שבועות דף י"ד ע"א

לר' יהודה ור' שמעון באיזה וידוי על הפר מתכפרים ובאיזה נזכרים הכהנים? [תד"ה שני].

לענין להתכפר לענין להזכירם בוידוי
לר' שמעון בשני הוידויים בוידוי השני
לר' יהודה בוידוי השני בוידוי השני

שבועות דף י"ד ע"ב

מה דין מצות עשה שבמקדש ושבנדה שנזכרה במשנתנו, להתחייב בקרבן?

לענין פר העלם דבר לענין חטאת יחיד
מצות עשה שבמקדש פטורים חייב
מצות עשה שבנדה חייבים חייב

מה הן שמונה הידיעות המבוארות בסוגיא? [עי' רבינו חננאל].

ארבעה קמייתא ארבעה בתרייתא
ידיעות הטומאה - דקודש ידע שהוא שרץ ונעלם ואכל קודש אח"כ נודע לו מהשרץ
ידיעות הטומאה - דמקדש [1] ידע שהוא שרץ ונעלם ונכנס למקדש אח"כ נודע לו מהשרץ
ידיעות דמקדש ידע שהוא מקדש ונעלם ונכנס אח"כ נודע לו שהוא מקדש
ידיעות דקודש ידע שהוא בשר קודש ונעלם ואכל אח"כ נודע לו מבשר קודש

-------------------------------------------------

[1] ואלו ארבע הידיעות: של טומאה דקודש ודמקדש של לפני ושל אחרי, צידדה הגמ' לומר שהם שתים, דשם טומאה אחת היא.

עוד חומר לימוד על הדף