SHEVU'OS 9 - Dedicated for a Refu'ah Sheleimah for Eliezer Lipa ben Yetta, by his brother and sister in law.

שבועות דף ט' ע"א

על מה מכפרים הקרבנות דלהלן?

לרבנן לר' ישמעאל
קרבן עולה ויורד יש ידיעה בתחילה ובסוף אין ידיעה בתחילה ויש בסוף
שעיר הפנימי יש ידיעה בתחילה ואין בסוף יש ידיעה בתחילה ואין בסוף
שעיר החיצון אין ידיעה בתחילה ויש בסוף להו"א: אין ידיעה לא בתחילה ולא בסוף
למסקנא: כולם כפרתן שוה [1]
שעירי הרגלים ור"ח אין ידיעה לא בתחילה ולא בסוף כולם כפרתן שוה

שבועות דף ט' ע"ב

על מה ועל מי מכפרים שעיר ר"ח והציץ?

על מה? על מי?
שעיר ר"ח טומאת בשר על העדה שאכלה בטומאת בשר
ציץ טומאת בשר על העולין שקרבו בטומאת בשר

כשהקשתה הגמ' שכמו שציץ מכפר על העולין כו', לכאורה א"כ מה יכפר ר"ח
יותר מציץ? [תד"ה אי].

ציץ מכפר שעיר ר"ח מכפר
לרש"י ותוס' על הקרבן בעצמו על הקרבן בעצמו כשנשבר הציץ
למוהר"ר שמואל על הקרבן בעצמו על הכהן המקריבו בטומאה

-------------------------------------------------

[1] העמידה הגמ' את דברי ר' ישמעאל כדברי ר' מאיר שס"ל שכל שעירי המוספים שהם שעיר העשה בחוץ דיו"כ ושעירי הרגלים ושעירי ר"ח כפרתן שוה על טומאת מקדש וקדשיו, ומכפרים על טומאה שאירעה בין זה לזה.

עוד חומר לימוד על הדף