[36a - 36 lines; 36b - 57 lines]

1)[line 5]נתרזNITRAZ- is immediately afflicted with diarrhea

2)[line 5]"את אימתי אשלח לפניך והמותי את כל העם אשר תבא בהם [ונתתי את כל איבך אליך ערף. ושלחתי את הצרעה לפניך וגרשה את החוי את הכנעני ואת החתי מלפניך]""ES EIMASI ASHALACH LEFANECHA, V'HAMOSI ES KOL HA'AM ASHER TAVO BAHEM; [V'NASATI ES KOL OYEVECHA ELECHA OREF. V'SHALACHTI ES HA'TZIR'AH LEFANECHA; V'GERSHAH ES HA'CHIVI ES HA'KENA'ANI V'ES HA'CHITI MI'LFANECHA.]"- "I shall send My terror before you, and will I confound all the people into whose midst you shall come; [and I will make all your enemies turn to you the backs of their necks. And I will send the hornet before you; and it will drive out the Chivi, the Kena'ani, and the Chiti from before you.]" (Shemos 23:27-28)

3a)[line 8]ביאה ראשונהBI'AH RISHONAH- the first coming of Bnei Yisrael into Eretz Yisrael in the time of Yehoshua

b)[line 9]ביאה שניהBI'AH SHENIYAH- the second coming of Bnei Yisrael into Eretz Yisrael in the time of Ezra

4)[line 20]צרעהTZIR'AH- a hornet

5)[line 25]"ואנכי השמדתי את האמורי מפניהם אשר כגובה ארזים גבהו וחסון הוא כאלונים ואשמיד פריו ממעל ושרשיו מתחת""V'ANOCHI HISHMADTI ES HA'EMORI MIPNEIHEM, ASHER K'GOVAH ARAZIM GOVHO, V'CHASON HU KA'ALONIM; VA'ASHMID PIRYO MI'MA'AL V'SHARASHAV MI'TACHAS."- "And I destroyed the Emori before them, whose height was like the height of the cedars, and who was strong like the oaks; yet I destroyed his fruit from above, and his roots from beneath." (Amos 2:9)

6)[line 30]"[וכל ישראל וזקניו ושטרים ושפטיו עמדים מזה ומזה לארון נגד הכהנים הלוים נשאי ארון ברית ה' כגר כאזרח חציו אל מול הר גרזים] והחציו [אל מול הר עיבל]""[V'CHOL YISRAEL U'ZKENAV V'SHOTRIM V'SHOFTAV, OMDIM MI'ZEH UMI'ZEH LA'ARON NEGED HA'KOHANIM HA'LEVIYIM NOSE'EI ARON BRIS HASH-M KA'GER KA'EZRACH, CHETZYO EL MUL HAR GERIZIM] VEHA'CHETZYO [EL MUL HAR EIVAL]." - "[And all Yisrael, and their elders, and officers, and their judges stood on either side of the Ark before the Kohanim the Leviyim who carried the Ark of the Covenant of HaSh-m; the convert as well as he who was born among them; half of them on Har Gerizim,] and half of them [on Har Eival; as Moshe the servant of HaSh-m had commanded before, that they should bless the people of Yisrael]." (Yehoshua 8:33) (HAR GERIZIM AND HAR EIVAL)

See Background to Sotah 32:16.

7)[line 31]באבני אפודB'AVNEI EFOD - with the gemstones of the Efod (BIGDEI KOHEN GADOL)

(a)The Kohen Gadol must wear the eight vestments of the Kohen Gadol when he does the Avodah in the Beis ha'Mikdash (RAMBAM Hilchos Klei ha'Mikdash 4:12-13). The eight vestments are 1. Tzitz (forehead-plate), 2. Efod (apron), 3. Choshen (breastplate), 4. Me'il (robe), 5. Kutones (long shirt), 6. Michnasayim (breeches), 7. Avnet (belt), 8. Mitznefes (turban).

(b)The Efod was essentially like a half-cape worn at the back, as wide as the body, reaching from just below the elbow to the heel. It had a belt that was an extension of the weave on top of the cape that was also woven out to the sides, long enough to be tied in the front. It also had two shoulder straps that were sewn onto the belt right over the upper corners of the cape. These straps were long enough to reach slightly over the shoulders. At the point on these straps that covered the shoulders, the settings for the Avnei ha'Efod were attached. The ends of these straps were attached to the Choshen with golden braids or chains.

(c)The two Avnei ha'Efod were possibly sardonyx or beryl. The names of six tribes were engraved on each stone. There is a Machlokes Tana'im as to which names, and in which order, were on each stone.

8)[line 34]"ששה משמותם על האבן האחת [ואת שמות הששה הנותרים על האבן השנית כתולדתם]""SHISHAH MI'SHEMOSAM AL HA'EVEN HA'ECHAS; [V'ES SHEMOS HA'SHISHAH HA'NOSARIM AL HA'EVEN HA'SHENIS K'SOLDOSAM.]"- "Six of their names upon one stone; [and the names of the remaining six upon the other stone, according to their birth.]" (Shemos 28:10) - According to the Tana Kama of the Beraisa, the names Yehudah, Reuven, Shimon, Levi, Dan, and Naftali were engraved upon the first stone while Gad, Asher, Zevulun, Yosef, and Binyamin were engraved upon the other.

36b----------------------------------------36b

9a)[line 1]בחומש הפקודיםCHUMASH HA'PEKUDIM- Sefer Bamidbar (1:5-15)

b)[line 2]בחומש שניCHUMASH SHENI- Sefer Shemos

10a)[line 3]כסידרןK'SIDRAN- in order, i.e. Reuven, Shimon, Levi, Yehudah, Zevulun, Yisachar

b)[line 3]אחד מכאן ואחד מכאןECHAD MI'KAN V'ECHAD MI'KAN- one at the beginning and one at the end

c)[line 4]באמצעBA'EMTZA- in the middle, i.e. the second stone bore the names of Binyamin, Dan, Naftali, Gad, Asher, and Yosef

11)[line 11]בצרי להוBATZREI LEHU!- they are less [than them]!

12)[line 14]"וידברו בני יוסף את יהושע לאמור מדוע נתתה לי נחלה גורל אחד וחבל אחד ואני עם רב עד אשר עד כה ברכני ה'. ויאמר אליהם יהושע אם עם רב אתה עלה לך היערה [ובראת לך שם בארץ הפרזי והרפאים כי אץ לך הר אפרים]""VA'YEDABRU BNEI YOSEF ES YEHOSHUA LEIMOR: MADU'A NASATA LI NACHALAH GORAL ECHAD V'CHEVEL ECHAD, VA'ANAI AM RAV, AD ASHER KOH BERCHANI HASH-M. VA'YOMER ALEIHEM YEHOSHUA: IM AM RAV ATAH, ALEH LECHA HA'YA'RAH [U'VEIREISA LECHA SHAM B'ERETZ HA'PERIZI VEHA'REFA'IM, KI ATZ LECHA HAR EFRAYIM.]" - "And the Bnei Yosef spoke to Yehoshua saying: Why did you give me an inheritance consisting of one portion and one lot, considering that I am a large [group of] people, for HaSh-m has blessed me abundantly? And Yehoshua spoke to the Bnei Yosef saying: If you are a large [group of] people, go up to the forest and dig out for yourselves there in the land of the Prizi and the Refa'im, if the Mountain of Efrayim is too limiting for you." (Yehoshua 17:14-5) (THE COMPLAINT OF THE TRIBE OF MENASHEH)

(a)The Navi describes how the tribe of Menasheh was unable to dispossess the Kena'anim from a number of towns that fell in their portion. That is what seems to have triggered their complaint.

(b)Their main complaint was that Eretz Yisrael was distributed according to the size of the tribe when they left Egypt. The majority of tribes had not substantially increased since then (if anything, some of the tribes, including Efrayim, had substantially decreased), while Menasheh increased (by over 60%) from 32,000 to 52,000. Indeed, they used the expression "Ad Koh" (in keeping with HaSh-m's blessing to Avraham Avinu: "Koh Yiheyeh Zar'echa"). They claimed that they did not have sufficient territory for their current needs, even arguing that they, together with Efrayim, were given two portions only the size of one.

(c)There was nothing Yehoshua could do about it, however, and so he advised them what they could do to alleviate their situation.

13)[line 19]"בן פורת יוסף בן פורת עלי עין""BEN PORAS YOSEF, BEN PORAS ALEI AYIN..."- "Yosef is a fruitful bough, a fruitful bough next to a well..." (Bereishis 49:22)

14)[line 20]עולי עיןOLEI AYIN- those who rise above the [Evil] Eye, and vanquish it

15)[line 20]"וידגו לרוב בקרב הארץ""V'YIDGU LA'ROV B'KEREV HA'ARETZ"- "and let them grow into a multitude in the midst of the land" (Bereishis 48:16)

16)[line 22]חמשים נכי חדא הוייןCHAMISHIM NAKI CHADA HAVYAN- there are fifty minus one (49)

17)[line 23]"עדות ביהוסף שמו בצאתו על ארץ מצרים""EDUS B'YHOSEF SAMO; B'TZEISO AL ERETZ MITRAYIM..."- "He appointed it as a testimony for Yehosef when he went out over the land of Mitzrayim..." (Tehilim 81:6)

18)[line 28]"ויהי כהיום הזה ויבא הביתה לעשות מלאכתו ואין איש מאנשי הבית שם בבית""VA'YEHI KEHA'YOM HA'ZEH, VA'YAVO HA'BAISAH LA'ASOS MELACHTO, V'EIN ISH ME'ANSHEI HA'BAYIS SHAM BA'BAYIS."- "And it came to pass on a certain day, that he came into the house to do his work, and none of the people of the house were there within the house." (Bereishis 39:11)

19)[line 35]דיוקנוDEYUKNO- image

20)[line 37]"ותשב באיתן קשתו""VA'TESHEV B'EISAN KASHTO"- "But his bow abode firm" (Bereishis 49:24)

21)[line 38]"ויפוזו זרועי ידיו""VA'YAFOZU ZERO'EI YADAV"- "and his arms were gilded" (Bereishis 49:24)

22)[line 39]שיחקקSHE'YECHAKEK- that his name should be engraved

23)[line 39]"מידי אביר יעקב""M'YDEI AVIR YAKOV"- "from the hands of the Mighty Power of Yakov" (Bereishis 49:24)

24)[line 40]"משם רועה אבן ישראל""MISHAM RO'EH EVEN YISRAEL."- "from there he shepherded [the people of Yisrael and merited to be engraved on] the stone of Yisrael." (Bereishis 49:24)

25)[line 48]לוורדL'VERED- to a rose

26)[line 49]איצטגניניITZTAGNINEI- astrologers

27)[line 50]גנוני מלכותGENUNEI MALCHUS- the aura of royalty

28)[line 51]לא הוה קגמרLO HAVAH KA'GAMAR- he could not learn them

29a)[line 55]איתשיל אשבועתךITSHIL A'SHEVU'ASECH- ask [the Chachamim] that your oath should be revoked

b)[line 55]איתשילITSHIL (SHE'EILAH - HETER NEDARIM)

When a person takes an oath or makes a Neder (or designates Chalah, Terumah, or Kodshim) or Nezirus, he may have it revoked by a Beis Din of three (if they are not outstanding authorities) or a Yachid Mumcheh (an outstanding authority). The general method used is that Beis Din investigates whether the person would not have made the oath or Neder in the first place had he been aware of a particular fact.

30)[last line]מנצחיםMENATZCHIM- arguing or fighting