קבע, דמטלטלת...

1.

Proof (cont.): Because the one who holds 'because it is not fixed', here too, it is not fixed, seeing as it can be moved.

ולמאן דאמר 'לפי שמעמידה בדבר המקבל טומאה, ' הני כיון דבאין במדה, טהורים, כדתנן פרק ט"ו דכלים (מ"א)

2.

Proof (cont.): Whereas the one who holds 'because it is supported by something that is subject to Tum'ah, these too, which come in a large measure, are Tahor, as we learned in the Mishnah in Keilim (15:1).

ומיהו קשה, דלקמן (דף כג.) דפסיל ר' יהודה 'סוכה על גבי בהמה' ,מאי טעמא? משום דכתיב "חג הסכות תעשה לך שבעת ימים" 'סוכה הראויה לשבעה, וזו אינה ראויה, לפי שאין עולין לה בי"ט' ...

(e)

Introduction to Question: There is a Kashya however, later (on Daf 23a) where Rebbi Yehudah declares Pasul a 'Sukah on an animal' - because the Torah writes "Chag ha'Sukos Ta'aseh l'cha Shiv'as Yamim" - 'It must be a Sukah that is fit to stand for seven days, which this one is not, since one is not permitted to enter it on Yom-Tov' ...

והשתא תיפוק ליה משום דמטלטלת ע"י בהמה ואינה קבע, מידי דהוה א'סומך בכרעי המטה?

1.

Question: Why is it not Pasul anyway, seeing as it moves with the animal and is therefore not fixed, similar to one that is supported by the bed-posts?

ובירושלמי משמע דטעמא שאין לה קבע - לפי שאין לה י' טפחים מן המטה עד לגג ...דהך פלוגתא דר' זירא ור' אבא דהכא מתני לה בירושלמי בר' אמי ור' אבא ...

(f)

Answer: The Yerushalmi implies that it is considered 'not K'va' due to the fact that there is not a space of ten Tefachim between the bed and the roof, since the current Machlokes between Rebbi Zeira and Rebbi Aba it learns using the names Rebbi Ami and Rebbi Aba ...

וזה לשונו ' -אמר רבי אמי "על שם שאין מכרעי המטה לסכך עשרה טפחים" ;אמר ר' אבא "משום שאין מעמידין בדבר טמא" ...

1.

Yerushalmi: This is the wording of the Yeushalmi citing Rebbi Ami - 'Because there is not ten Amos between the bed and the S'chach'; whereas according to Rebbi Aba it is 'Because one may not support the S'chach with something that is subject to Tum'ah' ...

'הא תני -מעשה בירושלים שהיו משלשלין מטותיהן לפני חלונותיהן והיו מסככין על גביהן. אין תימא משום שאין מעמידין על דבר טמא?

2.

Yerushalmi (cont.): But the Beraisa cites a story in Yerushalayim where they lowered their beds in front of their windows and placed S'chach on top - a problem if one is not permitted to support the S'chach with something that is subject to Tum'ah'?

הא לית ליה טעמא אלא משום שאין מכרעי המטה לסכך י' טפחים. עד כאן ירושלמי.

3.

Yerushalmi (concl.): The reason must therefore be because there is not ten Tefachim between the bed and the S'chach'. Until here is the wording of the Yerushalmi.

ואותן של אנשי ירושלים היה עשרה מכרעי המטה לסכך.

(g)

Answer (cont.): And as for the Sukah of the men of Yerushalayim, there were more than ten Tefachim between the bed and the S'chach.

והא דקתני מתניתין -רבי יהודה אומר 'אם אינה יכולה לעמוד מעצמה, אסורה' ,דמשמע הא יכולה לעמוד, כגון שסמכה על יתידות, כשרה ,אע"פ שאין מכרעי המטה לסכך עשרה,

(h)

Implied Question: And when Rebbi Yehudah says in our Mishnah that 'If it cannot stasnd by itself it is forbidden, implying that if it can - if for example, it is standing on pegs - it is Kasher, even though there are less than ten Tefachim between the bed and the S'chach ...

לא חשיב עראי, כיון דאי שקיל לה למטה, איכא אויר עשרה והסוכה מתקיימת...

(i)

Answer: It is not considered Arai, seeing as even if one were to remove the bed, there would be ten Tefachim of air and the Sukah would remain standing.

כדאמר אביי בשמעתין' - למאן דאמר "אין לה קבע" הרי יש לה קבע! 'כלומר אי שקיל לה למטה...

(j)

Support: As Abaye says in our Sugya 'According to the opinion that holds "It is not fixed", here it is fixed!' - meaning, if one were to remove the bed ...

דמטה לחודה קיימא, ואין הסוכה נפסלת בשביל שהכניס בה מטה ומיעט אוירה ...

1.

Reason: Since the bed stands independently, and a Sukah does not become Pasul because bring into it a bed which detracts from its space ...

מידי דהוה א'כרים וכסתות, דפרק קמא (דף ג:) 'לא הוי מיעוט ,לא לענין עשרה ולא לענין עשרים.

2.

Precedent: Similar to cushions and covers, in the first Perek (Daf 3b) which detract neither with regard to a Sukah of ten Tefachim, nor to one of twenty Amos.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF