12th CYCLE DEDICATION
SOTAH 26-28 - A week of study material has been dedicated by Mrs. Rita Grunberger of Queens, N.Y., in loving memory of her husband, Reb Yitzchok Yakov (Irving) ben Eliyahu Grunberger. Irving Grunberger helped many people quietly in an unassuming manner and is dearly missed by all who knew him. His Yahrzeit is 10 Sivan.

סוטה דף כז. א

מי שאין לו ברירה אלא לישא אחת משתי נשים "דומה" או "בת דומה" את מי ישא?

את מי ישא ומה הטעם
לשמואל ישא דומה [1] דהיא באה מטפה כשרה [2]
לר' יוחנן ישא בת דומה דיש לה חזקת כשרות [3]

מי שנתחרש בעלה או נשתטה או שהיה חבוש, ואשתו מתנהגת בפריצות מה דינה?

האם ב"ד מקנים לה הבריא בעלה או נשתחרר האם משקה בקינוי זה
לתנא קמא מקנין לה -
ואם תסתר תפסיד כתובתה
אינו משקה - בעינן "וקינא והביא" [4]
לר' יוסי משקה לה - לא בעינן "וקינא והביא"

כיצד מתיישבים ב' הפסוקים דלהלן - במידות ערי הלוים?

וּמַדֹּתֶם מִחוּץ לָעִיר אֶת פְּאַת קֵדְמָה (במדבר לה:ה) מִקִּיר הָעִיר וָחוּצָה אֶלֶף אַמָּה סָבִיב (שם:ד)
לר' עקיבא מדבר לענין תחום שבת [5] מגרש העיר מקום פנוי לאויר -
ולא זורעים ולא נוטעים אותו
לר' אליעזר אלף למגרש ואלף לשדות וכרמים
-------------------------------------------------

[1] וכתבו התוס' (בד"ה דומה) לא מיירי במי שמדברים עליה בקלא דלא פסיק שזינתה, דהרי הדין הוא שאפי' מי שנשא אשה ויש עליה כזה קול אליבא דרבי יוציא הואיל ומכוער הדבר, וכאן אפי' ר' יוחנן מודה שרק לא ישא - אבל אם נשא לא יוציא, ולכן על כרחך מיירי רק שמדברים בה אבל לא בקלא דלא פסיק.

[2] כלומר, דגם אם זינתה לא נפסלה מחמת זה, משא"כ בת דומה אולי היא ממזרת - דכיון שאמה מזנה שמא באה מביאה פסולה.

[3] כיון שרוב בעילות אחר הבעל, וגם אם מזנה לפעמים, מ"מ יש לנו להניחה בחזקת כשרות. משא"כ דומה אין לו לישא אותה דשמא תזנה תחתיו - ותגרום לו לבוא עליה באיסור, דנאסרת על הבעל ועל הבועל.

[4] דהיינו מי שמקנא לה הוא שמשקה אותה, וכיון שב"ד לא יכולים להשקותה כי צריכים בעל, והבעל לא קינא לה לכן אינה שותה על קינוי זה ורק הוא מועיל להפסידה כתובה.

[5] כלומר, לא ניתן שטח זה ללוים, אלא בא ללמד בעלמא שתחום העיר הוא אלפים שבת ונפ"מ לענין "תחום שבת" שעד שם מותר לצאת.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף