סוטה דף מד. א

העומד בחצר שלפני מערות הקבורה ולא אהיל ולא נגע, האם טמא מדרבנן?

בפחותה מד' טפחים ביש בה ד' טפחים ביש בה ד' אמות
לבית שמאי טמא מדרבנן טמא מדרבנן טהור
לבית הלל טמא מדרבנן כשפתחה מהצד: טהור [1]
כשפתחה מלמעלה: טמא מדרבנן
טהור

כיצד דורשים הפסוק (משלי כד:כז) "הָכֵן בַּחוּץ מְלַאכְתֶּךָ וְעַתְּדָהּ בַּשָּׂדֶה לָךְ אַחַר וּבָנִיתָ בֵיתֶךָ"?

הָכֵן בַּחוּץ מְלַאכְתֶּךָ וְעַתְּדָהּ בַּשָּׂדֶה לָךְ אַחַר וּבָנִיתָ בֵיתֶךָ
לתנא קמא תחילה תבנה בית עשה לך כרם לפרנסה תשא אשה
לדרשא אחרת תחילה תלמד מקרא תשנן המשנה תלמד גמרא
לעוד דרשא אחרת למד מקרא ומשנה תלמד גמרא תעשה מעשים טובים
לר' אליעזר למד מקרא ומשנה וגמ' תעשה מעשים טובים דרוש וקבל שכר [2]

אנשים דלהלן האם חוזרים מערכי המלחמה?

המפחד וירא ממלחמה המרתת עד שמי רגליו שותתין הירא מחמת עבירות מה"ת הירא מחמת עבירות דרבנן
לר' עקיבא חוזר חוזר אינו חוזר אינו חוזר
לר' יוסי הגלילי אינו חוזר חוזר [3] חוזר חוזר [4]
לר' יוסי אינו חוזר חוזר חוזר אינו חוזר

סוטה דף מד: א

באיזה מלחמות אמרינן שחתן ובונה בית וכו' פטורים ובאיזה לא?

להוסיף שטח על א"י
כמלחמת בית דוד
להמעיט גוים -
שלא יבואו להלחם בישראל
מלחמת יהושע
לכבוש את הארץ
לרבנן פטורים - מלחמת רשות [5] פטורים - מלחמת רשות חייבים - מלחמת מצוה
לר' יהודה פטורים - מלחמת רשות פטורים - מלחמת מצוה [6] חייבים - מלחמת חובה [7]

מה דורשים מהפסוק דלהלן (דברים כא:ב) " וְיָצְאוּ זְקֵנֶיךָ וְשֹׁפְטֶיךָ וּמָדְדוּ" וגו'?

זְקֵנֶיךָ מדלא כתיב זְקֵנֶי וְשֹׁפְטֶיךָ "וְ"שֹׁפְטֶיךָ (ו')
לר' יהודה - ה' דבעינן שנים דזקני השוק לא [8] דבעינן עוד שנים [9] למיוחדים בשופטיך [10]
לר' שמעון - ג' דבעינן שנים [11] דזקני השוק לא למיוחדים בשופטיך לא דריש
-------------------------------------------------

[1] כיון שכשהוא יוצא מן החצר הוא מתרחק מצד המערה - ואין חשש שמא יאהיל בזרועותיו על פתח המערה ויטמא, אבל אם פתחה מלמעלה שיורדים אליה בקפיצה ועולים ממנה בטיפוס, במקום קטן יש חשש שמא יאהיל כשיטפס על חלל המערה ומודים ב"ה שטמא מדרבנן.

[2] פי', תלמד לימוד אפי' שאינו למעשה המצות, אלא לימוד לשם לימוד ותקבל עליו שכר לימוד.

[3] ולא משום קרא ד"הירא ורך הלבב" דהרי הוא סובר שפסוק זה קאי על מי שמתירא מעבירות שבידו, אלא משום הפסוק "ולא ימס את לבב אחיו כלבבו" שכיון שכל כך הוא מפחד מהמלחמה עד כדי תופעות כאלו, יש לחוש שלא ימיס לבב אחרים.

[4] אפי' סח בין תפלה של יד לשל ראש ולא תיקן העבירה ע"י שחזר לברך, הוי עבירה שחוזרים עליה מערכי המלחמה.

[5] דהיינו במלחמת רשות נאמרו דיני המשנה לפטור את כל הפטורים, ונקרא גם רשות לענין שלא אמרינן בה העוסק במצוה פטור ממצוה אחרת.

[6] פי', בדין מי הם הפטורים ומי הם החייבים אין מחלוקת בין רבנן לר' יהודה, שלכו"ע לחייב את החתן והבונה בית וכו' הוא רק במלחמה כמו מלחמת יהושע. ובמלחמה שלהוסיף שטח על א"י כמלחמת בית דוד או להמעיט גוים - הם פטורים, אלא שנחלקו כאן במלחמה הבאה להמעיט גוים האם זה נקרא מלחמת מצוה או מלחמת רשות, ונפ"מ לענין העוסק במצוה פטור מן המצוה, דר' יהודה ס"ל דאף שחתן ובונה בית פטורים ממנה, מ"מ נקראת מלחמת מצוה והעוסק בה פטור ממצוה אחרת, ואילו רבנן ס"ל שאינה נקראת מלחמת מצוה והעוסק בה חייב במצוה אחרת.

[7] גם כאן אין מחלוקת בדין בין רבנן לר' יהודה, אלא בשם, דכיון שר' יהודה קורא למדרגה שתחת מלחמת יהושע בשם מלחמת מצוה, לכן על כרחך הוא קורא למלחמת יהושע בשם מלחמת חובה, ואילו רבנן שגם מלחמת להמעיט גוים נקראת מלחמת רשות, לכן הם יכולים לקרוא למלחמת יהושע מלחמת מצוה בלבד.

[8] כן מבואר בגמ' שלבסוף מודה ר' יהודה לר' שמעון בדרשתו זו.

[9] וכיון שאין ב"ד שקול מוסיפים עליהם עוד אחד ונעשה חמשה.

[10] דהיינו סנהדרין גדולה ולמעוטי סנהדרין קטנה שלא מהני לזה.

[11] וכיון שאין ב"ד שקול מוסיפים עליהם עוד אחד ונעשה שלשה.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף