שבת דף קנז. א

האם לוקחים ביו"ט תבן או עצים מהמקומות דלהלן בשביל להסיק?

מערימת התבן מעצים שבמוקצה (-רחבה שאחורי ביתו)
עצים רגילים עצי ארז ואשוח [1]
לר' יהודה לוקחים אין לוקחים אין לוקחים
לר' שמעון לוקחים לוקחים אין לוקחים

לרב אחא ורבינא, במה פוסקים הלכה כר"ש שאין מוקצה ובמה לא?

בכל השבת כולה [2] במוקצה
מחמת מיאוס [3]
במוקצה
מחמת איסור [4]
במוקצה
מחמת חסרון כיס
חד אמר הלכה כר"ש אין הלכה כר"ש אין הלכה כר"ש גם ר"ש מודה
וחד אמר הלכה כר"ש הלכה כר"ש אין הלכה כר"ש גם ר"ש מודה

האם הבעל יכול להפר לאשתו נדרים בשבת?

נדרים שהם לצורך השבת [5] נדרים שאינם לצורך השבת
לת"ק - דהפרת נדרים כל היום [6] מפר מפר [7]
לר' יוסי ב"י ולרשב"א - מעת לעת מפר אינו מפר [8]
-------------------------------------------------

[1] עצים אלו הם מיוחדים לבניה, ובהם אפי' ר"ש מודה שהם מוקצה מחמת חסרון כיס ואינם מיועדים להסקה.

[2] ע' בראשונים שנקטו דמה שאמרו כאן האמוראים דהלכה כר"ש "בכל השבת כולה", אין הכוונה רק לדיני מוקצה, כגון נולד ודבר שלא היה מוכן מבעוד יום וכלי שמלאכתו לאיסור, אלא גם לשאר הדינים שנחלקו ר"ש ור' יהודה בענין שבת, כגון בדין מלאכה שאינה צריכה לגופה ובדבר שאינו מתכוון, שר' יהודה מחמיר בשניהם ור"ש מיקל.

[3] דהיינו נר של חרס שהדליקו בו פעם אחת (ולא הדליקו בו בשבת זו), דאין רגילות להשתמש בו לדבר אחר.

[4] כגון נר של מתכת שהדליקו אותו בשבת זו, שאף שכבה הוא מוקצה לטלטול.

[5] כגון שנדר שלא לאכול היום, שיש להפר לו כדי שיוכל לאכול בשבת.

[6] פי', שאפשר להפר את הנדר עד השקיעה של אותו היום, ואם נדרה בליל אותו היום יש קולא שיש לבעל שהות גדולה להפר, ואם נדרה סמוך לחשיכה של אותו יום יש בזה חומרא שאין שהות כמעט להפר.

[7] דכיון שרק היום יוכל עוד להפר את הנדר, לכן מפירים אפי' שלא לצורך השבת.

[8] דכיון שיש זמן כ"ד שעות משעה שנדרה שיכול בהם להפר, א"כ נדרים שאינם לצורך שבת יוכל להפר במוצאי שבת.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף