שבת דף קלד. א

האם מותר לערב יין ושמן בשבת לחולה שאין בו סכנה?

כשצריך "ליכא" (-לערבבם יפה יפה) כשלא צריך ליכא
לר' מאיר אסור [1] מותר [2]
לחכמים אסור

שבת דף קלד: א

האם מותר לרחוץ את הקטן בשבת בזמנים דלהלן?

לפני המילה ואחר המילה [3] ביום השלישי אחר המילה
לרב יהודה
ורבה בר אבוה
לת"ק מותר רק זילוף ביד ולא בכלי אסור
לראב"ע מותר לרחוץ כדרכו
לרבא לת"ק מותר לרחוץ כדרכו [4] מותר רק זילוף ביד ולא בכלי
לראב"ע מותר לרחוץ כדרכו [5]

האם מותר לתת שמן וחמין מעורבין [6] כשיש לו מכה מכה?

כשרוצה לתת על המכה ממש כשנותן ליד המכה ושותת ויורד על המכה
לרב מותר לא צריך לעשות כן
לשמואל אסור [7] מותר
-------------------------------------------------

[1] ולכך לצורך מילה אין להתיר בשבת (רק ביו"ט), כיון שצריך לעשות ליכא, ורק נותן זה בעצמו וזה בעצמו - דהיינו שמערב אבל לא לוכך.

[2] ומ"מ מובא מעשה בגמ' שר"מ החמיר על עצמו כדעת חכמים כשהיה חולה, ולא רצה שיערבבו לו. אמנם לכו"ע - שרי לדעתו.

[3] ע' רש"י (ד"ה אלא אי אמרת), דמשמע שיום ראשון ושני שאחר המילה יש להם דין אחד, וכן סוברים הרבה ראשונים. אמנם הרמב"ם (פ"ב מהלכות מילה ה"ח) ס"ל שדוקא ראשון ושלישי אבל לא בשני.

[4] וכך הורה רבא למעשה לאדם שבא אליו לרחוץ כדרכו, והיינו דס"ל שגם ת"ק לא פליג ביום הראשון שמותר.

[5] וקשה על פירוש רבא, דהיה לר' אליעזר לומר "אף מרחיצין", כלומר לא רק כמו שאמרת ת"ק שרק ביום הראשון מרחיצין אלא גם ביום השלישי מרחיצין. והניחא לרב יהודה ורבה בר אבוה שלא התירו ביום הראשון לת"ק רק לזלף, לכך לא יכל לומר "אף בשלישי מרחיצין" - דאינו אף, דהרי לת"ק רק מזלפין.

[6] כן ביארו התוס' (בד"ה ואין), דעל כרחך לא מיירי בשמן לבדו, דהא משנה מפורשת שנותנים שמן ע"ג מכה, וא"כ מה בא רב לחדש, ועוד איך פליג עליה שמואל, אלא שבמעורבין איירי הכא.

[7] דגזר בזה משום שחיקת סממנים. אבל כשנותן מחוץ למכה שרי, דלא מוכחא מילתא לרפואה.

-------------------------------------------------

עוד חומר לימוד על הדף