1)

TOSFOS DH SHELISHI HA'BA MACHMAS SHEINI ETC.

תוס' ד"ה שלישי הבא מחמת שני וכו'

(Summary: Tosfos explains Rashi's statement that Rebbi Yossi holds like Aba Shaul.)

פירש רש"י, דשמעינן מיניה תרתי - שמעינן מיניה אוכל הבא מחמת טבול יום דסבירא ליה כאבא שאול, ושמעינן מיניה דשלישי הבא מחמת שני ... '.

(a)

Question: Rashi explains that we learn from here two things: We learn from it a. that in a case of food that is Tamei because of a T'vul-Yom, he holds like Aba Shaul, and b. that a Shelishi that is Tamei because of a Sheini ... .

ותימה, כיון דיליף ק"ו לשלישי ממחוסר כיפורים, לאו ממילא שמעינן מיניה דאית ליה כאבא שאול ...

1.

Question (cont.): Since he learns a Kal va'Chomer for a Shelishi from Mechusar Kipurim, we do not automatically learn from there that he holds like Aba Shaul. ...

דבהאי קל וחומר גופיה דמחוסר כיפורים נפקא לן אוכל הבא מחמת טבול יום, דעביד רביעי.

2.

Question (cont.): Since from that Kal va'Chomer itself of Mechusar Kipurim, we learn that food that is Tamei from a T'vul-Yom makes a Revi'i.

א"כ, אמאי הוי ליה למייתי לרביעי בקודש מאוכל הבא מחמת טבול יום?

3.

Question (cont.): In that case, why should he learn a Revi'i ba'Kodesh from food that became Tamei from a T'vul-Yom?

וכי לא מייתי ליה שפיר טפי ממחוסר כיפורים גופיה, מדהוי מייתי ליה מאוכל הבא מחמת טבול יום, דאוכל הבא מחמת טבול יום גופיה לא שמעינן ליה אלא מק"ו דמחוסר כיפורים?

4.

Question (concl.): Would it not be preferable to learn it from Mechusar Kipurim directly, rather than from food that became Tamei from a T'vul-Yom, seeing as we only learn food that became Tamei from a T'vul-Yom itself from a Kal va'Chomer from Mechusar Kipurim?

ונראה דאפי' הכי הוי ניחא ליה טפי לעשות שלישי מק"ו אחר כגון שלישי הבא מחמת שני, דאלים טפי למיעבד רביעי, ממאי דמייתי ליה ממחוסר כיפורים שצריך למייתי שלישי גופיה (למייתי) למילפי מק"ו דטבול יום דפסול בתרומה.

(b)

Answer: Nevertheless, it seems, it is better to learn a Shelishi from a different Kal va'Chomer, such as a Shelishi that became Tamei from a Sheini, which is stronger to make a Revi'i, than to learn it from a Mechusar Kipurim, where one needs to learn the Shelishi itself from a Kal va'Chomer from T'vul-Yom which is Pasul from eating T'rumah.

אע"ג דבין כך ובין כך הוי ק"ו בן ק"ו?

(c)

Implied Question: Even though when all's said and done, it is one Kal va'Chomer that is learned from another Kal va'Chomer?

מיהו לאלומי כח שלישי עדיף ליה טפי.

(d)

Answer: Nevertheless, he prefers to strengthen the power of the Shelishi.

2)

TOSFOS DH HA AYSINAH MI'MECHUSAR KIURIM V'LO PARCHINAN

תוס' ד"ה הא אייתינה ממחוסר כיפורים ולא פרכינן

(Summary: Tosfos first queries Rashi's explanation on this statement, and then discusses all the aspects of P'sul Geviyah.)

רש"י פי' משום דכיון דטבל, אזלה ליה ההיא טומאה.

(a)

Clarification: Rashi explains that since he Toveled, that Tum'ah departs.

ולא ידענא אמאי פי' הכי, הא ע"כ אית לן למימר דר' יוסי סבירא ליה כרבן יוחנן בן זכאי, דמייתי שלישי בתרומה במה הצד ...

(b)

Refutation: Tosfos does not understand why he says that, since, we are anyway forced to say that Rebbi Yossi holds like Rebbi Yochanan ben Zakai, who learns a Shelishi by T'rumah from a Mah ha'Tzad ...

דאי לא תימא הכי, שלישי מנא ליה?

1.

Refutation (cont.): Otherwise, from where does he learn a Shelishi?

ובאותו מה הצד גופיה מייתי רבי יוסי רביעי ממחוסר כיפורים ומכלי חרס.

2.

Refutation (cont.): And from that same Mah ha'Tzad Rebbi Yossi will learn a Revi'i from Mechusar Kipurim and from K'lei Cheres.

ומשום הכי לא פריך.

3.

Refutation (concl.): Which is why he does not ask.

ספר הישר: מסיק בפ"ק דשבת (דף יד.) 'זימנין דאכיל אוכלין טמאין ... '.

(c)

Clarification (See Hagahos ve'Tziyunim, 50): Seifer ha'Yashar: The Gemara concludes in the first Perek of Shabbos (Daf 14a) that 'Sometimes he is eating Tamei food ... '.

הקשה ריב"א הלוי זצ"ל - אלמא דאוכלין טמאין פוסלין את הגויה בכביצה, דאפי' כביצה מטמאין למשקין דתרומה דשדי לפומיה.

(d)

Question: The Riva ha'Levi ztl. asks that we see from here that a k'Beitzah of Tamei food render one's body Pasul, that even a k'Beitzah renders Tamei liquid of T'rumah that one places in one's mouth.

והתנן בפרק כיצד משתתפין (עירובין דף פב:) 'חציה לבית המנוגע וחצי חציה לפסול את הגויה' - דהיינו שני ביצים?

1.

Question (cont.): Whereas we learned in the Mishnah in Perek Keitzad Mishtatfin (Eruvin, Daf 82b) 'Half of that regarding a plagued house, and half of a half of that to render one's body Pasul - which is two k'Beitzim?

ותירץ מורי, אין דרך בני אדם לשתות אלא לאחר אכילת שני ביצים, וקודם לכן מילתא דלא שכיחא היא.

(e)

Answer #1: Tosfos Rebbe answers that people do not generally drink before they have eaten two k'Beitzim, and that prior to that, it is considered something that is not common.

ואין נראה לר"י תירוץ זה - חדא שאפילו בלשון לא דקדק, שבכאן הוא אמר 'לפסול את הגויה', ולשם הוא אומר 'אלו פוסלין בתרומה', משמע אפילו במגע, ובכאן לא גזרו אלא טומאת פנים אטו טומאת חוץ.

(f)

Refutation #1: The Ri however, does not agree with that answer, firstly, because he (Tosfos' Rebbe) did not even take note of the wording, since here it says 'to render Pasul the body', whereas there it says 'These render T'rumah Pasul', implying even by touching, and here they only decreed the Tum'ah inside (one's stomach [See m'lo ha'Ro'im] on account of Tum'ah outside.

ועוד היאך אנו אומרים ביומא פרק אחרון (דף פ:) אמר רב פפא, 'הנח לטומאת גויה דלאו דאורייתא'. ומותיב 'מי אמר רב פפא הכי, והכתיב "לא תטמאו בהם", ואמר רב פפא, 'מכאן לטומאת גויה דאורייתא'?

(g)

Refutation #2: Furthermore, how can Rav Papa say in the last Perek of Yoma (Daf 80b) 'Leave Tum'as Geviyah which is not min ha'Torah'. And the Gemara queries Rav Papa from the Pasuk "Lo Sitam'u bahem", from which he himself learns that 'Tum'as Geviyah is d'Oraysa'?

ומתרץ, מדרבנן, וקרא אסמכתא בעלמא.

1.

Refutation #2 (cont.): And the Gemara replies - 'mi'de'Rabbanan, and the Pasuk is merely an Asmachta'.

ואם היה מגזרת י"ח דבר, וכי בזה היה טועה בעל הגמרא שהם דאורייתא, והלא פשט איסורם בכל העולם?

2.

Refutation #2 (cont.): Now if this was one of the 'eighteen things' how could the Gemara have made such a mistake, to think that it is d'Oraysa, seeing as the Isur (of the eighteen things) was universally well-known?

אלא ודאי נראה דתרי גזירות הוו, חדא גזירת טומאת פנים אטו טומאת חוץ, דהיינו 'פסול גויה', דהרואה סבר דמותר להגיע טומאה למשקין ...

(h)

Answer #2: It is therefore clear that there were two different decrees, one of them a decree of the inside on account of the outside, which is 'P'sul Geviyah', where whoever sees will think that one is permitted to place Tum'ah together with beverages ...

דהא זה כשאכל אוכלין טמאין ואח"כ שותה משקין דתרומה, נוגעין זה בזה בתוך מעיו ולא חיישינן.

1.

Answer #2 (cont.): Because, when the person ate T'amei food and then drank liquid T'rumah they touched each other inside his stomach and we were not concerned.

להכי נמי לא נחוש אפי' בחוץ, להכי גזרו.

2.

Answer #2 (cont.): Therefore they will not be concerned even outside, and so they issued a decree ...

ודוקא בשני ביצים, אבל בכביצה לא ...

3.

Answer #2 (cont.): Specifically on the Shi'ur of two k'Beitzim, but not one ...

שהרי האוכל כביצה מתעכל בתוך מעיו ונשאר בין שיניו ולכשיהיה בבני מעיו יפחת הרבה מכביצה.

(i)

Reason: Because someone who eats a k'Beitzah, it digests in his stomach and some remains between his teeth, and what therefore remains inside his stomach is far less than a k'Beitzah.

ואין אדם טועה, שאפילו אוכל אוכלין טמאין בכביצה ושותה משקין דתרומה, לא יאמר א"כ, טהורין הן בכביצה אפי' בחוץ, דהא בפנים לא היה כביצה, שהרי נתעכל האוכל ולא היה כשיעור לטמא.

1.

Reason (cont.): In which case, nobody will err, since even someone who eats a k'Beitzah of Tamei food and drinks liquid of T'rumah, will not say that if so, a k'Beitzah is Tahor even outside, seeing as inside there was not a k'Beitzah, since it became digested, and no longer had the Shi'ur to render Tamei.

ודוקא באוכלין מצריך יותר מכשיעור משום דמתעכל, אבל משקין פסלי גויה בכדי רביעית, דאין דרך משקה להתעכל בתוך מעיו.

(j)

Answer #2 (concl.): And it is specifically with regard to food that one requires more than the Shi'ur (of a k'Beitzah) because it digests, but liquids render the body Pasul even if one drinks only a Revi'is, since it is not the way of liquid to digest inside the body.

וא"ת, היה להן להוסיף יותר מעט?

(k)

Question: Even if they ought perhaps to have added at least a little over and above (two k'Beitzim)?

מ"מ כיון דנחית לשיעוריה, העמיד אותה על שני ביצים שהוא שיעור ידוע.

(l)

Answer: Nevertheless, since they arrived at the Shi'ur, they fixed it at two k'Beitzim, which is a known specific amount (i.e. a round figure).

וגזירה אחרת אותה של שבת שגזרו בכביצה, אף על מגע.

(m)

Answer #2 (concl.): Whereas the Gezeirah of Shabbos which they decreed on a k'Beitzah, applies even to touching.

ואותה של שחיטת חולין (דף לד.) דאמר עולא 'האוכל אוכל שלישי של חולין שנעשו על טהרת תרומה, נפסל גופו מלאכול בתרומה', איני יודע לפרש ...

(n)

Query: Tosfos does not know how to explain the Sugya in Shechitas Chulin (Daf 34a) where Ula said that 'If a Kohen eats a food that is a Shelishi of Chulin that was prepared al Taharas T'rumah, his body becomes Pasul from eating T'rumah.

אם היה מאותה גזירה ראשונה, מ"מ למה גזרו? אי אטו טומאת חוץ, הלא אפילו אם היה נוגע בשלישי שבתרומה לא היה נפסל, שאין שלישי עושה רביעי בתרומה, כדמוכח התם ...

1.

Query (cont.): Because, if it is part of the first (aforementioned) decree, why did they decree here? If it is on account of Tum'as Chutz, even if one were to touch a Shelishi of T'rumah he would not become Pasul, since a Shelishi does not make a Revi'i in T'rumah, as is evident there ...

דתניא 'חולין שנעשו על טהרת הקדש, הרי הוא כחולין'. רבי אלעזר ברבי צדוק אומר 'הרי הן כתרומה לטמא שנים ולפסול אחד'. א"כ אינו רביעי?

2.

Source: Where the Beraisa says that 'Chulin that is prepared al Taharas ha'Kodesh is like Chulin. Rebbi Eliezer b'Rebbi Tzadok says that it is like T'rumah, to be Metamei two, and to render Pasul one. In that case, it is not a Revi'i?

וא"ת, מגזרה שניה, ומשום משקין, דאכיל אוכלין טמאין ושתה משקין דתרומה, אם כן למה נפסל גופו, יהי' טמא אפי' במגע?

3.

Query (cont.): Whereas if it is part of the second decree, on account of liquid, where one ate food and then drank liquid of T'rumah, why does his body become Pasul? Why is he not Tamei even by touching?

וא"ת גזרה שלישית היא, מ"מ הטעם לא נודע אלא א"כ נאמר רבו בגזרות, וגזרו גזירה לגזרה.

(o)

Suggestion: And if it is a third decree, why did they issue it, unless we will say that they simply added decrees, one because of the other.

ולפי זה, פירוש הקונטרס, שפירש בשחיטת חולין, אינו נראה ואינו מיושב יפה ...

(p)

Refutation: According to what we just explained, Rashi's explanation in Maseches Chulin does not seem right and does not fit in.

שמפרש 'האוכל אוכל ראשון', זהו חצי פרס, שהרי אנו אומרים מאי טעמא, דילמא אכיל אוכלין טמאין ושתי משקין דתרומה, וזהו אפילו בכביצה? ע"כ לשון ספר הישר.

1.

Refutation (concl.): He comments there that the case of 'Someone who eats a Rishon le'Tum'ah' speaks where he eats half a P'ras, whereas according to what we explained - that he might eat Tamei food and then drink T'rumah liquid, would only require a k'Beitzah. Until here is the Lashon of Seifer ha'Yashar.

30b----------------------------------------30b

3)

TOSFOS DH MAR SAVAR TECHUMIN D'ORAYSA U'MAR SAVAR TECHUMIN D'RABBANAN

תוס' ד"ה מר סבר תחומין דאורייתא ומר סבר תחומין דרבנן

(Summary: Tosfos queries the implication here, that Techumin is d'Oraysa only because the Pasuk is speaking about Shabbos, from two Sugyos which learn it from other sources.)

תימה, דהכא משמע דאי הוה משתעי קרא דאלפים אמה בלוים, דהוה סבר דתחומין דרבנן, אלא טעמא משום דמשתעי בשבת.

(a)

Question #1: It implies here that, if the Pasuk was speaking about the two thousand Amos of the Levi'im, then the Tana Kama would hold Techumin de'Rabbanan, and the reason that Techumin is d'Oraysa is only because the Pasuk is referring to Shabbos.

והא יליף לתחומין בפרק מי שהוציאוהו (עירובין דף נא.) מג"ש "מקום" מ"מקום" ו"מקום" מ"ניסה" ...

1.

Question #1 (cont.): But the Gemara in Perek Mi she'Hotziuhu (Eruvin, Daf 51a) learns that Techumin is d'Oraysa by way of a Gezeirah-Shavah "Makom" from "Makom" and "Makom" from "Nisah" ...

א"כ אפי' הוה משתעי בשדות וכרמים, הוי מצי למילף בהו ג"ש, ד"מקום" דכתיב גבי שבת, היינו אלפים?

2.

Question #1 (concl.): In which case, even assuming that the Pasuk is talking about fields and vineyards, one can learn the Gezeirah-Shavah of "Makom" that is written by Shabbos, which is two thousand Amos?

דהא פריך התם - 'ונילף "מקיר העיר וחוצה" ', אע"ג דההוא קרא משתעי לדברי הכל בלוים.

(b)

Proof: Since the Gemara asks there 'Let us learn from "mi'Kir ha'Ir va'Chutzah", even though that Pasuk is talking, according to all opinions, about the Levi'im.

ובספ"ק דעירובין (דף יז:) משמע מאן דסבר דתחומין דאורייתא, נפקא לן מ"אל יצא איש ממקומו"?

(c)

Question #2: Whereas at the end of the first Perek of Eruvin (Daf 17b) it implies that those who hold Techumin d'Oraysa, learn it from the Pasuk "Al Yeitzei Ish mi'Mekomo"?

4)

TOSFOS DH REBBI NECHEMYAH OMER K'SOFER HA'POREIS AL SH'MA B'VEIS HA'KENESES

תוס' ד"ה רבי נחמיה אומר כסופר הפורס על שמע בבית הכנסת

(Summary: Tosfos, citing the Tosefta, describes how Moshe and Yisrael said the Shirah.)

בתוספתא (פ"ו) - ר' נחמיה אומר, 'כבני אדם שקורין את שמע', שנאמר "ויאמרו לאמר", מלמד שהיה משה פותח תחילה וישראל עונין אחריו וגומרין.

(a)

Tosefta: Rebbi Nechemya in the Tosefta (Perek 6) says 'Like people who are reading the Sh'ma, as the Pasuk says "And they said saying", which teaches us that Moshe began first and Yisrael and after him and completed (what he started).

משה אמר "אז ישיר משה". וישראל אומרים "אשירה לה' "; משה אמר "עזי וזמרת יה", וישראל אומרים "זה אלי ואנוהו"; משה אמר "ה' איש מלחמה", וישראל אומרים "ה' שמו".

1.

Tosefta (cont.): Moshe said "Az Yashir Moshe" and Yisrael continued "I will sing to Hash-m ... ". Moshe said "Azi ve'Zimras Kah", and Yisrael continued "Zeh Keili ve'Anveihu". Moshe said "Hash-m Ish Milchamah" and Yisrael continued "Hash-m Sh'mo".

5)

TOSFOS DH REBBI MEIR OMER MINAYIN SHE'AFILU UBRIN SHE'BE'ME'EI IMAN

תוס' ד"ה רבי מאיר אומר מנין שאפי' עוברין שבמעי אמן

(Summary: Tosfos brings proof that Rebbi Yossi ha'Gelili, agrees that the fetuses said the Shirah.)

אין לומר דרבי יוסי הגלילי ורבי מאיר פליגי - דרבי יוסי אית ליה דוקא עוללים ויונקים ולא עוברים.

(a)

Refuted Explanation: One cannot interpret the Machlokes between Rebbi Yossi ha'Gelili and Rebbi Meir in that - according to Rebbi Yossi the little children and the sucking babies exclusively said the Shirah but not the fetuses.

אלא מקרא ד"מפי עוללים ויונקים" נפקא ליה דתינוק שמט דד מפיו, דמשמע יונקים בשעה שהוא יונק ...

1.

Refuted Explanation (cont.): Only from "mi'Pi Olelim ve'Yonkim" he learns that the babies let go of the their mothers' nipples, implying babies that were feeding ...

ולכך איצטריך קרא ד"מפי עוללים".

2.

Refuted Explanation (cont.): And that is why we need the Pasuk "mi'Pi Ol'lim".

דאי לאו הכי, כיון דנפקא ליה מקרא "במקהלות ברכו אלקים ממקור ישראל" אפילו עוברים ...

(b)

Proof: Since otherwise, seeing as he learns from the Pasuk "be'Makheilos Borchu Elokim mi'Mekor Yisrael even the fetuses (said the Shirah) ...

לא הוה צריך למימר תו "עוללים ויונקים".

1.

Proof (cont.): The Pasuk would no longer need to say "Ol'lim ve'Yonkim".

דבפ' שלשה שאכלו (ברכות דף מט:) תנינן 'בעשרה אומרים "נברך אלהינו ... ". רבי יוסי הגלילי אומר, "לפי רוב הקהל מברכין" שנאמר "במקהלות ברכו אלקים".

(c)

Refutation: Since in Perek Sheloshah she'Achlu (B'rachos, Daf 49b) the Mishnah states 'When there are ten, one says 'Nevarech Elokeinu'.

א"ר עקיבא - 'מה מצינו בבית הכנסת אחד מרובין ואחד מועטין אומר "ברכו את ה' ".

1.

Refutation (cont.): Rebbi Akiva said 'Just as in Shul we find that, irrespective of whether there are many or few, one says "Borchu es Hash-m" ... .

וקדייק עליה בגמ' (שם דף נ.) 'ורבי עקיבא, האי קרא דר"י הגלילי מאי עביד ליה? מבעי ליה לכדר' מאיר ... . (ואידך [דהיינו רבי יוסי הגלילי] "ממקור ישראל" נפקא'.

2.

Refutation (cont.): And the Gemara (Ibid, Daf 50a) asks what Rebbi Akiva will learn from Rebbi Yossi ha'Gelili's Pasuk? It answers that he needs it for Rebbi Meir's statement, and concludes that (the other opinion [Rebbi Yossi ha'Gelili] learns that from "mi'Mekor Yisrael".

אלמא דלר' יוסי הגלילי נמי עוברים אומרים שירה).

3.

Refutation (concl.): So we see that according to Rebbi Yossi ha'Gelili too, the fetuses said the Shirah).

(cont. on following Amud)