סוכה דף יח. א

היה בסכך הסוכה ג' טפחים דאויר - הפוסלים, ותיקנם בסכך פסול האם מהני?

בסוכה קטנה -
שאחר תיקונו אין ז' טפחים סכך כשר
בסוכה גדולה -
שאחר תיקונו יש ז' טפחים סכך כשר
מה הדין? פסולה כשרה

היה בסכך הסוכה במקומות דלהלן פחות מג' טפחים אויר, מה הדין?

כשהיה בצד הסוכה - סמוך לדופן כשהיה באמצע הסוכה [1]
רב אחא
ורבינא
חד אמר כשרה כשרה - יש לבוד באמצע [2]
וחד אמר כשרה פסולה - אין לבוד באמצע [3]

חצר המוקפת אכסדרה, ויש בתקרת האכסדרה יותר מד' אמות [4], מה דינה?

כשיש לה פצימים כל ג' טפחים [5] כשאין לה פצימים [6]
לאביי כשרה כשרה - אמרינן פי תקרה יורד וסותם
לרבא כשרה פסולה - לא אמרינן פי תקרה יורד וסותם

סוכה דף יח: א

אכסדרה שחסר לה מחיצות כדלהלן, האם אמרינן בה פי תקרה יורד וסותם? [תוד"ה אכסדרה].

בחסר לה מהרביעית [7] בחסר לה מחיצה אחת בחסר לה ב' מחיצות
כמין גאם
בחסר לה ב' מחיצות
זה מול זה
בחסר לה ג' מחיצות בחסר לה
ד' מחיצות
לרש"י אמרינן לרב: אמרינן
לשמואל: לא
לתוס' אמרינן לרב: אמרינן
לשמואל: לא
לא אמרינן
-------------------------------------------------

[1] ובאופן שאין במקום הסכך הכשר שיעור סוכה של ז' על ז' טפחים עם היקף ג' דפנות.

[2] אולם גבי טומאת אהלים, התקבלה הלכה למשה מסיני דלא אמרינן לבוד, וגם פתח של פחות מטפח אינו נחשב כסתום.

[3] אכן בדינים דרבנן, כגון בקורה גבי עירוב, מודה הוא דאמרינן לבוד גם באמצע.

[4] שבאופן זה תקרת האכסדרה מפסקת בין כתלי הבתים לסכך הכשר, וכיון שההפסק הוא יותר מד' אמות - אי אפשר להכשירה מדין דופן עקומה, אבל בפחות מד' אמות זה הוא דין המשנה שכשרה.

[5] פי', ששפתי האכסדרה הפונים כלפי פנים החצר יש להם עמודים כל ג' טפחים - באופן שהעמודים האלה עם דין לבוד יוצרים ג' דפנות כשרות. והחידוש כאן יותר מכל דין לבוד, דאף שאין הפצימים עשוים לתוך החצר אלא עשוים בשביל חלל האכסדרה בכל אופן אמרינן בזה לבוד לכו"ע. אכן לקמן (בדף יט.) איכא אידך לישנא דרבא הפוסלת באופן זה.

[6] לרש"י מיירי שאין לה דפנות כלל, והנידון אם אמרינן פי תקרה יורד וסותם בכל הג' צדדים. ואילו התוס' (בד"ה סיכך) ס"ל, דמיירי באכסדרה שיש לה ב' דפנות כהלכתן כמין גאם, והנידון כלפי השלישית האם נעשית ע"י פי תקרה או לא.

[7] וכגון שיש לה לחי או פס ד', דאיכא עלה שֵם מחיצה, דאף שפרוצה יותר מעשר או ברובה, אמרינן פי תקרה יורד וסותם להחשיבה מחיצה.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף