SHEVUOS 7 (17 Kislev) - Dedicated by Libi Astaire in honor of the Yahrzeit of her father, Moshe ben Eliyahu Feinberg z'l.

שבועות דף ז' ע"א

על איזה עבירות מביאים את הקרבנות דלהלן?

קרבן עולה ויורד קרבן חטאת קבועה
עבירות שיש בהן כרת מביא מביא
עבירות שאין בהן כרת מביא [1] אינו מביא [2]

הפסוק דבכל קודש לא תיגע [להביא קרבן על אכילה בטומאה], במאי מיירי
בקודש או בתרומה? [תד"ה ואימא].

לברייתא דתורת כהנים לר' יוחנן במכות לריש לקיש במכות
בתרומה מיירי מיירי לא מיירי
בקודש מיירי לא מיירי מיירי

מנין שהאוכל בשר קודש בדברים דלהלן בטומאה, חייב כרת?

בדברים שאינם נאכלים בחטאות הפנימיות
לרבנן דר' שמעון מכרת השלישי בשלמים הם בכלל שלמים [3]
לר' שמעון פטור מכרת השלישי בשלמים

-------------------------------------------------

[1] וכגון שמיעת קול - שבועת העדות, ושבועת ביטוי שפתים, דהם בקרבן עולה ויורד הגם שאינם בכרת ואינם במיתה, וכן צידדה הגמ' לענין תרומה לחייבה בקרבן עולה ויורד אף שאין בה כרת אלא רק מיתה.

[2] ואף שמצאנו בשפחה חרופה שמביא קרבן הגם שאין בה כרת. תי' בתד"ה עולה, דהתם אשה הוא, אבל חטאת קבועה באמת לא מצאנו.

[3] דדוקא לר' שמעון מצרכינן להו ריבוי נפרד, דכיון שלשיטתו אין חייב עליהם משום פיגול, וא"כ י"ל שגם משום טומאה פטור, לכך צריך פסוק. אבל לרבנן דר' שמעון שחייב בהם משום פיגול בשלמים א"כ גם לענין טומאה הם כשלמים.

עוד חומר לימוד על הדף