סוטה דף כא. א

תורה ומצוה האם מגינות מן היסורים ומצילות ומן החטא, בזמנים דלהלן?

בזמן שעוסק בה בזמן שאינו עוסק בה
תורה מגנת ומצילה לרב יוסף: מגנת ומצילה
לרבא: מגנת, ואינה מצילה
מצוה לרב יוסף: מגנת ומצילה
לרבא [1]: מגנת, ואינה מצילה
מגנת, ואינה מצילה
-------------------------------------------------

[1] מקשים תוס', שדברי רבא הם דלא כהברייתא, דהרי הוא ס"ל גבי מצוה שאין חילוק בין עידנא דעסיק בה ללא עסיק, דלהגן מיסורים מגנת תמיד ולהציל אינה מצילה אף פעם אפי' בעידנא דעסיק בה, ואילו בבריתא איתא: דמצוה מגינה לפי שעה. וכן מה שאמרה הברייתא בהמשך שתורה מגינה לעולם, דממ"נ דאי מיירי בהגנה מן היסורים והפורענות - בזה גם מצוה מגינה לעולם לרבא, ואם מדובר להציל מיצר הרע, בזה ס"ל לרבא שגם תורה אינה מצלת אלא בשעה שעוסק בה. ונשארו בקושיא.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף