שבת דף קנב: א

מהו גולל ומהו דופק? [תוד"ה עד].

גולל דופק
לשיטת רש"י כיסוי ארון הקבורה דפנות ארון הקבורה שמצד המת [1]
לשיטת תוס' אבן גדולה שעל ארון המת
שהיא המצבה
הם ב' אבנים שנמצאות כנגד ראש המת ורגליו המחזיקות את הגולל עליהם

האם ארון של מת מטמא באהל באופנים דלהלן? [תוד"ה עד].

כשראש הארון פתוח מלמעלה כשכל הארון סתום
כשאין חלל טפח בין המת לארון מטמא רק כנגד המת כטומאה רצוצה
כשיש חלל טפח בין המת לארון אינו מטמא באהל (מדאורייתא) מטמא באהל
-------------------------------------------------

[1] ונקראת כן כיון שהמת נוגע בו ודופק עליו.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף