סוטה דף לב: א

במה נחלקו רבי וחכמים בסוגיין?

כיצד דורשים "והיו" כיצד דורשים "שמע" דברים "ה"דברים
לרבי - ק"ש ככתבה בלשון הקודש בהוייתן יהו -
בלשון הקודש דוקא
השמע לאזניך מה שאתה מוציא מפיך [1] שלא יקרא למפרע
לחכמים -
ק"ש בכל לשון
שלא יקרא למפרע שמע -
בכל לשון שאתה שומע
לא דרשי
-------------------------------------------------

[1] ורבנן חולקים בזה וס"ל שהקורא את שמע ולא השמיע לאוזנו יצא.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף