1)

DO WE FULFILL THE VERSES IN ORDER? (Yerushalmi Perek 2 Halachah 3 Daf 11a)

מתני' בא לו לכתוב את המגילה מאי זה מקום היה כותב [שם יט] אם לא שכב איש אותך ואת כי שטית תחת אישך וגו'

(a)

(Mishnah) He (the Kohen) starts writing the scroll (that will be erased into the water) from "if a man did not lie with you... since you strayed under your husband..."

ואינו כותב [שם כא] והשביע הכהן את האשה בשבועת האלה וכותב [שם כא] יתן י"י אותך לאלה ולשבועה בתוך עמך בתת י"י את ירכך נופלת ואת בטנך צבה [שם כב] ובאו המים המאררים האלה במעייך לצבות בטן ולנפיל ירך ואינו כותב ואמרה האשה אמן אמן

1.

He does not write "the Kohen imposes Shevu'as ha'Alah on her." He writes "Hash-m should make you a (means for people to) curse and swear amidst your nation, through Hash-m making your thigh fall and your stomach swell. The cursing water should come into your innards, to make the stomach swell and the thigh fall." He does not write "the woman says Amen, Amen."

ר' יוסי אומר לא היה מפסיק

(b)

R. Yosi says, he does not interrupt (i.e. he does not skip in the middle).

ר' יהודה אומר כל עצמו אינו כותב אלא יתן י"י אותך לאלה ולשבועה בתוך עמך בתת י"י את יריכך נופלת ואת בטנך צבה ובאו המים המאררים האלה במעייך וגו' ואינו כותב ואמרה האשה אמן אמן:

(c)

R. Yehudah says, he writes only "Hash-m should make you a (means for people to) curse and swear amidst your nation, through Hash-m making your thigh fall and your stomach swell.... The cursing water should come into your innards..." He does not write "the woman says Amen, Amen."

גמ' ר' קריספא אמר איתפלגון ר' יוחנן וריש לקיש חד אמר משביע ואח"כ כותב וחרנה אמר כותב ואח"כ משביע.

(d)

(Gemara - R. Krispa): R. Yochanan and Reish Lakish argued. One of them said that he imposes the Shevu'ah and afterwards writes, and one said that he writes and afterwards imposes the Shevu'ah.

הוון בעיי מימר מאן דמר משביע ואח"כ כותב היך מה דהוא קרייא [שם כג] והשביע וכתב.

(e)

Assumption: The one who said that he imposes the Shevu'ah and afterwards writes, this is like [the order of] the verses - "v'Hishbi'a... v'Chasav";

ומאן דמר כותב ואח"כ משביע כדי לסמוך שבועה להשקייה.

1.

The one who said that he writes and afterwards imposes the Shevu'ah, it is to make the Shevu'ah adjacent to giving her to drink.

אית תניי תני בין תניין בין שבועות מעכבין אית תניי תני שבועות מעכבות. תניין אינן מעכבין.

(f)

Some who recite Beraisos, they teach that both the stipulations (if you did not lie...) and the Shevu'os are Me'akev. Some who recite Beraisos, they teach that the Shevu'os are Me'akev, but the stipulations are not Me'akev.

הוון בעי מימר מאן דמר בין תניין בין שבועות מעכבין אית ליה חוקה תורה מעכב. ומאן דמר שבועות מעכבות ותניין אינן מעכבין לית ליה.

(g)

Assumption: The one who said that that both the stipulations and the Shevu'os are Me'akev, he holds that when it says "Chukah" or "Torah", [what is written in the Parshah] is Me'akev (and here it says "Zos Toras ha'Kena'os.") . The one who said that the Shevu'os are Me'akev, he disagrees ("Torah" does not teach that everything is Me'akev).

עוד הוא אית ליה אלא שאינן על סדר.

(h)

Rebuttal: Really, he agrees. [We discuss when he said the stipulations and the Shevu'os], but not in order;

ואתיין אילין פלוגתא כהכין פלוגתא. ומאן דמר בין תניין בין שבועות מעכבין כמאן דמר משביע ואח"כ כותב. ומאן דמר שבועות מעכבות ותניין אינן מעכבין כמאן דמר כותב ואח"כ משביע:

1.

This argument is like the above argument (of R. Yochanan and Reish Lakish). The one who said that that both the stipulations and the Shevu'os [in order] are Me'akev, he holds that he imposes the Shevu'ah and afterwards writes (like the order in the Torah). The one who said that the Shevu'os are Me'akev, but the stipulations [in order] are not Me'akev, he holds like the one who said that he writes and afterwards imposes the Shevu'ah.

2)

THE WRITING AND KEDUSHAH OF MEGILAS SOTAH (Yerushalmi Perek 2 Halachah 4 Daf 11b)

[דף יא עמוד ב] מתני' ואינו כותב לא על הלוח ולא על הנייר ולא על הדיפתרא אלא על המגילה שנאמר [במדבר ה כג] בספר

(a)

(Mishnah): He does not write on a tablet, nor on papyrus, nor on a hide that was not tanned, only on a Megilah (a proper parchment), for it says "in a Sefer."

ואינו כותב לא בקומוס ולא בקלקנתוס ולא בכל דבר שהוא רושם אלא בדיו שנא' [במדבר ה כג] ומחה כתב שהוא יכול להימחות:

(b)

He does not write with sap, vitriol nor any dye that is absorbed into parchment, only with ink, for it says "u'Machah" - a writing that can be erased.

גמ' לוי בר סיסי בעא קומי רבי מגילת סוטה מהו שתטמא את הידים.

(c)

(Gemara) Question (Levi bar Sisai, to Rebbi): Is a Megilas Sotah Metamei the hands (just like Chachamim decreed Tum'ah on Seforim)?

אמר ליה זה שאלה.

(d)

Remark (Rebbi): This is a [great] question!

א"ר יוסי אינה שאלה כלום גזרו על הספרים שיטמאו את הידים לא מפני קדושתן. וזו למחיקה ניתנה.

(e)

Answer (R. Yosi): This is no question! [Chachamim] decreed that Seforim are Metamei the hands only due to their Kedushah, and this was destined to be erased! (It has no Kedushah.)

לא צורכא דלא (הואיל וניתנה) [נראה שצ"ל ניתנה] למחיקה.

(f)

Rebuttal: No, it is a question in a case that it was not erased (e.g. she admitted, or another reason. We explained this like MAHARSHA 17a).

כמה אותיות כתוב בה (ויהא - נראה שפני משה מוחקו) שלא לצור' ויהא חייב

(g)

Question: How many letters must be written in it without need, and one is liable [for erasing it]?

תני ר' חנין בית שמאי אומרים אחת. ובית הלל אומרים שתים.

(h)

Answer (R. Chanin - Beraisa): Beis Shamai say, one. Beis Hillel say, two.

א"ר הילא טעמון דבית הלל כדי לכתוב יה.

(i)

(R. Heila): Beis Hillel hold that it is two, in order to write Yud - Kei (even though it is half of Hash-m's name, it has Kedushah. All obligate only for letters of Hash-m's name - OHR SOMAYACH Hilchos Yesodei ha'Torah 6:3)

רבי יודן בעי כתב מפיו ומחק בעפר. היה כותב ראשון ראשון ומוחק.

(j)

Question (R. Yudan): If one wrote by heart (without seeing a written Parshas Sotah) and erased it into the earth [and water], or he wrote one word at a time and erased it [what is the law]?

תני ר' אלעזר בן שמוע אומר אין כותבין על עור בהמה טמאה.

(k)

(Beraisa - R. Elazar ben Shamu'a): One may not write on the hide of a Tamei animal.

א"ר שמעון מכיון דאת אמר למחיקה ניתנה למה אינו כותב.

(l)

Question (R. Shimon): Since you say that it is destined to be erased, why can't he write [on the hide of a Tamei animal]?

תני ר' אלעזר בן שמעון אומר [רואה] אני את דברי אלעזר בן שמוע מדברי אבא. שמא תאמר אינה שותה ונמצא השם גנוז על עור של בהמה טמאה

(m)

(Beraisa - R. Elazar ben Shimon): I see (favor) R. Elazar ben Shamu'a's words over my father's words. Perhaps she will say 'I will not drink', and it turns out that Hash-m's name is buried on the hide of a Tamei animal (which is disgraceful)!

הכא כתיב ספר והכא כתיב [דברים כד א] ספר. הכא את אמר כל דבר שהוא בתלוש. והכא אמר הכין.

(n)

Question: Here (Get) it says "Sefer", and here (Sotah) it says "Sefer". Here (Get) you say that [it may be written on] anything detached, and here you say so (only on a Megilah)?!

(א"ל לא) [צ"ל א"ר לא - שערי תורת ארץ ישראל] שנייא היא הכא דכתיב בספר

(o)

Answer (R. La): Here (Sotah) is different, for it says "ba'Sefer".

וכתב. יכול (בדיו ובסיקר' ובקומו') [צ"ל בקומו' - קרבן העדה] ובקלקנתוס.

(p)

Suggestion: Perhaps "v'Chasav" permits writing in sap, or vitriol!

ת"ל ומחה.

(q)

Rejection: It says "u'Machah" (a writing that can be erased).

או מחה יכול במשקים או במי פירות.

(r)

Suggestion: Perhaps "u'Machah" permits writing in liquids or fruit juice!

ת"ל וכתב

(s)

Rejection: It says "v'Chasav" (these are not called writing).

הא כיצד כתב שהוא יכול להימחו' (ואי זו זו זו שאינו בא) [צ"ל ואיזו זו זו דיו שאין בו - קרבן העדה] קלקנתוס.

(t)

How does he [fulfill both of them]? A writing that can be erased. What is this? It is ink that does not have vitriol in it.

והתני אם מחק מתוך הספר כשר.

(u)

Question (Beraisa): If he erased it from a Sefer [Torah] it is Kosher. (We write a Sefer Torah with ink that has vitriol!)

תפתר כהדין תנייא

(v)

Answer: [That Beraisa] is like the following Beraisa;

דתני א"ר מאיר כל ימים שהיינו למידין אצל ר' ישמעאל לא היינו נותנין קלקנתוס בדיו:

1.

(Beraisa - R. Meir): The entire time that we learned [Torah] by R. Yishmael, we did not put vitriol in the ink [for a Sefer Torah].

OTHER D.A.F. RESOURCES
ON THIS DAF