שבת דף קנג. א

על מה נאמר ההיתר למי שעתיד להחשיך עליו בדרך, לתת את כיסו מבעוד יום לנכרי?

כיסו (שבא לו בטורח) מציאה שלא זכה בה [1] מציאה שכבר זכה בה
לרבא נאמר לא נאמר נאמר
לאיכא דאמרי נאמר לא נאמר תיקו [2]

מה הוא סדר עדיפויות במי שעתיד להחשיך עליו בדרך?

מה יעשה? ומדוע?
א. יתן לנכרי שאינו מצווֶה על שביתתו ולא על חמור שכן מצווֶה
ב. יתן לחמור שאינו מין אדם, משא"כ חש"ו שהם מין אדם
ג. יתן לשוטה שאינו בן דעת כלל, ולא יתן לחרש וקטן
ד. לר' אלעזר: יתן לקטן ס"ל שחרש ספק יש בו דעת, ועדיף א"כ מקטן [3]
לחכמים: י"א יתן לחרש וי"א לקטן ס"ל דגם חרש שתרם אין תרומתו תרומה [4]
ה. לר' אלעזר: יתן לחרש דעדיף שיתן לאלו, מאשר יעביר פחות פחות
מד' אמות, דיש לחוש שיעביר יותר מד' אמות
לחכמים: י"א יתן לקטן וי"א לחרש
ו. יעביר פחות פחות מד' אמות שאז לא יעבור על איסור העברת ד' אמות ברה"ר [5]

שבת דף קנג: א

האם גזירה זו כהוגן היא, שגזרו שלא יוליך ד' אמות ברה"ר? [תוד"ה בו].

אליבא דר' אליעזר - בו ביום גדשו סאה אליבא דר' יהושע - בו ביום מחקו סאה
לרש"י מדדו במדה יפה לגדור את ישראל - וכהוגן הרבו לגזור יותר מדאי - ושלא כהוגן
לתוס' היתה חסרה גזרה זו ובה גדשו הסאה - וכהוגן לולא גזירה זו היתה מקיאה - וכהוגן
-------------------------------------------------

[1] פי', שעדיין לא הספיק להגביה את המציאה ולזכות בה, והנידון האם מותר לו לומר לנכרי להרים לו את המציאה ולשמור עליה ולטלטלה עמו.

[2] הסתפק בזה רבא, האם כיון שבאה לידו הרי היא ככיסו, ועשו בזה תקנה משום שאין אדם מעמיד את עצמו על ממונו. או כיון שבקל באה לידו ולא טרח בה, מעמיד עצמו, ולא יבוא לחלל שבת עליה גם אם לא נתיר לו ליתנה לנכרי.

[3] אמרו בברייתא: תרומת חרש, ר' יצחק משום ר' אלעזר אומר לא תצא לחולין מפני שהיא ספק, ע"כ. והיינו שיש לנו בכל חרש ספק אם יש לו דעת או אין לו דעת, וא"כ ודאי שעדיף לתת לקטן שלא הגיע עדיין למצות, מאשר לתת לחרש שספק יש בו דעת.

[4] וצדדי המחלוקת, דאולי עדיף שיתן לחרש ולא לקטן - דקטן יבוא לכלל דעת, משא"כ חרש שמסתמא לא יתרפא וישאר חרש לעולם, וא"כ עדיף שלא נרגיל את הקטן במעשה עבירה. או עדיף לתת לקטן מאשר לחרש, כי אם יראו אותו נותן לחרש - יבואו להתיר גם לתת לגדול פיקח.

[5] ומבואר בגמ' שזו היא אחת מי"ח גזירות שגזרו ב"ש וב"ה. ר"ל, שאם יש לו נכרי (או אחת מהאפשרויות הנ"ל), שיעשה אותה ולא יוליך את הכיס בעצמו פחות פחות מד' אמות ברה"ר, כיון שיש לנו לחוש שמא ישכח ויוליך יותר ויעבור על איסור תורה.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף