סוכה דף ד. א

בית שמילאו תבן או עפר באופנים דלהלן, האם הם בטלים לבית [1]?

כשביטלו בפיו באין עתיד לפנותו בנתנו בסתם בעתיד לפנותו
למשנה באהלות בטל אינו בטל אינו בטל אינו בטל
לר' יוסי בטל בטל תבן: אינו בטל
עפר: בטל
אינו בטל

סוכה שגבוהה מכ' אמה, או בסוכת י' טפחים והוצין יורדים לתוכה מה הדין?

כשההוצין צילתן מרובה מחמתן כשההוצין חמתן מרובה מצילתן
בסוכה הגבוהה כ' אמה כשרה [2] פסולה
בסוכה הגבוהה י' טפחים פסולה פסולה [3]

סוכה דף ד: א

נעץ ד' קונדסין וסיכך על גבן האם הסוכה כשרה?

כשעשה כן באמצע הגג כשעשה כן בשפת הגג
לר' יעקב כשרה [4] כשרה
לרבנן פסולה לרב הונא: פסולה
לרב חסדא: כשרה [5]
-------------------------------------------------

[1] ונפ"מ לענין טומאת אהל, דהדין הוא שטומאה שיש לה אהל חלל טפח - אינה בוקעת למעלה מן הגג, אולם טומאה רצוצה - שאין לה חלל טפח - בוקעת ועולה עד הרקיע. ובכה"ג שהיה מת או כזית מן המת בבית ומילאו תבן או עפר באופנים דלהלן, יש לדון האם חשוב ביטול והוי טומאה רצוצה או לא.

[2] דנמצא שיש בה סכך כשר תוך כ' אמה.

[3] ואף שסבר אביי להכשיר ולומר דהוצין שחמתן מרובה מצילתן אינם חשובים סכך בתוך י' טפחים, מ"מ אמר לו רבא דהיא נקראת דירה סרוחה - ואין אדם דר בדירה סרוחה ופסולה.

[4] ואף שאי אפשר לעשות כאן גוד אסיק מחיצתא, מ"מ כשרה דמיירי בקונדסין שאם נחלקם ונחקקם יהיה אפשר להוציא מהם דיומד טפח על טפח, וד' דיומדין חשובים להיות ד' מחיצות כשרות. ורב הונא סבר בתחילה שר' יעקב מודה באמצע הגג שפסולה, ואיתותבו דבריו מברייתא מפורשת שר' יעקב מכשיר בד' קונדסין על הארץ - שזה כדין אמצע הגג.

[5] דמודים רבנן בזה שאמרינן גוד אסיק, דכיון שהמחיצות האלו ניכרות תוך הבית.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף