ה"א

תרו' הלשכה בפרוס (ט"ו יום) הרגלים [לפרסום (לת"ח למ"ד אין תורמין על העת"ל)]

גורן למעשר בהמה - ת"ק - בפרוס הרגלים [ר' יוחנן - פרקי לידה, ר"ל - בהמות לעולי רגלים, ר' יודן - בל תאחר]

לבן עזאי ור"א ור"ש - בא' בסיון [שישאר לרגל], לבן עזאי בכ"ט אב [אלוליים לעצמן]

לפני ואחרי הגורן מצטרפין באותה שנה

לבן עזאי ולרבנן דר"ש הנולדים בח' ימים אחרונים של השנה מתעשרין לשנה הבאה עם בני שנתן [אינן ראוין להקרבה ולהתעשר - כשליש בתבואה וזיתים]

"שנה" למעשר ובכור מונים מלידתו

ה"ב

מסתפקין קודם מקופה "א'" ומשאירים וג"כ ב', וג' גומר, וגומרים ב', א'

שיעור הוצאת מים, יין מזוג בשבת - ת"ק - כדי גמיע
ר"י - לק"ע 3/4 רביעית, לת"ח וק"ע מס' שבת - רביעית שלם.

יוצאין ד' כוסות - בשתיית כולם בב"א, כ"א בהפסקים, ביין שביעית, בקונדיטין, בחי, במזוג (לק"ע יותר מג' חלקים), במבושל

דיעה א' לר' יהושע בן בתירא - דם נבלה טהור מלהכשיר אבל מטמא ברביעית

התורם צריך להיות נקי מחשש גזילה

צריך לברך על התרומה

ה"ג

לא יתרום מן התרום

שלמו ג' קופות - רבנן - חוזר ושוקל, ר"מ - חוזר לשיריים (ולכן מועלים בשיריים תוך שנתו)

רפב"י - זריזות - נקיות - טהרה - קדושה - ענוה - יראת חטא - חסידות - רוה"ק - תחה"מ - אליהו