1)

TOSFOS DH SUKAH

תוספות ד"ה סוכה

(SUMMARY: Tosfos explains why our Gemara does not ask a question from the Mishnah regarding Hadassim.)

והא דלא פריך מאי שנא גבי הדס דתני פסולה ותקנתא דתנן בפרק לולב הגזול (לקמן דף לב:) או שהיו ענביו מרובין מעליו פסול ואם מיעטן כשר

(a)

Implied Question: The Gemara does not ask why Hadassim are different, as the Mishnah says it is invalid and instructs how to fix it (as opposed our Mishnah which just says it is invalid). This is as the Mishnah states there (32b), "Or if its berries were more than its leaves, it is invalid. If he lessened the berries it is valid." (Why does the Gemara here not ask why the Mishnah there explains how to fix the situation and our Mishnah does not?)

דלא פריך אלא מסוכה ומבוי שדינם שוה לענין גבוה ושינה לשון משנתו

(b)

Answer #1: Our Gemara is only asking regarding Sukah and Mavuy because their laws are similar regarding height, and even so each uses different terminology.

ועוד דגבי הדס אצטריך למיתני תקנתא דס"ד אמינא כיון דגדולו בפסול תו לית ליה תקנתא

(c)

Answer #2: Additionally, regarding Hadassim the Mishnah needed to say how to fix it to make valid, as I otherwise might have thought that since it grew in an invalid fashion it is not possible to make it valid.

2)

TOSFOS DH D'ORAISA

תוספות ד"ה דאורייתא

(SUMMARY: Tosfos discusses the Gemara's first answer.)

דאי הוה תני ימעט חיישינן דילמא טעי איניש לומר ימעט לכתחילה ודיעבד כשרה

(a)

Explanation #1: If it would say, "he should lessen it" I would suspect that a person might make a mistake to say that one should Lechatchilah lessen it, and b'Dieved it is valid (even if he doesn't).

ודקדק בלשונו דלמא אתי לידי איסורא דאורייתא ותני פסולה אף על גב דלא הוי לישנא מעליא כמו ימעט אבל במבוי דרבנן לא חייש ותנא ימעט שהוא לישנא מעליא

1.

Explanation #1 (cont.): The Tana was careful with the terminology he used lest a person come to transgress a Torah prohibition. He therefore wrote that it is invalid, even though it is not as nice of a term to use as, "he should lessen it." However, regarding Mavuy which is a Rabbinic law he did not worry about this, and he said "he should lessen it" which is a nicer term.

כדאשכחן בריש פסחים (דף ג.) שעקם הכתוב כמה אותיות שלא להוציא דבר מגונה מפיו

i.

Proof: This is as we find in Pesachim (3a) that the Torah twisted many letters in order to avoid saying something that is inappropriate.

ובקונטרס לא פירש כן

(b)

Observation: Rashi does not give this explanation.

אי נמי יש לומר דלשון ימעט משמע חומרא דרבנן בעלמא ופסולה משמע דאורייתא

(c)

Explanation #2: Alternatively, it is possible to say that the term, "he should lessen it" implies a mere Rabbinic stringency, whereas "invalid" implies according to Torah law.

ובפרק במה מדליקין (שבת דף כב.) דאמרינן נר חנוכה שהניחה למעלה מעשרים אמה פסולה כסוכה וכמבוי

(d)

Implied Question: In Shabbos (22a), Rebbi Tanchum says that a Chanukah candle that is placed more than twenty cubits high is invalid like a Sukah and an alleyway. (Why did the Gemara there use the term invalid instead of "he should lessen it" according to the above explanations?)

אגב דתנן כסוכה נקט נמי גבי נר חנוכה פסולה

(e)

Answer #1: Since this teaching is similar to the Mishnah in Sukah, Rebbi Tanchum says regarding a Chanukah candle as well that it is invalid.

א"נ אי הוה תני ימעט הוה משמע כמות שהיתה מדלקת ישפילנה וזה אינו למאן דאמר הדלקה עושה מצוה

(f)

Answer #2: Alternatively, if it would say "he should lessen it" it would imply that he should lower it while it is lit. This is ineffective according to the opinion that the Mitzvah is only achieved at the time when it is lit (i.e. if it is lit in the proper place).

ואפי' למ"ד הנחה עושה מצוה חיישינן דהרואה אומר לצורכו הוא מדליקה כדאמרינן גבי הדליקה בפנים והניחה בחוץ

1.

Answer #2 (cont.): Even according to the opinion that the placing of the Menorah creates the Mitzvah, we suspect that someone who sees this happening will say that he is doing so (lighting candles) for his own benefit (i.e. personal mundane use). This is similar to what we say regarding a person who lights inside and afterwards puts it outside.

3)

TOSFOS DH AMAR RABAH

תוספות ד"ה אמר רבה

(SUMMARY: Tosfos explains the opinion of Rabah regarding a Sukah that has some Sechach hanging below twenty cubits.)

קצת קשה ללישנא קמא דבריש עירובין (דף ג.) גבי מקצת סוכה בתוך עשרים דאמר רבה הסוכה פסולה הא שלטה בה עינא כיון דאין חללה עשרים

(a)

Question: This is somewhat difficult according to the first version of the Gemara in Eruvin (3a) regarding some of the Sukah being within twenty cubits. Rabah says such a Sukah is invalid. However, one can still see the Sechach as some of it is within twenty cubits. (Why, then, should it be invalid?)

ורבה גרס התם כי הכא דהא רבא פליג התם ואמר זה וזה כשר חלל סוכה תנן חלל מבוי תנן

1.

Question (cont.): Our text indeed reads "Rabah" there (and not Rava), as Rava there argues on Rabah and says that they (both a Mavuy and a Sukah) are valid in this case, as the amount of airspace of a Sukah or Mavuy cannot be twenty cubits (but if Sechach is hanging down it is less than that).

ויש לומר דהא מפרש התם טעמא משום דסוכה דביחיד קא הוי' לא קא מדכר וזימנין דמישתקיל מלתחת עובי הסכך הנכנס לתוך עשרים וקיימא כולה למעלה מעשרים

(b)

Answer: It is possible to answer that the Gemara there explains that since a Sukah is usually built for an individual (i.e. a person or a family), the individual will not always remember to check (if the Sukah has some Sechach below twenty cubits). Sometimes this small amount of Sechach that is less than twenty cubits will be taken away somehow from the thickness of the Sechach, and the entire Sechach will be above twenty cubits. (However, if it would not be taken away, it would indeed be valid in Torah law according to Rabah.)

ורבינא נמי דמשני סוכה דאורייתא אחמירו בה רבנן מ"מ משמע דמדאורייתא כשרה

1.

Answer (cont.): When Ravina in Eruvin (3a) answers that the Rabannan were stringent regarding Sukah because it is a Torah law, he also implies that according to Torah law it would be valid.

4)

TOSFOS DH KI AVID

תוספות ד"ה כי עביד

(SUMMARY: Tosfos explains how Rava understands that a Sukah must be temporary, and how he defines temporary.)

דאע"ג דיש לפרש קרא בדירה שאינה ראויה אלא לשבעה למעוטי קבע משמע ליה קרא דאתא לשיעורא לאורויי לך מדת גובהה כלו' בסוכה שאפשר לעשות עראי

(a)

Explanation: Even though one could possibly explain the Pasuk as referring to living quarters that are only fit for seven days, it seems that it is merely excluding a permanent dwelling. The Pasuk wants to teach how tall the Sukah can be, meaning it should be a Sukah that is not so tall that one cannot build it in a temporary fashion.

וא"ת וכיון דלא חיישינן אלא שתהא ראויה לעשותה עראי ואף על פי שעושה אותה קבע א"כ אמאי אמר (תענית דף ב.) גשמים סימן קללה בחג והלא יכול לקבוע הנסרים במסמרים שלא ירדו גשמים בסוכה

(b)

Question: Since we only require that it should be able to be made in a temporary fashion even if it is made permanently, why does the Gemara say in Tanis (2a) that if it rains on Sukos it is a cursed sign? One should be able to take boards and nail them into the Sukah in order that rain should not fall into the Sukah!

ואפילו תימצי לומר דאסור משום גזרת תקרה כי היכי דאמר לקמן בפירקין (דף יד.) גבי פלוגתא דר"מ ורבי יהודה דמסככין בנסרין דאי מכשרת בהו אתי למימר מה לי לסכך בזה מה לי לישב תחת תקרת ביתי וביתו ודאי פסול מדאורייתא דסוכה אמר רחמנא ולא ביתו של כל ימות השנה

1.

Answer: One might want to say that it is forbidden due to Gezeiras Tikrah (and therefore, since the Sukah is invalid, one cannot use it . This is as stated later in our chapter (14a) regarding the argument between Rebbi Meir and Rebbi Yehudah regarding whether one may use boards for Sechach, that if we say this is valid people will come to say, "What is the difference between using boards for Sechach and sitting under my roof?" A person's house is definitely an invalid Sukah, as the Torah said to sit in a Sukah and not one's house that they live in year round!

מ"מ כיון דלא אסור אלא מדרבנן לא שייכא למימר שהגשמים סימן קללה

2.

Question: Even so, since it is only forbidden according to Rabbinic law (to use boards as Sechach), one cannot say that rain is a cursed sign!

וי"ל דנהי דלא חיישינן בדפנות אי עביד להו קבע מ"מ בסככה שעיקר הסוכה על שם הסכך לא מיתכשרה עד דעביד לה עראי

(c)

Answer: Even though we do not care if the walls are made in a permanent fashion, since the Sukah is mainly called a Sukah due to the Sechach, it is invalid unless the Sechach is made in a temporary fashion.

ומה"ט נמי ניחא לרבי זירא דדריש מדכתי' וסוכה תהיה לצל הא כתי' נמי מזרם וממטר וניבעי נמי שלא ירדו גשמים לתוכה אלא ודאי משום דבעינן סככה עראי וא"כ הוה ליה קבע

1.

Answer (cont.): This helps understand Rebbi Zeira's opinion. Rebbi Zeira derives from the Pasuk, "And the Sukah will be for shade." Doesn't the Pasuk also say it should be a shelter from floodwaters and dew? This should mean that we should require Sukos to be rainproof! Rather, because we require the Sechach to be made in a temporary fashion, it is clear that we cannot require this or else it would have to be made in a permanent fashion.

2b----------------------------------------2b

5)

TOSFOS DH K'REBBI ZEIRA LO AMRI

תוספות ד"ה כרבי זירא לא אמרי

(SUMMARY: Tosfos explains why the Gemara does not answer that other opinions do not hold of Rebbi Zeira because of Abaye's question.)

הא דלא קאמר משום קושיא דאביי כדקאמר על רבא

(a)

Implied Question: The Gemara does not say that they do not hold like Rebbi Zeira because of the question of Abaye, even though the Gemara did say that they do not hold like Rava because of Abaye's question. (Why wasn't this answer also given regarding Rebbi Zeira?)

משום דרבי זירא שני לאביי שפיר

(b)

Answer: This is because Rebbi Zeira gave a strong answer to Abaye's question.

6)

TOSFOS DH V'KIVAN

תוספות ד"ה וכיון

(SUMMARY: Tosfos explains why Sechach is different than a Chanukah candle and a beam of a Mavuy.)

ולא דמי לנר חנוכה וקורת מבוי דלא חשיב היכר למעלה מעשרים אף על פי שהקורה על גבי כתלים

(a)

Implied Question: This is unlike Chanukah candles and a beam of an alleyway that are not considered to be noticeable above twenty cubits even though the beam is on a wall. (What is the difference?)

דהתם קורה טפח לא שליט בה עינא כמו בסוכה דרחבה טובא

(b)

Answer: This is because people do not notice a beam that is a Tefach wide like they notice Sechach that is very wide (when both are above twenty cubits).

7)

TOSFOS DH YESH BAH

תוספות ד"ה יש בה

(SUMMARY: Tosfos explains how Rav Huna can hold that a Sukah that is more than four cubits wide is always valid.)

לבסוף מסיק דרב הונא סבר מראשו ורובו ושולחנו עד ד' אמות פליגי יותר מד' אמות כשרה

(a)

Explanation: The Gemara concludes that Rav Huna holds they argue regarding a Sukah that is between Rosho v'Rubo v'Shulchano and four cubits, but they agree that a Sukah that is more than four cubits wide is valid.

ותימה וכי נכשיר ברחבה משהו יתר מד' אמות אם היתה גבוהה מעשרים אפילו טובא הא ודאי אין כאן צל סוכה

(b)

Question: This is difficult. Should we say that a Sukah that is slightly wider than four cubits and is much taller than twenty cubits is valid?! There certainly is no shade provided by the Sechach (in such a situation)!

וי"ל דלעולם צריך הרוחב לפי הגובה לפי חשבון ד' אמות לעשרים

(c)

Answer #1: The Gemara means that the proportions of the Sukah must be four cubits width to twenty cubits height. (Accordingly, if the Sukah is much taller than twenty cubits and only slightly wider than four cubits, it will indeed be invalid.)

אי נמי קים להו לרבנן דאפילו בגובה אלף אי אפשר שלא יהא כאן צל סכך פורתא אם היתה רחבה יותר מד' אמות

(d)

Answer #2: Alternatively, the Rabbanan understand that even if it is one thousand cubits tall it is impossible that there will not be a small amount of shade from the Sechach if the Sukah is even slightly wider than four cubits.

כדאשכחן בפרק יוה"כ (יומא דף פ:) גבי כותבת הגסה דמייתבא דעתא דאמרינן כולי עלמא טובא עוג מלך הבשן פורתא

1.

Proof: This is as stated in Yoma (80b) regarding the fact that food the size of a large date satisfies a person. The Gemara says that it satisfies (most of the people in) the whole world to a large degree, and it satisfies Og the King of Bashan (who was a giant) to a lesser degree (but it does satisfy everyone to some extent).

8)

TOSFOS DH K'REBBI ZEIRA D'AMAR

תוספות ד"ה כרבי זירא דאמר

(SUMMARY: Tosfos explains why the Gemara did not say Rav Huna is holding like Rabah.)

אבל כרבה דאמר משום מישלט עינא לא דאפילו רחבה טובא לא שלטא בה עינא

(a)

Explanation: However, this is certainly unlike Rabah who holds that the problem is that it is not seen by the eye, as even if the Sukah is very wide one will not see the Sechach if it is higher than twenty cubits.

9)

TOSFOS DH K'MAN D'LO K'CHAD

תוספות ד"ה כמאן דלא כחד

(SUMMARY: Tosfos explains the reason behind Rav Chanan bar Rabah's law.)

ודברי רב חנן בר רבה צריכה טעמא

(a)

Implied Question: The words of Rav Chanan bar Rabah require a reason. (What is his reasoning?)

ויש מפרשים משום דהוה ליה לול של תרנגולין כיון דגביהה וקטינה כולי האי אבל מחזקת טפי מכדי ראשו נפקא מכלל לול של תרנגולין לאקרויי סוכה

(b)

Answer: Some explain that it is because it is like a chicken coop, since it is so tall and narrow. However, if it is wider than Rosho (v'Rubo v'Shulchano) it is no longer considered a chicken coop and it is considered a Sukah.

10)

TOSFOS DH HACHI GARAS RACH BISHLAMA

תוספות ד"ה הכי גר"ח בשלמא

(SUMMARY: Tosfos explains that Rabeinu Chananel's text is that they do argue.)

וכתב רבינו חננאל ויש שגורסין פליגא

(a)

Text: Rabeinu Chananel writes, "And some have the text, "They do argue."

11)

TOSFOS DH AD ARBAIM

תוספות ד"ה עד ארבעים

(SUMMARY: Tosfos explains when the Gemara asks regarding such a term that one of the numbers is redundant.)

כי האי גוונא קתני גבי מבוי בריש עירובין (דף ב:)

(a)

Observation: The same thing was stated regarding Mavuy in Eruvin (2b).

ולא תיקשי דלא דייק הכא השתא חמשים כשרה ארבעים מיבעיא כדדייקינן בריש אלמנה ניזונית (כתובות דף צה.) גבי אלמנה ששהתה שתים ושלש שנים ולא תבעה מזונותיה איבדה מזונותיה

(b)

Implied Question: Do not ask why the Gemara here does not ask, "If fifty is valid, why even say forty?" The Gemara indeed asks this in Kesuvos (95a) on the statement that a widow who waited for two or three years and did not ask for food support loses her support. ("If three is valid, why say two?")

ובסוף ב"ק (דף קיח:) גבי לוקחין מן הרועים ארבע וחמש צאן ארבע וחמש גיזין

1.

Implied Question (cont.): The Gemara at the end of Bava Kama (118b) similarly says regarding buying animals from shepherds that one buys four or five sheep or four or five swaths of wool. (Why did these Gemaros ask this question?)

דהתם ניחא דהוי זו ואין צריך לומר זו משום הכי קשיא ליה

(c)

Answer: The Gemara there is understandable as it is "this, and we do not even have to say this." (In other words, when saying "four and five sheep" the five is redundant. If one is permitted to buy four, he is certainly permitted to buy five. This is why these Gemaros ask regarding "two and three" and "four and five," that the latter number is redundant. This is as opposed to "forty and fifty" where the fifty is not redundant, as it is a greater novelty that a Sukah that is even fifty cubits tall is valid than a Sukah forty cubits tall being valid.)

אבל קשיא מההיא דפרק בנות כותים (נדה לז:) גבי קישוי דקאמר רבי מאיר אפילו ארבעים וחמשים יום ופריך עלה השתא חמשים מקשיה ארבעים מיבעיא

(d)

Question: However, there is a difficulty from a Gemara in Nidah (37b) regarding bleeding while having difficulty labor pains, as the Gemara there says that this is even for forty or fifty days. The Gemara asks, "If this is true regarding fifty days, it is certainly true regarding forty days!" (Why doesn't our Gemara ask this question?)

ויש לומר דאיכא לשנויי הכא כי ההוא לישנא דמשני בריש מפנין (שבת דף קכז.) ארבע וחמש כדאמרי אינשי וה"ה אפילו טובא אבל לגבי קישוי לא שייך לשנויי הכי דלא מיסתבר שיטהר קישוי לעולם

(e)

Answer: It is possible to answer our Gemara (not asking the question) based on the statement in Shabbos (127a) that people say, "four and five" and they mean even more than that. However, regarding bleeding while having labor pains it is not possible to give this answer, as it is not logical that we will say that this bleeding is always permitted.

וכן פרק במה אשה יוצאה (שם ס: ושם) גבי סנדל המסומר שנשתיירו בו ד' וחמש פשיטא ליה דלא שרינן טובא ובריש אף על פי (כתובות נז.) גבי משהה אדם אשתו ב' וג' שנים בלא כתובה

1.

Answer (cont.): Similarly, in Shabbos (60b) regarding the sandal that has nails in it where the Gemara discusses a sandal "that still has four or five nails" it is obvious that we will not permit more than this amount. This is also the case regarding the Gemara in Kesuvos (57a) that says that a person can stay with his wife for two or three years without a Kesuvah.

ועוד התם (דף ס. ושם) גבי יונק תינוק והולך אפילו ארבע וחמש שנים בהני שייך לומר ה"ה אפילו טובא

2.

Answer (cont.): Additionally, when the Gemara in Kesuvos (60a) says that a child can nurse for four or five years, it is possible to say it means even more than that.

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF