שבועות דף ט"ז ע"א

אין מוסיפים על העיר ועל העזרות אלא במלך ונביא ואורים ותומים וכו', האם צריך לכל אלו?

בקדושה ראשונה בקדושת עזרא
לרב הונא בכל אלו באחת מכל אלו [1]
לרב נחמן באחת מכל אלו באחת מכל אלו

שני ביצעין היו בהר המשחה וכו', היכן היו אוכלים קדשים קלים ומעשר עני?

עמי הארץ חברים
בעליונה קדשים קלים אבל לא מעשר שני לא אכלו שם כלום
בתחתונה קדשים קלים אבל לא מעשר שני [2] אכלו קדשים קלים ומעשר שני

שבועות דף ט"ז ע"ב

האם אפשר ללמוד מקדש ממשכן וכן להיפך, אם אין יתור של פסוק? [תד"ה או].

דבר התלוי בקדושת מקום דבר שאינו תלוי בקדושת מקום
לתוס' אי אפשר אי אפשר
לרבינו חיים כהן אי אפשר אפשר

הנכנס טמא למקדש באופנים דלהלן, האם חייב?

עשה כריעה בעלמא ויצא השתחוה בפישוט ידים ורגלים
כלפי פנים - מערב חייב חייב
כלפי חוץ - מזרח פטור חייב

-------------------------------------------------

[1] ולשיטת רב נחמן שצריך בכל אלו, הא דסגי בזמן עזרא לקדש בלא אורים ותומים, תירצה הגמ' שס"ל לרב הונא שקדושה ראשונה קדשה לתשעה ולעתיד לבוא, ועזרא עשה רק זכר בעלמא.

[2] ופירש"י בד"ה ה"ג, דעמי הארץ גבי מעשר שני היו טועים להחמיר יותר ולחשוב שגם התחתונה אינה ראויה לאכול מעשר שני אלא בתוך העיר ממש, אולם לגבי קדשים קלים לא היו שומעים לנו והיו אוכלים אפי' בעליונה.

עוד חומר לימוד על הדף