שבת דף קלח. א

הלכה כחכמים שאסור לתלות את המשמרת ואפי' לא ליתן לתלויה בשבת, עבר ועשה,
מי סובר שחייב חטאת ומי סובר שפטור אבל אסור מדרבנן?

תלה את המשמרת בשבת סינן במשמרת
חייב חטאת לרב יוסף לרב כהנא, ולרבה ור' זירא
פטור אבל אסור לאביי לרב ששת

כילה [1] ומטה, מה הם האופנים המותרים והאסורים לנטותה בשבת?

האופנים האסורים האופנים המותרים
כילה ככילה שלנו שאינה תלויה ממקודם
עם חבל אלא פורשה עתה מחדש
כגון שהיריעה מגולגלת [2] ומוכנה
ויש חוט למושכה לפורסה
מטה דקרמנאי, שהיא מטה של פרקים
ואסור לחברה שמא יתקע
כמטה שלנו שמחוברת כל הזמן
רק שזקפה על צידה ועתה מעמידה על רגליה

לחולדה וחתול האם יש להם דרוסה? [תוד"ה בעא].

האופנים שיש להם דרוסה האופנים שאין להם דרוסה
לחולדה בעופות בגדיים וטלאים
לחתול בגדיים וטלאים באמרי רברבי

שבת דף קלח: א

גוד בכיסנא [3], האם מותר למותחו על גבי יתידות בשבת?

באדם אחד בשני בני אדם
כשהיה מתוקן ברצועותיו קודם שבת [4] אסור מדרבנן לתלותו מותר
כשלא היה מתוקן ברצועותיו קודם שבת אסור מדרבנן לתלותו
-------------------------------------------------

[1] יריעה הנפרסת על המטה, ותלויה על ארבע מקלות מעל המטה, ומיירי שיש בגגה טפח (רש"י בד"ה כילה, אמנם ע' בהגהת הגר"א).

[2] ומיירי שעכ"פ יש טפח אחד פרוש, שאז חשיב רק מוסיף על אהל עראי, אבל בענין אחר לא מהני. - תוד"ה כרך.

[3] פי', שק של עור העשוי ליתן בו משקים, ויש לו רצועות בפינותיו ומותחים אותו על גבי יתדות כדי שתעבור הרוח מתחתיו, ועי"ז מצטננים המשקים שבתוכו. ולאחר שנמתח הוא דומה לאהל.

[4] פי', שהיה תלוי ברצועותיו ומונח כבר במקום קביעותו, ורק עתה צריך למותחו, באופן זה יש חילוק בין באדם אחד שמותח אותו חזק וטוב - ודומה לאהל, לבין ב' בני אדם שאין מותחים אותו טוב.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף