סוכה דף ג. א

מה שיעור משך סוכה, והיושב בסוכה באופן דלהלן האם יצא ידי חובה?

מה שיעור משך סוכה ישב ושולחנו תוך הבית [1]
לבית שמאי שתהא מחזקת ראשו רובו ושולחנו - ז' טפחים [2] לא יצא
לבית הלל שתהא מחזקת ראשו רובו - ו' טפחים יצא
לרבי ארבע אמות -----

סוכה דף ג: א

חצר שיש בה דין חלוקה [3], כיצד תתחלק במקרים דלהלן?

לכל אחד פתח אחד לזה פתח אחד ולזה שנים
רב הונא חצי חצי שליש ושני שליש [4]
רב חסדא חצי חצי חצי חצי - חוץ מכנגד הפתחים [5]
-------------------------------------------------

[1] ומיירי בסוכה גדולה, ונחלקו האם חיישינן שמא ימשך אחר שולחנו לתוך ביתו או לא.

[2] אדם יושב באמה, ושולחנו הוא עוד טפח - הרי שבעה טפחים. (בכמה מקומות כתב רש"י שצריך ז' טפחים ומשהו).

[3] והיינו חצר שיש בה ליתן ד' אמות על ד"א כנגד כל פתח, ועוד ישאר ח' אמות על ד"א, וכשנחלוק אותם יהיה ד"א על ד"א לכל שותף, וראה ברמב"ם (פ"א מהלכות שכנים ה"ד, ושם פ"ב ה"א).

[4] רש"י פירש באופן שלא היו שותפים קודם בחצר, אלא אביהם עתה מחלק נכסיו על פיו, ונותן לאחד בית עם שני פתחים ולשני בית עם פתח אחד, ועתה הנידון הוא כיצד יחלקו בחצר. דאם היו כבר שותפים בחצר, הדבר ידוע כמה היה חלקו של כל אחד מהם ולפ"ז חולקים.

[5] והיינו שקודם נוציא מכללות שטח החלוקה ד"א להלן מן הפתח על משך רוחב הפתח, וזה נעשה לכל פתח ופתח, ובעל שני הפתחים יקבל שני חלקים כאלה, ובעל פתח אחד יקבל רק חלק אחד, והנותר אח"כ מן החצר יחלקו בו חצי חצי.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף