סוכה דף ח: א

שתי סוכות של יוצרים, מה דינם לענין מזוזה ולענין סוכה?

הפנימית - בה דר ומצניע קדרותיו בחיצונה - בה עושה את מלאכתו ומוכר
לענין סוכה אינה סוכה - דאינה ניכרת לסוכה [1] סוכה - דניכר עתה שדר בה לשם סוכה
לענין מזוזה חייבת במזוזה - דכל דירתו בה פטורה ממזוזה - דאינה דירה [2]

איזה סוכות נמנו בברייתא בפירוש, ואיזה נתרבו רק ב"סוכה מכל מקום"?

נמנו בברייתא בפירוש נתרבו ב"סוכה מכל מקום"
לברייתא
הראשונה
גנב"ך - גוים נשים בהמה כותים [3],
דהם קבועים [4]
רקב"ש - רועים קייצים בורגנין שומרים,
אינם קבועים
לברייתא
השניה
רקב"ש - רועים קייצים בורגנין שומרים,
בני חיובא [5]
גנב"ך - גוים נשים בהמה כותים,
אינם בני חיובא
-------------------------------------------------

[1] כלומר, אף שהדין הוא כב"ה דלא בעינן בסוכה לשמה, מ"מ הכא שאני שלא ניכר שלשם סוכה הוא דר בו, דהא כל ימות השנה הוא דר בה ועושה בה רוב תשמישיו וסעודתו ושנתו.

[2] דכל עשייתה היא רק לצאת ולבוא. וגם אינה נחשבת בית שער לפנימית, משום שגם הפנימית אינה קבועה כל כך, ולכן אין החיצונה חשובה להיות לה בית שער.

[3] ביארו התוס' (בד"ה סוכה), שסבר האי תנא דכותים הם גרי אריות, ואינם גרים אמיתיים.

[4] כלומר, הגם שאינם בני חיובא, מ"מ כיון שסוכתם היא סוכה שקבועה באותו מקום, ולא מזיזים אותה כל הזמן ממקום למקום, ולכך יותר פשוט להאי תנא שסוכתם חשובה סוכה לצאת בה ידי חובה.

[5] ולכן להאי תנא אלימא ליה למנותם בפירוש, כיון שכל אלה הם ישראלים בני חיובא.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף